Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDU-Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ
Sedež ali naslov: Čufarjeva 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5872324000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca preizkusov znanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so (niso) opravile preizkus strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov oziroma preizkus strokovnih znanj s področja delovanja družbe za upravljanje; oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (pri kandidatkah tudi dekliški priimek), datum rojstva, naslov, elektronski naslov, končana izobrazba, zaposlitev, delovno mesto, delovna doba, ali je obiskoval usposabljanje za preizkus znanj, davčna številka plačnica preizkusa znanj, ali in kolikokrat je že opravljal preizkus znanj, število doseženih točk, številka izdanega potrdila.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca preizkusov znanj s področja trženja enost investicijskih skladov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so se prijavile na preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja potrdila o opravljenem preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (pri kandidatkah tudi dekliški priimek), datum in kraj rojstva, stalno in morebitno začasno bivališče, elektronski naslov, ali je oseba obiskovala usposabljanje za preizkus znanj, davčna št. plačnika preizkusa znanj, ali in kolikokrat je že opravljal preizkus znanj, število doseženih točk, številka izdanega potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Agencija za trg vrednostnih papirjev. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v elektronski obliki, ki je zavarovana z geslom in shranjena v zaklenjeni omari oziroma sefu. Dostop do zbirke imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam