Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIDRO D.O.O.
Sedež ali naslov: OBRTNIŠKA ULICA 12
Poštna številka: 2360
Kraj: RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 5494796000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O DELU ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki na obvezni praksi ali delu preko Študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, davčna številka, smer šolanja, naslov, delo, ki ga študent opravlja, število opravljenih ur, plačilo za opravljeno delo, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis, pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani in shranjeni v osebni mapi v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi podjetja. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, dijaki in študentje, ki so opravili usposabljanje za varno delo in delavci, ki so opravili preizkus praktičnega znanja za varno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v zvezi z varnim delom na delovnem mestu, izvajanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavcev, dijakov in študentov: ime in priimek, naslov, datum rojstva, naziv delovnega mesta, pridobljena dodatna znanja z datumom pridobitve, seznam delovnih opravil pri praktičnem preizkusu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki podatkov so: pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 86/2004) - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat RS za delo, zunanji strokovni sodelavci za področje varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani in shranjeni v osebni mapi v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, ime pošte in poštna številka), poklic, šolska izobrazba, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, naziv delovnega mesta, vsebina del na delovnem mestu. b) Podatki o zdravstvenem stanju delavca: izpolnitev zdravstvenih zahtev za delovno mesto, trajne zdravstvene omejitve za delovno mesto, začasne zdravstvene omejitve za delovno mesto. c) Mnenja pooblaščenega zdravnika o predlogih za drugo ustrezno delo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 84/2004) - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat za delo, zunanji strokovni sodelavci za področje varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani in shranjeni v osebni mapi v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic zaposlenih delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov, izobrazba, ali je delavec invalid, ali je delavec delno upokojen, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma s Pogodbo o zaposlitvi, internim aktom podjetja (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca), izredna izplačila po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila. c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. d) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list št. 86/2004) - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Center za socialno delo, banke, DURS, Ministrstvo za obrambo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani v rednikih v zaklenjeni omari v FRS podjetja. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih na računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenega delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO d.o.o. in delavci na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani v rednikih v zaklenjeni omari v FRS podjetja FRIDRO d.o.o.. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih na računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o poškodovanem delavcu: ime in priimek, EMŠO, rojstni datum, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, čas zaposlitve (določen, nedoločen), delovna doba, uporaba zaščitnih sredstev v času nezgode, datum usposabljanja in preizkusa na delovnem mestu, datum zdravniškega pregleda, delo, ki ga je opravljal v času nezgode, koliko ur je delal na dan nezgode, podlaga zavarovanja. b) Podatki o poškodbi: datum, dan in ura, ko se je poškodba pripetila; kje se je zgodila poškodba (na delu, na poti na delo ali iz dela, na službeni poti, na poti v zdravstveni zavod), kraj nezgode, število poškodovanih, vzrok poškodbe, materialni povzročitelj poškodbe, vrsta nezgode (lažja, težja, kolektivna, smrtna), poškodovani deli telesa, nudenje prve pomoči (zdravnik, ustanova). c) Opis poškodbe: kratek opis poškodbe, vzroki za nastanek poškodbe, nepravilnosti, ki so imele za posledico poškodbo. d) podatki o neposrednem vodji: ime in priimek, naslov, njegovo mnenje o vzroku nezgode, datum prijave nezgode. e) Podatki o priči: ime in priimek, naslov. f) Podatki odgovornega vodje: ime in priimek, kratka definicija ukrepa, datum izjave. g) Podatki strokovnega delavca, ki je opravil preiskavo: ime in priimek, ugotovitve pri raziskavi, predlagani ukrepi, datum izjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list št. 86/2004) - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat RS za delo, zunanji pooblaščeni sodelavci za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zbrani in shranjeni v rednikih za posamezno koledarsko leto v zaklenjeni omari v FRS. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih na računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, ime pošte in poštna številka, šifra občine, šifra države), poklic, šolska izobrazba, spol, delovna doba, stopnja invalidnosti delavca, če je invalid, podatki, vezani na letni dopust, razporeditve na druga delovna mesta. b) Podatki o družinskih članih, zavarovanih po delavcu: ime in priimek družinskega člana, EMŠO, davčna številka, razmerje družinskega člana do delavca, naslov stalneha ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta s poštno številko), datum prijave v zavarovanje, datum odjave iz zavarovanja. c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, višina osnovne plače, kraj opravljanja dela, naziv delovnega mesta, tedenski in dnevni delovni čas, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dela, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki so pooblaščeni delavci podjetja FRIDRO d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04): pooblaščeni delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebni mapi v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi podjetja. Pristop pooblaščenih delavcev v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov podjetja, dobavitelji in zaposleni delavci pri kupcih in dobaviteljih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev in dobaviteljev, obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, številka TRR, izobrazba, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določa pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam