Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmartinska cesta 134 b
Naziv ali firma: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1196332000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (domače in tuje), ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev – tujcev, • posredovanje podatkov za prijavo v dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, • obdelava podatkov za namene življenjskih, nezgodnih zavarovanj, potovalnih zavarovanj, • urejanje prometnih dovoljenj, zavarovanj in voznega parka, • vodenje internega telefonskega imenika, • obdelava podatkov za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava podatkov za potrebe inšpekcijskega nadzora, • poročanje o stanju, • evidentiranje sprememb, • poročanje podatkov matični družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz internega telefonskega imenika: ime in priimek, naziv delovnega mesta, naslov elektronske pošte, naslov, številka mobilnega telefona, VPN kratka številka, številka fiksnega telefona v kolikor jo zaposleni posreduje, fotografija zaposlenega, • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: osnovni podatki: ID zaposlenega, enotna matična številka, ime, priimek, davčna številka, ime očeta, dekliški priimek, datum rojstva, spol, mesto rojstva, država rojstva, občina rojstva, državljanstvo, podjetje, naslov stalnega prebivališča: mesto prebivališča, DURS, naslov, hišna številka, poštna številka, naslov začasnega prebivališča: mesto prebivališča, DURS, naslov, hišna številka, poštna številka, naslov za tuje državljane: mesto, poštna številka, naslov, hišna številka, država, telefonske številke: telefon pisarna, VPN, GSM, E-mail, telefax, telefon SOS, uporabniško ime, ID Messenger, dokumenti: registrska številka delovne knjižice, mesto izdajanja RK, številka zdravstvenega zavarovanja, invalidnost (da/ne), številka ID kartice, končna šola/fakulteta: izobrazba, poklic, šola/fakulteta, delovno razmerje: hierarhična raven, vrsta pogodbe o zaposlitvi, status zaposlitve, datum prenehanja veljavnosti pogodbe, delovne ure, datum zaposlitve, poskusno delo do, predhodna zaposlitev: datum predhodne zaposlitve, predhodna zaposlitev v podjetju, skupna delovna doba, podatki vezani na obračun plače: osvobajanje od davka, lokacija, relacija, področje do posebne skrbi (da/ne), stroškovno mesto, pokojninsko zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, podatki vezani na prenehanje delovnega razmerja: datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja, ali je prenehanje delovnega razmerja zaželeno/nezaželeno, vzdrževanje pogodb zaposlenih: vrsta dokumenta, datum dokumenta, številka dokumenta, pregled in vzdrževanje osebnih dokumentov: tip dokumenta, številka dokumenta, naziv, velja od, datum zaključka, pričakovani datum konca, vrednost, mesto izdajanja, datum potrdila, opis, datum preklica, datum zavrnitve, datum izdaje sklepa, razlog preklica, razlog zavrnitve, pregled kariere: oddelek, delovno mesto, delovno mesto v angleščini, nivo usposobljenosti, job grade razred, datum začetka, datum zaključka, fotografija, • podatki iz aplikacije: šifra, priimek, ime, šifra SM, status, interni statusi, osebni podatki: spol, rojen, EMŠO, davčna številka, rojstni priimek, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, narodnost, zakonski stan, opomba, stalno bivališče (ulica, kraj, država, pošta, občina, krajevna skupnost), začasno bivališče (ulica, kraj, država, pošta, občina, krajevna skupnost), vrsta stanovanja, stanovanjski status, opomba, pogodbe in spremembe: velja od, delovno razmerje, dogodek, plačilni razred, opombe, organizacijska enota, KDPZ: identifikacijska številka, ure na teden za KaD, datum pristopa, datum začetka zavarovanja, datum izračuna dob., leta del. doba na dan pristopa, vzrok prekinitve, pokojninska doba na dan pristopa (leta, meseci), premijski razred, znesek premije delodajalca, znesek premije zaposlenega, opombe, _-zaposleni: naziv podatka, datum veljavnosti, stara vsebina, stari naziv, nova vsebina, novi naziv, opombe, • podatki iz Obrazca za nove zaposlene: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, izobrazba, telefonska številka, številka transakcijskega računa za nakazilo plače in naziv banke, zaposlitev (A1 Slovenija ali kadrovska agencija), organizacijska enota, služba, skupina, šifra stroškovnega mesta, naziv delovnega mesta, gob grade razred, stopnja usposobljenosti, osnovna bruto plača, datum nastopa, vrsta zaposlitve, razlog zaposlitve, poskusno delo, člani komisije za spremljanje poskusnega dela, ali oseba potrebuje dostop do tajnih podatkov, koliko časa velja dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, sodelavec iz HR sektorja, ki je vodil postopek, • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave, TUJCI: • delovno dovoljenje, fotokopija potnega lista, odločba o bivalnem dovoljenju, podatki o družinskih članih, • splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec tuj-2/1: • firma in sedež prosilca, območna služba zavoda republike Slovenije za zaposlovanje, • podatki o prosilcu (1. vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka pd obrazca); 3. kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-), • podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v republiki Sloveniji (kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, • izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, • obrazec tuj/4/3: • območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), • številka pogodbe o zaposlitvi, • podatki o tujcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec tuj/eu – zap: • območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz rs): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, • podatki o delavcu - državljanu EU: priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO (slo- če jo že ima), državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve, • dovoljenje za zaposlitev: številka, delovodna številka, datum, veljavnost dovoljenja za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • zunanji obračunovalec plač, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • odvetniška družba, • administrator aplikacije, • administrator aplikacije, • zunanji vzdrževalec sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map zaposlenih delavcev (pristopne izjave za dodatno pokojninsko zavarovanje, pristopne izjave za kolektivna nezgodna zavarovanja) se nahaja v HR sektorju v zaklenjenem sefu. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o nekaterih zaposlenih v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in višji ekspert za IT in storitve. • Elektronska zbirka podatkov _ – kadrovski del se nahaja na strežniku v Mikrocop. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja na strežniku v Mikrocop. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, neposredno nadrejeni za svoje zaposlene, predsednik uprave senior direktorji. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije (evidenca delovnega časa) se nahaja v Mikrocop. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam v in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov zbirke je zavarovan s sistemom uporabniških imen in gesel, vodi pa se tudi evidenca vpogledov, sprememb in brisanj podatkov. Dostop do podatkov imajo senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja oddelka v HR sektorju, HR ekspert, sodelavec v HR sektorju, vodja skupine asistentk, asistentke v celem podjetju, senior direktorji, direktorji, vodje oddelkov in vodje skupin (za podatke o svojih podrejenih). • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja na strežniku v Mikrocop. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo IT specialist in globalni administrator • Elektronska zbirka podatkov iz internega telefonskega imenika se nahaja na intranetu na strežniku v Mikrocop. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam v in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani, • otroci delavcev, zaposlenih preko kadrovske agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • odmera letnega dopusta, • olajšava za dohodnino, • božično obdarovanje za otroke, • za organiziranje dneva odprtih vrat za otroke zaposlenih, • za analizo certifikata družini prijazno podjetje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: ime, priimek, član, spol, EMŠO, datum rojstva, davčna osvoboditev (da/ne), davčna olajšava, zavarovan (da/ne), davčna številka, invalidnost (da/ne), status, član gospodinjstva (da/ne), • podatki iz obrazca o otrocih: ime in priimek zaposlenega, podatki o otrocih: ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, podpis zaposlenega, • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik, • podatki z obrazca MF_FURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, pošta), davčna številka, EMŠO, sorodstveno razmerje, • podatki iz seznama otrok za namen obdarovanja: ime in priimek, spol, datum rojstva, ime starša, naslov, stroškovno mesto, organizacijska enota.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji obračunovalec plač, • izdajatelj certifikata družini prijazno podjetje, • administrator Kadrovsko informacijskega sistema, • Telekom Austria, • Vip mobile, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka dokumentov o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v personalni mapi (MD-Č obrazci in obrazec Podatki za kadrovsko evidenco) v HR sektorju v zaklenjenem sefu. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o nekaterih zaposlenih v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in višji ekspert za IT in storitve. • Pisna zbirka obrazcev za olajšavo za dohodnino se nahaja HR sektorju skupaj s plačnimi listami. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih ognjevarnih sefih. Prostor je tehnično varovan. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije _ – kadrovski del se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o otrocih, ki prejmejo darilo ob božičnem obdarovanju se nahaja na skupnem mrežnem disku HR sektorja na strežniku v strežniški šobi podjetje M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, delavci preko agencije, študentje in zunanji sodelavci (partnerji ali pogodbeni sodelavci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • planiranje kadrovskih aktivnosti, • spremljanje razvoja delavca, • obračun stroškov izobraževanja, • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • upravljanje evidence in vodenje podatkov o udeležencih na izobraževanjih za izvajanje statističnih obdelav.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije : ime in priimek, stroškovno mesto, kdo je izvajalec, kdaj je izobraževanje, koliko stane izobraževanje, naziv izobraževanja, trajanje izobraževanja, • podatki iz aplikacije _: šifra, priimek in ime, dogodek, naziv, skupina dogodkov, naziv skupine dogodkov, Z.Š., način udeležbe, vrsta izobraževanja, izvajalec, naziv izvajalca, dokument, datum dokumenta, kraj izdaje. • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema (kadrovski informacijski sistem): ime in priimek, stroškovno mesto, kdo je izvajalec, kdaj je izobraževanje, koliko stane izobraževanje, naziv izobraževanja, trajanje izobraževanja, tip izobraževanja, vsebina izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • organizatorji izobraževanj, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • administrator aplikacije , • Vip mobile, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz podpisane liste udeležencev na izobraževanjih se nahaja v omarah HR sektorja. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Pisna zbirka potrdil o usposabljanju zaposlenih za dostop do tajnih podatkov se nahaja v personalnih mapah v HR sektorju v zaklenjenem sefu. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Pisna zbirka pogodb o izobraževanju (pogodbe o izobraževanju nad 2000 eurov) se nahaja v fasciklu v omarah HR sektorja. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovsko informacijskega sistema (o izobraževanjih zaposlenih ter tudi o usposabljanju zaposlenih za dostop do tajnih podatkov, pogodbe o izobraževanju) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, neposredno nadrejeni za svoje zaposlene in predsednik uprave. • Elektronska zbirka podatkov _ – kadrovski del (podatki o pristnosti, odsotnosti zaradi izobraževanja) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki so udeležile internega obnovitvenega usposabljanja za dostop do tajnih podatkov se nahaja pri vodji varnostne politike in informacijske varnosti. Dostop do podatkov ima vodja varnostne politike in informacijske varnosti. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo oseba, ki je pripravil SAP nalog, vsi zaposleni v HR sektorju, asistent v posamezni enoti, nosilec stroškovnega mesta, ki sprejema plačilo, zaposleni v sektorju upravljanja nabavne verige, zaposleni v računovodstvu, DMS administrator in SAP administrator. • Elektronska zbirka podatkov znotraj aplikacije DMS/Vstopnica (namenjen prijavi in potrjevanju izobraževanj) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo asistent v posameznem sektorju, DMS administrator, nadrejeni za svoje zaposlene in zaposleni v HR sektorju. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH IN UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, • statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki iz Zapisnika o nezgodi pri delu: datum izpolnitve obrazca, ime in priimek osebe, ki je izpolnila zapisnik, podatki o delodajalcu: naziv in naslov delodajalca, podatki o poškodovancu: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, naziv delovnega mesta, vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas, študentsko delo, drugo), opis del in nalog na tem delovnem mestu, datum zadnjega usposabljanja na področju varstva pri delu, ki se ga je udeležil poškodovanec, datum zadnjega opravljenega bolniškega pregleda, podatki o nezgodi: datum in ura nezgode, koliko ur je delavec delal pred nezgodo, mesto nezgode, na katerem delovnem mestu se je zgodila nesreča (običajno/začasno delovno mesto), delo, ki ga je delavec opravljal v času nezgode, ali je delavec opravljal redna dela in naloge v okviru delovnega procesa, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, ali so bila ob poškodbi vsa varovala v funkciji delovanja, ali je delavec uporabljal pri delu predpisano osebno varovalno opremo, ali je delavec opravljal delo skladno z navodili za varno delo in navodili proizvajalca, ali je bila nudena prva pomoč in od koga, ali je bil poškodovanec prepeljan v zdravstveni dom ali bolnišnico, priče dogodka: ime in priimek, vrste nezgode, kraj nezgode, natančna specifikacija poškodovanih delov telesa, podatki o neposredno odgovornem vodji: ime in priimek, delovno mesto, podatki o očividcu oz. priči o nezgodi: ime in priimek, delovno mesto, opis nezgode in ugotovljenih poizvedb: podroben opis nezgode, izjava poškodovanega delavca, podpis poškodovanega delavca, izjava očividca oz. priče, podpis očividca oz. priče, izjava neposredno odgovornega vodje, datum in podpis odgovornega vodje, • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol (moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: • Inšpektorat RS za delo, • pooblaščena zunanja služba, ki opravlja storitve v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu po 21. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu, • osebni zdravnik zaposlenega, • ZPIZ, • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o poškodbah pri delu (ER 8 obrazci in Interni zapisnik o poškodbah pri delu) se nahaja v zaklenjeni protipožarni omari v fasciklu v HR sektorju. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Pisni arhiv nekaterih personalnih map se nahaja v arhivu personalnih map (ER-8 obrazci do 1.4.2016) v ognjevarni železni omari v poslovnih prostorih upravljavca v Mariboru. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena, Poslovna stavba je varovana s protivlomnim alarmnim sistemom. Dostop do prostora in do podatkov imajo vsi zaposleni v HR sektorju. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz podpisne liste: priimek in ime, naziv delovnega mesta, datum in kraj udeležbe na usposabljanju za varno delo, naslov izobraževanja, • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: tip dokumenta, številka dokumenta, naziv, velja od, datum zaključka, pričakovani datum konca, vrednost, datum izdajanja, datum potrdila, opis, datum preklica, datum zavrnitve, datum izdaje sklepa, razlog preklica, razlog zavrnitve, ime, priimek, naziv delovnega mesta, datum opravljanja usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, datum naslednjega opravljanja usposabljanja za varno delo, • podatki iz pogodbe z izvajalcem usposabljanja za varno delo: seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, • podatki iz zapisnika o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu: naslov usposabljanja, datum usposabljanja, kraj usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščena zunanja služba, ki opravlja izobraževanja in usposabljanja v zvezi z varnostjo pri delu, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu (seznam udeležencev, testi iz varnosti in zdravja pri delu, potrdila o opravljenem usposabljanju) se nahaja v zaklenjeni omari v HR sektorju. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Prostor je tehnično varovan. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, direktorji, vodje služb in vodje skupin za svoje zaposlene in predsednik uprave. • Pisni arhiv dokumentacija o usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu (potrdila o opravljenem usposabljanju) se nahaja v registratorju v arhivu personalnih map ognjevarni železni omari v poslovnih prostorih upravljavca v Mariboru. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena, Poslovna stavba je varovana s protivlomnim alarmnim sistemom. Dostop do prostora in do podatkov imajo vsi zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o nekaterih zaposlenih v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in višji ekspert za IT in storitve. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele o načrtovanih zdravniških pregledih: ime, priimek, delovno mesto, datum zadnjega pregleda, datum naslednjega pregleda, zahtevek, vabilo, napotnica, napotnica nazaj (da/ne), • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: tip dokumenta, številka dokumenta, naziv, velja od, datum zaključka, pričakovani datum konca, vrednost, datum izdajanja, datum potrdila, opis, datum preklica, datum zavrnitve, datum izdaje sklepa, razlog preklica, razlog zavrnitve, • podatki iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • podatki iz napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • izvajalec zdravniških pregledov, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o preventivnih zdravstvenih pregledih delavca (zdravniška spričevala itd.) se nahaja v zaklenjeni omari v HR sektorju. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju Prostor je tehnično varovan. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, direktorji, vodje služb in vodje skupin za svoje zaposlene in predsednik uprave. • Elektronska zbirka podatkov o načrtovanih zdravstvenih pregledih v obliki Excelove tabele se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Pisni arhiv potrdil o preventivnih zdravniških pregledih za nekatere zaposlene se nahaja v registratorju v arhivu personalnih map v ognjevarni železni omari v poslovnih prostorih upravljavca v Mariboru. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena, Poslovna stavba je varovana s protivlomnim alarmnim sistemom. Dostop do prostora in do podatkov imajo vsi zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o preventivnih zdravniških pregledih v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in višji ekspert za IT in storitve. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ŠTUDENTSKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaupnosti sklenjeno s študentom: ime, priimek, davčna številka, EMŠO, naslov, sektor v katerem študent opravlja delo, podpis študenta, • podatki iz Excelove tabele, ki jih vodijo asistentke sektorjev: zaporedna številka, ime in priimek, stroškovno mesto, urna postavka v posameznem mesecu, število opravljenih ur v posameznem mesecu, skupaj EUR v posameznem mesecu, • podatki iz Excelove tabele o študentskem servisu posameznega študent: ime in priimek, študenta, sektor ali je bilo plačilo opravljeno, • podatki iz Obrazca študentsko delo: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, pošta, mesto, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, fakulteta, zaposlitev študenta v A1 Slovenija: služba, šifra stroškovnega mesta, urna postavka, datum nastopa dela, drugi, specialist, ki je vodil selekcijski postopek, • podatki iz študentske napotnice: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, število opravljenih ur, urna postavka, številka napotnice.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • študentski servis, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka študentskih napotnic se nahaja v recepciji v zaklenjeni omari. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora ima asistent v recepciji. Dostop do podatkov ima asistent v recepciji. • Pisna zbirka pogodb o varovanju zaupnosti podatkov sklenjenimi s študenti in Obrazec o zaposlitvi študenta se nahaja v HR sektorju v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov _ – kadrovski del (podatki se v sistem ne vnašajo več, se pa hranijo na strežniku) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v IT oddelku. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, asistent v recepciji, direktorji, vodje služb in vodje skupin za svoje študente in predsednik uprave. • Elektronska zbirka podatkov o študentih, ki delajo v posameznih sektorjih se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo sodelavec v HR sektorju, asistenti v posameznih sektorjih in asistent v recepciji. • Elektronska zbirka podatkov o študentskem servisu posameznega študenta se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imata sodelavec v HR sektorju in asistent v recepciji. • Pisni arhiv podatkov iz študentskih napotnic do 1.4.2016 se nahaja v pisarni računovodstva v registratorju. Pisarna je izven delovnega časa zaklenjena, Poslovna stavba je varovana s protivlomnim alarmnim sistemom. Dostop do prostora in do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz razpisov za delovna mesta razpisana delovna mesta: ima in priimek, stopnja izobrazbe, delovne navade, strokovna usposobljenost, obvladovanje tujih jezikov, vozniški izpit, delovne izkušnje, • podatki s ponudbe in življenjepisa: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e-poštni naslov, Linkedin profil, stopnja dosežene izobrazbe, osebne lastnosti, delovne izkušnje, delovne izkušnje kot študent, znanje jezikov, druga znanja, vozniški izpit, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih institucij, dokazila o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija), članstvo v društvih, bibliografija.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec testiranj, • Vip mobile, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja na poštnem strežniku v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in asistent v recepciji. • Pisna zbirka nekaterih (potencialno zanimivih) prošenj iskalcev zaposlitve se nahaja v HR sektorju v zaklenjeni omari. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in bodoči nadrejeni iskalca zaposlitve (direktor, vodja ali vodja skupine). • Elektronska zbirka podatkov o izbranem kandidatu za določeno delovno mesto se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in asistent v recepciji. • Elektronska zbirka poročil o PXT testiranjih (ujemanje kandidata na razpisano delovno mesto) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in neposredni vodja ki išče novega sodelavca. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s A1 Slovenija, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje o višini plač na AJPES, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • povračila stroškov, • obdelovanje podatkov za namen statističnih obdelav, • poročanje podatkov matični družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije _: šifra, priimek, ime, šifra SM, status, interni statusi, številka kartice, šifra urnika, upravičenec ZZ/ZPIZ, šifra sindikata, šifra tarifnega razreda, šifra plačilnega razreda, šifra organizacijske enote, šifra stroškovnega nosilca, šifra delovnega mesta, šifra skupine, kraj opravljanja dela, ure na dan, ure na teden, delež zaposlitve glede na polni delovni čas, delež osnovne plače, številka PD obrazca, izmena (M1), opomba, opis dela, nerezidenti: identifikacijska številka, država rezidentstva, ugodnosti iz mednarodnih pogodb (da/ne), pogodba, datum, % davka, obračun plač zaposlenih: leto, mesec, ZŠ, naziv, zaključeno, • podatki za obračun plače iz vmesnika OPLA: urna postavka v preteklem letu, številka osebnega računa, banka, pri kateri je odprt osebni račun, redno delo, število dejansko opravljenih ur, znesek plače, dodatki (izmensko delo, nočno delo, delo na nedeljo, delo na praznik, mentor, pogoji dela, pripravljenost), nadomestilo za praznik, letni dopust, LD – preteklo leto, izredni dopust, študijski dopust, plačana odsotnost, refundacije, neplačani dopust, neupravičeni izostanki, dodatek po zakonu, delovna doba, stimulacija, stimulacija – osebna, variabilni del, stimulacija, bonus, bonus II, dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno življenjsko zavarovanje, provizija, razlika plače, poračun plače, razlika za delo v tujini, nadure, boleznina do 30 dni, boleznina do 30 dni – poškodba, boleznina do 30 dni – 100 %, dodatek po zakonu – boleznina, ZZZS (boleznina, poškodba, nega, spremstvo, 100 %, krvodajalstvo), porodniški dopust, skrajšani delovni čas invalidov, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, odpravnina II, odškodnina za LD, sejnina, sejnina – DR, pogodba o delu, avtorski honorar, nagrada zunanji, dodatek za ločeno življenje, dodatek za ločeno življenje II, darilo, draginjski dodatek, materialni dodatki II, dodatek – prehrana, dodatek – prevoz na delo, dodatek za prevoz – poračun, potni stroški, obračun PDZ, bonitete – nezgodno zavarovanje, bonitete, zbir. osnov, odtegljaj – drugo, akontacija, vračilo / izplačilo, bonitete – odtegljaj, % priznanih davčnih olajšav, % zadnjega obračunanega davka, • podatki o dolgovih delavca (npr. kredit, preživninska obveznost,…): upnik, višina dolga, znesek dolga, ki je bil že odplačan, znesek dolga, ki ga je še potrebno odplačati, višina mesečnega obroka, številka partije in naziv banke, leto in mesec začetka odplačevanja dolga TRR zaposlenega, TRR posojilodajalca, • podatki z obrazca M4/8 (enkrat letno na ZPIZ) – matična številka, priimek, zavarovan od –do, skupno število opravljenih ur rednega dela, št. ur za delo preko polnega delovnega časa, skupna bruto plača, prispevki za pokojninsko zavarovanje iz plač in na plače, število ur za katere je bilo izplačano nadomestilo, leto iz katerega je bila vzeta osnova za izplačilo, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, • posredovanje podatkov ZZZS: ime, priimek, matična številka, prvi dan zadržanosti z dela, delovni čas zaposlenega, leto osnove za obračun bolniške, skupno število opravljenih ur, skupna bruto plača za opravljene ure, urna postavka, koeficient za obračun boleznine, čas zadržanosti, znesek vseh prispevkov na plače, bruto nadomestilo za boleznino, • podatki z bolniškega lista: ime, priimek, bivališče, datum rojstva, registrska številka upravičenca, čas zadržanosti, število ur bolniške, vrsta bolezni, • podatki s potnih nalogov iz aplikacije : kadrovska številka, ime, priimek, stalno bivališče zaposlenega, številka potovanja, čas odhoda, čas prihoda, cilj potovanja, razlog, dejavnost, opombe: začetek dogodka, konec dogodka, uporaba avtomobila, akontacija (da/ne, če da-znesek), datum odhoda, ura, datum prihoda, ura, registrska številka, število prevoženih km, začetno stanje km, končno stanje km, ime in priimek odobritelja potovanja, podpis odobritelja, stroški potovanja, znesek.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • banke, Finančna uprava RS, • AJPES • revizijska hiša, • zunanji izvajalec arhiviranja, • zunanji obračunovalec plač, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • administrator aplikacije , • TAG Group, • Vip Mobile, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Arhiv iz obračuna plač (plačilne liste) od začetka poslovanja upravljavca (ločeno po mesecih) se nahaja v kletnih prostorih v protipožarnih omarah v prostorih podjetja. Dostop do prostora imajo direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka in HR ekspert. Prostor je tehnično in fizično varovan. Uporablja se kontrola pristopa. Dostop do podatkov imajo senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert, sodelavec v HR sektorju in HR ekspert. • Arhiv iz obračuna plač (plačilne liste) za zaposlene pri nekdanjem podjetju Amis do 1.4.2016 se podatki nahajajo pri zunanjem izvajalcu hrambe gradiva.. Dostop do prostora imajo direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka in HR ekspert. Prostor je tehnično in fizično varovan. Uporablja se kontrola pristopa. Dostop do podatkov imajo senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert, sodelavec v HR sektorju in HR ekspert. • Elektronska zbirka podatkov _ – modul Obračun plač (do 1.1.2007) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije (podatki iz plačilnih list) se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vodja HR oddelka, višji HR ekspert in HR ekspert. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema (plačilne liste v elektronski obliki) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vsak zaposleni do svoje plačilne liste, do vseh plačilnih list pa dostopa senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert in HR ekspert. Dostop do podatkov o osnovni plači zaposlenih ima tudi višji HR ekspert, HR ekspert in neposredno nadrejeni za svoje podrejene zaposlene. • Elektronska zbirka podatkov o plačah zaposlenih ter podatki o potnih nalogih v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme Dostop do podatkov o plačah imajo zaposleni v HR sektorju in višji ekspert za IT in storitve. • Elektronska zbirka podatkov _ – potni nalogi, se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo asistenti in vodja skupine asistentov, administrator aplikacije , zaposleni v zakladništvu ter vodja skupine za računovodstvo, ekspert za računovodstvo in višji ekspert za računovodstvo. • Pisni arhiv potnih nalogov se nahaja pri zunanjem izvajalcu hrambe gradiva. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zakladništvu, vodja skupine za računovodstvo, ekspert za računovodstvo in višji ekspert za računovodstvo. • Pisna zbirka potnih nalogov se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih računovodstva. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se pristopna kontrola in požarno varovanje. Dostop do prostora imajo zaposleni v računovodstvu. Dostop do podatkov imajo asistenti in vodja skupine asistentov, vodja skupine za računovodstvo, ekspert za računovodstvo in višji ekspert za računovodstvo. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje s A1 Slovenija, d.d., • študentje, ki opravljajo delo v A1 Slovenija, d.d. na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • zaposleni preko kadrovske agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil in spremljanje prisotnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije : splošno: priimek, srednje ime, ime, številka uporabnika, organizacijska enota, enote, oddelki, pododdelki, pristop: tip uporabnika, kartica, PIN, pravice za dostop do prostorov, osebni podatki: naslov, mesto, država, telefon, GSM, fax, e-pošta, datum rojstva, poklic, podjetje, drugo, • podatki iz plačilnega modula PIF: ID šifra, priimek, ime, obračun prisotnosti v posameznem mesecu, • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: prejemnik, predmet, pošiljatelj, ime in priimek zaposlenega, letni koledar za tekoče leto, trenutno število dni dopusta, ki ga ima posameznik na voljo, kategorija odsotnosti: redni dopust (od-do), izredni plačani dopust (od-do), izredni plačani dopust-študijski (od-do), izredni plačani dopust prvi šolski dan 1. razred, izredni plačani dopust prvi šolski dan-menjava šole do 4. razreda, izredni neplačani dopust (od-do), kompenzacija ur-cel dan (od.do), prostovoljstvo-cel dan (od-do), kompenzacijski sklad po urah (od-do), kompenzacijski izhod za družinske zadeve (od-do), kompenzacijski izhod uvajanja otroka v vrtec (od-do), krvodajalstvo (od-do), delo izven pisarne (od-do), očetovski plačani in neplačani dopust (od-do), izredni plačani dopust v skladu z ZDR-1, skupaj dni, sporočilo ob odsotnosti, možnost odobritve ali zavrnitve dopusta s komentarjem, možnost brisanja dopusta (če posameznik ne izkoristi odsotnosti).
 • Uporabniki zbirke: • zunanji obračunovalec plač, • kadrovska agencija (za delavce, ki delajo preko kadrovske agencije), • vzdrževalec sistema pristopne kontrole, • odvetniška pisarna, • Telekom Austria, • Vip mobile, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja v podatkovnem centru IT [P20-P23], v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom uporabniških imen in gesel, vodi pa se tudi evidenca vpogledov, sprememb in brisanj podatkov. Dostop do podatkov imajo senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert, sodelavec v HR sektorju ter HR ekspert, neposredno nadrejeni za svoje zaposlene, asistenti (vsak za svoj oddelek), vodja skupine asistentov, ekspert za IT infrastrukturo. • Elektronska zbirka podatkov iz plačnega modula PIF (znotraj aplikacije ) se nahaja na strežniku v podatkovnem centru IT [P20-P23], v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo vodja HR oddelka, višji HR ekspert, sodelavec v HR sektorju in HR ekspert. • Elektronska zbirka podatkov znotraj aplikacije DMS Obrazcev za dopust se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo asistent v posameznem sektorju, DMS administrator, senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert, HR ekspert in sodelavec v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema (namenjeno upravljanju z dopusti) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima vsak zaposleni do svojih podatkov, neposredno nadrejeni do podatkov o svojih podrejenih. Dostop do vseh podatkov pa imajo zaposleni v HR sektorju • Priročni arhiv iz obračuna plač (podatki iz bolniških list in drugi dokumenti) od začetka poslovanja upravljavca (ločeno po mesecih) se nahaja v kletnih prostorih v protipožarnih omarah v prostorih zunanjega izvajalca hrambe gradiva. Dostop do prostora imajo direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka in HR ekspert. Prostor je tehnično in fizično varovan. Uporablja se kontrola pristopa. Dostop do podatkov imajo senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, vodja HR oddelka, višji HR ekspert, sodelavec v HR sektorju in HR ekspert. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki znotraj aplikacije za beleženje prisotnosti: ime, priimek, dostopne pravice, status obiskovalca (študent, zaposleni, agencija), aktiven neaktiven • podatki znotraj aplikacije iz podatkov sistema pristopne kontrole v varnostnem območju o gibanju fizičnih oseb: ime, priimek, številka kartice, oddelek, dostopne pravice, ali je kartica aktivna ali blokirana, ime, priimek, številka kartice, oddelek, dostopne pravice, ali je kartica aktivna ali blokirana.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec sistema pristopne kontrole, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov sistema pristopne kontrole v varnostnem območju o gibanju fizičnih oseb po prostorih varnostnega območja se nahaja v varnostnem območju. Dostop do prostora in podatkov ima višji ekspert za nadzor omrežja in storitev. • Elektronska zbirka podatkov se nahaja na strežniku v prostorih zunanjega izvajalca shranjevanja podatkov. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom uporabniških imen in gesel, vodi pa se tudi evidenca vpogledov, sprememb in brisanj podatkov. Dostop do podatkov imajo skrbnik objekta, vodja informacijske varnosti, ter administrator aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA GIBANJA FIZIČNIH OSEB PO PROSTORIH POSLOVNE STAVBE A1 SLOVENIJA, D.D.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • delavci zunanjih izvajalcev, • zunanji obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • preprečitev nepooblaščenega gibanja po prostorih, • evidentiranje vstopa zaradi spremljanja morebitnih varnostnih incidentov, izvajanja disciplinskih postopkov proti zaposlenimi in vlaganja morebitnih odškodninskih tožb proti zaposlenim, študentom, zunanjim izvajalcem, obiskovalcem in tretjim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek fizične osebe, datum in ura vhoda, izstopa oziroma prehoda med posameznimi poslovnimi prostori, status obiskovalca (študent, zaposleni, zunanji). • podatki iz zapisnika o posegu v strežniki sobi upravljavca (v primeru vgradnje, izklopa ali servisnih posegov v strežniški sobi): naziv naročnika, podatki o opremi, ki se nahaja v strežniški sobi in je v lasti naročnika, omara v katero se nahaja strojna oprema, vrsta posega, kdaj se poseg opravlja, kdo ga opravlja, kdo zagotavlja spremstvo, opombe naročnika, opombe ponudnika,
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec sistema pristopne kontrole, • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz sistema pristopne kontrole v varnostnem območju o gibanju fizičnih oseb po prostorih varnostnega območja se nahaja v varnostnem območju. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem. Dostop do prostora in podatkov ima višji ekspert za nadzor omrežja in storitev • Elektronska zbirka podatkov se nahaja na strežniku v podatkovnem centru na M___________u. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom uporabniških imen in gesel, vodi pa se tudi evidenca vpogledov, sprememb in brisanj podatkov. Dostop do podatkov imajo skrbnik objektov, vodja informacijske varnosti, ter administrator aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije B_(podatki iz zapisnika dostopa kontaktnih oseb naročnika storitve kolokacije v strežniško sobo upravljavca) se nahaja na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v nadzornem centru, zaposleni v tehnični podpori, prodajnik in zaposleni v naročniški službi. • Pisna zbirka podatkov iz arhiva zapisnikov o dostopu do strojne opreme se nahaja v arhivu naročniške službe v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem. Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ), ključ se nahaja v nadzornem centru. Dostop do prostora imajo zaposleni v naročniški službi, zaposleni v računovodstvu, zaposleni v oddelku reklamacij in zaposleni v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v naročniški službi. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki dostopajo do prostorov, nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja upravljavca, • varovanje tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, nad katerim se izvaja videonadzor.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec videonadzornega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka videoposnetkov vstopov v varnostno območje se hrani v varnostnem območju. Dostop do prostora imajo zaposleni z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov do stopnje tajno. Prostor je fizično in tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa, videonadzor, alarm, požarno varovanje. Dostop do podatkov je mogoč z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima višji ekspert za nadzor omrežja in storitev. • Elektronska zbirka videoposnetkov, nastalih pri izvajanju videonadzora v poslovni stavbi se nahaja na strežniku v podjetju M_u. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imata vodja informacijske varnosti in administrator sistema na podlagi sklepa uprave ali zahtevka policije. • Elektronska zbirka videoposnetkov, nastalih pri izvajanju videonadzora v poslovalnicah se hrani v vsaki poslovalnici posebej. Dostop do posnetkov imajo poslovodje na podlagi sklepa uprave ali zahtevka policije. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • vsi obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naziv podjetja, h komu je posameznik namenjen, čas in datum prihoda in odhoda, številka ID kartice.
 • Uporabniki zbirke: • varnostna služba, • zunanji vzdrževalec sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o obiskovalcih (Receptorski modul za obiskovalce) se nahaja na strežniku v podjetju M_u. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo asistent v recepciji, HR ekspert, administrator modula in vodja informacijske varnosti. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta pri upravljavcu (zaposleni in zunanji, predstavniki kapitala in predstavniki sveta delavcev) in z njimi povezane osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej, • vpis v sodni register, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek člana nadzornega sveta, funkcija v nadzornem svetu, funkcija, naziv delovnega mesta, službeni naslov člana nadzornega sveta, telefon, fax, kopija osebnega dokumenta, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • AJPES, • Sodni register, • Vip mobile d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o članih nadzornega sveta se nahaja v prostorih pravne službe v fasciklu v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imajo zaposleni v pravni službi, senior direktor sektorja za splošne zadeve, vodja skupine asistentk ter član uprave, pristojen za področje pravne službe (CEO). Prostori so v delovnem času varovani s prisotnostjo zaposlenih. Poslovna stavba je fizično in tehnično varovana. Vhod v poslovno stavbo je varovan z videonadzorom, vstop v prostore pa je varovan s kontrolo pristopa. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, senior direktor sektorja za splošne zadeve, vodja skupine asistentk ter član uprave, pristojen za področje pravne službe (CEO). • Elektronska zbirka podatkov o članih nadzornega sveta se nahaja v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, senior direktor sektorja za splošne zadeve, vodja skupine asistentk ter član uprave, pristojen za področje pravne službe (CEO). • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

16. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH PREKO KADROVSKE AGENCIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri kadrovski agenciji in so bili napoteni na delo k upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba podatkov zaradi izvajanja pogodbe o najemu delovne sile, • poročanje podatkov matični družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Kadrovsko informacijskega sistema: osnovni podatki: ID zaposlenega, enotna matična številka, ime, priimek, davčna številka, ime očeta, dekliški priimek, datum rojstva, spol, mesto rojstva, država rojstva, občina rojstva, državljanstvo, podjetje, naslov stalnega prebivališča: mesto prebivališča, DURS, naslov, hišna številka, poštna številka, naslov začasnega prebivališča: mesto prebivališča, DURS, naslov, hišna številka, poštna številka, naslov za tuje državljane: mesto, poštna številka, naslov, hišna številka, država, telefonske številke: telefon pisarna, VPN, GSM, E-mail, telefax, telefon SOS, uporabniško ime, ID Messenger, dokumenti: registrska številka delovne knjižice, mesto izdajanja RK, številka zdravstvenega zavarovanja, invalidnost (da/ne), številka ID kartice, končna šola/fakulteta: izobrazba, poklic, šola/fakulteta, delovno razmerje: hierarhična raven, vrsta pogodbe o zaposlitvi, status zaposlitve, datum prenehanja veljavnosti pogodbe, delovne ure, datum zaposlitve, poskusno delo do, predhodna zaposlitev: datum predhodne zaposlitve, predhodna zaposlitev v podjetju, skupna delovna doba, podatki vezani na obračun plače: osvobajanje od davka, lokacija, relacija, področje do posebne skrbi (da/ne), stroškovno mesto, pokojninsko zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, podatki vezani na prenehanje delovnega razmerja: datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja, zaželena/nezaželena odpoved, vzdrževanje pogodb zaposlenih: vrsta dokumenta, datum dokumenta, številka dokumenta, pregled in vzdrževanje osebnih dokumentov: tip dokumenta, številka dokumenta, naziv, velja od, datum zaključka, pričakovani datum konca, vrednost, mesto izdajanja, datum potrdila, opis, datum preklica, datum zavrnitve, datum izdaje sklepa, razlog preklica, razlog zavrnitve, pregled kariere: oddelek, delovno mesto, delovno mesto v angleščini, job grade razred, nivo usposobljenosti, datum začetka, datum zaključka, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: • kadrovska agencija, • administrator Kadrovsko informacijskega sistema, • Tag Group, • Vip mobile, d.o.o.,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map zaposlenih delavcev preko kadrovske agencije se nahaja v HR sektorju v zaklenjenem sefu. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju in neposredno nadrejeni za svoje zaposlene. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. EVIDENCA OCENJEVANJA VEDENJ ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem in fizične osebe, ki so napotene na delo k upravljavcu preko kadrovske agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • razvoj zaposlenih, • karierni razvoj zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz agregiranega poročila analize vedenj zaposlenega v obliki Excelove tabele: šifra obrazca, matična številka, priimek in ime, ID enote, ime enote, število ocen, povprečje ocen, ID nadrejenega ocenjevalca, ime, priimek, • podatki iz poročila posameznika o analizi vedenj: ocena inovativnosti, ocena predanosti, ocena učinkovitosti, ocena sodelovanja, ocena odgovornosti, ocena strokovnosti, ocena komunikacije, ocena čustvene inteligence, za vodje: ocena biti vzor, ocena odgovorne drznosti, ocena motivacije, ocena delegiranja, ocena vizionarstva, ocena reševanja problemov, ocena timskega vzdušja, ocena uveljavljanja sprememb, • podatki iz poročila DNLA assessment tool: dinamika doseganja ciljev: samoodgovornost, delovni elan, samozaupanje, motivacija, medosebni odnosi: družabnost, prepričljivost, empatija, volja do uspeha: reakcija na neuspeh, statusna motivacija, sistematičnost, iniciativnost, odpornost na stres: sprejemanje kritike, vzdržljivost, čustvena stabilnost, samozavest, fleksibilnost, zadovoljstvo z delom, vodstvene sposobnosti: avtoriteta, delegiranje odgovornosti, vključevanje, legitimnost, zahteva po učinkovitosti, razvoj zaposlenih, samozaupanje, odgovornost do zaposlenih, sodelovanje in soglasje: vplivnost, identifikacija, podoba, komunikacijske veščine, konfliktnost, doseganje soglasja, sodelovanje, uporaba moči, usmerjenost do sodelovanja, timsko delo, podjetniška mentaliteta: osebni standardi, rokovanje z informacijami, sprejemanje odločitev, inovativnost, odnos do kakovosti, tveganje, sistematičnost.
 • Uporabniki zbirke: • administrator kadrovsko informacijskega sistema • zunanji izvajalec testiranj, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz kadrovsko informacijskega sistema se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju, neposredno nadrejeni za svoje zaposlene in predsednik uprave ter pooblaščeni asistent, ki vnaša podatke v sistem. • Elektronska zbirka podatkov o vedenjih zaposlenih (v obliki PDF datoteke in Excelove tabele, ki je potem uvožena v kadrovsko aplikacijo) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imata direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, ekspert za razvoj zaposlenih, neposredno nadrejeni za svoje zaposlene in vsak zaposleni za svoje zaposlene. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O NAROČNIKIH - NEPLAČNIKIH ZOPER KATERE SE VODI IZVRŠILNI POSTOPEK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo s A1 Slovenija, d.d. in se zoper njih vodi izvršba zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, • odgovorna oseba pri pravni osebi zoper katero se vodi izvršba zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe med naročnikom in A1 Slovenija, d.d., • pridobitev izvršilnega naslova in izterjava terjatev, na podlagi tako pridobljenega izvršilnega naslova.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obrazec COVL: ime in priimek, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, znesek terjatve, naslov, podatki o zaposlitvi, telefonska številka, številka transakcijskega računa, podatki o vrednostnih papirjih, podatki o premičninah, podatki o nepremičninah, podatki o deležu v družbi, podatki o nematerializiranih vrednostnih papirjih, • podatki iz aplikacije za pripravo izvršb: datum določitve, datum prejema, sodišče, opravilna številka, izvršna številka, dolžnik, upnik, šifra upnika, tip, rezultat, izvršitelj, status, znesek dolga, datum obračuna, znesek, glavnica, opravljena dejanja, zarubljeni predmeti, ime in priimek dolžnika, naslov, podatki o dolgu, poteku ter stroških izvršbe ter prejetih plačilih, • podatki iz aplikacije za vodenje evidence o dolžniških primerih: IP, opravilna številka, stanje zadeve, temelj, podatki o dolžniku: ime, priimek, davčna številka, EMŠO, rojstni datum, podatki o stalnem prebivališču (naslov, pošta, kraj), podatki o začasnem prebivališču (naslov, pošta, kraj), podatki o terjatvi: upnik, odvetnik, glavnica, obresti v glavnici, stroški, sodna taksa vložitev, datum zamudnih obresti, datum vložitve, datum sklepa, datum pravnomočnosti, datum zaključeno, datum vrnjeno, sodišče po pravnomočnosti, • podatki iz aplikacije za vodenje spisov: spis: datum začetka, zaporedna številka spisa, opravilna številka, sodna številka, sodni stroški, datum, jezik, klasifikacijski znak, naročnik, naša stranka, nasprotna stranka, sodišče, upravni organ, PCTO, arhiv, mesto hranjenja, skrbnik zadeve, prvi sodelavec, drugi sodelavec, sodnik, opis zadeve, kategorija, ključne besede, zastaralni rok, prekluzivni rok, narok, instrukcijski rok, interni rok, evidenca, številke računov, stanje, zgodovina, stranke: ime in priimek, kontaktna oseba, naslov1, naslov 2, pošta, kraj, država, telefon, fax, GSM, GSM2, E-mail, matična številka, davčna številka, račun, račun 2, banka, model, sklic, urna postavka (EUR/h), • ostali podatki, ki se lahko pridobijo kasneje: ime in priimek, davčna številka, naslov, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, podatki o delnicah, podatki o avtomobilih, podatki o nepremičninah, telefonska številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: • sodišče, • izvršitelj, • odvetniška družba, • zunanje podjetje za hrambo gradiva, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o neplačnikih (sodni spis s prilogami) se nahaja v prostorih odvetniške pisarne. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisni arhiv podatkov o neplačnikih se nahaja pri pogodbenemu obdelovalcu hrambe gradiva, podjetju M___________. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov o neplačnikih (Excel) se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije L_______ se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije Izvršitelj se nahaja v odvetniški pisarni. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije Satago se nahaja v odvetniški pisarni. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O TERJATVAH DO FIZIČNIH OSEB IN PLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, študentje in delavci, ki delajo preko kadrovskih agencij, ki se jim prodaja osnovna sredstva ter druge osebe, ki dolgujejo upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za prodajo telefonov, pohištva, prenosnih računalnikov, osebnih računalnikov, • pregled nad gibanjem terjatev, • obračun davščin, • izterjava, • terjatve do zaposlenih zaradi nezmožnosti opravičite stroškov po službeni kreditni kartici ter za prekomerno porabo mobilnega telefona.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki v aplikaciji za izdajo računov: ime in priimek, naslov, davčna številka, znesek terjatve, podatek o nakupu, • podatki iz izdanih računov: ime in priimek stranke, naslov, davčna številka, datum in kraj izdaje računa, številka računa, koda in naziv artikla, cena (z/brez DDV), • podatki iz aplikacije za obračunavanje prometa: ime in priimek, naslov, znesek, BEN, valuta, cikel, ime in priimek plačnika, naslov, način plačila, identifikacijska številka, organ, edinstven ID, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • zunanje podjetje za hrambo dokumentov, • administrator aplikacije za izdajo računov, • administrator aplikacije za obračunavanje prometa, • Vip mobile, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih se nahaja v aplikaciji za izdajo računov. Strežnik se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu ter administrator aplikacije . • Pisna zbirka izdanih računov zaposlenim se nahaja zaklenjeni omari v HR sektorju. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Pisni arhiv podatkov o terjatvah do fizičnih oseb se nahaja pri pogodbenemu obdelovalcu hrambe dokumentov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračunavanje prometa se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska replika zbirke podatkov za obračunavanje prometa se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za plačila, zaposleni v naročniškem sektorju, zaposleni v skupini za izvršbe znotraj oddelka za izterjave in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki uporabljajo mobilne telefone v aplikaciji se nahaja na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo višji ekspert za IT in storitve, zaposleni v oddelku za izterjave in preprečevanje zlorab in zaposleni v računovodstvu. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

20. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri naročniku storitve kolokacije, ki lahko vstopajo v strežniško sobo upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), • zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, • potencialno sklepanje pogodb, • obveščanje, vabila, sporočila, • usklajevanje dobav, nabavnih pogojev, • omogočanje dostopa do strežniške sobe upravljavca kontaktnim osebam, ki jih naročnik pooblasti za dostop do strežniške sobe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kontaktne osebe, naziv podjetja, elektronski naslov, funkcija, telefonska številka. • podatki o kontaktnih osebah pri naročniku storitve kolokacije strežnikov, ki lahko dostopajo do strežniške sobe upravljavca: ime in priimek, naslov bivališča, številka osebnega dokumenta • podatki o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih: podatki o pravni osebi: davčna številka, naziv podjetja, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, podatki o kontaktni osebi: ime kontaktne osebe, priimek kontaktne osebe, naslov elektronske pošte kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, število zaposlenih, število naročniških razmerij, zanimanje stranke (npr. mobilna telefonija, mobilni internet, ponudba AMIS; popolna pisarna, ipd.)
 • Uporabniki zbirke: • administrator aplikacije , • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o kontaktni osebah pri poslovnih partnerjih v obliki Excelove tabele (Obrazec za vnos novega dobavitelja) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku upravljanje nabavne verige. • Elektronska zbirka podatkov računovodske aplikacije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo nabavni specialist, specialist logistike in administrator aplikacije . • Elektronska zbirka podatkov sistema za upravljanje s strankami (CRM) se nahaja na strežniku. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, zaposleni v naročniški službi, BSS, zaposleni v A1 Slovenija trgovini ter drugih prodajnih centrih upravljavca. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije B_(podatki o kontaktnih osebah pri naročniku storitve kolokacije, ki lahko dostopajo do strežniške sobe upravljavca) se nahaja na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi Dostop do podatkov imajo zaposleni v nadzornem centru, zaposleni v tehnični podpori, prodajnik in zaposleni v naročniški službi. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

21. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONA, MOBILNEGA TELEFONA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, delavci preko kadrovske agencije in študenti katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev, • prodaja sredstev danih v uporabo, • izvajanje analiz uporabe vozil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: naziv opreme, vrsta opreme, registrska označba, vrednost bonitete, datum začetka, datum zaključka, komentar, • podatki iz Dovoljenja za uporabo službenega vozila: kraj, datum, ime in priimek uporabnika, datum rojstva, naslov, datum sklepa uprave za dovoljeno uporabo službenega vozila, znamka vozila, registrska oznaka vozila, datum dovoljene uporabe vozila, ime in priimek zakonskega partnerja, ki lahko uporablja vozilo, • podatki iz Excelove tabele Baza službenih vozil: registrska številka vozila, število dni do konca leasing pogodbe, ime in priimek uporabnika službenega vozila, številka in datum veljavnosti kartice za gorivo, leasing hiša za določeno vozilo, izračun finančnega najema z DDV in brez, bonitetna vrednost vozila (cena vozila z davkom), vrednost vozila brez davka, datum pričetka leasinga, datum končanja leasinga, količina kilometrov, ki se jih lahko naredi po pogodbi, znamka vozila, tip vozila, številka šasije, tip najema, številka naročilnice, številka pogodbe stroškovno mesto uporabnika, mesečna poraba (število kilometrov), datum in interval servisov, datum registracije službenega vozila, • podatki iz kopije reverzov za prenosnike: ime in priimek uporabnika, ki je prejel prenosni računalnik, datum prejema, model prenosnika, serijska številka, inventarna številka, dodatna oprema, podpis izdajatelja opreme, podpis osebe, ki je prejela prenosnik, ime osebe, ki je izdala prenosni računalnik. • podatki iz aplikacije : interna telefonska številka zaposlenega, inventarna številka opreme, serijska številka opreme, • podatki iz Excelove tabele naročilo službenih telefonov: ime in priimek, VPN, telefon, cost center, PGr, status, obdobje odplačevanja, doplačilo, mesečni znesek, številka naročilnice, številka zahtevka/računa za uporabnino, • podatki iz aplikacije o prevzemu in vračilu službenih avtomobilov: ime in priimek zaposlenega, datum prevzema oz. vračila, registrska oznaka avtomobila, tip avtomobila, • avtomobili dani v uporabo: ime in priimek, delovno mesto, tip avtomobila, podatki o avtomobilu, prevoženi kilometri, poraba goriva, • plačilne kartice dane v uporabo: ime in priimek, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj in država rojstva, državljanstvo, kopija osebnega dokumenta, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefon doma in v službi, elektronska pošta, • druga sredstva dana v uporabo (žigi, ključi): ime in priimek prejemnika, številka in odtis žiga, oznaka ključa pisarne danega v uporabo, datum, ko so bila sredstva dana v uporabo, • podatki s potnih nalogov: ime, priimek, stalno bivališče zaposlenega, čas prihoda, čas odhoda, destinacija službene poti, kratek opis namena službene poti, registrska številka osebnega vozila, število prevoženih kilometrov, število dnevnic, povračilo stroškov cestnine, povračilo stroškov javnega prevoza, hotelski računi, • podatki o uporabi plačilnih kartic: vrsta kartice, znesek bremenitve, zadnje štiri številke iz plačilne/kreditne kartice, • podatki o imetnikih SIM kartic: ime in priimek, MSISDN številka, ICCID (serijska številka SIM kartice), datum dodelitve SIM kartice.
 • Uporabniki zbirke: • banke, • zavarovalnice, • zunanji administrator kadrovsko informacijskega sistema, • zunanji administrator aplikacije za upravljanje s potnimi nalogi, • Telekom Austria, • Vip mobile, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz dovoljenj za uporabo službenega vozila se nahaja v personalni mapi zaposlenega v HR sektorju v zaklenjenem sefu. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema (podatki o imetnikih službenih vozil) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju ter neposredno nadrejeni za svoje zaposlene. • Elektronska zbirka podatkov o nekaterih osebah, ki uporabljajo mobilne telefone v aplikaciji (v aplikacijo se od 1.4.2016 ne vpisujejo podatki o zaposlenih) se nahaja na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih avtomobilov (Baza službenih vozil) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, zaposleni v HR sektorju in ekspert za vozni park in ekspert za vzdrževanje stavbe. • Elektronska zbirka podatkov o prevzemu in vračilu službenih avtomobilov se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo asistent v recepciji, HR ekspert, vodja informacijske varnosti, in administrator programskega modula. • Elektronska zbirka podatkov o prejemnikih prenosnih računalnikov (skenirani reverzi za prenosne računalnike) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Dostop do podatkov imajo člani IT helpdesk oddelka. • Elektronska zbirka podatkov o prejemnikih prenosnih računalnikov se nahaja v aplikaciji na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Dostop do podatkov imajo člani IT helpdesk oddelka. • Elektronska zbirka podatkov o računalnikih in mobilnih telefonih danih v uporabo se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju financ. • Elektronske zbirka podatkov iz Excelove tabele Naročilo službenih telefonov se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo asistenti posameznega oddelka (za mobilne telefone v svojem oddelku) in asistent financ (za celoten seznam mobilnih telefonov). • Elektronska zbirka podatkov _ – potni nalogi (podatki iz prejšnjih let) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku informatike. • Elektronska zbirka podatkov o imetnikih SIM kartic se nahaja v kadrovskem informacijskem sistemu na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovskem sektorju in oseba odgovorna za RM (v AMDOCSu). • Elektronska zbirka podatkov aplikacije (potni nalogi) se nahaja pri pogodbenemu obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo asistenti posameznega sektorja ter samostojni knjigovodja. • Elektronska zbirka reverzov v zvezi z mobilnimi telefoni v obliki Excelove tabele se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo asistenti posameznega oddelka (za mobilne telefone v svojem oddelku) in asistent financ (za celoten seznam). • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

22. EVIDENCA VSEBINE ODHODNIH KLICEV V KLICNEM CENTRU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki A1 Slovenija storitev, ki se jih kontaktira preko telefona ter potencialni novi uporabniki, telefonski agenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uporabniki in potencialni uporabniki A1 Slovenija storitev: neposredno trženje (72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov), • pridobivanje natančnejših informacij in posredovanja odgovorov v primeru pritožb, • telefonski agentje: nadzor nad izvajanjem njihovih delovnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • posnetek pogovora, telefonska številka uporabnika A1 Slovenija storitev ali potencialnega uporabnika, ime in priimek, naslov, davčna številka, ime in priimek telefonskega agenta, ki je opravil klic, vsebina odhodnega klica. • podatki iz aplikacije B_(dnevnik klicev): uporabniško ime, čas in datum klica, skupina (poslovni/rezidenčni uporabnik), številka pisnega zahtevka, opis težave, kateremu oddelku je bila težava posredovana, preko katerega kanala je bila težava posredovana, telefonski referent, ki je vpisal podatke, opomba v zvezi s klicem.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec raziskave o zadovoljstvu uporabnikov, • zunanji klicni center, • AKOS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka zvočnih posnetkov klicev strank se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vodje skupin v naročniški službi. • Elektronska zbirka podatkov o vrsti klica se nahaja v CRM sistemu na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo administratorji aplikacije CRM, administratorji aplikacije D_ ter zaposleni v naročniški službi. • Elektronska zbirka podatkov o vrsti klica se nahaja v aplikaciji D_ na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo administratorji aplikacije D_. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije B_(dnevnik klicev) se hrani na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do aplikacije je varovan z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do aplikacije je omogočen vsakemu uporabniki, ki pridobi uporabniški ime in geslo s strani vodje službe za primarno tehnično podporo. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi za primarno tehnično podporo, eksperti za dostopovno omrežje, zaposleni v nadzornem centru, zaposleni v oddelku reklamacij, administrator programske opreme in koordinator terenske službe. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA VSEBINE DOHODNIH KONTAKTOV V KLICNEM CENTRU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki, predplačniki A1 Slovenija storitev ter ostale fizične osebe, ki pokličejo v klicni center upravljavca, • telefonski referenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki in predplačniki A1 Slovenija storitev: reševanje njihovih reklamacij in vprašanj, in informiranje uporabnikov, • telefonski agenti: nadzor nad izvajanjem delovnih obveznosti referentov in izobraževanje referentov, • obdelovanje podatkov za namene izvajanja statističnih analiz v zvezi s klici uporabnikov, • zagotavljanje boljše kakovosti storitev v primeru ponavljajočih klicev stranke ter zagotavljanje čim prejšnjega odpravljanja tehničnih težav posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naročniki in predplačniki: zvočni posnetek klica, ime in priimek uporabnika A1 Slovenija storitev ter njegovo prebivališče (ulica in kraj), davčna številka, tip uporabnika (naročnik, predplačnik), telefonska številka uporabnika, davčna številka, vrsta paketa, datum posredovanja reklamacije oz. drugega sporočila, datum zaključka reklamacije, način posredovanja sporočila oz. reklamacije, vsebina sporočila oz. reklamacije, številka in znesek reklamiranega računa, želeni znesek reklamacije, ime in priimek telefonskega referenta, upravičenost reklamacije, odobreni znesek reklamacije, • ostale fizične osebe: telefonska številka, ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče (ulica in kraj) oz. lokacija priključka, davčna številka, zvočni posnetek klica, ime in priimek telefonskega referenta. • podatki iz aplikacije B_(dnevnik klicev): uporabniško ime, čas in datum klica, skupina (poslovni/rezidenčni uporabnik), opis težave, kateremu oddelku je bila težava posredovana, preko katerega kanala je bila težava posredovana, telefonski referent, ki je vpisal podatke, opomba v zvezi s klicem.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji klicni center, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka zvočnih posnetkov klicev strank se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vodje skupin v naročniški službi. • Elektronska zbirka podatkov o vrsti klicev se nahaja v CRM sistemu na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo administratorji aplikacije CRM, administratorji aplikacije D_ ter zaposleni v naročniški službi. • Elektronska zbirka podatkov o vrsti klica se nahaja v aplikaciji D_ na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo administratorji aplikacije D_. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije B_(dnevnik klicev) se hrani na strežniku v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do aplikacije je varovan z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do aplikacije je omogočen vsakemu uporabniki, ki pridobi uporabniški ime in geslo s strani vodje službe za primarno tehnično podporo. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi za primarno tehnično podporo, eksperti za dostopovno omrežje, zaposleni v nadzornem centru, zaposleni v oddelku reklamacij, administrator programske opreme in koordinator terenske službe, • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV O NAROČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe – naročniki, ki so sklenile naročniško pogodbo s A1 Slovenija, d.d. in uporabniki A1 Slovenija storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, • izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe A1 Slovenija, d.d., • obveščanje posameznikov, • posredovanje podatkov organom pregona v zakonsko določenih primerih, • reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, kraj, davčna številka, kategorija naročnika, tip identifikacijskega dokumenta naročnika, številka identifikacijskega dokumenta naročnika, spol, datum in letnica rojstva, številka bančnega računa, ime banke, drugi kontaktni podatki (druge telefonske številke, elektronski naslov), datum rojstva, podatki o pripadnosti skupini uporabnikov, datum začetka uporabe storitev, aktivacijska koda naročnika, pokojninska številka (za Senior pakete). • operativni podatki naročnika: po kakšnem sistemu izterjav se terja naročnika, kdaj je predvideno naslednje dejanje v postopku izterjave, kateri dan v mesecu se naročniku izstavi račun, ocena vrednosti naročnika za A1 Slovenija, rok zapadlosti, katere popuste ima / je imel naročnik aktivirane, katere storitve ima / je imel naročnik aktivirane, ali je naročnik dovolil objavo v imeniku, ali se naročniku izstavi razčlenjen račun, številka promocije, pod katero je bil naročnik vklopljen, številka agenta, s katerim je bila sklenjena naročniška pogodba, dobroimetje, limit naročnika za uporabo storitev, posebni indikatorji, aneks o nakupu aparata po znižani ceni, stopnja priporočila operaterja (NPS). • podatki o uporabniku: ime uporabnika, priimek uporabnika, naslov uporabnika, podatki o objavi v telefonskem imeniku, datum rojstva (pri uporabnikih Orto paketov), limit uporabnika za uporabo storitev, paket uporabnika, obdobje veljavnosti vezave, omogočene storitve uporabniku, obdobje veljavnosti storitve na nivoju uporabnika, podatki o ponavljajočih stroških, pogostost plačevanja ponavljajočih stroškov, znižanje ponavljajočih stroškov, promocijska koda, obdobje veljavnosti promocijske kode, zgodovina uporabnika (številke), e-naslov, stopnja priporočila operaterja (NPS). • podatki o plačniku: ime plačnika, priimek plačnika, naslov plačnika, tip računa (papirnati/elektronski/račun v spletni banki), način plačila, pogoji plačila, obračunski cikel plačnika, naslov za pošiljanje računa, e-naslov za pošiljanje računa, skupno stanje na računih, sklicna številka, zaporedna številka direktne bremenitve, podatki o zadnjem računu, stanje plačil, prejeta plačila, prilagoditve plačil, druge aktivnosti plačil, znesek trenutnega plačila, skupen dolg plačnika, rok plačila računa, datum računa, številka zadnjega računa (sklic), datum računa, status računa, tip računa, zadnji potrjen račun, podatki o vseh poslanih računih, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračila, preplačila, prilagoditve plačil podatki o izterjavah, stopnja priporočila operaterja (NPS). • podatki o inventarni opremi: tip opreme, identifikacijska številka opreme, datum nakupa opreme, številka SIM kartice (IMSI), lastna telefonska številka (MSISDN), številka IMEI, profil uporabnika, • parametri za kodiranje SIM kartic: PUK številka, PIN 2 številka, PUK 2 številka, številka prodajnega mesta, telefonska številka ali IMEI, • podatki potrebni za reklamacije telefonskih aparatov: model aparata, tip aparata, IMEI aparata, lastnost aparata (npr. live), vrsta okvare, kontaktna telefonska številka, e-naslov. MSISDN/šifra stranke, ime in priimek, naslov naročnika/uporabnika, številka računa (za vse ostale reklamacije vezane na reklamacije storitev), • podatki iz soglasja za direktno bremenitev SEPA: ime in priimek plačnika, ulica, kraj in hišna številka, poštna številka, pošta, država, številka plačilnega računa IBAN, identifikacijska oznaka banke, vrsta plačila (periodična obremenitev/enkratna obremenitev), podatki o posredniku: šifra prodajnega mesta, ime in priimek posrednika, datum, podpis, opombe, • podatki iz aplikacije MAX: MSISDN, FNISDN, segment uporabe, segment, BAN/BEN, status naročnika, naročniški paket, status uporabe, vezava, ime, priimek, podjetje, naslov naročnika, davčna številka, rojstni datum, IMEI, SIM, številka računa, status pogodbe, billing cikel, oblika računa, naslov elektronske pošte za pošiljanje računa, SMS obvestilo o izbranem računu (da/ne), SMS opomnik za plačilo računa (da/ne), številka za pošiljanje SMS sporočil, datum sklenitve naročniške pogodbe, naslov naročnika, naslov naročnika za pošiljanje računov, elektronski naslov naročnika, trajnik, datum aktivacije, posrednik, status uporabnika, naslov uporabnika, naslov elektronske pošte uporabnika, posebne ponudbe uporabniku, naslov elektronske pošte za pošiljanje elektronskih računov uporabniku, rojstni dan uporabnika, segmentacija, opcije znotraj naročniškega paketa, pošiljanje razčlenjenega računa (da/ne), prijava v imenik (da/ne), datum pričetka dodatne storitve, datum prenehanja dodatne storitve. • podatki iz CRM sistema v katerem se nahajajo podatki o nekaterih naročnikih: podatki o IP TVju stranke: ime in priimek, telefonska številka, naslov, storitve, ki jih ima posameznik vklopljene, oprema, ki jo ima stranka doma (modem ter set-top boxi), kakšno vrsto storitve uporablja, uporaba storitev VOD (katere plačljive filme si je ogledala stranka, datum in ura ogleda plačljive vsebine, cena posamezne plačljive vsebine, skupni znesek uporabe plačljive vsebine na mesec), IP naslov set-top boxa, MAC naslov set-top boxa, datum priklopa ter datum odklopa posamezne storitve stranke, podatki o delovanju omrežne opreme, datum priključitve posamezne storitve, podatki o ugodnostih in vezavi naročnika, nabor storitev posameznika, oprema, ki jo je stranka kupila od operaterja, število obrokov za nakup opreme, transakcijski račun naročnika (v primeru plačevanja računa preko trajnika), elektronski naslov (če stranka želi prejemanje računov po elektronski poti), davčna številka, ime in priimek lastnika priključka (če naročnik ni hkrati tudi lastnik priključka), IP naslov terminalske opreme naročnika, MAC naslov terminalske opreme naročnika, tehnologija, ki se uporablja za zagotavljanje storitve, naslov elektronske pošte uporabnika, seznam naročniških pogodb, aneksov ali naročilnic, • podatki iz aplikacije B: ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, status naročnika, IP naslov naročnika, oprema naročnika, od kdaj je oprema priključena, od kdaj je naročnik priključen, datum sklenitve naročniške pogodbe, telefonska centrala na katerega je uporabnik priključen, dosegljivost opreme, podatki o konfiguraciji strojne opreme, na kateri priključek je stranka priključena, kdaj je bila vzpostavljena seja in kdaj je bila seja prekinjena, številka MAC naslova, katera naprava je sejo vzpostavljala, podatki o sinhronizaciji strojne opreme na dnevni bazi, podatki o aktivnostih preverjanja delovanja in reševanja tehničnih okvar naročnika, podatki o naročniškem paketu, podatki iz modula reklamacij: skenirana oblika reklamacijskega zahtevka, številka reklamacijskega zahtevka, podatki o rešitvi reklamacije, kateri računi so bili reklamirani, • podatki iz obrazca Zanimanje za širokopasovni priključek (FTTH, XDSL): podatki o interesentu: ime in priimek, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka), elektronski naslov, mobilna telefonska številka, podatki o naročniku: firma družbe oz. podjetnika, poslovni naslov družbe oz. podjetnika (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka), mobilna telefonska številka, elektronski naslov, širokopasovne storitve: lokacija priključka (ulica, hšna številka, pošta in poštna številka), številka stanovanja, seznam zanimanja, kraj podpisa, datum podpisa, podpis naroćnika/uporabnika, podpis pooblaščenega prodajalca, šifra.
 • Uporabniki zbirke: • administrator aplikacije za obračunavanje prometa. • zunanji arhivar dokumentacije naročniških pogodb, • zunanji vzdrževalec aplikacije , • izvajalec marketinških analiz, • izvajalec tiskanja, • pooblaščena prodajna mesta, • zunanja terenska služba upravljavca, • zunanji upravljavci in lastniki omrežij, • kabelski operaterji, katerim upravljavec posreduje podatke o uporabnikih, • prodajni partnerji upravljavca (preko svojega portala dostopajo do omejenih podatkov, • vzdrževalec elektronske zbirke podatkov v varnostnem območju, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna arhiv naročniških pogodb se nahaja v E S. Dostop do podatkov imajo agent v naročniškem sektorju, zaposleni v oddelku za preprečevanje zlorab ter operativni specialist na oddelku izvršb. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračunavanje prometa se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska replika zbirke podatkov za obračunavanje prometa se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo agenti, agenti senior, operativni specialisti, vodje skupin in vodja podpornega centra, oddelek testiranja in potrjevanja v naročniškem sektorju; vodje skupin v klicnem centru; oddelek tehnične podpore v klicnem centru; agent senior v klicnem centru, zaposleni v oddelku plačil, zaposleni v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab, ekspert za računovodstvo in zakladnik. • Elektronska zbirka podatkov sistema za upravljanje s strankami (CRM) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, zaposleni v naročniški službi, BSS, zaposleni v A1 Slovenija trgovini ter drugih prodajnih centrih upravljavca. • Elektronska zbirka podatkovnega skladišča se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vodja CVM skupine, višji ekspert za podatkovno skladišče, vodja skupine za razvoj in administrativno podporo, vodja skupine za upravljanje uporabniških storitev, višji produktni vodja (CVM), višji ekspert v kontrolingu, produktni vodja (CVM), vodja oddelka za upravljanje z informacijami, višji poslovni analitik, višji produktni vodja (CVM), poslovni analitik, ekspert za področje razpisov in poslovnih ponudb, produktni vodja, poslovni analitik, višji poslovni analitik (Kristina Trop), operativni ekspert v prodaji poslovnim uporabnikom, ekspert v kontrolingu, vodja skupine za upravljanje digitalnih rešitev, operativni ekspert za akvizicijo v prodaji poslovnim uporabnikom, vodja skupine za poročanje, ekspert za razvoj segmenta, višji ekspert za podatkovno skladišče, agent Senior (CS), vodja skupine v kontrolingu in vodja skupine preprečevanja zlorab in izterjav. • Elektronska zbirka podatkov PROVISIONING sistema se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima višji ekspert za podporo storitvam v CSN&IT. • Elektronska zbirka arhiva računov in pogodb ter poskeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima administrator aplikacije DMS. • Elektronska zbirka računov () se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo agentje v podpornem centru (agenti, agenti senior, operativni specialisti) ter IT specialist. • Elektronska zbirka relacijskih podatkov o uporabnikih spletnih strani VF LIVE (LDAP) se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni administratorji iz oddelka IT. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih spletnih storitev VF LIVE v obliki MS SQL se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni administratorji iz oddelka IT. • Elektronska zbirka nekaterih podatkov o uporabnikih oz. naročnikih se nahaja na strežnikih v varnostnem območju NSMC centra, podatki so redundančni. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Prijava v sistem je možna z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema CRM v kateri se nahajajo podatki o nekaterih naročnikih se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema, zaposleni v oddelku pomoč uporabnikom, zaposleni v oddelku prodaja fizičnim uporabnikom, zaposleni v naročniški službi, administratorji CRM sistema, dostop do podatkov imajo tudi drugi zaposleni pri upravljavcu, ko rešujejo posamezno težavo (pri nekdanjem Amisu). • Elektronska zbirka podatkov iz sistema BPM v kateri se nahajajo podatki o nekaterih naročnikih se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema, zaposleni v oddelku pomoč uporabnikom, zaposleni v oddelku prodaja fizičnim uporabnikom, zaposleni v naročniški službi, administratorji CRM sistema, dostop do podatkov imajo tudi drugi zaposleni pri upravljavcu, ko rešujejo posamezno težavo. • Elektronska zbirka podatkov iz elektronskega dokumentarnega sistema se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov ima višji IT specialist za IT in storitve (administrator billing sistema). • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in Telekomunikacijskem pravilniku, ki ga je upravljavec izdelal po določbah ZEKom-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

25. EVIDENCA PROMETNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki, uporabniki in predplačniki storitev A1 Slovenija, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki: izstavitev računa za opravljene storitve, trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodano vrednostjo, reševanje možnih reklamacij, • predplačniki: reševanje možnih reklamacij v zvezi s predplačniškim razmerjem, trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodano vrednostjo, • podatki v zvezi z zagotavljanjem storitev interneta ali elektronske pošte se obdelujejo: za namen zagotavljanje telekomunikacijskih storitev, za zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev ter za reševanje morebitnih reklamacij, • podatki v zvezi z zagotavljanjem storitev IP televizije se uporabljajo za zagotavljanje storitev IP televizije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki o storitvah: vrsta uporabljene telefonske storitve, BAN številka, telefonska številka, čas klica, (začetek, konec, trajanje), čas zabeleženega klica v sistem, lokacija stranke (domače omrežje, gostovanje), BEN številka, koda opravljene in zaračunane storitve, veljavni paket stranke, izvorna zaračunana storitev, podatki o odhodnem/dohodnem klicu, kličoča številka, klicana številka, IMSI številka, klicna koda izvorne države, klicna koda klicne države, LAC številka, številka celice, koda osnovne storitve, številka naprave IMEI, trajanje klica v sekundah, trajanje klica v minutah, trajanje klica za zaračunavanje, zaračunana vrednost, številka obračunskega cikla, številka obračunskega meseca, podatki o preusmeritvi, podatek o uporabi brezplačnih minut, koda ponudnika storitve, podatek o klicu na posebno številko, podatek CLIR, podatek o MNP, kontrolni in uporabniški podatki za MMS, dostopna točka v Internet, dodeljen IP naslov, zahtevani URL-ji s strani stranke, ID za zaračunavanje, uporabniški profil, Radius sporočila, ID seje, skupna količina prenesenih podatkov, količina podatkov za zaračunavanje, podatki o klicu v tujino, mednarodna identiteta mobilnega naročnika kličoče in klicane stranke, mednarodna identiteta mobilnega terminala kličoče in klicane stranke, GGSN in SGSN podatki, SIP naslov, VOIP, DNS, podatki vezani na ASMP (MSISDN, ime, priimek, spol, naslov, uporabniško ime in geslo, email, ostali podatki), dnevniški podatki in podatki o napakah, • specifični podatki: za predplačnike: - datum prvega klica in polnjenja računa, podatki o nalaganju voucherjev na račun (datum in znesek), - podatki o klicih A1 Slovenija predplačnikov v A1 Slovenija omrežju in gostujočih omrežjih, datum, čas klica, dolžina klica, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, - podatki o prejetih klicih A1 Slovenija predplačnikov v A1 Slovenija omrežju in gostujočih omrežjih, datum in čas, dolžina klica, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, za naročnike: - podatki o klicih A1 Slovenija naročnikov v A1 Slovenija omrežju in gostujočih omrežjih, datum, čas, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih A1 Slovenija naročnikov v A1 Slovenija omrežju in gostujočih omrežjih, datum, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih A1 Slovenija naročnikov v tujih omrežjih, datum, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, • podatki iz aplikacije A______-BILLING (podatki o vseh računih, ki so bili izdani, prejetih plačilih, preknjižbah): ime in priimek, naslov, tip, znesek, število BEN, ID številka, organ, edinstven ID, datum pričetka storitve, kreditna meja, spol, datum rojstva, poklic, država naročnika, telefonska številka, naslov elektronske pošte, podatki o naročnikovem paketu: vrsta paketa, datum pričetka uporabe paketa, datum prenehanja paketa, razpoložljive storitve: storitev, opis, frekvenca, status, datum pričetka uporabe storitve, datum poteka uporabe storitve, tip, profil naročnika: ime in priimek uporabnika, naslov, obračunski vzorec, podatki o pogodbi: tržni kanal, trgovec, dodelitvena koda, edinstven ID, upravljanje storitev kupca: BEN, status BEN, znesek v EUR, prvotni znesek računa, številka računa, obdobje, datum zapadlosti, status, datum nastanka, celotno plačilo, valuta, oblika računa, • podatki iz aplikacije MAX: številka pogodbe, MSISDN številka, ne zaračunan znesek, poslani/odprti računi, številka računa, datum nastanka računa, status računa, datum zapadlosti računa, skupni znesek računa (z DDV), popravek, dolgovani znesek, obdobje plačila, datum plačila, znesek plačila. • podatki iz sistema Radius: datum in ura začetka podatkovne seje, datum in ura konca podatkovne seje, dinamični ali statični IP naslov uporabnika, uporabniško ime, vzrok prekinitve povezave, omrežni elementi preko katerih se povezuje uporabnik, unikatni identifikator seje, MAC naslov centrale s katere prihaja zahteva, MAC naslov terminalske opreme, hitrost povezave, ki jo ima uporabnik zakupljeno, ime omrežne naprave (BRAS) ki zagotavlja storitve uporabniku, • podatki iz sistema DHCP: MAC naslov naprave, ki je posredovala zahtevek, tip zahtevka (obnovitev IP naslova ali nov zahtevek za IP naslov), IP routerja preko katerega se je zahtevek posredoval na strežnik, ime stikala in ID porta, statični ali dinamični IP naslov, čas dodelitve IP naslova, • podatki iz poštnega strežnika: IP naslov strežnika, ki posreduje sporočilo na poštni strežnik upravljavca, elektronski naslov pošiljatelja, elektronski naslov prejemnika, datum in ura pošiljanja sporočila, IP naslov modema ali routerja, ki komunicira s poštnim strežnikom upravljavca (v primeru pošiljanja elektronskih sporočil), vsebina elektronske pošte (če se uporabnik odloči, da se elektronska pošta hrani tudi na poštnem strežniku upravljavca), velikost sporočila, število prejemnikov, ime strežnika ali IP naslov ki bo prevzel elektronsko pošto, enolični identifikator elektronskega sporočila, ocena ali je elektronsko sporočilo SPAM, tip protokola preko katerega stranka dostopa do elektronske pošte (IMAP, POP), IP naslov preko katerega uporabnik dostopa do elektronske pošte, uporabniško ime poštnega predala, čas kdaj se je uporabnik prijavil na poštni strežnik, kdaj in koliko sporočil je prenesel uporabnik na svojo terminalsko opremo (v primeru POP 3 protokola), kdaj je uporabnik odprl določeno mapo (v primeru IMAP protokola), • podatki iz sistema TVCMS: vrste IP TV storitev ki jih ima stranka vklopljene (time shift oz. pogled nazaj, ali ima stranka video on demand ali SVOD – stranka plačuje mesečno naročnino za npr. Voyo ali HBO), ID številka stranke, • podatki iz sistema IM (Interaction manager): vrste IP TV storitev, ki jih ima stranka vklopljene (time shift oz. pogled nazaj, ali ima stranka video on demand ali SVOD – stranka plačuje mesečno naročnino za npr. Voyo ali HBO, ID številka stranke, programska shema, ki jo je stranka naročila, podatki o dodatnih storitvah, ki so na voljo uporabnikom, • podatki iz CRM sistema v katerem se nahajajo podatki o nekaterih strankah: podatki o IP TVju stranke: ime in priimek, telefonska številka, naslov, storitve, ki jih ima posameznik vklopljene, oprema, ki jo ima stranka doma (modem ter set-top boxi), kakšno vrsto storitve uporablja, poraba storitev VOD (kategorija plačljive vsebine, ki si je ogledala stranka, datum in ura ogleda plačljive vsebine, cena posamezne plačljive vsebine, skupni znesek uporabe plačljive vsebine na mesec), IP set-top boxa, MAC naslov set-top boxa, datum priklopa ter datum odklopa posamezne storitve stranke, podatki o delovanju omrežne opreme, seznam filmov s plačljivo vsebino (dostop do podatkov imajo le zaposleni v reklamacijski službi), število naprav, tipi naprav, sistemi, ki so na napravah, storitve v zvezi s televizijo, podatki o storitvah: višina porabe (količina porabljene količine zakupa prostora), katero številko je klical posameznik, iz katere številke, datum klica, ura klica, čas klica, uporabljene ugodnosti, pregled mobilne porabe, pregled PGCP porabe, podatki o izdanih računih, • podatki iz sistema Billing: ime in priimek, naslov, davčna številka, podatki o storitvah ki se zaračunavajo, podatki o izdanih računih, podatki o klicih (poraba telefonije), naslov omrežnega priključka, naslov za pošiljanje računa, • podatki iz ERP sistema (sistem ): ime in priimek, naslov naročnika, davčna številka, podatki iz vsebine računa, • podatki iz priporočilnega sistema (Recommendation engine): podatki o skupini programskih žanrov in podžanrov, ki jih gleda posameznik (za zadnje 3 mesece) in potem napravi pošlje predloge nadaljnjega ogleda vsebin, MAC naslov set-top boxa.
 • Uporabniki zbirke: • administrator aplikacije za obračunavanje prometa, • izvajalec tiskanja, • izvajalci s katerimi ima A1 Slovenija sklenjene pogodbe o gostovanju, • Vipnet d.o.o., • vzdrževalec elektronske zbirke podatkov v varnostnem območju, • zunanji vzdrževalec sistema IM (podjetje Zappware), • zunanji razvijalec in vzdrževalec sistem TVCMS (podjetje Eurera), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračunavanje prometa se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska replika zbirke podatkov za obračunavanje prometa se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v naročniški službi, zaposleni v oddelku plačil, zaposleni v oddelku za izterjave in preprečevanje zlorab, ekspert za računovodstvo in zakladnik. • Elektronska zbirka sistema za upravljanje s strankami (CRM) v sklopu katerega deluje sistem za preprečevanje zlorab (FMS) se nahaja na strežniku v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, zaposleni v naročniški službi, BSS, A1 Slovenija trgovini ter druga prodajna centra upravljavca. • Elektronska zbirka podatkovnega skladišča se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo vodja CVM skupine, višji ekspert za podatkovno skladišče, vodja skupine za razvoj in administrativno podporo, vodja skupine za upravljanje uporabniških storitev, višji produktni vodja (CVM), višji ekspert v kontrolingu, produktni vodja (CVM), vodja oddelka za upravljanje z informacijami, višji poslovni analitik, višji produktni vodja (CVM), poslovni analitik, ekspert za področje razpisov in poslovnih ponudb, produktni vodja, poslovni analitik, višji poslovni analitik (Kristina Trop), operativni ekspert v prodaji poslovnim uporabnikom, ekspert v kontrolingu, vodja skupine za upravljanje digitalnih rešitev, operativni ekspert za akvizicijo v prodaji poslovnim uporabnikom, vodja skupine za poročanje, ekspert za razvoj segmenta, višji ekspert za podatkovno skladišče, agent Senior (CS), vodja skupine v kontrolingu in vodja skupine preprečevanja zlorab in izterjav. • Elektronska varnostna zbirka izvornih prometnih podatkov (digital route – mediation) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imata višji ekspert za podporo storitvam v CSN&IT, ekspert za zagotavljanje storitev v CSN&IT. • Elektronska začasna zbirka izvornih prometnih podatkov (TAP-Mach) se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima višji ekspert za podporo storitvam v CSN&IT. • Elektronska zbirka podatkov poštnega strežnika (Exchange strežnik – log datoteke in vsebina elektronske pošte) se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima vsak uporabnik do svojega poštnega nabiralnika ter (kot skrbniki sistema) pooblaščene osebe oddelka IT, skupina Sistemi. • Elektronska zbirka podatkov SMTP poštnega strežnika (samo log datoteke) se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe oddelka IT, skupina Sistemi. • Elektronska zbirka podatkov IP telefonije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka arhiva računov in pogodb ter poskeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima administrator aplikacije DMS. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije NRTRDE se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima višji ekspert za podporo storitvam v CSN&IT. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema za preprečevanje zlorab se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku za preprečevanje zlorab in IT oddelku. • Elektronska zbirka nekaterih prometnih podatkov se nahaja na strežnikih v varnostnem območju NSMC centra, podatki so redundančni. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Prijava v sistem je možna z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema Radius se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema DHCP se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Elektronska zbirka podatkov iz poštnega strežnika se nahaja v v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Elektronska zbirka podatkov iz centralnega strežnika na katerem se hranijo nekateri podatki iz Radius, DHCP, poštnega strežnika in nekaterih drugih jedrnih sistemov se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji, zaposleni v tehnični podpori in Voice, IP TV in Network administratorji. • Elektronska zbirka podatkov iz centralnega konfiguracijskega strežnika (nastavitve Radius strežnika, poštnega strežnika, DHCP strežnika ter nekaterih drugih sistemov) se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji in Voice, IP TV in Network administratorji. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema TVCMS se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema IM se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema, produktni vodja za televizijo. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema CRM v katerem se nahajajo podatki o nekaterih naročnikih se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema, zaposleni v oddelku pomoč uporabnikom, zaposleni v oddelku prodaja fizičnim uporabnikom, zaposleni v naročniški službi, zaposleni v nadzornem centru, administratorji billing sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz priporočilnega sistema se nahaja v podatkovnem skladišču v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov ima sistemski administrator. • Elektronska zbirka podatkov iz billing sistema se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v naročniškem sektorju in zaposleni v sektorju računovodstva. • Elektronska zbirka podatkov iz ERP sistema se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju računovodstva, zaposleni v oddelku reklamacij, zaposleni v Froud & collection in administratorji računovodskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in Telekomunikacijskem pravilniku, ki ga je upravljavec izdelal po določbah ZEKom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

26. EVIDENCA ČLANOV SIMPL BONUS KLUBA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki paketov SIMPL na kartice, ki posredujejo osebne podatke preko prijavnice, ki se nahaja v SIMPL SIM paketu, preko elektronske prijavnice na A1 Slovenija internetni strani ali na brezplačni številki 040 404040.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vpis v telefonski imenik, • izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe A1 Slovenija, d.d., • pošiljanje obvestil o novostih, popustih in nagradnih igrah, • posredovanje podatkov organom pregona v zakonsko določenih primerih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz prijavnice SIMPL BONUS Klub: ime in priimek, akademski naziv, znanstveni / strokovni naziv, naslov, poštna številka in kraj, SIMPL številka, davčna številka, elektronski naslov, rojstni datum, spol, objava v telefonski imenik (da/ne), dodatni podatki za objavo v telefonski imenik (elektronski naslov, davčna številka, akademski naziv, znanstveni / strokovni naziv, namen objave v imeniku (raziskovani namen/nameni trženja), uporaba mobilnega telefona za dostop do interneta (da/ne), poznavanje mobilnega portala Vodafone live (da/ne), razlog zakaj se posameznik ni odločil za sklenitev naročniškega razmerja, ali posameznik želi v prihodnosti skleniti naročniško razmerje (da/ne), pričakovanja od Simpl Bonus Kluba, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka prijavnic za SIMPL Bonus Klub se nahaja na sedežu podjetja upravljavca v varni sobi. Dokumentacija se nahaja v nezaklenjeni, protipožarni omari. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku logistike ter agent in agent senior v podpornem centru. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo agent in agent senior v podpornem centru. • Elektronska zbirka podatkov o predplačnikih (prijavnice za SIMPL Bonus Klub) se nahaja v bazi alpha, na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov ima IT specialist. • Elektronska zbirka podatkovnega skladišča se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v podpornem centru in klicnem centru. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in Telekomunikacijskem pravilniku, ki ga je upravljavec izdelal po določbah ZEKom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

27. EVIDENCA PODATKOV O ZAKONITEM PRESTREZANJU TELEKOMUNIKACIJ IN POSREDOVANJU PODATKOV PRISTOJNIM ORGANOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki (oz. naročniki) storitev zoper katere zahtevajo pristojni organi zakonito prestrezanje komunikacij ali posredovanje podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje zakonitega prestrezanja komunikacij in omogočanje dostopa do prometnih in demografskih podatkov organom pregona, skladno z zakonodajo, • evidentiranje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje komunikacij in za posredovanje podatkov, • izpolnjevanje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje komunikacij in za posredovanje podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz dnevnika del na sistemu za zakonito prestrezanje komunikacij: zaporedna številka, številka odredbe v letu, številka tarče v letu, oblika nadzora tarče, podaljšano iz zaporedne številke, podaljšano na zaporedno številko, organ, priimek in ime prinositelja ali mail, datum in ura prejema, številka odredbe, datum izdaje odredbe, datum pričetka odredbe, odredba velja do, vrsta ukrepa po ZKP oz. vrsta zahtevka, ime in priimek sodnika (predstavnika policije), izvajanje nadzora od, izvajanje nadzora do, zahtevek za predčasno prekinitev (brisanje nadzora), stopnja tajnosti odredbe, tip vnosa, ime in priimek vnosnika tarče, številka priloge, podpis, • podatki iz evidence odredb s tajnimi podatki: ime in priimek zaposlenega, ki rešuje zadevo, šifra zadeve, referenčna številka tarče, stanje zadeve, datum začetka zadeve, zveza, seznam dokumentov v zadevi, • podatki iz evidence za sprožitev alarmnega sistema: lokacija sprožitve alarma, datum in ura, vzrok sprožitve alarma, številka poročila, datum in ura vzpostavitve normalnega delovanja, podpis, • podatki iz evidence popravil blagajn: ime in priimek osebe, ki je izvedla popravilo, opis blagajne, organ ali organizacija, ki opravlja popravilo, podpis osebe, ki je izvedla popravilo, datum in ura, vzrok in opis okvare, • podatki iz evidence uničenja tajnih podatkov: imena in priimek ter podpis člana komisije, stopnja tajnosti, datum in ura uničenja, šifra dokumenta, • podatki iz evidence zamenjav šifer elektronskih ključavnic blagajn: ime in priimek osebe, ki se je seznanila s šifro ter podpis, opis blagajne, ime in priimek osebe, ki je izvedla menjavo, datum in ura, stara in nova šifra, vzrok menjave, • podatki iz aplikacije zbirke posredovanja podatkov pristojnim organom: številka zadeve, datum, uporabniško ime, odredbodajalec, datum prejema odredbe, stopnja tajnosti, način prihoda, datum zaključka odredbe, številka in kratek opis prilog, opomba, • podatki iz evidence dokumentov s tajnimi podatki: pošiljatelj/prejemnik/prejemnik kopije, datum prejema, odprave, šifra dokumenta, vrsta dokumenta, število in kratek opis prilog.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • sodišča, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka odredb pravosodnih organov za zakonito prestrezanje komunikacij se nahaja v varnostnem območju v zaklenjeni ognjevarni omari 2.protivlomne stopnje v delu NSMC centra. Dostop do prostora imajo zaposleni iz NSMC centra. Prostor je fizično in tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska zbirka kodirane elektronske pošte za izvedbo zakonitega prestrezanja komunikacij poslane s strani policije se nahaja na računalniku v varnostnem območju v delu NSMC centra. Podatki se nahajajo na dveh redundančnih diskih. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska zbirka odredb za izvajanje zakonitega prestrezanja komunikacij se nahaja na strežniku v varnostnem območju v delu NSMC centra. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Prostor je fizično in tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna evidenca uničenja tajnih podatkov se nahaja v varnostnem območju NSMC centra v ognjevarni omari 2. protivlomne stopnje. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna evidenca za sprožitev alarmnega sistema se nahaja v varnostnem območju NSMC centra v ognjevarni omari 2. protivlomne stopnje. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna evidenca popravil blagajn se nahaja v varnostnem območju prostora NSMC centra v ognjevarni omari 2. protivlomne stopnje. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna evidenca zamenjav šifer elektronskih ključavnic blagajn se nahaja v varnostnem območju NSMC centra v ognjevarni omari 2. protivlomne stopnje. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska evidenca poročil za parlamentarno komisijo se nahaja v varnostnem območju NSMC centra na računalniku. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna evidenca poročil za parlamentarno komisijo se nahaja v varnostnem območju NSMC centra v ognjevarni omari 2. protivlomne stopnje. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Dostop do prostora imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (alarmna naprava, videonadzor). Dostop do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska zbirka podatkov za posredovanje pristojnim organom se nahaja v varnostnem območju oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab na računalniku. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora imajo pravni svetovalec, vodja oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab, operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Pisna zbirka odredb o posredovanju podatkov pristojnim organom se nahaja v varnostnem območju oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab. Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora imajo pravni svetovalec, vodja oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab, operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Tajni podatki se shranjujejo v varovanem območju (načini in ukrepi varovanja tajnih podatkov so podrobneje opredeljeni v načrtu varovanja). • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ter Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA PODATKOV O LASTNIKIH NEPREMIČNIN, NA KATERIH SE NAHAJAJO KOMUNIKACIJSKI OBJEKTI TER O SLUŽNOSTNIH IN NAJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • lastniki nepremičnin, na katerih se nahajajo bazne postaje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz najemne pogodbe in služnostne pogodbe, • vpis obremenitve nepremičnine v zemljiško knjigo, • obveščanje lastnika nepremičnine o investicijskem in rednem vzdrževanju bazne postaje, • obveščanje AKOSa v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah, • priložitev najemne pogodbe k projektni dokumentaciji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • lastniki nepremičnin: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, zemljiškoknjižni podatki o lastninski pravici na nepremičnini, telefonska številka, naslov elektronske pošte, • podatki iz služnostnih pogodb: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, predmet pogodbe, znesek nadomestila, številka osebnega računa, veljavnost pogodbe, datum sklenitve pogodbe, kraj sklenitve pogodbe, podpis, telefonska številka, naslov elektronske pošte, • podatki iz najemnih pogodb: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, predmet pogodbe, znesek nadomestila, številka osebnega računa, veljavnost pogodbe, datum sklenitve pogodbe, kraj sklenitve pogodbe, podpis, telefonska številka, naslov elektronske pošte, • podatki iz Excelove tabele: številka oz. oznaka lokacije, ime lokacije, vrsta lastnika, predmet pogodbe, ime in priimek lastnika oz. podjetje, naslov, kontakt lastnika ( telefon/email naslov), začetek veljavnosti pogodbe, konec veljavnosti pogodbe, letni znesek nadomestila, podatek o inflaciji, možnost podaljšanja pogodba (da/ne), datum vpisa v zemljiško knjigo, podatek o zunanjem izvajalcu, ki je izvedel vpis v zemljiško knjigo, lokacija overjenega izvoda pogodbe, katastrska občina, parcelna številka, naslov bazne postaje, podatek o dostopu oz. omejitve v pogodbi, ime in priimek zastopnika, gre za zastopnika, ki je fizična ali pravna oseba (v primeru pravne osebe številka naročilnice).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščena odvetniška pisarna, • pooblaščen zastopnik za sklepanje pogodb za bazne postaje, • administrator aplikacije , • zemljiška knjiga, • APEK, • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, • pooblaščen projektant, ki izdeluje projektno dokumentacijo za bazno postajo, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka tehnične dokumentacije (overjen izvodi pogodb in tehnična dokumentacija) se nahaja v zaklenjenem arhivu tehnične dokumentacije v kleti. Dokumentacija se nahaja v omari. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. Prostor je fizično in tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa, zamrežena okna in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. • Pisna zbirka dokumentov o lastnikih nepremičnin, na katerih se nahajajo bazne postaje se nahaja v službi za izgradnjo omrežja v omari. Dostop do prostora imajo zaposleni v službi za izgradnjo omrežja. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi za izgradnjo omrežja. • Elektronska zbirka skeniranih dokumentov (podpisane pogodbe) o lastnikih nepremičnin, na katerih se nahajajo bazne postaje se nahaja v strežniku v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. • Elektronski arhiv pogodb ter poskeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja v strežniku v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v računovodstvu, nabavi, administratorji aplikacije ter zaposleni v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v nabavi, zaposleni v računovodstvu ter zaposleni v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. • Elektronska zbirka podatkov o lastnikih zemljišč se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za inženiring v mobilnem omrežju. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

29. EVIDENCA PODATKOV O FIZIČNIH OSEBAH, KI OPRAVLJAJO SERVIS BAZNIH POSTAJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki opravljajo servis baznih postaj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe, na podlagi katere se izvaja servis baznih postaj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, številka osebnega dokumenta, opis izvedenega dela, lokacija izvedenega dela.
 • Uporabniki zbirke: • lastniki lokacij na katerih se izvaja servis baznih postaj, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o fizičnih osebah, ki opravljajo servis baznih postaj se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov ima koordinator pogodb v službi za izgradnjo omrežja. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

30. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA NEPREMIČNINE, NA KATERIH SE NAHAJAJO BAZNE POSTAJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe za nepremičnine, na katerih se nahajajo bazne postaje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • posredovanje informacije o fizičnem dostopu do nepremičnine, na kateri se nahaja bazna postaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, fax številka, delovno mesto, označba nepremičnine za katero je kontaktna oseba zadolžena.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec del in vzdrževanja baznih postaj, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov aplikacije S I se nahaja v prostoru, ki organizacijsko sodi v pristojnost NSMC centra. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru, ekspert za podporo storitvam v CSN&IT in skrbnik objektov. Prostor je tehnično in fizično varovan. Uporablja se pristopna kontrola, videonadzor notranjosti prostora, neprebojna okna in požarno varovanje. Dostop do podatkov je mogoč z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v inženiringu za izgradnjo omrežja in za radijsko planiranje in optimizacijo omrežja v službi za izgradnjo omrežja, zaposleni v skupini ATNTR znotraj sektorja za vstopno in prenosno omrežje in zaposleni v NSMC centru. • Elektronska zbirka podatkov o lastnikih zemljišč se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku. v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za inženiring v službi za izgradnjo omrežja. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

31. EVIDENCA IZDANIH RAČUNOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo s A1 Slovenija, d.d. • uporabniki pri pravnih osebah, ki so sklenile naročniško pogodbo s A1 Slovenija, d.d. • zaposleni, študentje, zaposleni delavci preko agencije ter druge osebe, ki so pooblačene uporabljati blagajne in izdajati račune v franšiznih poslovalnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, • izdaja računa v skladu s predpisi o davčnem potrjevanju računov, • reševanje reklamacijskih zahtevkov, preverjanje internih prevar ali goljufij in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z zaposlenimi oziroma drugo osebo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naročniška razmerja s fizičnimi osebami: ime in priimek naročnika, in podatki o uporabniku (ime, priimek, naslov, datum rojstva, ime priimek in naslov plačnika računa, davčna številka, telefonska številka, številka izdanega računa, znesek izdanega računa, podatek o tem, ali je račun plačan ali ne, znesek odprtega računa, datum izdaje računa, datum zapadlosti računa, storitve in popusti, izdani na računih, znesek storitve, obračunsko obdobje storitve, podatki o opravljenih plačilih, podatki o dodeljenih dobropisih, podatek o preplačilih, podatki o neznanih plačilih, • naročniška razmerja s pravnimi osebami: ime in priimek uporabnika, ime in priimek ter naslov plačnika privatnega dela porabe, telefonska številka. • podatki o uporabnikih blagajn iz sistema W: ime in priimek, davčna številka, identifikacijska oznaka zaposlenega, datum, ura; • podatki o uporabnikih blagajn iz sistema S_: ime in priimek, davčna številka, identifikacijska oznaka zaposlenega, datum, ura; • podatki iz CRM sistema v katerem se nahajajo podatki o nekaterih naročnikih: podatki o izdanih računih • podatki iz sistema Billing: ime in priimek, naslov, davčna številka, podatki o storitvah ki se zaračunava, podatki o izdanih računih, podatki o klicih (poraba telefonije), naslovi priključka, naslov za pošiljanje računa, • podatki iz ERP sistema (sistem ): ime in priimek, naslov naročnika, davčna številka, podatki iz vsebine računa,
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • tiskarne, • vzdrževalec sistema , • administrator aplikacije A______, • administrator aplikacije WinCash, • administrator aplikacije , • razvijalec programske opreme SAP, • uporabniki aplikacije v okviru skupine TAG, • izvajalec shranjevanja podatkov, • administrator sistema Billing, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka starih računov na CD-romu se nahaja v prostorih naročniškega oddelka (back office). CD-romi se nahajajo v zaklenjeni omari. Prostor je tehnično varovan. Dostop do prostora imajo zaposleni v naročniškem oddelku. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v BSS, pooblaščeni zaposleni v oddelku IT ter pooblaščeni zaposleni v naročniški službi. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračunavanje prometa in izdajanje računov se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska replika zbirke podatkov za obračunavanje prometa in izdajanje računov se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za plačila, zaposleni v skupini za izvršbe znotraj oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab, sistemski operater in zaposleni v sektorju financ. • Elektronska zbirka podatkovnega skladišča se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, naročniški službi, BSS, A1 Slovenija trgovini in posredniki. • Elektronska zbirka arhiva računov in pogodb ter poskeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, naročniški službi, BSS, A1 Slovenija trgovini in posredniki. • Elektronska zbirka računov (aplikacija ) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop do podatkov imajo sistemski operaterji. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih blagajn se nahaja na podatkovnem polju strežnikov v upravljanju pogodbenega obdelovalca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je možen preko klientov nameščenih na delovni postaji. Dostop do podatkov je z uporabniškim imenom in geslom zaščiten na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije . Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku IT infrastrukture in pooblaščeni zaposleni v oddelku podpore prodaji. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih blagajn se nahaja na podatkovnem polju strežnikov v upravljanju pogodbenega obdelovalca.. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je možen preko klientov nameščenih na delovni postaji. Dostop do podatkov je z uporabniškim imenom in geslom zaščiten na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije . Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni, ki imajo dostop do aplikacije in ki so avtorizirani vpogledati v izdane račune ter administrator aplikacije (dostop do podatkov o imenu in priimku blagajnika ter davčni številki). • Elektronska zbirka podatkov se lahko nahaja tudi pri zunanjemu izvajalcu shranjevanja podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz sistema CRM se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji IP TV sistema, zaposleni v oddelku pomoč uporabnikom, zaposleni v oddelku prodaja fizičnim uporabnikom, zaposleni v naročniški službi, zaposleni v nadzornem centru, administratorji billing sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz billing sistema se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v naročniškem sektorju in zaposleni v sektorju računovodstva. • Elektronska zbirka elektronskih računov, ki izpolnjujejo zahteve ZVDAGA se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov ima višji IT specialist za IT in storitve (administrator billing sistema). • Elektronska zbirka podatkov iz ERP sistema se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju računovodstva, zaposleni v oddelku reklamacij, zaposleni v Froud & collection in administratorji računovodskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o izdanih računih, ki se posredujejo tiskarni se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme in v oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo administratorji sistema in administratorji obračunskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

32. EVIDENCA NAGRAJENCEV V A1 SLOVENIJA NAGRADNIH IGRAH IN PROMOCIJSKIH AKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah, ki jih pripravi A1 Slovenija samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami (mediji, prireditve, ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: • izvedba nagradne igre, • obveščanje posameznikov po elektronski pošti, • obveščanje posameznikov preko mobilnega telefona, • obveščanje posameznikov po običajni pošti, • obveščanje naročnikov preko SMS/MMS sporočil • obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad na spletni strani, • izločanje podvojenih vnosov v nagradno igro (imeli smo pogoj da vsak sodeluje enkrat), • statistične obdelave priprave analiz, • telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje, • trženjske raziskave, • pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, • vabilo za sodelovanje na Facebooku, • informiranje o novih izdelkih. • nagrajenci: •prijava dohodnine davčnemu uradu, •dokazovanje istovetnosti (EMŠO).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sodelujoči: ime in priimek, telefonska številka, e-pošta, zaporedna številka multimedijskega prispevka, za katerega je sodelujoči glasoval, podatki o glasovanju, poslani videoposnetki, poslane fotografije, oddani vsebinski prispevki (besedila, ideje, pesmi, šale, skice, itd.) ali drug odgovor na nagradno igro, uporabniško ime uporabnika socialnega omrežja, (Facebook, Twitter), • nagrajenci: ime in priimek, uporabniško ime, geslo, telefonska številka, e-pošta, naslov, davčna številka, EMŠO, številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: • Finančna uprava RS. • zunanji izvajalec nagradnih iger, • zunanji izvajalec spletnega promocijskega materiala, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija v zvezi z nagrajenci in sodelujočimi v A1 Slovenija nagradnih igrah in promocijskih akcijah se nahaja pri lastniku nagradne igre znotraj oddelka marketinga. Dostop do prostora imajo zaposleni v marketingu. Dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo lastniki nagradnih iger (segmentni vodje, vodja produktnega marketinga, vodja CRM in vodja PR), produktni vodje v produktnem marketingu, produktni vodje v CRM in specialisti v PR. • Elektronska zbirka nagrajencev in sodelujočih (v obliki Excelovih tabel za posamezno nagradno igro ter skupna tabela z vsemi nagrajenci in sodelujočimi) v nagradnih igrah se nahaja v strežniku v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo lastniki nagradnih iger (segmentni vodje, vodja produktnega marketinga, vodja CRM in vodja PR), produktni vodje v produktnem marketingu, produktni vodje v CRM, specialisti v PR, specialist za tržno komuniciranje, specialist za tržne raziskave, vodja oddelka za tržno komuniciranje ter vodja oddelka tržnih raziskav. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. EVIDENCA (REGISTRIRANIH/PRIJAVLJENIH) UPORABNIKOV PORTALOV A1, MOJ A1 IN MOJ BOB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki A1 Slovenija spletnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obvezni podatki: za uveljavljanje pravic in dolžnosti iz pogodbe oz. iz splošnih pogojev poslovanja, • obvezni podatki in neobvezni splošni podatki: za potrebe uporabe registracije in prijave (login) uporabnika preko SSO (single-sign-on), Mail service, za pošiljanje PR e-novic, namen črpanja podatkov v evidenco sodelujočih v nagradnih igrah, • za potrebe uporabe storitev Moj A1 Slovenija, kar med drugim obsega registracije in prijave (login) uporabnika preko SSO (single-sign-on), omogočanje uporabniku: vpogled v podatke iz naročniškega razmerja, plačevanje računov za plačilo bob storitev in nastalih stroškov, naročanje, spreminjanje in preklic nekaterih brezplačnih A1 storitev ali bob storitev po naročilu, sodelovanje v nagradnih igrah ter morebitne druge storitve v skladu z vsakokratno bob ponudbo, • za potrebe uporabe storitev Moj Bob, kar med drugim obsega omogočanje uporabniku: vpogled v podatke iz naročniškega razmerja, plačevanje računov za plačilo bob storitev in nastalih stroškov, naročanje, spreminjanje in preklic nekaterih brezplačnih bob storitev ali bob storitev po naročilu, sodelovanje v nagradnih igrah obveščanje uporabnikov ter morebitne druge storitve v skladu z vsakokratno bob ponudbo, • podatki iz A1 Slovenija Facebook profila se obdelujejo za namen obveščanja posameznika, • podatki o življenjskem stilu: za raziskave tržišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki, ki se zbirajo preko spletnih aplikacij Orto Facebook: ime, priimek in email naslov, MSISDN – telefonska številka, • podatki iz A1 Slovenija Facebook profila: ime, priimek, Facebook ID, • podatki iz A1 Slovenija Twitter profila: ime, priimek, Twitter ID • podatki, ki se zbirajo v okviru novinarskega središča na spletni strani www.A1.si (prijava na PR e-novice): e-poštni naslov prijavljenega, sklop obvestil, ki jih uporabnik želi prejemati (produkti in storitve, poslovanje, dogodki), • podatki, ki se zbirajo v okviru registracije Moj A1 Slovenija: - obvezni podatki: MSISDN številka, potrditvena koda, uporabniško ime, geslo in potrditev gesla, aplikacija dostopa tudi do prstnega odtisa, obraza shranjenega na telefonu. - neobvezni podatki: uporabniški podatki: ime, priimek, kraj rojstva, spol, uporabniška vloga, nivo dostopa nastavitve profila: naslov naročnika, naslov uporabnika, naslov za prejemanje računov, e-naslov naročnika, e-naslov uporabnika, izbira kanalov obveščanja o ponudbi A1 Slovenija nastavitve plačevanja: vrsta računa, podatki za SEPA trajni nalog, obračunsko obdobje. polnjenje računa: MSISDN, ki se polni, znsek, ki se polni splošni: model in tip telefona, nakupi, naslov za pošiljanje računov, tip uporabnika (predplačnik ali naročnik), porabljen znesek, datum in čas nakupa, datum in čas naročnine, trajanje naročnine, število obrokov, tip naročnine (se obnavlja ali ne), obnovitev naročnine, razvrščanje uporabnikov (dovoljen dostop ali ne, glede na starost v sistemu za zaračunavanje storitev), vsi drugi možni ponudniki določenih vmesnikov, podatkovnih baz in (ali) omrežnih vozlišč z osebnimi podatki, ki niso posebej omenjene v dokumentu, in so del MMSC, user agent (tip telefona), uporabljene storitve, datum in čas uporabe, trajanje uporabe, nakup/menjava paketov, vklop opcij, vzdevek in ime genga, informacija če želi uporabnik biti zabeležen v imeniku, mnenje o delovanju aplikacije, zadovoljstvo s 4G/LTE omrežjem, GDPR obrazec. analitični podatki: obiskani screeni mobilne aplikacije, trajanje seje log in podatki, ki se zapisujejo v interno bazo: kdaj je opravil prvo prijavo v app, kdaj se je nazadnje prijavil v app, kolikokrat se je v app prijavil v zadnjem mesecu, kolikokrat se je v app prijavil v zadnjih treh mesecih, kolikokrat se je v app prijavil do sedaj, verzijo aplikacije, UUID, platforma OS, tip naprave (tablica, telefon), model naprave, verzija naprave, - dodatni podatki v okviru storitve MobiaTV: uporabniško ime in geslo za prijavo v storitev, tip naprave, ime naprave, UUID naprave, zadnji dostop do naprave, • podatki ob aktivaciji storitve A1 NOW TV: ime, priimek, naslov elektronske pošte, geslo (ki ni vidno), MSISDN, interni log - s katero napravo uporabnik dostopa, IP s katerega posameznik dostopa, zadnja uporaba storitve, prva prijava v storitev, trajanje seje, • podatki, ki se zbirajo v okviru registracije za storitve Moj bob: - obvezni podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država, spol, uporabniško ime, geslo, potrditev gesla, vprašanje za geslo, odgovor za geslo, številka GSM, - neobvezni podatki: splošni: druga telefonska številka, internetni naslov, vzdevek; življenjski stil:ali uporabnik želi sodelovati v bob nagradnih igrah, ali uporabnik želi prejemati obvestila o brezplačnih vsebinah in drugih ugodnostih, ali uporabnik želi biti obveščen o novi bob ponudbi, nakupi, MSISDN številka, tip uporabnika (predplačnik ali naročnik), billing koda kupljene vsebine, porabljen znesek, datum in čas nakupa, datum in čas naročnine, trajanje naročnine, tip naročnine (se obnavlja ali ne), obnovitev naročnine, razvrščanje uporabnikov (dovoljen dostop ali ne, glede na starost v sistemu za zaračunavanje storitev), vsi drugi možni ponudniki določenih vmesnikov, podatkovnih baz in (ali) omrežnih vozlišč z osebnimi podatki, ki niso posebej omenjene v dokumentu, in so del MMSC, user agent, obiskane strani, uporabljene storitve, datum in čas uporabe, trajanje uporabe, kupljen produkt, • podatki o uporabnikih preko portala Moj račun: številka naročnika, davčna številka, uporabniško ime in geslo, kontaktni podatki posameznika, podatki o storitvah, ki jih uporablja posameznik, podatki o računih za zadnjih 6 mesecev in porabi klicev za zadnje 3 mesece.
 • Uporabniki zbirke: • Parsek • Comtrade • Vipnet d.o.o., • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih Facebook aplikacij se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o uporabnikih nekaterih storitev v aplikaciji CRM se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v naročniki službi • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

34. EVIDENCA PODATKOV O DOVOLJENJIH ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN VARNOSTNEM PREVERJANJU ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu in zunanji izvajalci, ki imajo opravljeno varnostno preverjanje in katerih organizacije imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje obsega pravic zaposlenih za dostop do tajnih podatkov, • začetek postopka za varnostno preverjanje zaposlenih in za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pred pristojnimi organi, • omogočanje dostopa do tajnih podatkov zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stopnja tajnosti podatkov, do katere ima zaposleni dostop, veljavnost dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, številka dovoljenja, razlog zavrnitve dovoljenja, naziv delovnega mesta, naziv sektorja, organ izdaje dovoljenja, oznaka OE, O1, O2, O3, ime OE, stroškovno mesto, delovno mesto, delovno mesto SL, • elektronska evidenca prejetih dokumentov: tip dokumenta, številka dokumenta, velja od, velja do, vrednost, datum potrdila, opis, datum preklica, datum izdaje sklepa, razlog preklica, naziv, datum zaključka, datum izdajanja, mesto izdajanja, datum zavrnitve, razlog zavrnitve, • podatki iz prijavnice za usposabljanje: datum izvedbe, naziv izobrazbe, ime in priimek zaposlenega, EMŠO, kontaktna telefonska številka, naslov elektronske pošte, naziv in naslov organizacije, podatki o plačniku: davčni zavezanec (da/ne), davčna številka, naziv organizacije, naslov, kontaktna oseba, telefonska številka, naslov elektronske pošte, podpis udeleženca, podpis odgovorne osebe, • podatki iz kadrovsko informacijskega sistema: ime izobraževanja, pregled dokumentov, interni trening, izvajalec, lokacija, število mest, opis lokacije, država, predavatelj, predavatelj/izvajalec, status termina, stroški in plačilo, okvirna cena, valuta, velja do, začetek termina, konec termina, skupaj.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • inšpekcije, • izdajatelj dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, • administrator kadrovsko informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka kopij dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in potrdila o opravljenem usposabljanju se hrani v HR sektorju v fasciklu v omari. Prostor je tehnično varovan. Dostop do imajo zaposleni v HR sektorju. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov kadrovsko informacijskega sistema se nahaja v M___________. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v HR sektorju. • Elektronska zbirka podatkov o korespondenci z organom izdajateljem dovoljenj se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo sodelavec v HR sektorju, vodja varnostne politike in informacijske varnosti in vodja oddelka za pravne zadeve. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA VSTOPOV IN GIBANJA V VARNOSTNIH OBMOČJIH ORGANA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v varnostna območja organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor vstopov in izstopov iz varnostnega območja, • izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vstopov in izstopov v/iz varnostnih območij organa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pisne knjige gostov: zaporedna številka, ime in priimek, organ-organizacijska enota, številka dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, stopnja tajnosti, razlog vstopa v varnostno območje, datum in ura vstopa, datum in ura izstopa, številka, oznaka kartice, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o vstopih in gibanju v varnostnem območju (zunanji izvajalci, ki nimajo magnetne kartice za vstop v varnostno območje, obiskovalci, inšpekcija, notranji zaposleni, ki nimajo pooblastilo za dostop do varnostnega območja) se nahaja v upravnem območju v knjigi vstopov in izstopov – UO (kjer se tudi vpisuje in podpisuje aktualna verzija). Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni iz NSMC centra, ekspert za podporo storitvam v CSN&IT in pooblaščene osebe oddelka za izterjavo in preprečevanje zlorab. • Pisni arhiv podatkov o vstopih in gibanju v varnostnem območju se hrani v prostoru varnostnega območja (NSMC centra). Prostori so varovani v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostorov imajo z varnostnim načrtom pooblaščene osebe, dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v NSMC centru. • Elektronska zbirka podatkov o vstopih in gibanju v varnostnem območju se nahaja na posebnem računalniku v varnostnem območju. Prostori so varovani v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do podatkov imajo vodja NSMC centra, NSMC ekspert senior in NSMC inženir. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA VPOGLEDOV V TAJNE PODATKE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo pravico vpogleda v tajne podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor vpogledov v tajne podatke, • izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vpogledov v tajne podatke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek pooblaščenca ki je vnesel podatke zahtevane v odredbi, datum in čas vnosa, referenčna številka odredbe, • podatki iz evidence vpogledov v tajne podatke stopnje tajno: šifra, datum, stopnja tajnosti, številka izvoda dokumenta, ime in priimek osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom, datum in čas seznanitve, način seznanitve, seznanitev na podlagi posredovanja (da/ne), podpis osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka vpogledov v podatke stopnje tajno se nahaja v posebnem fasciklu v varnostni blagajni z 2. protivlomno stopnjo za stopnjo tajno, ki se nahaja v varnostnem območju v delu NSMC centra. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora in do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska zbirka podatkov o vnosu tarč v sistem se nahaja v varnostnem območju NSMC centra na računalniku z dvema diskoma, podatki so redundančni. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora in do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Pisna zbirka popisov vpogledov v tajne podatke se nahaja v varnostni blagajni s 2. protivlomno stopnjo, s stopnjo tajno. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora in do podatkov imajo zaposleni v NSMC centru, CSN ekspert in vodja informacijske varnosti. • Elektronska zbirka vpogledov v tajne podatke se nahaja na lokalnem disku računalnika v varnostnem območju druge stopnje-Fraud. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA LOKACIJSKIH PODATKOV, KI NISO HKRATI PODATKI O PROMETU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki in predplačniki storitev družbe A1 Slovenija, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki: izvajanje storitev z dodano vrednostjo, reševanje možnih reklamacij, posredovanje podatkom zakonitim uporabnikom, • predplačniki: reševanje možnih reklamacij v zvezi s predplačniškim razmerjem, posredovanje podatkov zakonitim uporabnikom, izvajanje storitev z dodano vrednostjo, • pošiljanje podatkov o lokaciji posameznika pristojnim organom v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • IMSI ID, MSISDN, ime in priimek naročnika, skupno število poizkusov, število napak, številka bazne postaje, podatki, ki določajo zemljepisno lego in azimut bazne postaje z navedbo njihovih lokacijskih oznak med obdobjem, za katero se hranijo podatki o komunikaciji, lokacijska oznaka (ID celice) na začetku komunikacije.
 • Uporabniki zbirke: • Center za obveščanje Republike Slovenije Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112), • policija (113), • zunanji vzdrževalec podatkovne baze o lokacijskih podatkov, ki niso hkrati podatki o prometu (GeoCodis, d.o.o.), • vzdrževalec elektronske zbirke podatkov v varnostnem območju, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o klicih na 112, 113 se nahaja v obliki MSSQL tabele na strežniku (10.120.204.41). Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima specialist za zagotavljanje kakovosti storitev. • Elektronska zbirka nekaterih lokacijskih podatkov se nahaja na strežnikih v varnostnem območju NSMC centra, podatki so redundančni. Prostor je varovan v skladu z Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Dostop do prostora imajo zaposleni v NSMC centru. Prijava v sistem je možna z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo operativni specialist v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab in agent senior v oddelku za izterjavo in preprečevanje zlorab. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

38. EVIDENCA PODATKOV O TRŽNIH RAZISKAVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki, predplačniki storitev družbe A1 Slovenija, d.d. in uporabniki konkurenčnih operaterjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • ugotavljanje vzorcev obnašanja potrošnikov in prilagajanje obravnave stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • davčne številka podjetja oz. uporabnika, spol uporabnika, rojstni datum uporabnika, MSISDN, vrsta naročniškega paketa, datum sklenitve naročniškega razmerja, naziv podjetja; skrbnik podjetja; kontaktna oseba v podjetju; telefonska številka kontaktne osebe v podjetju, elektronski naslov uporabnika, predplačniški/naročniški tip uporabnika, marketing segment, datum pošiljanja odgovora na elektronsko sporočilo, število klicev v klicni center, ime klicnega centra; število kontaktov; zaporedna številka klica; datum klica; oseba, ki je klic v klicnem centru sprejela; koda agenta; čas zapisa klica; datum in čas vzpostavitve zveze v klicnem centru; koda primera; tip primera; tip klica; tip dogodka; opis težave; vsebina odgovorov, uporaba storitve; dolžina pogovora in povprečni čas pogovora; čakalni čas; datum podpisa in izteka aneksa; tip aneksa; čas vezave; število aneksov; znamka in model telefona; številka reklamacijskega zahtevka; datum rešitve zahtevka; tip prodajnega kanala; šifra prodajnega mesta; datum obiska prodajnega mesta; email naslov; datum klica stranke v FBC oddelek, koda zahtevka v FBC oddelku, fraud/collection, segment porabe uporabnika, segment prihodkov.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalci tržnih raziskav, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o tržnih raziskavah se nahaja v obliki Excelove ali Access tabele na strežniku v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Prostor je varovan z videonadzorom notranjosti prostora, alarmom (senzor gibanja, kontrola odprtih vrat), s pristopno kontrolo in je tudi protipožarno varovan. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v skupini IT sistemi, ostali zaposleni ali zunanji izvajalci pa imajo dostop do prostora le v prisotnosti zaposlenih iz skupine IT sistemi. Dostop do podatkov imajo specialist za tržne raziskave in vodja oddelka analize trga. • Elektronska zbirka podatkov o tržnih raziskavah se nahaja pri pogodbenih obdelovalcih. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

39. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU SPLETNE TRGOVINE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kupci spletne trgovine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje spletnega naročila, • pošiljanje informativnega gradiva, računov, ponudb, • obveščanje naročnika o dostavi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega bivališča, hišna številko, poštno številko in pošto, elektronski naslov, način plačila, številka transakcijskega računa, spol, naziv, mobilna kontaktna telefonska številka za SMS obvestilo o dostavi naročila, podatki o naročilu.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec dostave naročenega blaga, • izvajalec plačevanja varnega spletnega plačevanja s kreditnimi karticami, • administrator aplikacije , • klicni center, • obdelovalec naročenega blaga, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o kupcih spletne trgovine se nahaja na podatkovnem strežniku , v podatkovnem centru IT, v kletnih prostorih. Prostor je varovan z videonadzorom notranjosti prostora, alarmom (senzor gibanja, kontrola odprtih vrat), s pristopno kontrolo in je tudi protipožarno varovan. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni v skupini IT sistemi, ostali zaposleni ali zunanji izvajalci pa imajo dostop do prostora le v prisotnosti zaposlenih iz skupine IT sistemi. Dostop do podatkov imajo zaposleni, ki opravljajo dela in naloge Oracle DBA administratorja, zaposleni, ki urejajo aplikacije TIBCO, SSO in Web portal (zaposleni v skupini IT SDP (Service Delivery Platforms), zaposleni v podpornem centru (agent, agent senior, operativni specialist, vodja skupine in vodja podpornega centra) in zaposleni v klicnem centru (agent, agent senior, operativni specialist, vodja skupine in vodja klicnega centra). • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka arhiva računov in pogodb ter poskeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, naročniški službi, BSS, A1 Slovenija trgovini, posredniki, zaposleni v podpornem centru (agent senior, operativni specialist, vodja skupine in vodja podpornega centra) in v klicnem centru (agent, agent senior, operativni specialist, vodja skupine in vodja klicnega centra). • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije CRM se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni naročniškem oddelku. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH, KI PRIJAVIJO NAPAKO V DELOVANJU TELEFONSKEGA APARATA ALI OPREME

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki, ki prijavijo napako v delovanju svojega telefonskega aparata ali opreme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje uporabnikov o procesu popravila ali zavarovanja, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Obrazca o sprejemu telefonskega aparata opreme na servis: številka delovnega naloga, podatki o prejemniku, datum in ura sprejema, število paktov, teža, ime in priimek uporabnika, naslov, kraj in poštna številka, A1 Slovenija telefonska številka, kontaktna številka, elektronski naslov, podatki o aparatu: znamka aparata, model, IMEI številka, aparatu priloženo, opis napake, podatki o sklenjenem zavarovanju. • podatki iz Obrazca o sprejemu telefonskega aparata/ opreme v posredovanje na pooblaščeni servis: številka delovnega naloga, prodajno mesto in mesto sprejema aparata/opreme, podatki o uporabniku: ime in priimek, MSISDN, naslov, datum nakupa, poštna številka in kraj, kontaktna številka, podatki o aparatu: znamka aparata, model, IMEI številka, aparatu priloženo, opis napake, podroben opis napake, datum, vrsta popravila, nadomestni aparat in dodatna oprema: znamka in model, dodatna oprema, IMEI številka, podatki o sklenjenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: • serviserji mobilnih telefonov, • zavarovalnica, • distribucijski center za okvarjene mobilne telefone, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije Fusion se nahaja na strežnikih pogodbenih obdelovalcev (pri vsakem serviserju). Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni prodajalci na prodajnem mestu, zaposleni iz naročniškem sektorju in produktni vodja za aftersales. • Pisna priročna zbirka podatkov o osebah, ki so dale mobilni telefon na servis se nahaja pri prodajalcu h kateremu je dala stranka telefon v popravilo. Dostop do podatkov imajo osebe, h katerim je posameznik dal mobilni telefon v popravilo. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. EVIDENCA PODATKOV O PRIJAVI TEHNIČNIH NAPAK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki in naročniki, ki prijavijo tehnični napako.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje reklamacijskih zahtevkov • statistične analize, • zagotavljanje višje kakovosti storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije o naročnikih: ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, status naročnika, IP naslov naročnika, oprema naročnika, od kdaj je oprema priključena, od kdaj je naročnik priključen, datum sklenitve naročniške pogodbe, telefonska centrala na katerega je uporabnik priključen, dosegljivost opreme, podatki o konfiguraciji strojne opreme, na kateri priključek je stranka priključena, kdaj je bila vzpostavljena seja in kdaj je bila seja prekinjena, MAC naslov terminalske opreme, katera naprava je sejo vzpostavljala, podatki o sinhronizaciji strojne opreme na dnevni bazi, podatki o aktivnostih preverjanja delovanja in reševanja tehničnih okvar naročnika, podatki o naročniškem paketu, podatki o prijavi napake: kdo je napako prijavil, na kateri datum in ob kateri uri, komu je posameznik napako prijavil, opis napake, podatki o reševanju napake, • podatki iz aplikacije namenjene reševanju težav: datum in ura pošiljanja pisnega zahtevka, elektronski naslov na katerega je stranka poslala zahtevek, opis zahteve posameznika, uporabniško ime ter ime in priimek posameznika, ki je sprejel zahtevek, pisna komunikacija s stranko, podatki o reševanju reklamacije.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije o naročnikih se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni, ki imajo kreiran dostop do BPM. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju tehnične službe, zaposleni v sektorju prodaje in naročniške službe. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije namenjene reševanju težav se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju tehnične službe, zaposleni v sektorju prodaje in naročniške službe. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije CRM se nahaja v Mariboru. Prostori so zaklenjeni in varovani s tehničnem varovanjem, Dostop se beleži ob izdaji ključa (posameznik, ki je prevzel ključ mora podpisati da je prejel ključ in da je oddal ključ). Posameznik, ki dostopijo do strežniške sobe morajo prav tako ob vstopu v strežniško sobo posredovati na posebno telefonsko številko SMS sporočilo da so vstopili v strežniško sobo ter opredeliti namen vstopa. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za omrežje, oddelku za sisteme, oddelku za telefonijo, zaposleni v nadzornem centru ter zunanji partner, ki zagotavlja obhode v strežniški sobi in preverja delovanje strojne opreme v strežniški sobi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v sektorju tehnične službe, zaposleni v sektorju prodaje in naročniške službe. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov iz strežniške sobe v Mariboru se hranijo v kasetnih kopijah v protipožarnih omarah, prav tako pa se podatki hranijo tudi na dodatnem diskovnem polju. Podatki se shranjujejo na varnostne kopije vsak drugi dan, diferencialna kopija se izvaja enkrat tedensko, enkrat mesečno pa se izvaja full backup. Dostop do podatkov imajo sistemski administratorji. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in služnostnih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje FURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije _: stranke: ime in priimek, ulicam hišna številka, kraj, država, pošta, davčna številka, banka: šifra banke, naziv bančnega računa, številka računa, model/ sklic, • avtorska pogodba: ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, transakcijski račun, predmet pogodbe, pogodbeni znesek, čas izvedbe, rok izplačila, EMŠO, • podjemna pogodba: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, transakcijski račun, predmet pogodbe, pogodbeni znesek, čas izvedbe, rok izplačila, EMŠO, • najemna pogodba: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, transakcijski račun, šifra predmet pogodbe, pogodbeni znesek, čas izvedbe, rok izplačila, EMŠO, podatki iz zemljiške knjige o lastništvu, • služnostna pogodba: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, transakcijski račun, predmet pogodbe, pogodbeni znesek, čas izvedbe, rok izplačila, EMŠO, podatki iz zemljiške knjige o lastništvu.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • izvajalec hrambe dokumentacije, • odvetniška pisarna, • izvajalec shranjevanja podatkov, • Telekom Austria, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov aplikacije _ – modul izplačila fizičnim osebam se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo samostojne knjigovodje. • Pisna zbirka izplačil fizičnim osebam (pogodbe iz tekočega leta) se nahaja v zaklenjeni omari računovodstva. Dostop do prostora imajo zaposleni v računovodstvu. Prostor je tehnično varovan. Dostop do podatkov imajo samostojni knjigovodja, vodja računovodstva in vodja glavne knjige. • Pisna zbirka starejših pogodb se nahaja pri zunanjem izvajalcu arhiviranja. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo na podlagi zahteve zaposleni v računovodstvu. • Elektronska zbirka podatkov o izplačilih fizičnim osebam se nahaja v aplikaciji . Strežnik se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v naslednjih oddelkih: Controlling Sector, Supply Chain and Internal Services Sector, Sales and Customer Service Sector, IT and Core Network and Services Sector, Finance Sector, SAP Team, Marketing Sector, HR & Corporate Communication Sector, Network and IT Operations Sector, Internal Audit and Compliance Team, Information Technology, Internal Audit & Compliance Team, General Affairs Sector, CEO Office. • Pisna zbirka najemnih pogodb se nahaja v tehnični službi v oddelku za izgradnjo omrežja. Dostop do prostora imajo zaposleni v oddelku za izgradnjo omrežja. Prostor je tehnično varovan. Uporablja se kontrola pristopa in požarno varovanje. Dostop do podatkov imajo zaposleni v skupini za inženiring v oddelku za izgradnjo omrežja. • Elektronska zbirka arhiva računov in pogodb ter skeniranih dokumentov (DMS strežnik) se nahaja na strežniku v podjetju M_. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe v marketingu in prodaji, naročniški službi, BSS, A1 Slovenija trgovini, posredniki. Dostop do prostora imajo pooblaščene osebe oddelka IT, Sektor za storitve jedrnega omrežja in IT, Podpora storitvam in Infrastruktura in informacijska varnost. Prostor je tehnično varovan s senzorjem gibanja, alarmom, temperaturnim nadzorom, požarnim varovanjem in videonadzorom. Uporablja se pristopna kontrola. Dostop v sistem je možen z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku za dostopovno in prenosno omrežje. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov (dnevne varnostne kopije, logi dostopa do sistema se hranijo na 2 uri. Datotečni sistem se hrani dnevno- spremembe, tedensko- polni arhiv) se nahajajo na virtualni knjižnici na rezervni lokaciji v strežniški sobi v Mariboru. Dostop do prostora in podatkov imajo zaposleni v oddelku IT infrastruktura in helpdesk. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam