Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Mariborska 86
Naziv ali firma: ELEKTRO TURNŠEK D.O.O.
Sedež ali naslov: Mariborska 86
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5588308000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so v delovnem razmerju pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in kolektivnih pogodbah, • posredovanje podatkov ZPIZ, • posredovanje podatkov ZZZS, • posredovanje poda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, poklic, dosežena stopnja in vrsta izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis delovnega mesta, tarifni razred delovnega mesta, čas trajanja poskusne dobe, datum nastopa dela, kraj opravljanja dela, dnevna razporeditev delovnega časa, sestavine plače, datum in kraj sklenitve pogodbe. • podatki iz obvestil o spremembah anuitet za kredit: ime in priimek, številka pogodbe, mesečna anuiteta kredita. • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave- zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), • Inšpektorat za delo, • Telekom Slovenije, • DURS, • sindikati, • banke, • izvajalci dodatnega nezgodnega zavarovanja, • revizija, • vzdrževalec kadrovske in računovodske aplikacije, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska kadrovska in računovodska aplikacija se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do prostora ima administrator v kadrovski službi. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, ki se izobražujejo v zvezi z delovnim procesom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • planiranje kadrovskih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz potrdil o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih: ime in priimek, številka potrdila, naziv izobraževanja, datum in kraj izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalci izobraževanj, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • vzdrževalec kadrovske in računovodske aplikacije, • revizija, • na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska kadrovska in računovodska aplikacija se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. . Dostop do prostora ima administrator v kadrovski službi. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične ose
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek zaposlenega, datum zadnjega pregleda, datum naslednjega pregleda. • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka zdravstvenih pregledov se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih (Excel) se nahaja na osebnem računalniku asistentke za kadrovske zadeve v kadrovski pisarni podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Davčna uprava RS (DURS), • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • vzdrževalec kadrovske in računovodske aplikacije, • revizija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska kadrovska in računovodska aplikacija se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški sobi podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. . Dostop do prostora ima administrator v kadrovski službi. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99, 64/2001).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca za dodatno nezgodno zavarovanje: ime in priimek, vrsta vpisa zavarovanca (prijava, odjava, sprememba), zaporedna številka zavarovanca, ulica in hišna številka, naziv pošte, EMŠO, davčna številka, sorodstveno razmerje, mesečna premija, datum sklenitve zavarovanja. • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,...), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • Inšpektorat za delo RS, • ZZZS, • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka poškodb pri delu se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO, O VARSTVU PRED POŽAROM IN O PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • iz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek zaposlenega, naziv delovnega mesta, datum zadnjega preizkusa, datum naslednjega preizkusa, datum in kraj opravljanja preizkusa, rezultati preizkusa, (število vprašanj, število napačnih in pravilnih odgovorov).
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec varstva pri delu, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka o usposabljanjih za varno delo se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka podatkov o usposabljanjih za varno delo (Excel) se nahaja na osebnem računalniku asistentke za kadrovske zadeve v kadrovski pisarni podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz razpisov za delovna mesta: ime in priimek, stopnja izobrazbe, delovne navade, strokovna usposobljenost, obvladovanje tujih jezikov, delovne izkušnje, vozniški izpit.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zaposlovanje, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka o iskalcih zaposlitve se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fiz
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, • uveljavljanje oz. izraba dopusta, • nadzor nad bolniškim staležem, • obračun plač, • obračun plačil študentom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), - za zaposlene • Centri za socialno delo, - za zaposlene • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), - za zaposlene, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • vzdrževalec kadrovske in računovodske aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska aplikacija o izrabi delovnega časa se nahaja na osebnem računalniku asistentke za kadrovske zadeve v kadrovski pisarni podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator kadrovski službi. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka izpisov o izrabi delovnega časa se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • mesečno letno poročanje DURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje Z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz plačilnih list: ime in priimek zaposlenega, mesec izplačila, izplačilni dan, številka TRR računa, skupna vrednost za izplačilo, število opravljenih ur, odtegljaji (namen, številka kredita, vrednost obroka, ostanek kredita, število obrokov), skupni znesek odtegljajev, vrsta dela (redno delo, prazniki, letni dopust, nega družinskega člana, boleznina/firma, boleznine/zavod, vojaške vaje, nadurno delo, nočno delo, popoldanski dodatek, minulo delo, stimulacija na uspešnost, stimulacija na pogoje dela, invalidnina, dodatki na uredbo, premija PPZ), obračun bruto plače (odstotek za pokojninsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje ter za porodniško varstvo), obračun davkov, skupna neto plača, boniteta, dodatki k plači (malica, prevoz, materialni stroški, jubilejna nagrada, odškodnina, odpravnina). • podatki iz potnih nalogov: zaporedna številka potnega naloga, datum, ime, priimek zaspolenega, delovno mesto, naslov, datum in čas potovanja, kraj potovanja, namen potovanja, trajanje potovanja, prevozno sredstvo, stanje na števcu obračun potnih stroškov (vrednost in kilometrina, ostali stroški, skupni stroški, vrednost izplačila).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Davčna uprava RS (DURS), • Centri za socialno delo, • sindikati, • zunanji administrator aplikacije Pantheon, • revizija, • zunanji izvajalec kadrovske funkcije – Marta Turnšek s.p., • vzdrževalec kadrovske in računovodske aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska kadrovska in računovodska aplikacija se nahaja na osebnem računalniku asistentke za kadrovske zadeve v kadrovski pisarni podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator kadrovski službi. Dostop do podatkov, z geslom na podlagi aplikacije, ima administrator v kadrovski službi. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka plačilnih list se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisni arhiv kadrovskih in računovodskih zbirk podatkov se nahaja v zaklenjenem arhivu v pritličju stavbe podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka Pantheon (potni nalogi) se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka izpisov potnih nalogov iz aplikacije Pantheon se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O TERJATVAH DO ZAPOSLENIH IN PLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, ki se jim prodaja poslovna sredstva in njihovi svojci, prijatelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled nad gibanjem terjatev, • obračun davščin, • izterjava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz izdanih računov: ime in priimek stranke, naslov, datum in kraj izdaje računa, številka računa, koda in naziv artikla, cena (z/brez DDV).
 • Uporabniki zbirke: • odvetnik, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • revizija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka izdanih računov se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH, SLUŽNOSTNIH IN NAJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oz. dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, služnostnih, najemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • avtorska pogodba: ime, priimek, predmet pogodbe, opis dela, naslov bivališča, davčna številka, EMŠO, čas trajanja pogodbe, predvideno plačilo oz. izplačila po mesecih, letih, tekoči račun, banka. • podjemna pogodba: ime in priimek, naslov, davčna številka, vrsta dela, kraj opravljanja dela, znesek in način plačila, številka računa in naziv banka, datum in kraj podpisa pogodbe. • služnostna pogodba: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, prostorske meje na parceli lastnika nepremičnine, parcelna številka, številka vložišča , katastrska občina, vrsta služnostne pravice, znesek nadomestila. • najemna pogodba: ime in priimek najemnika, naslov stalnega bivališča, predmet pogodbe, vrsta opreme v stanovanju, priimek, ime, EMŠO in status drugih oseb, ki poleg najemnika uporabljajo stanovanje, višina najemnine, vrsta stroškov, datum, kraj sklenitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS (DURS), • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), • revizija, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom.Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom.Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka pogodb se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka služnostnih pogodb se nahaja v zaklenjenem sefu zaklenjene pisarne poslovne sekretarke. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka služnostnih pogodb se nahaja na osebnem računalniku v pisarni vodje kabelskih sistemov. Dostop do prostora imajo vodja kabelskih sistemov, pomočnik direktorja, vodja monterjev. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske zbirke služnostnih pogodb se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom.Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima administrator omrežja. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka pogodb nahaja na osebnem računalniku računovodje v pisarni računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema, računovodja. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske zbirke pogodb se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima administrator omrežja. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz napotnic: ime in priimek, rojstni podatki, datum izdaje napotnice, fakulteta/šola, davčna številka, številka osebnega dokumenta, GSM telefonska številka, vrsta dela, časovna veljavnost napotnice, vrsta napotnice, zaporedna številka napotnice, termin dela, urna postavka, znesek.
 • Uporabniki zbirke: • študentski servisi, • revizija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka prejetih računov študentskih servisov se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka obračunskih listov in napotnic se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDIRANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje in dijaki s katerimi Elektro Turnšek d.o.o. sklene pogodbo o štipendiranju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje dolžnosti in uveljavljanje pravica iz pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o štipendiranju: ime in priimek, naslov, datum rojstva, naziv univerze in fakultete, vrsta študijskega programa, datum začetka in konca štipendiranja, višina štipendije, datum, kraj, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • revizija, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom.Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka pogodb o štipendiranju se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU STROKOVNE PRAKSE ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov, • dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v zavarovanje za primer
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbah o praktičnem usposabljanju: ime, priimek, datum rojstva, časovno obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja, ime in priimek, telefonska številka in elektronska pošta mentorja, oddelek opravljanja praktičnega usposabljanja, višina nagrade, kraj in datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • izobraževalne institucije, • revizija, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka pogodb o izvajanju strokovne prakse se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH (KI SO FIZIČNE OSEBE), KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), • zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, • potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih: ime in priimek kontaktne osebe, naziv delovnega mesta, funkcija, telefonska številka, številka faksa, mobilna številka, e-pošta • potencialni poslovni partnerji – fizične osebe: ime in priimek kontaktne osebe, naziv delovnega mesta, funkcija, telefonska številka, številka faksa, mobilna številka, e-pošta • fizični dobavitelji: ime, priimek in naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, banka, telefonska številka, GSM telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: • revizija, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • zunanji vzdrževalec programa za obdelavo naročniške baze, • odvetnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka pogodb se nahaja v omari zaklenjene pisarne računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka arhivskih pogodb se nahaja omari zaklenjenih kletnih prostorov. Dostop prostora imajo referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo referenti naročniškega oddelka , knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska baza naročnikov se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske baze naročnikov se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O SKRBNIŠTVU IN UPORABI MOBILNEGA TELEFONA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sredstva dana v uporabo (merilni instrument, kreditne kartice, prenosni računalnik, razsmernik, pečatne klešče): priimek in ime, naslov, datum prevzema, kraj prevzema, podpis zaposlenega. • podatki o uporabi službenega vozila: priimek in ime, registracijska številka, številka računa, datum, stanje števca, povprečna poraba, prevoženi kilometri. • podatki o uporabi mobilnega telefona: priimek in ime, telefonska številka mesečna poraba, tip telefona, dodatna oprema, dovoljen limit porabe, datum in kraj prevzema, podpis zaposlenega. • podatki o uporabi plačilne kartice: ime in priimek, kraj nakupa, blago nakupa oz. storitev, datum nakupa, čas nakupa, znesek nakupa, poslovni partner, službena pot – potni nalog. • podatki o uporabi plačilne kartice OMV s funkcijo routex: ime in priimek, naslov, vrsta službenega vozila, registrska številka, vrsta goriva, datum prevzema, datum vrnitve, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • banke, • revizija, • zunanji izvajalec aplikacije Pantheon, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka Pantheon se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, računovodja, knjigovodja, skladiščnik, poslovni sekretar, vodja kabelskega sistema. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija aplikacije Pantheon se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima pogodbeni obdelovalec. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka porabe goriv službenih vozil se nahaja na osebnem računalniku knjigovodje v pisarni računovodstva. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov ima, na ravni operacijskega sistema knjigovodja. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronska zbirka porabe goriv službenih vozil se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima z geslom na ravni aplikacije, knjigovodja. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka stroškov na GSM številkah se nahaja na osebnem računalniku poslovnega sekretarja v pisarni poslovnega sekretarja. Dostop do prostora imajo računovodja, knjigovodja, poslovni sekretar, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov ima, na ravni operacijskega sistema, poslovni sekretar. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronska zbirka stroškov na GSM številkah se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima z geslom na ravni aplikacije, poslovni sekretar. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka osnovnih sredstev se nahaja v omari zaklenjene pisarne vodje kabelskih sistemov. Dostop do prostora imajo vodja kabelskih sistemov, vodja monterjev in pomočnik direktorja. Dostop do podatkov ima vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka orodij danih v uporabo se nahaja v omari skladiščnika v skladišču. Dostop do prostora ima skladiščnik in vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov ima skladiščnik. Skladišče je zaklenjeno in tehnično varovano (alarmna naprava). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fiz
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek ter delovno mesto zaposlenega, prostor kamor se lahko vstopa, časovno okno dovoljenega vstopa.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o pravicah vstopa in gibanju se nahaja na strežniku v zaklenjenem prostoru telefonske centrale. Dostop prostora ima informatik. Dostop do podatkov ima informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, šifra čitalnika, datum in ura prehoda, ne/odobritev prehoda, vrsta dogodka.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o pravicah vstopa in gibanja se nahaja na strežniku v zaklenjenem prostoru telefonske centrale. Dostop prostora ima informatik. Dostop do podatkov ima informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca, • spremljanje nevarnosti ogroženosti poslovnega objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • posnetek, čas, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izvajanju videonadzora se nahaja na strežniku v zaklenjenem prostoru telefonske centrale. Dostop prostora ima informatik. Dostop do podatkov ima informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O NAROČNIKIH TK STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki sklenejo naročniško pogodbo z družbo (kabelski naročniki, elektronska pošta, internet, IP telefonija), • zastopniki, pooblaščenci, kontaktne osebe pravnih oseb, ki sklenejo naročniško razmerje z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklenitev in skrb za naročniško razmerje • izpolnjevanje obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz baze naročnikov: ime in priimek osebe, šifra osebe, naslov, poštna številka, EMŠO, telefon, davčna številka • podatki iz pogodbe za KRS internet: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, pošta, kraj, davčna številka, EMŠO, kontaktni telefon, elektronski naslov, fax, številka TRR računa/banka, naslov za prejemanje računov, naslov, kjer se priključi storitev (številka stanovanja, nadstropja), vrsta plačila priključnine KTV, vrsta internetnega priključka, vrsta digitalne televizije (številka kodirne kartice, številka čitalca), vrsta storitev po naročilu (brezžični usmerjevalnik, žični usmerjevalnik), obdobje vezave, znesek storitve, datum in kraj sklenitve pogodbe. • podatki iz pogodbe za IP telefonijo: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, pošta, kraj, davčna številka, EMŠO, kontaktni telefon, elektronski naslov, fax, številka TRR računa/banka, naslov za prejemanje računov, plačilo preko trajnega naloga, vrste storitve (telefonija, kabelska televizija, internet), telefonska številka s katere bo opravljen promet, vrsta opreme, proizvajalec opreme, model opreme, obdobje vezave, znesek storitve, datum in kraj sklenitve pogodbe. • podatki iz servisnih nalogov in evidence aparatov: ime in priimek, naslov, pošta in telefonska številka naročnika, naročniška številka, številka pogodbe, status stranke, serijska številka, vrsta aparata, vrsta storitve, datum, številka servisnega naloga, datum odprtja in končanja servisnega naloga, ura vnosa, opis okvare, ime in priimek osebe, ki je servis opravila, porabljen čas servisa, datum opravljenega servisa, vrste meritev, opombe, ime in priimek prevzemnika reklamacije. • podatki iz obrazca za omejevanje dohodnih klicev: ime in priimek, naslov, številka pošte, telefonska številka, kjer se bo opravila blokada klica, številka pogodbe (pri operaterju 1 in operaterju 2), vrsta omejevanja odhodih klicev, enota mere, cena v EUR brez/z DDV, datum in kraj. • podatki iz obrazca odjave/prijave digitalnih paketov: ime in priimek naročnika, naslov, poštna številka, pošta, številka kartice, tip kartice, vrsta paketa, datum veljavnosti kartice, tipi sprememb kartice, davčna številka, številka pogodbe, vrsta prijavljenih/odjavljenih paketov, datum spremembe paketov, datum, kraj. • podatki iz obrazca za ponovni priklop in prenos KTV priključka: ime in priimek lastnika kabelskega priključka, naslov, davčna številka, številka pogodbe, telefonska številka, zahtevek za aktivacijo, vrsta prenosa priključka, datum, kraj. • podatki pristopno/izstopne izjave priključka na KRS: ime in priimek, telefonska številka, davčna številka, vsebina zahtevka, znesek prenosa lastništva, lokacija KRS priključka (ulica, številka, kraj). • podatki iz zahteve za prenos naročniške številke k drugemu operaterju: ime in priimek, naslov, pošta, ime pošte, davčna številka, vrsta zahtevka, nacionalna značilna številka N(S)N, podatki o operaterju številke. • podatki iz zahtevka za sklenitev oziroma spremembo naročniškega razmerja: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov priključka, želeni elektronski naslov, lastnik obstoječega KATV priključka, številka naročniške pogodbe, naročniški paket, vrsta spremebe naročniškega razmerja, vrsta vrnjene/prevzete opreme, vrsta priključnine, vrsta naročniškega paketa digitalne televizije, vrsta telekomunikacijske storitve, vrsta naročniškega paketa, vrsta telefonske številke, vrsta upravičenosti do ugodnosti, MTA MAC naročnika, MTA IP naročnika, datum, kraj.
 • Uporabniki zbirke: • APEK, • zunanji operaterji telekomunikacij, • zunanji izvajalec tiskanja položnic - CETIS, • zunanji vzdrževalec programa za obdelavo naročniške baze, • Banka Celje, • zunanji vzdrževalec poštnih strežnikov in provisioning strežnika, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka naročnikov (naročniške pogodbe, aneksi, prekinitev naročniških razmerij, prenosi telefonskih številk, zahtevki za prenos lastništva, zahtevki za prenos priključka, delovni nalogi) se nahaja v omari zaklenjenih kletnih prostorov. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka novih naročnikov ter spremembe obstoječih za storitev telefonije (Excel) se nahaja na osebnem računalniku referentke za obdelavo telefonskih naročnikov v pisarni referentke obdelavo telefonskih naročnikov. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema in aplikacije, referentka za obdelavo telefonskih naročnikov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka za prenos telefonskih številk (Excel) se nahaja na osebnem računalniku referentke za obdelavo telefonskih naročnikov v pisarni referentke obdelavo telefonskih naročnikov. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni operacijskega sistema in aplikacije, referentka za obdelavo telefonskih naročnikov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska baza naročnikov se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske baze naročnikov se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka prometnih podatkov se nahaja na poštnem strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni aplikacije, informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka prometnih podatkov se nahaja na provisioning strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni aplikacije, informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PROMETNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki interneta in elektronske pošte.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prenos komunikacij, • za reševanje reklamacij naročnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • internet: ime in priimek naročnika, naslov naročnika, paket, ki ga ima naročnik sklenjenega, hitrosti prenosa do in od naročnika, naročnikov interni IP naslov, grafi signalov tx-moč signala oddaje, rx-moč signala sprejema, snr-razmerje med sigalom in šumom, grafi prenosnih hitrosti upload-prenos podatkov od uporabnika, download prenos podatkov do uporabnika. • elektronska pošta: priimek in ime naročnika, naslov, šifre-mail naslovi, ki jih ima naročnik (v tem primeru je samo en), trenutno geslo, forward polje, prvo geslo, datum izvedene akcije, program, ki je obdelal mail, ID šifra , IP pošiljatelja, metoda pošiljanja (navadna povezava, šifrirana oz varna povezava), uporabniško ime uporabnika, mail naslov pošiljatelja, velikost maila, št. prejemnikov, mail naslov prejemnika, časovne vrednosti zakasnitve, status pošte (sent – poslano, quarantined – karantena v primeru virusa), čas izbrisa pošta s strežnika, informacija protivirusnega programa, status pošte (prejeto, dostavljeno v poštni predal).
 • Uporabniki zbirke: • Apek (za reševanje potrošniških sporov), • zunanji vzdrževalec poštnih strežnikov in provisioning stežnika, • zunanji podizvajalci podjetja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka prometnih podatkov se nahaja na poštnem strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni aplikacije, informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska zbirka prometnih podatkov se nahaja na provisioning strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni aplikacije, informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Elektronska baza naročnikov se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske baze naročnikov se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Zbirka CD-jev CETIS-a se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka posebnih/splošnih položnic se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka, Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Arhiv pisnih zbirk posebnih/splošnih položnic se nahaja v omari zaklenjenih kletnih prostorov. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka printov računov se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA IZDANIH RAČUNOV ZA OPRAVLJENE STORITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo z družbo (kabelski naročniki, uporabniki elektronske pošte, naročniki interneta, naročniki IP telefonije).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, pošta, poštna številka, rok plačila, številka računa, vrsta storitve, obdobje zaračunane storitve, količina, znesek, znesek starega dolga, rok plačila starega dolga, datum in kraj izdaje računa.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec tiskanja položnic - CETIS, • zunanji vzdrževalec programa za obdelavo naročniške baze, • Banka Celje, • revizija, • odvetnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska baza naročnikov se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske baze naročnikov se nahaja v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov imajo, z geslom na ravni aplikacije, referenti naročniškega oddelka, knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, zaposleni v oddelku tehnične podpore. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Zbirka CD-jev CETIS-a se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka posebnih/splošnih položnic se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka, Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Arhiv pisnih zbirk posebnih/splošnih položnic se nahaja v omari zaklenjenih kletnih prostorov. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov imajo knjigovodja naročniškega oddelka, vodja naročniškega oddelka, referenti naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka printov računov se nahaja v zaklenjeni omari pisarne knjigovodje naročniškega oddelka. Dostop do prostora imajo knjigovodja naročniškega oddelka in referenti naročniškega oddelka. Dostop do podatkov ima knjigovodja naročniškega oddelka. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O DOVOLJENJIH ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN VARNOSTNEM PREVERJANJU ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu, ki so varnostno preverjeni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentira
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • zaporedna številka, ime in priimek izdajatelja dovoljenja, ime in priimek prejemnika dovoljenja, datum nastanka dokumenta, časovno okno veljavnosti dovoljenja, stopnja zaupnosti varnostno preverjene osebe.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari kadrovske pisarne podjetja Marta Turnšek s.p., ki se nahaja na naslovu Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Dostop do pisarne ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Dostop do podatkov ima administrator v kadrovski službi, menedžer. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV ZA POTREBE RETENCIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki interneta in elektronske pošte družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • posredovanje podatkov iz retencijske baze skladno z odredbami, izdanimi na podlagi 149.b člena Zakona
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Storitev dostopa do interneta: • podatki, potrebni za odkritje in prepoznanje vira komunikacije, ki obsegajo: ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov internetnega protokola, • podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije: datum in čas prijave na internet in odjave z njega, pri čemer se upošteva določen časovni pas, skupaj z naslovom statičnega ali dinamičnega internetnega protokola, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega uporabnika ter datum in čas prijave in odjave z internetnih storitev elektronske pošte ali internetne telefonije glede na določen časovni pas, • podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov: digitalni naročniški vod ali drugo končno točko začetnika komunikacije. Storitev dostopa do elektronske pošte: • podatki, potrebni za odkritje in prepoznanje vira komunikacije, ki obsegajo: ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljeno uporabniško ime, • podatki, ki so potrebni za prepoznanje cilja komunikacije, in vključujejo: uporabniško ime, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika in uporabniško ime namembnega prejemnika komunikacije, • podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije: pri uporabi datum in čas pričetka izvajanje storitve, • podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov: digitalni naročniški vod ali drugo končno točko začetnika komunikacije.
 • Uporabniki zbirke: • SOVA (na podlagi odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS), • preiskovalni sodnik (na podlagi pisne odredbe preiskovalnega sodnika), • policija, • zunanji vzdrževalec opreme in aplikacije za retencijo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov za potrebe retencije se nahaja na strežniku v zaklenjenem telekomunikacijskem prostoru. Prostor je varovan z alarmom. Dostop do prostora ima tehnično osebje podjetja. Dostop do podatkov ima, z geslom na ravni aplikacije, informatik. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Varnostna kopija elektronske zbirke podatkov za potrebe retencije se nahaja v kletnih prostorih. Dostop do prostora ima vsi zaposleni. Dostop do podatkov imajo informatik, direktor. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA PREJETE IN ODDANE POŠTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pošiljatelji in prejemniki pošte izven podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje sledljivosti posredovanja osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prejeta pošta:zaporedna številka dokumenta, ime in priimek ter naslov pošiljatelja, ime in priimek prejemnika, vrsta dokumenta, številka dokumenta, podpis prevzemnika dokumenta. • oddana pošta: zaporedna številka, sprejemna številka, ime in priimek, naslov, vrednost, masa, odkupnina, poštnina, opombe, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka prejete pošte se nahaja v zaklenjenem sefu zaklenjene pisarne poslovne sekretarke. Dostop do prostora imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Pisna zbirka oddane pošte v se nahaja v zaklenjenem sefu zaklenjene pisarne poslovne sekretarke. Dostop do prostora imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Dostop do podatkov imajo računovodja in knjigovodja, poslovna sekretarka, vodja kabelskih sistemov. Poslovna stavba je zaklenjena in tehnično varovana (videonadzor). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam