Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PELHAN, ZASEBNA ORDINACIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Otona Župančiča 3
Poštna številka: 5280
Kraj: Idrija
Matična številka: 5934079000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih v podjetju PELHAN, ZASEBNA ORDINACIJA D.O.O., d.o.o, Idrija .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obračuna plače zaposlenega in poročanje Davčni upravi Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek, – leto rojstva, – davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja, - pooblaščeni računovodski servis, - zaposleni v podjetju, po pooblastilu pooblastil direktor podjetja, - Ministrstvo za finance RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zunanjih sodelavcih po pogodbi o delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci podjetja PELHAN, zasebna ordinacija, d.o.o, Idrija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja, - pooblaščeni računovodski servis, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,- Davčna uprava Republike Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi delno računalniško, delno ročno. Računalniški del je zaščiten z gesli, del ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: v podjetju PELHAN, ZASEBNA ORDINACIJA D.O.O. d.o.o, Idrija .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom ter urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • datum in kraj rojstva, • stalno in začasno prebivališče, • izobrazba, • zaposlitev, • vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pri delu in pred požarom, • vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja, • izvajalci usposabljanja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare v pisarni podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca medicinske dokumentacije opredeljenih pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so podpisali izjavo o izbiri Bojana Pelhana, dr.med. za osebnega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljamo po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • številka zdravstvenega zavarovanja, • zavarovalniški status, • naslov stalnega prebivališča, • izobrazba, • zaposlitev, • telefonska številka, • socialna anamneza družine, • datum pregleda, • načrtovani pregledi, • razlog obravnave, • diagnoza, • medicinski izvidi, • terapija, • napotitve, • vzrok začasne nezmožnosti z dela, • vzrok smrti.
 • Uporabniki zbirke: - pacienti, - pooblaščeno zdravstveno osebje zaposleno v družbi, - ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti (Zdravstveni dom Idrija, Psihiatrična bolnišnica Idrija), - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Medicinska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni kovinski kartotečni omari, v zaklenjenem prostoru, ki se nahaja v ordinaciji. Vstop v ordinacijo je nezaposlenim prepovedan, če v njej ni nobenega izmed zaposlenih. Izven delovnega časa je ordinacija zaklenjena. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov izvajalca zdravstvene dejavnosti, dostop do baze je mogoč samo z geslom. Računalnik se nahaja v ambulanti, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Stavba v kateri se nahaja ordinacija je pod stalnim video nadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca medicinske dokumentacije o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe zaposlene pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih, osebe pred prvo zaposlitvijo na delovno mesto, vozniki in športniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev ocene izpolnjevanja zdravstvenih zahtev in izdaja zdravniškega spričevala iz področju medicine dela in športa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • rojstni podatki, • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, • telefonska številka, • izobrazba, • poklic, • delovno mesto, • čas zaposlitve, • anamneze, • pregledi, • medicinski izvidi, • diagnoze, • zdravniško mnenje o zmožnosti za delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeno zdravstveno osebje zaposleno v družbi, - naročnik preventivnega pregleda, v omejenem obsegu, - ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti (Zdravstveni dom Idrija, Psihiatrična bolnišnica Idrija), - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Medicinska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni kovinski kartotečni omari, v zaklenjenem prostoru, ki se nahaja v ordinaciji. Vstop v ordinacijo je nezaposlenim prepovedan, če v njej ni nobenega izmed zaposlenih. Izven delovnega časa je ordinacija zaklenjena. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov izvajalca zdravstvene dejavnosti, dostop do baze je mogoč samo z geslom. Računalnik se nahaja v ambulanti, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Stavba v kateri se nahaja ordinacija je pod stalnim video nadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam