Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FILC , TOVARNA FILCA D.D. MENGEŠ
Sedež ali naslov: Slovenska 40
Poštna številka: 1234
Kraj: Mengeš
Matična številka: 5034183000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ št. 17/90, UL RS :10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 7. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, telefon; zdravniško spričevalo, vzdrževani družinski člani, kraj dela, poklic, šolska, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, izobraževanje ob delu, strokovno izpopolnjevanje, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja,datum sklenitve dleovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra),
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja FILC d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Ambulanta dr. Goršek , v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu - pisarni kadrovskega delavca družbe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ 17/90, UL RS 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 12. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca - podatki o delovnem času: a. možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom) b. skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c. skupaj neopravljene ure d. skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e. neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f. skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdavstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanje delovnega časa staršev z otrokom, g. neopravljene ure brez nadomestila plače h. ure na delu, krajšem od delovnega časa - podatki o plačah: a. izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b. plače iz dobička, c. neto plače: za delo s polnim ali krjšim delovnim časom, za nadurno delo d. nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e. nadomestila neto plače v breme drugih f. neto plače iz dobička g. prejemki delavca: za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a. število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b. število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c. odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci podjetja Filc d.d. b. drugi porabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZPIZ, DURS, PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, Zavarovalnica TRIGLAV, VZAJEMNA;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni ognjevarni omari v finančni službi družbe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ št. 17/90, UL RS: 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 16. člen )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), dejavnost delodajalca (šifra) - PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna. - PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča: a delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je bil delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja FILC d.d. - zunanji pooblaščeni sodelavec - drugi porabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni omari pri pooblaščencu za urejanje prijav poškodb pri delu. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI DELAJO NA PODLAGI NAPOTNICE, POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ 17/90, UL RS: 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 7. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki delajo preko študentskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti za opravljeno delo preko študentskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poteka veljavnosti izdanih napotnic
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, prebivališče, izobraževalna ustanova, telefon
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjatja Filc d.d. (poslovni sekretar, obratovodja)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani zaklenjeni omari v tajništvu, pri obratovodji, zavarovan dostop do podatkov v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti podjetja Filc d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti po sklenjeni pogodbi o štipendiranju
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče, izobraževalna ustanova
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Filc d.d. (poslovni sekretar, finančni referent)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani zaklenjeni omari v tajništvu in računovodstvu, dostop do podatkov v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ št. 17/90, UL RS: 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Aktivnosti pred eventuelno zaposlitvijo
 • Rok hrambe (neobvezno): Zakoniti rok - 3 mesece; v primeru zaposlitve trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, izobrazba, telefon ....
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani zaklenjeni omari v tajništvu, dostop do podatkov v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. EVIDENCA UPOKOJENCEV, BIVŠIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (UL SFRJ št. 17/90, UL RS: 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 – ZZPPZ, 7. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nekdanji delavci, zaposleni v podjetju (upokojenci in drugi, s katerimi je prekinjeno delovno razmerje)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Se ne obdelujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): 40 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, izobraževanje ob delu, strokovno izpopolnjevanje, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja Filc d.d., - drugi porabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovanem prostoru, zaklenjeno v predalniku. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIII. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno): po potrebi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, opis zaposlitve, čas prihoda, čas izhoda, vrsta dela, število opravljenih ur, opis dela.....
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, zunanji izvajalec Četrta pot.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, shranjeni v elektronski obliki, dostop v bazo podatkov je kodiran. Izpiski so shranjeni v zaklenjeni omari na upravi in v računovodstvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. IX. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UL RS ŠT. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika - slika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec FILC d.d., varnostniki in družba SINTAL d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja se videoposnetki hranijo zaklenjeni v prostoru koordinatorja informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam