Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEA CONSULT D.O.O.
Sedež ali naslov: Mestni trg 5
Poštna številka: 4220 Škofja Loka
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5935105000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca investitorjev - fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Investitorji - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe pogodbe o izvajanju storitve in za potrebe za izdajo računa za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, davčna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, status upokojenca, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mestaza katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo in podatke o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Center za socialno delo Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, Evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Evidence Davčne uprave Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile avtorsko pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorske pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, davčna izpostava, številka osebnega računa, prejemki, letna prijava dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Drugi uporabniki na podlagi posebne zahteve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, enotna matična številka, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali je delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, št. transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence davčne uprave Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih in dijakih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo honorarno delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe s študentskih servisom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, roj. podatek , naslov bivališča, davčna številka, telefon/GSM , šola oz. fakulteta.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študentskih napotnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki opravljajo honorarno delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe za obračun študetskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta dela, študenski servis, številka napotnice, znesek plačila, vrsta dela, veljavnost zdravniškga pregleda
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni direktorjevi pisarni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 9. 2006 izdala GEA CONSULT d. o. o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam