Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KD Banka d.d.
Sedež ali naslov: Neubergerjeva 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1919865000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. POSREDOVANJE PRI PRODAJI ZLATA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/naziv, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, e-naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ČLANOV KLUBA KD PLUS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse pravne in fizične osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo za včlanitev v Klub KD plus in na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nudenje ugodnosti članom kluba, za namene neposrednega trženja t.j. za obveščanje o promocijskih aktivnostih ter za namen, opredeljen v Pravilih Kluba KD plus.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po izstopu člana iz kluba, ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka v skladu s 355. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 97/07) glede morebitnih terjatev članov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu: ime in priimek fizične osebe oz. firma pravne osebe, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronska naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka, enotna matična številka občana, enotna matična številka pravne osebe, ime kontaktne osebe za pravne osebe. Podatki o zakonitem zastopniku (pri mladoletnih in pravnih osebah): ime in priimek, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronska naslov, telefon, GSM, faks, davčna številka, enotna matična številka občana. Podatki, ali oseba pristopa kot komitent (oz. vlagatelj) katere od družb nosilk Kluba KD plus, ali ne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Na podlagi sklenjene pogodbe pooblaščene osebe drugih družb, ustanoviteljic Kluba KD plus, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA OSEB, IZLOČENIH IZ JAMSTVA PO 310. ČLENU ZBAN-1

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so izločene iz jamstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ažurna obdelava podatkov za izračunavanje višine zajamčenih vlog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po izplačilu vseh vlog vlagatelju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; datum rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; EMŠO; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OSEB, POVEZANIH Z BANKO PO 164. ČLENU ZBAN-1

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so v posebnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevna, mesečna in letna obdelava za ugotavljanje višine izpostavljenosti banke do oseb v posebnem razmerju z banko in upoštevanje omejitev izpostavljenosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po poplačilu kredita oziroma prenehanju veljavnosti garancije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; datum rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; EMŠO; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. OSEBNI RAČUN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe ter morebitni njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in dnevne, mesečne ter letne obdelave podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; stalno oz. začasno prebivališče, naslov za obveščanje (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, država); država rezidentstva; davčna številka (domača, tuja); podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje, datum veljavnosti); dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja; telefon, mobilni telefon, e-pošta (doma in v službi); zaposlitev/delodajalec (naziv in sedež podjetja), dejavnost (poklic); povprečna višina plače (pokojnine, štipendije, denarnega nadomestila za čas brezposelnosti) v zadnjih treh mesecih, višina plače (pokojnine, štipendije, denarnega nadomestila za čas brezposelnosti), datum izplačila, podatki o prejemanju plače (pokojnine, štipendije, denarnega nadomestila za čas brezposelnosti); podatki o šolanju študenta ali dijaka; stanje in promet na računu, podatki o limitu, neporavnane obveznosti; številka ZPIZ-a za upokojenca; številke ostalih računov, s katerih bodo usmerjeni prilivi oz. kamor bodo usmerjena nakazila; razlogi sklenitve poslovnega razmerja; vsebina reklamacijskega zahtevka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POVEZANIH OSEB PO ZTFI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 197, 198 in 273. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št 67/2007 in št. 69/2008); Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so jim pri opravljanju investicijskih storitev kakorkoli dostopne zaupne informacije in njihovi ožji družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje skladnosti ravnanj zaposlenih s Pravilnikom o ravnanju zaposlenih pri sklepanju poslov s finančnimi instrumenti za svoj račun.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju povezanosti z banko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; datum rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; EMŠO; davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA POVEZANIH OSEB-KREDITI PRAVNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so povezane s pravno osebo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevna, mesečna in letna obdelava za ugotavljanje višine izpostavljenosti banke do posamezne skupine povezanih oseb in upoštevanje omejitev izpostavljenosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po poplačilu kredita oziroma prenehanju veljavnosti garancije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; datum rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; EMŠO; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vodenje kadrovske evidence na podlagi zakona (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, idr.) in osebne privolitve (izjave) posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni, pogodbeni delavci, študentje in člani nadzornih svetov in uprav družb v Skupini KD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogod
 • Rok hrambe (neobvezno): Ločiti glede na pravno podlago: trajno (na podlagi zakona) oziroma do preklica (na podlagi izjave).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki (zakon): uporabniško ime, naziv, priimek, ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, transakcijski račun, banka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), naslov prejema pošte, izobrazba (stopnja, naziv izobrazbe, ustanove, poljuben naziv), skupna delovna doba (dni, mesecev, let), pokojninska delovna doba (dni, mesecev, let), izveden odkup delovne dobe (dni, mesecev, let), beneficirana delovna doba (dni, mesecev, let), invalidnost (stopnja, datum nastanka), datum opravljanja zdravniškega pregleda, datum veljavnosti zdravniškega pregleda, oznaka periode po oceni tveganja, datum opravljanja izpita iz varstva in požarne varnosti, pooblaščenec (evakuacija, prva pomoč), datum sklenitve delovnega razmerja v skupini, datum odhoda iz skupine, sorodniki/ otroci in vzdrževani družinski člani, ime in priimek otroka/vzdrževanega družinskega člana, datum rojstva otroka/vzdrževanega družinskega člana, sorodstveno razmerje, EMŠO otroka/vzdrževanega družinskega člana, davčna številka otroka/vzdrževanega družinskega člana, skrbnik s strani HRM, podpis izjave, nadrejenost s strani člana uprave, neaktiven (čas od do), družba, naziv delovnega mesta, kadrovska številka delavca, zahtevnost delovnega mesta, tarifni razred, delovnemu mestu nadrejena OE, poslovna funkcija, ime in priimek direktno nadrejenega, službeni naslov - pisarna, službeni naslov (ulica, št., poštna št., kraj, država), službeni mobilni telefon, službeni telefon, email naslov, vrsta delovnega razmerja, poskusno delo/pripravništvo (do kdaj), procent zaposlitve v družbi, če je za določen čas – datum izteka, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, datum prenehanja delovnega razmerja v družbi, pogodba o zaposlitvi, opis del in nalog, znesek za prehrano/dan, znesek za prevoz, število dni dopusta v preteklem letu (neizkoriščeno), število dni dopusta v posameznem letu, št. izkoriščenih dni, seznam koriščenja po dnevih, izplačila (vrsta izplačila, neto izplačilo, prispevki iz bruta, dohodnina, bruto, prispevki na bruto, bruto bruto, bonitete, prevoz, prehrana, ostalo, skupni strošek dela). Zavarovanja: dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, zavarovalna premija); kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje PN-A01 (datum vstopa v PDPZ, datum izstopa, % delavca za PDPZ, % delodajalca za PDPZ, znesek delavca za PDPZ, znesek delodajalca za PDPZ); nezgodno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, kombinacija/višina premije); skupinsko življenjsko nezgodno zavarovanje KDŽ (datum vstopa, datum izstopa, višina premije delodajalec /boniteta, višina premije delavec/dodatna kritja). Osebni podatki (izjava): slika, domači telefon, privatni mobilni telefon, delovne izkušnje, formalna izobraževalna pot, neformalna izobraževanja, znanja, druga znanja, ki jih ima, seznam bibliografije glavnih strokovnih in znanstvenih del, seznam organizacij, kjer je bil ali je član, pomembnejša prejeta priznanja in štipendije, hobiji, glavne osebnostne značilnosti, glavni osebni cilji, drugi podatki, ki se zdijo pomembni in jih običajno vključijo v življenjepis, ali je zavarovan pri Adriatic Slovenici ali pri KD Življenje, ali varčuje v skladih skupine KD Group.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Group d.d., člani projektne skupine za prestrukturiranje in optimizacijo poslovanja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Zavod za zaposlovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Podatke, ki so zapisani na nosilcih elektronskih podatkov, se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah in sicer v poslovnih prostori skrbnika baze osebnih podatkov. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. INVESTICIJSKI KUPONI IN PREMOŽENJE DOBRO POUČENIH VLAGATELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki investicijskih kuponov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in dnevne, mesečne ter letne obdelave podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek imetnika investicijskega kupona oziroma dobro poučenega vlagatelja, rezident oziroma nerezident, stalno prebivališče, začasno prebivališče, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, serijska številka investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma številka računa in oznaka borznoposredniške družbe, ki vodi račun posameznega premoženja dobro poučenega vlagatelja, datum pristopa oziroma datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe o upravljanju premoženja dobro poučenega vlagatelja, oznaka povezanosti imetnika investicijskega kupona vzajemnega sklada z družbo za upravljanje, ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka izdajatelja osebnega dokumenta, podatki o vplačilih in izplačilih: datum nakazila, znesek vplačila, datum preračuna vplačil v enote premoženja vzajemnega sklada, vrednost enote premoženja vzajemnega sklada na dan preračuna vplačila, nakupna vrednost enote premoženja vzajemnega sklada, število enot premoženja, datum zahteve za izplačilo, število enot premoženja vzajemnega sklada, katerega izplačilo zahteva imetnik, vrednost enote premoženja na dan preračuna izplačila, odkupna vrednost enote premoženja vzajemnega sklada na dan preračuna, datum izplačila, znesek izplačila, podatki o stanju: skupni znesek vseh nakazil, skupno število vseh vplačanih enot premoženja, skupni znesek vseh izplačil, skupno število vseh izplačanih enot premoženja, razlika med vsemi izplačili in vplačili imenika investicijskega kupona, vrednost salda enot premoženja vzajemnega sklada.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, KD Skladi d.o.o., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (Ur.l. RS, št. 109/2006,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje pri sklepanju zavarovanj, spoštovanje Zakon
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovalec, če ni isti kot zavarovanec: ime in priimek/naziv, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, tel. št. indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanje, začetek zavarovanja, iztek zavarovanja dinamika plačevanja, zavarovalna vsota. Dodatno nezgodno zavarovanje (smrti, trajna invalidnost, dnevi v bolnišnici, dnevno nadomestilo). Pogoji in način plačila, razdelitev premije življenjskega zavarovanja v vzajemne sklade, če gre za tako obliko življenjskih zavarovanj, upravičenec doživetje, smrt in ostali zavar. primeri, vprašanja o zdravstvenem stanju zavarovancev, predujem, identifikacija, zavarovalca, če je fizična oseba (vrsta in št. osebnega dokumenta, datum izdaje, naziv izdajatelja). Organizacijska enota, posrednik (agencija, št. predstavnika, datum prejema, št. police, št. predhodne police).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, KD Življenje d.d., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. STORITVE INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe 7. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št 67/2007 z vsemi spremembami), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile pogodbeno razmerje o opravljanju investicijskih storitev in poslov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev in vodenje pogodbenega razmerja med stranko in banko s privolitvijo stranke, ki s podpisom pogodbe poda tudi naslednjo privolitev: Stranka KD Banki izrecno dovoljuje zbiranje, pridobivanj
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki stranke: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; davčna rezidenca; dejstvo, ali je oseba zavezanec za DDV, državljanstvo; trenutna nastanitev, bivališče; številka osebnega in transakcijskega računa; banka, pri kateri je odprt osebni račun; zaposlitev (status); stopnja izobrazbe; panoga delodajalca; vir sredstev za izvršitev poslovnega razmerja; vrsta finančnih instrumentov oziroma produktov, v katere stranka vlaga; vrsta finančnih instrumentov in investicijskih storitev, s katerimi je stranka seznanjena; število poslov s finančnimi instrumenti, ki jih stranka opravi v enem letu; vir rednih dohodkov stranke; višina sredstev, ki bi jih stranka namenila za investicijske storitve oz. posle s finančnimi instrumenti v enem letu; ocena neto vrednosti strankinega premoženja; namen strankine naložbe; pričakovana ročnost unovčenja naložbe; stopnja tveganja, ki jo je stranka pripravljena sprejeti; informacija o finančnih naložbah stranke pri drugih borznoposredniških družbah oziroma bankah. Osebni podatki pooblaščenca stranke: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; trenutna nastanitev, bivališče. Osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; trenutna nastanitev, čas trenutne nastanitve; bivališče. Osebni podatki pooblaščenca pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; trenutna nastanitev, čas trenutne nastanitve; bivališče. Osebni podatki osebe, pooblaščene za dajanje naročil za pravno osebo: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; davčna rezidenca; državljanstvo; trenutna nastanitev, bivališče; zaposlitev (status); stopnja izobrazbe; panoga delodajalca; vir sredstev za izvršitev poslovnega razmerja; vrsta finančnih instrumentov oziroma produktov, v katere stranka vlaga; vrsta finančnih instrumentov in investicijskih storitev, s katerimi je stranka seznanjena; število poslov s finančnimi instrumenti, ki jih stranka opravi v enem letu; vir rednih dohodkov stranke; višina sredstev, ki bi jih stranka namenila za investicijske storitve oz. posle s finančnimi instrumenti v enem letu; ocena neto vrednosti strankinega premoženja; namen strankine naložbe; pričakovana ročnost unovčenja naložbe; stopnja tveganja, ki jo je stranka pripravljena sprejeti; informacija o finančnih naložbah stranke pri drugih borznoposredniških družbah oziroma bankah. Osebni podatki dejanskega lastnika pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. TERJATVE IZ NASLOVA ODOBRENEGA KREDITA OSEB, KI OPRAVLJAJO SAMOSTOJNO DEJAVNOST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obdelava podatkov za ugotavljanje višine terjatev banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno, 10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma: dejavnost, ime, priimek samostojnega podjetnika, sedež (ulica, hišna in poštna številka, kraj in država); ime in priimek podjetnika; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, hišna in poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, državljanstvo); davčna številka; podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, faks, e-pošta; priglasitveni list; obrtno dovoljenje; odločba o opravljanju samostojne pridobitne dejavnosti; potrdilo o vpisu v register oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost; potrdilo o plačanih davkih; davčna napoved s prilogami.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. KREDITI PRAVNIM OSEBAM – SKLEPANJE POSLOVNEGA RAZMERJA IN ZAVAROVANJE KREDITOV S PREMOŽENJEM POROKOV – FIZIČNIH OSEB (LASTNIK GOSPODARSKE DRUŽBE, DIREKTOR)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, pooblaščenec pravne osebe za sklepanje poslovnega razmerja, Fizična oseba, porok za zavarovanje kredita gospodarski družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obdelava podatkov za ugotavljanje višine in zavarovanje terjatev banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno, 10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naziv, funkcija; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, državljanstvo); davčna številka; podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, faks, e-pošta; zaposlitev pooblaščenca in morebitni delež v podjetju; številka osebnega računa, če je fizična oseba porok; specifikacija nepremičnin in premičnin, katerih lastnik je porok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. DEPOZITI PRAVNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, pooblaščenec pravne osebe za sklepanje poslovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obdelava podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno, 10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naziv, funkcija; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, državljanstvo); davčna številka; podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, faks, e-pošta; zaposlitev pooblaščenca in morebitni delež v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, Pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti plačila delodajalca iz naslova pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb ipd., za statistična raziskovanja in druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, davčna številka, šifra davčne izpostave, kraj, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni), število ur na za delovni dan, delovno razmerje, delovni čas (število ur na teden), čas dela, izmena, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnost od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, opis delovnega mesta, šifra oddelka, področje dela, vrsta dela, zagotovljen plačilni razred, kolektivna pogodba, tarifni razred, zahtevana stopnja izobrazbe, zahtevan poklic, aktivno, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, faktor za osnovno bruto plačo, vrsta osnove, osnova, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, faktor za osnovno bruto plačo, ocena delovne uspešnost, težavnostna stopnja, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, poslan v državo, šifra drugega naslova, od datuma, do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, zavezanost delodajalca, dokup let, število točk za napredovanje, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, prevoz: mesečna karta / primestni promet / št. km za pri- in odhod, bančni računi, ime banke, številka podružnice banke, številka TRR, delovna doba, usposobljenost in znanja, tip usposobljenosti, šifra usposobljenosti, od datuma do datuma, opis usposobljenosti, stopnja znanja jezika, šolanja, tip šolanja, tip usposobljenosti od datuma do datuma, opis, dodatna izobraževanja, zdravniški pregledi (datum, velja do datuma, inštitucija, strošek, zaključeno), izpiti iz varnosti pri delu (datum, velja do datuma, vrsta, opis, inštitucija, strošek, zaključeno) dokument delavca (tip dokumenta, številka dokumenta, velja od, velja do) sorodniki (šifra sorodnika, ime, priimek osebe, telesno/duševno prizadeta oseba, emšo, davčna številka sorodnika, datum rojstva, telefon, davčna olajšava DA/NE), zavarovanja (vrsta zavarovanja, opis, šifra sorodnika, tip zavarovanja, zavarovan sorodnik, zavarovalna premija, zavarovalna premija v breme delodajalca, datum začetka, datum veljavnosti), podatki o bonitetah in rabi OS (šifra predmeta, opis, od do datuma, v uporabi), članstvo v društvih (datum vstopa, datum izstopa, opis), bolniška odsotnost (vrsta, vzrok odsotnosti, datum od, datum do, opis, % telesne okvare), invalidnost (vrsta, vzrok, datum od do, opis, % telesne okvare, delovni čas v urah),. Podatki o obračunanih plačah: za vse naštete podatke so na voljo podatki o obračunanih bruto in /oz. neto zneskih in količini (ure ali % ali dnevi), bolniška – do 30 dni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, tudi refundacije, dopust – redni, izredni, študijski, očetovski, popoldansko delo, porodniška, prazniki, redno delo, službene poti z dnevnico, dodatek za minulo delo, nedeljsko delo, dodatno pokojninsko zavarovanje – v breme podjetja, v breme delavca, razni bruto poračuni, stimulacije, bonitete – avto, prenosni telefon, zavarovanja, parkirni prostor, drugo; malica, prevoz, krediti in drugi odtegljaji, regres, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v računovodstvu KD Group d.d., Pooblaščene osebe v KD Banki d.d., Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O DIJAKOV IN ŠTUDENTOV PREKO ŠTUDENTSKIH SERVISOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Napotnica študentskega servisa, Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, napoteni preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let po zaključenem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, Izobraževalna ustanova, smer, letnik šolanja oz. študija, davčna številka, vrsta dela, čas opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Študentski servis, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z 21.členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti pošlje delodajalec v sedmih dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora podatke iz te evidence Statističnemu uradu RS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stavkah:-podatki o delodajalcu, ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih;- podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke;- podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov, ( pomirjanje, arbitraža ), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke Podatki o arbitražah delovnih sporov:- podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih;- podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavce, ki so stranke v delovnem sporu;- podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Statistični urad RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki (zaposleni in obiskovalci prostorov), ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in podatkov, nadzor vstopov in izstopov v poslovne prostore in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, hranijo do 50 dni. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznikov ob vstopu in izstopu iz poslovne stavbe in v tistih delovnih prostorih, ki se snemajo; datum in čas posnetka; oznaka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH NA DELOVNI PRAKSI IN POČITNIŠKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbe s šolami o izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov, Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju praktičnega izobraževanja oz. delovne prakse ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu-predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, davčna številka, osebni račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje usposabljanja oz praktičnega izobraževanja, višina nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Banka d.d., Šole in drugi pogodbeni partnerji, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. DEPOZITI FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki želijo vezati prosta denarna sredstva pri banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in dnevne, mesečne ter letne obdelave podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po izteku sklenjenega pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, država); državljanstvo; davčna številka (domača, tuja); podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, e-pošta (doma in v službi); številka osebnega računa, banka; sklenitev poslovnega razmerja (razlog, znesek, rok vezave); vsebina reklamacijskega zahtevka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji. Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca uporabnikov v aktivnem imeniku

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, Bivši zaposleni delavci, Zunanji izvajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z aktivnim imenikom pridobimo centralno avtentifikacijo in avtorizacijo za vse Windows računalnike. Prav tako omogoča administratorju dodeljevanje pravic in nastavljanje pravil, nameščanje programske opreme in nameščanje kritičnih nadgradenj in pop
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, opis delovnega mesta, delovna pisarna, službena telefonska številka, službeni elektronski naslov, mobilna službena telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, pooblaščeni delavci v Področju razvoja in trženja, pooblaščeni delavci v Področju finančnih trgov, pooblaščeni delavci v Službi upravljanja s tveganji, pooblaščeni delavci v Službi pravnih poslov in skladnosti poslovanja, odvetniške pisarne, ki zastopajo KD Banko za navedeno področje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe, zakoniti zastopniki, pooblaščenci, dejanski lastniki pravnih oseb, drugi zaposleni pravnih oseb in fizične osebe, s katerimi smo v stiku pri opravljanju storitev za pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje aktivnosti procesov upravljanja odnosov s strankami, trženja in prodaje ter podpore procesom izvajanja storitev, spoštovanje določil Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
 • Rok hrambe (neobvezno): Odvisno od aktivnih produktov in storitev stranke pri KD Banki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki fizične osebe: ID osebe, Ime osebe, Priimek osebe, Spol, Datum rojstva, Kraj rojstva, Davčna številka – domača, Davčna številka – tuja, Ulica stalnega bivališča, Hišna številka stalnega bivališča, Poštna številka stalnega bivališča, Kraj stalnega bivališča, Država stalnega bivališča, Država rezidentstva, Tip osebe, Status osebe, Zaposlen v KD, Obravnava osebe, Skrbnik osebe, Namestnik skrbnika osebe, Aktivnost stranke, Bonitetna ocena, Datum bonitetne ocene, Tveganost ZPPDFT, Sum pranja denarja, Podrobno o sumu pranja denarja, Omejitev, Datum omejitve, Splošne opombe. Kontaktne informacije fizične osebe: Preferenčni kanal, Številka mobilnega telefona, Dosegljivost od-do, Številka telefona, Dosegljivost (od-do), Naslov e-pošte, Naslov spletnega mesta, Številka mobilnega telefona v službi, Dosegljivost od-do, Številka telefona v službi, Dosegljivost (od-do), Naslov e-pošte v službi, Naslov spletnega mesta službe, Neposredno trženje po pošti, Neposredno trženje po e-pošti, Neposredno trženje po telefonu, Neposredno trženje po SMS. Dodatne informacije fizične osebe: Naslavljanje, Starost osebe, Država rojstva osebe, Državljanstvo osebe, (Ne)rezidenčni status osebe od, Datum prve pogodbe stranke, Izobrazba osebe, Naziv izobrazbe osebe, Zakonski stan osebe, Število družinskih članov osebe, Število otrok osebe, Opombe, Članstvo osebe v klubu KD Plus. Zaposlitev fizične osebe: Status zaposlitve osebe, Poklic / delovno mesto osebe, Dejavnost delodajalca, Datum pričetka trenutne zaposlitve osebe, Naziv delodajalca osebe, Davčna številka delodajalca osebe, Ulica sedeža delodajalca, Hišna številka sedeža delodajalca, Poštna številka sedežs delodajalca, Kraj sedeža delodajalca, Država sedeža delodajalca. Finance fizične osebe: Vir prihodkov osebe, Okvirni letni prihodki osebe, Nominalni letni prihodki osebe, Okvirne letne obveznosti osebe, Nominalne letne obveznosti osebe. Osebni dokument fizične osebe: Vrsta osebnega dokumenta, Številka osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, Država izdajateljica osebnega dokumenta, Datum izdaje osebnega dokumenta, Datum veljavnosti osebnega dokumenta, Ime in priimek identifikatorja, Datum identifikacije. Kontakt s fizično osebo: Tip kontakta z osebo, Namen kontakta z osebo, Datum začetka kontakta z osebo, Čas začetka kontakta z osebo, Datum konca kontakta z osebo, Čas konca kontakta z osebo, Status kontakta z osebo, Vsebina kontakta z osebo, Prioriteta kontakta z osebo. Dodatni naslovi fizične osebe: Vrsta naslova, Ulica dodatnega naslova, Hišna številka dodatnega naslova, Poštna številka dodatnega naslova, Kraj dodatnega naslova, Država dodatnega naslova. Povezave fizične osebe: Povezava (vrsta relacije), Stranka, Ulica osebe v relaciji, Hišna številka osebe v relaciji, Poštna številka osebe v relaciji, Kraj osebe v relaciji. Družinski člani fizične osebe: Ime družinskega člana, Priimek družinskega člana, Spol družinskega člana, Datum rojstva družinskega člana, Ulica stalnega prebivališča družinskega člana, Hišna številka stalnega prebivališča družinskega člana, Poštna številka stalnega prebivališča družinskega člana, Kraj stalnega prebivališča družinskega člana, Država stalnega prebivališča družinskega člana, Družinska vez družinskega člana z osebo, Številka telefona družinskega člana, Številka mobilnega telefona družinskega člana, Naslov e-pošte družinskega člana. Darila fizični osebi: Šifra darila, Naziv darila, Vrednost darila z DDV, Datum izdaje darila, Ime in priimek izročitelja darila. Hobiji, interesi fizične osebe: Hobiji, interesi osebe – šport, Hobiji, interesi osebe – kultura, Hobiji, interesi osebe – drugo. Vrsta premoženja fizične osebe: Finančno premoženje osebe, Nepremičnine osebe, Premičnine osebe, Drugo na ravni osebe, Ocena neto vrednosti premoženja osebe. Blagovne znamke, klubi fizične osebe: Blagovne znamke na ravni osebe, Klubi na ravni osebe. Dodatne informacije o pravni osebi: Ime in priimek direktorja pravne osebe, Ime in priimek prokurista pravne osebe. Kontakti s pravno osebo: Tip kontakta s pravne osebo, Ime kontaktne osebe, Priimek kontaktne osebe, Naziv pravne osebe, Tržna pot, Odgovorna oseba v banki, Namen kontakta s pravne osebo, Status kontakta s pravno osebo, Datum začetka kontakta s pravno osebo, Čas začetka kontakta s pravno osebo, Datum konca kontakta s pravno osebo, Čas konca kontakta s pravno osebo, Vsebina kontakta s pravno osebo, Prioriteta kontakta s pravno osebo. Povezave pravne osebe: Vrsta povezave (vrsta relacije), Povezava, Ime in priimek / naziv povezane osebe, Davčna številka osebe v relaciji. Kontaktne osebe pravne osebe: Ime kontaktne osebe pri pravni osebi, Priimek kontaktne osebe pri pravni osebi, Naziv pravne osebe, Poklic / delovno mesto kontaktne osebe pri pravni osebi, Številka telefona kontaktne osebe pri pravni osebi, Številka mobilnega telefona kontaktne osebe pri pravni osebi, Naslov e-pošte kontaktne osebe pri pravni osebi, Preferenčni kanal kontaktne osebe pri pravni osebi, Ulica kontaktne osebe pri pravni osebi, Hišna številka kontaktne osebe pri pravni osebi, Poštna številka kontaktne osebe pri pravni osebi, Kraj kontaktne osebe pri pravni osebi, Država kontaktne osebe pri pravni osebi. Darila pravni osebi: ID darila, Naziv darila, Vrednost darila z DDV, Ime kontaktne osebe pri pravni osebi, Priimek kontaktne osebe pri pravni osebi, Naziv pravne osebe, Ime in priimek izročitelja, Datum izročitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, pooblaščeni delavci v Področju razvoja in trženja, pooblaščeni delavci v Področju finančnih trgov, pooblaščeni delavci v Službi upravljanja s tveganji, pooblaščeni delavci v Službi pravnih poslov in skladnosti poslovanja, odvetniške pisarne, ki zastopajo KD Banko za navedeno področje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Družinski člani strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe, ki so družinski člani strank
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega odnosa, zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku pogodbenega razmerja, če zakon zanje ne predpisuje daljšega roka hrambe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; stalno oz. začasno prebivališče, naslov za obveščanje (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, država); državljanstvo; davčna številka (domača, tuja); podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, e-pošta (doma in v službi); zaposlitev (naziv podjetja), dejavnost (poklic), dejavnost, ki je vir sredstev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe KD Banke d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz. šolska izobrazba, delovna doba, pretekle zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA O ZAVAROVALCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave in obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga izobraževanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci v družbi KD Banka d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zaposlovanje RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA O POGODBENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo, Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu, Pogodbeni delavci, ki sklenejo druge oblike delovršnih pogodb z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, davčna številka, osebni račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Davčna uprava RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA PODATKOV O REGISTRACIJI PRISOTNOSTI V POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 in 103/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, Osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola prisotnosti zaposlenih in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in kontrola gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let ( zastaralni rok terjatev iz delovnega razmerja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Banka d.d., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu /Ur.l. RS, št. 56/1999 in 64/2001), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, Kandidati za zaposlitev, Delavci po podjemni pogodbi, Študenti, ipd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), telefonska številka, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa po pogodbi o izvajanju zdravstvenega varstva pri delu, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999 in 64/2001), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, Študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, Delavci po podjemni pogodbi, Študenti in dijaki preko študentskih servisov, Pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu, za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001 in 110/2002-ZGO-1), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, študenti in dijaki preko študentskih servisov, pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter vrsta in datum opravljanja preizkusa znanja o usposobljenosti za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Banka d.d., Izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statističnih analiz – identiteta delavcev ni razvidna, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, datum rojstva,zakonski stan, šolska izobrazba, strokovna izobrazba za delovno mesto, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev na delovnem mestu, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, kdo je materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe- kratek opis, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, pooblaščenec pravne osebe za sklepanje poslovnega razmerja, Fizična oseba, porok za zavarovanje kredita gospodarski družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pra
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Group d.d., Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. TRANSAKCIJSKI RAČUN PRAVNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, pooblaščenec pravne osebe (zakoniti zastopnik, prokurist, pooblaščena oseba, podpisnik) za sklepanje poslovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obdelava podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno, 10 let po izteku pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naziv delovnega mesta v podjetju, funkcija; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj); davčna številka; podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj osebnega dokumenta); telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. UDELEŽENCI NAGRADNIH IGER

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger, ki oddajo/podpišejo anketo/nagradni letak, vpišejo podatke v spletne ankete/obrazce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen neposrednega trženja, obveščanja o novostih, poslovanja oziroma ponudbi družbe ter za namen segmentacije udeležencev na osnovi odgovorov, ki izhajajo iz ankete/nagradnega letaka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime osebe, Priimek osebe, Ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, Telefon/GSM, E-mail, Spol (moški, ženska), status (dijak/študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec), letnica rojstva, včlanjen sem v KD Klub Plus (da, ne), sem stranka družbe Skupine KD Group (vpiše katere), letnica rojstva, davčna številka, kje že varčujete-možnih je več odgovorov? (v skladih, na banki, na zavarovalnici z življenjskim zavarovanjem, z naložbami v delnice, doma, ne varčujem), zakaj vam je varčevanje pomembno? (zaradi nepredvidljivih izdatkov, zaradi šolanja otrok, zaradi pokojnine, zaradi osebnih finančnih ciljev, drugo), Od spodaj naštetega imate že zavarovano-več možnih odgovorov (nepremičnino: hišo, stanovanje, avto, sebe-življenjsko zavarovanje, življenjskega sopotnika/partnerja, otroka, zdravje), koliko bi po vašem mnenju mesečno morali nameniti za varčevanje, da bi zadostovalo vašim finančnim potrebam v prihodnosti? (do 50 evrov, od 50 do 150 evrov, od 150 do 300 evrov, več kot 300 evrov, mesečno varčevanje me ne zanima), prosimo ocenite, koliko je za vas pomembno, da bi vse finančne storitve lahko opravili na enem mestu pri svojem osebnem svetovalcu-vodenje bančnega računa, varčevanje in naložbe, naložbe na trgu vrednostnih papirjev, življenjsko zavarovanje,…(zelo mi je pomembno, mi je pomembno, mi ni pomembno, nasprotno, storitve želim opravljati na različnih mestih).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci KD Banke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. VARČEVALNI RAČUN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe ter morebitni njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in dnevne, mesečne ter letne obdelave podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po izteku sklenjenega pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; stalno oz. začasno prebivališče, naslov za obveščanje (ulica, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, država); država rezidentstva; davčna številka (domača, tuja); podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje, datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, e-pošta (doma in v službi); zaposlitev (naziv podjetja), dejavnost (poklic); številke osebnih računov, s katerih bodo usmerjeni določeni zneski trajnega naloga; razlogi sklenitve poslovnega razmerja; vsebina reklamacijskega zahtevka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Vlagatelji v vzajemni sklad KD Prosperita, IAD in KD Russia, IAD

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu; 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji v zadevna vzajemna sklada
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in dnevne, mesečne ter letne obdelave podatkov glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vlagatelju: Država, Rezident, Nerezident, Ime in priimek, Vrsta osebnega dokumenta, Številka osebnega dokumenta, Veljavnost osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, Datum in kraj rojstva, Davčna številka, Davčna izpostava, Naslov stalnega prebivališča, Poštna številka, Pošta, Telefonska številka, Faks, Elektronski naslov, Številka transakcijskega (osebnega) računa, Banka (naziv, sedež, pošta), Ime odgovorne osebe (za pravne osebe), Mednarodna številka bančnega računa IBAN (za nerezidente), Bančna identifikacijska koda BIC banke, vključene v mednarodno omrežje S.W.I.F.T. (za nerezidente), Razlogi za sklenitev poslovnega razmerja, Kraj in datum vplačila v vzajemni sklad, Kraj in datum spremembe podatkov, Kraj in datum zahteve za izplačilo enot premoženja vzajemnega sklada, Kraj in datum zahteve za zamenjavo enot premoženja vzajemnega sklada Zakoniti zastopnik: Država, Rezident, Nerezident, Ime in priimek, Vrsta osebnega dokumenta, Številka osebnega dokumenta, Veljavnost osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, Datum in kraj rojstva, Davčna številka , Davčna izpostava, Naslov stalnega prebivališča, Poštna številka, Pošta, Telefonska številka, Faks, Elektronski naslov Pooblaščenec: Država, Rezident, Nerezident, Ime in priimek, Vrsta osebnega dokumenta, Številka osebnega dokumenta, Veljavnost osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, Datum in kraj rojstva, Davčna številka , Davčna izpostava, Naslov stalnega prebivališča, Poštna številka, Pošta, Telefonska številka, Faks, Elektronski naslov Poštni naslov: Ulica in hišna številka, Pošta, Poštna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, KD Skladi d.o.o., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca povezanih oseb po ZTFI za potrebe poročanja BS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Ur.l. RS, št 46/2009); Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij; Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave in nadzornega sveta banke oziroma drugega organa vodenja in nadzora banke ter njihovi ožji družinski člani; odvisni borznoposredniški zastopnik po 21. členu ZTFI in njegovi ožji družinski člani ter v primeru, da je borznop
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene matričnega poročanja Banki Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju povezanosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; datum rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; EMŠO; davčna številka;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Neposredno trženje udeležencem okrogle mize v Grand Hotel Union z dne 3.3.2010

 • Pravna podlaga (neobvezno): 72. člen ZVOP-1 (Ur.l. RS, št 86/2004 z vsemi spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Morebitne stranke KD Banke , ki so se udeležile dogodka KD Banke: okrogle mize, ki je bila 3. 3. 2010 v Grand Hotelu Union.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja storitev KD Banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; telefonska številka; naslov elektronske pošte; številka faksa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Krediti fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št 131/2006, št. 1/2008 in št. 109/2008), 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/2007), Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kreditojemalec/zastavitelj/porok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in obdelava podatkov za ugotavljanje višine in zavarovanje terjatev banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno;10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; stalno oz. začasno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država); rojstni podatki (datum, kraj, država); državljanstvo; davčna številka (domača, tuja); podatki osebnega dokumenta (vrsta, številka, izdajatelj, država izdajatelja, datum izdaje, datum veljavnosti); telefon, mobilni telefon, e-pošta (doma in v službi); EMŠO; številka, stanje in promet na osebnem računu, banka, pri kateri je odprt osebni račun; podatki o kreditu, podatki o zadolženosti, neporavnane obveznosti; podatki o zavarovanju; podatki o depozitu, ki je predmet zastave; specifikacija lastništva enote vzajemnih skladov stranke po pristopnih izjavah (pristopna izjava, vzajemni sklad, skupno število enot, enote iz katerih terjatve so zastavljene, proste enote, vrednosti enot, zastavni upnik, datum vpisa zastave, datum pogodbe, ki je pravna podlaga za zastavo, vrednost terjatve, ki je zavarovana z zastavo), podatki o premoženju, lastnini in vrednosti vrednostnih papirjev; vsebina reklamacijskega zahtevka. Dodatni osebni podatki zaposlenega kreditojemalca/poroka: naziv, naslov, telefon, matična številka in poravnalni račun izplačevalca osebnih prejemkov; številka delavca pri izplačevalcu osebnih prejemkov; poklic; delovno mesto; podatki o tem, ali je zaposlen za nedoločen čas in od kdaj, ali mu ne preti odpoved ali prenehanje delovnega razmerja in ali ni na čakanju; podatek o tem, ali je zaposlen za določen čas in če je, obdobje zaposlitve; višina neto mesečne plače v zadnjih treh mesecih (neto plača za redno delo, dodatek za invalidnost in dodatki iz pogojev dela ter stalnosti); višina odtegljajev od mesečne plače zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodni prepovedi; številka računa in naziv banke, kamor prejema redne mesečne prilive iz naslova plače; višina zadnjih 6 rednih mesečnih prilivov iz naslova plače; višina odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov. V primeru, da je kreditojemalka na porodniškem dopustu še potrdila o višini nadomestila za porodniški dopust za zadnje tri mesece in potrdilo o višini odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec (s strani Centra za socialno delo). Dodatni osebni podatki upokojenega kreditojemalca/poroka: naziv, naslov in matična številka izplačevalca pokojnine; številka upokojenca pri izplačevalcu pokojnine; višina pokojnine, varstvenega dodatka, republiške priznavalnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja in dodatka k tuji pokojnini v zadnjih dveh mesecih; davek, če ga prosilec plačuje; višina odtegljajev zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodnih prepovedi; višina odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov; višina zadnjih 6 rednih mesečnih prilivov iz naslova pokojnine. Dodatni osebni podatki kreditojemalca, ki je samostojni podjetnik ali druga oseba, ki samostojno opravlja poklic in ima pri KD Banki aktiven transakcijski račun: neto osnova, od katere plačuje prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev; predhodne zadolžitve; potrdilo o plačanih davčnih obveznostih; višina odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti; podatki iz bilance stanja, podatki iz izkaza poslovnega izida. V primeru, da je kreditojemalka na porodniškem dopustu še neto osnovo, od katere je plačevala prispevke zadnjih 12 mesecev pred nastopom porodniškega dopusta in potrdilo o višini odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec (s strani Centra za socialno delo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Področju za poslovanje s strankami, Pooblaščeni delavci v Področju podpornih dejavnosti, Upravljanje s tveganji, Pravni posli in skladnost poslovanja, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Posnetki telefonskih pogovorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 in ) Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, pogodbeni sodelavci, stranke in ostali, ki uporabljajo telefonsko povezavo, kjer se telefonski pogovori snemajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba pri razčiščevanju nejasnosti oziroma sporov s strankami ter kot dokaz zakonitega ravnanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki telefonskih pogovorov se hranijo 5 let oziroma do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka, če se postopek vodi dalj kot pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki telefonskih pogovorov, ime in priimek posameznika, ki zahteva poslušanje posnetka telefonskega pogovora, ime in priimek oseb, ki so posnetek telefonskega pogovora poslušale, telefonska številka linije, katere posnetek telefonskega pogovora je bil poslušan, ime in priimek osebe, ki je izdelala kopijo posnetka telefonskega pogovora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Banka d.d., Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Neposredno trženje javno dostopni bazi – samo del baze KDD

 • Pravna podlaga (neobvezno): 72. člen ZVOP-1 (Ur.l. RS, št 86/2004 z vsemi spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Del javno dostopne baze KDD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja storitev KD Banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; telefonska številka; naslov elektronske pošte;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Osebe, ki sodelujejo v trženjsko komunikacijskih akcijah KD Banke d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialne stranke KD Banke, ki sodelujejo v aktivnostih v okviru trženjsko komunikacijskih akcij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene neposrednega tr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime osebe, Priimek osebe, Ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, Telefon/GSM, E-mail, Spol (moški, ženska), status (dijak/študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec), letnica rojstva, včlanjen sem v KD Klub Plus (da, ne), sem stranka družbe Skupine KD Group (vpiše katere), letnica rojstva, davčna številka, kje že varčujete-možnih je več odgovorov? (v skladih, na banki, na zavarovalnici z življenjskim zavarovanjem, z naložbami v delnice, doma, ne varčujem), zakaj vam je varčevanje pomembno? (zaradi nepredvidljivih izdatkov, zaradi šolanja otrok, zaradi pokojnine, zaradi osebnih finančnih ciljev, drugo), Od spodaj naštetega imate že zavarovano-več možnih odgovorov (nepremičnino: hišo, stanovanje, avto, sebe-življenjsko zavarovanje, življenjskega sopotnika/partnerja, otroka, zdravje), koliko bi po vašem mnenju mesečno morali nameniti za varčevanje, da bi zadostovalo vašim finančnim potrebam v prihodnosti? (do 50 evrov, od 50 do 150 evrov, od 150 do 300 evrov, več kot 300 evrov, mesečno varčevanje me ne zanima), prosimo ocenite, koliko je za vas pomembno, da bi vse finančne storitve lahko opravili na enem mestu pri svojem osebnem svetovalcu-vodenje bančnega računa, varčevanje in naložbe, naložbe na trgu vrednostnih papirjev, življenjsko zavarovanje,…(zelo mi je pomembno, mi je pomembno, mi ni pomembno, nasprotno, storitve želim opravljati na različnih mestih).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Evidenca oseb, povezanih z banko po ZGD-1 in MRS 24

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o gospodarskih družbah, MRS 24.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Povezane osebe z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razkritje razmerja do vseh povezanih oseb z banko v letnih poročilih v skladu z ZGD-1 in MRS 24.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v KD Banki d.d., Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Na podlagi izrecne zahteve poleg pooblaščenih oseb v družbi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca sodnih in izvršilnih postopkov, evidenca posredovanih podatkov na zahtevo upravičenca, ki izkaže ustrezno pravno podlago

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, tožba, zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki banke, tožene in tožeče stranke, osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega odnosa, izvršba terjatev, za katere ima banka izvršilni naslov ali verodostojno listino, sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, posredovanje podatkov po odredbi upravičenca, ki izkaže ustrezno zakonsko podla
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku pogodbenega razmerja, če zakon zanje ne predpisuje daljšega roka hrambe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, podatki o zaposlitvi, podatki o TRR, podatki o stanju in prometu na TRR, podatki o drugem dobroimetju pri banki, podatki o stanju drugega dobroimetja pri banki, podatki o lastništvu motornih vozil, podatki o lastništvu in obremenitvah nepremičnin in premičnin, podatki o lastništvu vrednostih papirjev, podatki o udeležbi v gospodarskih družbah, podatki o terjatvah do dolžnika, podatki o drugih sodnih in izvršilnih postopkih, v katerih so udeleženi posamezniki, podatki o zastopnikih in pooblaščencih, podatki o blokadah TRR, podatki o sklenjenih poslih z banko, podatki o izvedenih transakcijah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v funkciji Pravni posli in skladnost poslovanja in funkciji Upravljanje s tveganji, odvetniška pisarna, ki zastopa banko v posameznem postopku, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema, Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih, Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam