Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zg. Brnik 130 A
Naziv ali firma: Aerodrom Ljubljana d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4210
Kraj: Brnik - Aerodrom
Matična številka: 5142768
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki delajo na nevarnih in zdravju škodljivih delovnih mestih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj in datum rojstva, številka osebne izkaznice, poklic in kvalifikacija.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanj
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (dekliški priimek) in ime, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa oz. hranilne knjižice, registrska št. osebne izkaznice, številka potnega lista, telefonska številka, kraj rojstva (kraj, občina), državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), kraj zaposlitve, poklic, smer in stopnja strokovne izobrazbe, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, podatki o otrocih (ime, EMŠO), podatki o drugih zavarovanih osebah, podatki o razporeditvi (delovno mesto, opis delovnega mesta, organizacijska enota, stroškovno mesto, plačilni razred, stopnja napredovanja), zavarovalno dobo do zaposlitve v družbi in v družbi, dodatna delovna doba, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, zdravstveni pregledi, omejitve, pogoji dela, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih pri upravljavcu, ki so zdravstveno zavarovani po zaposlenem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje, prijava v prostovoljno zdravstveno zavarovanje, odmera letnega dopusta, obdaritev za Dedka Mraza.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, spol, vrsta sorodstva, potrdilo o šolanju, rojstni list (dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o otrokovih starših - ime in priimek), podatki iz potrdila o negi in varovanju telesno ali duševno prizadetega otroka, izjava zakonca zaposlenega, da nima lastnih sredstev za preživljanje, podatki iz poročnega lista (podatki o sklenitvi zakonske zveze - imeni in priimka, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče in naslov stanovanja zakoncev; dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze ter izjavi zakoncev o njunem priimku; imena in priimki staršev zakoncev, ime in priimek uradne osebe, pred katero je bila zakonska zveza sklenjena, ter ime in priimek matičarja), podatki iz potrdila o šolanju (priimek, ime, šola, letnik, datum rojstva), datum odjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., ZZZS, Davčna uprava RS, Izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo (oz. so imele) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu in pri njegovih pravnih predhodnikih, osebe, ki imajo sklenjene pogodbe o delu,osebe, ki imajo sklenjena avtorske pogodbe in osebe, ki so na delovni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz naslov plač in nadomestil plač ter pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, delovne ure, razporeditev delovnega časa, plača, stimulacije, bonusi, nadomestila plače, štev. osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, administrativne prepovedi, sodne prepovedi, preživnine, članarina sindikata, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, BVP, nadomestila v breme družbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme SPIZ, nadomestila v breme Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nadomestilo za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano med delom, stimulacije, regres, jubilejne nagrade, letni dopust, sejnine, bonitete, potni stroški, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, solidarnostne pomoči, drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., ZPIZ, ZZZS, banke – v obsegu zastave dela dohodkov delavca, Davčna uprava RS, Kapitalska družba d.d. (dodatno pokojninsko), Vzajemna (dodatno zdravstveno), sindikat, revizijska hiša (podatki, ki se uporabljajo v postopku revidiranja) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom,osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prak
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen, za potrebe obračuna plač, izrabe letnega dopusta, analize opravljenih ur in za statistične obdelave za potrebe planiranja kadrov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, vrsta zaposlitve, organizacijska enota, registracijska skupina, datum vstopa v delovno razmerje, datum in ura vhoda ali izstopa iz prostorov družbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in fizične osebe, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje predhodnih in preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), podatki zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), podatki napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), podatki zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., ZPIZ, pooblaščeni zdravnik, Inšpektorat za delo RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih teoretičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom. (1. točka 3. člena ZVZD) osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zar
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka delavca, ime in priimek, datum rojstva, številka delovnega mesta, naziv delovnega mesta, naziv službe, datum nastopa, datum prenehanja, vrsta usposabljanja, izvajalec usposabljanja, številka potrdila o usposabljanju, datum usposabljanja, veljavnost oziroma periodika usposabljanja. Gradivo o opravljenem usposabljanju in o preizkusu teoretičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat za delo RS, preiskovalni sodnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o nezgodah izven dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, ki so se poškodovali izven dela v prometnih in drugih nezgodah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva in invalidsko pokojninskega zavarovanja, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki na Potrdilu o odsotnosti od dela zaradi nezgode: evidenčna številka, ime in priimek, rojstni datum, poklic ob nezgodi, datum nezgode, naziv zdravnika pri katerem je poškodovanec iskal prvič zdravniško pomoč, datum in kraj zdravniške pomoči, datum pričetka in zaključka odsotnosti z dela, datum pričetka in zaključka dela po skrajšanem delovnem času, popolna šifra diagnoze za katero se je poškodovanec zdravil. Podatki na Prijavi nezgode: priimek in ime, datum rojstva, naslov, davčna številka, telefon, poklic ob nezgodi, organizacija zaposlitve, opis del, ki jih opravlja, datum in ura nastanka nezgode, točen opis nezgodnega dogodka (kraja nezgode, opravilo pri katerem je nastal nezgoda, vzrok), ali je bila zaradi nezgode uvedena preiskava in katera ustanova jo vodi, imena in naslovi oseb, ki so bile priča nezgode, podatki o ostalih udeležencih v nezgodi, opis poškodb zaradi nezgode, Ali je oseba pred nezgodo pila alkoholne pijače (kdaj, kje, kakšne in koliko, ali se je oseba že kdaj zdravila za alkoholizem), kdaj in kateri zdravnik ali zdravstvena ustanova je nudila prvo pomoč, kje se je oseba zdravila zaradi nezgode (v kateri ambulanti-zdravstvenem domu, v kateri bolnišnici-polikliniki), ali zdravnik predvideva trajne posledice, višina in teža poškodovanca, ali je imela oseba pred nezgodo kakšno telesno hibo, pomanjkljivost, invalidnost na vidu, sluhu rokah in nogah, živcih in drugih organih ter od kdaj in v kakšni obliki, Ali je oseba imela že kdaj poškodbo istega organa ali uda kot ob tej nezgodi (kdaj, kakšna in kakšne posledice so ostale), Ali ima oseba krčne žile, sladkorno bolezen, revmatična obolenja, epilepsijo, obolenje dihalnih organov, srca in ožilja, operativno nepopravljivo kilo (od kdaj in v kakšni obliki), ali ima oseba še kakšno drugo nezgodno zavarovanje, podatki o osebnem računu odprtem pri banki (naziv banke, številka računa, lastnik računa), podatki o vozniške dovoljenju (številka, kategorija, datum izdaje, veljavnost do, izdano od), podatki o prometnem dovoljenju (številka, velja do), številka police nezgodnega zavarovanja, višina zadnje nakazane premije pred nezgodo (mesec, znesek).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., Zavarovalnica, s katero ima družba sklenjeno pogodbo o nezgodnem zavarovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izvajanju video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (obiskovalci, potniki, zaposleni, poslovni partnerji,…), ki se nahajajo na območjih letališča in v prostorih, nad katerimi se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje civilnega letalstva, oseb in premoženja in tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz območja/prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d. (VOC operaterji, koordinatorji prometa (dispečerji), vodja VOC, koordinator za varnost, vodja področja za varnost in zaščito, direktor prometno tehničnega sektorja, predsednik uprave), Varnostniki, policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v računalniško aplikacijo (tam kjer so podcentri) je zavarovan z geslom, tam kjer se prenaša živa slika (ni možno pregledovanje za nazaj) pa je prostor, v katerem se nahaja sistem varovan s kontrolo pristopa in video nadzorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vstopov in izstopov skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki uporabljajo prehode pod nadzorom kontrole pristopa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor vstopov in izstopov skozi prehode pod nadzorom kontrole pristopa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podjetje oz. služba, številka kartice, številka slike, datum in ura, opravilo (vhod/izhod) in lokacija oz. objekt.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d. (VOC operaterji, vodja VOC, koordinator za varnost in vodja področja za varnost in zaščito).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka posnetkov, je varovan s kontrolo pristopa in video nadzorom. Vstop v aplikacijo je varovan s sistemom gesel, zbirka se ne nahaja v lokalni mreži in vstopanje v računalnik ni možno od zunaj (internet). Do podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe Področja za varnost in zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje civilnega letalstva, oseb in premoženja, ki se nahajajo na območju letališča ali v prostorih upravljavca letališča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, številka in vrsta osebnega dokumenta, datum in termin obiska (prihod/odhod), obiskana oseba oz. podjetje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., varnostniki in policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Del zbirke podatkov se vodi ročno (op. gre za obiskovalce ki vstopajo na varovana območja letališča) na posebej zato pripravljenih evidenčnih listih. Dostop do teh podatkov imajo osebe iz točke 9. točke. Dostop do podatkov je zavarovan tako, da je na delovnem mestu prisoten varnostnik 24 ur. Del podatkov se vodi v računalniški evidenci (op. gre za obiskovalce upravno poslovne stavbe). Dostop do teh podatkov imajo pooblaščene osebe, ki izvajajo naloge na recepciji. Dostop do podatkov je zavarovan tako, da je v času uradnih ur prisotna ena od pooblaščenih oseb, ko delovno mesto ne obratuje pa je dostop zavarovan z kontrolo pristopa, video nadzornim sistemom, računalnik v katerem se hranijo podatki pa je zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca razporejenih na delovno dolžnost

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni razporejeni na delovno dolžnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava in izvedba obrabnega načrta in obrambnih dokumentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto, datum razporeditve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., (upravitelj obrambnega načrta, vodja priprav civilne obrambe in njegov namestnik).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v bazo podatkov je v računalniški obliki varovan s sistemom gesel. V fizični obliki pa se podatki hranijo v prostorih, ki so varovani s kontrolo pristopa, video nadzorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka potniških transfernih manifestov (List of oncarriage pax oz. PTM)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potniki, ki so rezervirali vozovnico za potovanje na drugo (II.) destinacijo gledano od pričetka na ljubljanskem letališču.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statističnih obdelav podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, inicialka imena, razred poleta iz Ljubljane, številka sedeža iz Ljubljane, linija poleta na drugo destinacijo, tri črkovna koda druge destinacije, razred na drugi liniji, status poleta in predvideni čas odhoda drugega letala.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirni seznami potniških transfernih manifestov se v času obdelave hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih, ki so 24 ur vse dni v letu tehnično in fizično varovani, po obdelavi pa se do izteka hrambe hranijo v arhivu družbe, prostori arhiva so fizično in tehnično varovani, dostop do arhiva pa imajo samo pooblaščene osebe Aerodroma Ljubljana, d.d., dostop pa je tudi nadzorovan z video nadzorom in z dostopno kontrolo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Delniška knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji upravljavca osebnih podatkov, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačevanje dividend, obveščanje delničarjev ter pristojnih davčnih organov, ugotavljanje lastništva družbe, računovodske, finančne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarju (identifikacijska številka, priimek in ime, emšo, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, država prebivališča, davčna izpostava in vrsta osebe), podatki o transakcijskem računu delničarja (vrsta računa, banka, poslovna enota banke, številka računa), podatki o lastništvu delnic (vrsta prometa, status lastništva, količina), podatki o dokumentih, ki se nanašajo na lastništvo (identifikacijska številka, tip, stanje, vloga, vrsta prometa, količina, znesek, datum dokumenta), podatki o dividendah (zaporedna številka razpisa dividend, % davka, znesek davka, datum nakazila davka, bruto dividenda, predvideno nakazilo, realizirano nakazilo, datum nakazila, način nakazila, številka računa na katerega je bilo realizirano nakazilo, identifikacijska številka, prejemnik nakazila, emšo in davčna številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., Ixtlan forum d.o.o. (kot avtor in vzdrževalec programa Delniška knjiga), Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi delničarjev, fotokopije sklepov o dedovanju, itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca imetnikov letaliških ID kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo dela in naloge na nadzorovanih (varovanih) območjih letališča in za to potrebujejo letališko ID kartico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki se smejo gibati in zadrževati na nadzorovanih in drugih varovanih območjih letališča brez spremstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podjetje zaposlitve, delovno mesto, veljavnost ID kartice, številka slike osebe, številka ID kartice, tip kartice, veljavni dostopi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d. (Poslovna administratorka področja za varnost in zaščito, VOC operaterji, vodja VOC, koordinator za varnost in vodja področja za varnost in zaščito).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka posnetkov, je varovan s kontrolo pristopa. Vstop v aplikacijo je varovan s sistemom gesel, zbirka se ne nahaja v lokalni mreži in vstopanje v računalnik ni možno od zunaj (internet). Do podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe Področja za varnost in zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca dovoljenj za delo letališkega strokovnega osebja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo dela pomembna za varnost zračnega prometa in niso letalsko osebje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varno opravljanje oskrbe potnikov in letal.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, ter stalno oziroma začasno prebivališče, dovoljenja in pooblastila, datum pričetka veljavnosti in datum prenehanja veljavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., pristojni letalski organi po drugih predpisih, predvsem letalski in letališki inšpektorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirni nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so med delovnim časom in tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o poškodbah pri delu za zaposlene delavce

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja. (1. točka 3. člena ZVZD)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka delavca, ime in priimek, datum rojstva, številka delovnega mesta, naziv delovnega mesta, naziv službe, datum nastopa, datum prenehanja, datum nezgode, resnost nezgode, posledice, izgubljeni dnevi zaradi nezgode, prijava inšpekciji, prijava na ER-8 Osebni podatki na ER-8: priimek in ime, spol, matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic – delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bi poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti do stanovanja, do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d., republiški inšpektor za delo, preiskovalni sodnik, osebni zdravnik zaposlenega, SPIZ, Zavarovalnica, pri kateri je delavec nezgodno zavarovan.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju, ravnanju in dostopu do podatkov v računalniško podprtem informacijskem sistemu Aerodroma Ljubljana, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca imetnikov parkirnih kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki abonentskih parkirnih kartic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo in za učinkovito vodenje postopkov za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Podjetje oz. služba, Registrska številka vozila, Številka kartice, Datum veljavnosti, Datum in ura, Opravilo (vhod/izhod), lokacija oz. objekt
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Aerodroma Ljubljana, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka posnetkov, je varovan s kontrolo pristopa in video nadzorom. Vstop v aplikacijo je varovan s sistemom gesel, zbirka se ne nahaja v lokalni mreži in vstopanje v računalnik ni možno od zunaj (internet). Do podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe Področja za varnost in zaščito in komercialnega sektorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam