Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
Sedež ali naslov: Savinjska cesta 6
Poštna številka: 3330
Kraj: MOZIRJE
Matična številka: 5206642000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca obveznikov za ceplenje in izvajanje ceplenja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): -Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( Ur.l. RS, št.65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Ur.l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka ( cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija -začasna, trajna, odselitev, izostanek), vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije,proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina - doza, kontraindikacije( začasne, trajne) postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; pacienti; zdravniki; drugi uporabnikiv skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih v ZP Nazarje in v arhivu upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS, št.40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatke o številu ur; - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrsta opravljenega delovnega časa; - opravljene ure v času nadurnega dela;- neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrsta nadomestila; - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; - število ur pri delih na delovnem mestu, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah ter v računalniških bazah podatkov, ki se nahajajo v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe,zaščite in varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi (Ur.l. RS, št.103/04 UPB-1); Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov ( Ur.l.RS, št.80/04); Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporejanje uslužbencev na delovna mesta po vojno organizacijski shemi.
 • Rok hrambe (neobvezno): V času razporeditve na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO,rojstni podatki, naslov prebivališča,delovno mesto, telefonska številka ( doma, služba -mobitel)
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor vodstvo zavoda; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari na upravi ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( Ur.l. RS št. 65/00). Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Ur.l. RS,št.23/05 UPB-2). Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO,številka zdravstvenega zavarovanja,ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza,datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: Pacienti; izvajalci zdravstvene dejavnosti ; delavci v zdravstveni administraciji, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih v ZP Nazarje, šolski zobni ambulanti Ljubno, šolski zobni ambulanti Mozirje in v arhivu upravljalca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( Ur.l. RS, št. 65/00). Zakon o zdravstveni dejavnosti ( ur.l.l Rs, 23/05 UPB-2 ). Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, udeleženci v prometu, športniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa..
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,ZZV, delavci, udeleženci v prometu, športniki, zdravniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih ZP Nazarjein v arhivu upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5.člena zakona o varsvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca patronažne zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št.65/00); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 65/00); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela patronažne zdravstvene nege.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Negovalna diagnoza,opravljene ure v zdravstveni negi,genogram, pacienti, naročniki,intervencije, strokovne storitve,izvajanje zdravstvene vzgoje.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV;pacienti;izvajalci zdravstvene dejavnosti; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS,št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5.člena Zakona o vatrstvu osebnih podatkov (ur.l.RS,št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni,poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Zr.l.RS,št.65/00); Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Ur.l. RS, št.23/05 UPB-2 ); Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS. št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe odsotne z dela zaradi bolezni, poškodb,nege spremstva in drugih vzrokov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, številka zdravnika, datum rojstvazavarovanca, spol, poštna številka, zavarovalna podlaga, enota ZZZS,registrska številka zavezanca,šifra gospodarske dejavnosti zavezanca, zaporedna številka potrdila,datum rojstva družinskega člana,vrsta družinskega člana,prvi dan zadržanosti,zadnji dan za plačnika, polni delovni čas(PDČ) od, PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja zdravniške komisije 8ZK), stopnja ZK, ZK do, invalidska komisija,datum napotitve, postopek zaključen,invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum spremembe delovnega časa,število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; ZZZS; osebe začasno ali trajno odsotne z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva, in drugih vzrokov, zdravniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.člena Zakonao varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca TBC bolnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št.65/00); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št.23/05 UPB -2); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zasledovanje gibanja tuberkuloze in usklajevanje epidemioloških ukrepov proti tej bolezni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno bivališče, poklic, stan, zavarovanje, datum odkritja tbc-e, prijavni karton za pljučno tbc-o, datum odkritja tbc-e, vzrok preiskave v dispanzerju, rtg izvid, BCG, tuberkulinski test, induracija, kemoprofilaksa,laboratorijski izvid, sputum na BK,diagnoza, prvi podvzeti ukrepi, način zdravljenja, prijavni karton za izvenpljučno tbc-o, obolenje prijavil zavod, diagnoza in klasifikacija, datum prijave aktivne tbc-e, glavni poklic, zaposlen, diagnoze, bolezen ugotovljena, datum odjave/ odjava zaradi, prijavni karton vpisanih v dispanzersko knjigo umrlih, osnovni vzrok smrti, preverjen vzrok smrti,datum smrti,v matični knjigi je vzrok smrti:tbc-a/drugo obolenje, mesto smrti.
 • Uporabniki zbirke: Bolnišnica Golnik- Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo; ZZV; pacienti, zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ( Ur.l. RS, št. 65/00); - Zakon o zrdavstveni dejavnosti ( Ur. l. RS, št. 23/05 UPB- 2 ); - Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04 ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno specialistični dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, ZZV, izvajalci zdravstvene dejavnosti, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih ZP Nazarjein v arhivu upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam