Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEKO-VARICON D.O.O. ŽUŽEMBERK
Sedež ali naslov: GRAJSKI TRG 15
Poštna številka: 8360
Kraj: ŽUŽEMBERK
Matična številka: 5915767000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Uradni list RS, št. 40/06) - 7. in 13. člen, - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr. in dop.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci v podjetju Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter drugih pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zagotavljanje statističnega spremljanja in raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, dokumenti in izvirne listine iz 14. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - priimek in ime, dekliški priimek - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - telefonska številka, - izobrazba, - ali je delavec invalid, - vrsta in kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - datum nastanka invalidnosti, - datum priznanja pravice iz invalidskega zavarovanja - vrsta pravice, ki se uveljavlja, - datum prenehanja pravice iz invalidskega zavarovanja - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - delovno mesto delavca, - plačilni in tarifni razred v katerega je razporejeno delovno mesto v skladu z Pravilnikom o delovnih razmerjih, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; d) podatki o družinskih članih zaposlenega delavca (zakonec, izven zakonski partner, otroci, pastorek, vnuk, brat, sestra, starši itd.) v kolikor so zdravstveno zavarovani po delavcu in za potrebe urejanja delovnih razmerij (odmera letnega dopusta ipd.): - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, stalno prebivališče, davčna številka, sorodstvo, potrdilo o šolanju, izvid in mnenje invalidske komisije oz. odločba sodišča o podaljšanju roditeljske pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni splošno kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Uradni list RS, št. 40/06) - 7. in 16. člen, - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr. in dop.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk, učenci, dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju ali delu preko napotnice pooblaščene organizacije, štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, dokumenti in izvirne listine iz 17. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - telefonska številka - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, ter naziv banke osebnega računa b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - zunanji sodelavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Finančna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 97/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obračun plač izvaja finančno računovodska služba, ki ima za to tudi ustrezne računalniške programe. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko (dokumentacija, ki je podlaga za obračun plač in določeni izpisi zadev), se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti pooblaščenih oseb zaklepajo. Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PRAKTIKANTOV NA ŠOLSKI PRAKSI IN DIJAKOV ALI ŠTUDENTOV, KI OPRAVLJAJO DELA PO NAPOTNICI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr. in dop.) - pogodbeno razmerje - privolitev dijaka ali študenta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo dela na podlagi pogodbe med organizacijo izobraževalno institucijo ali na podlagi napotnice, ki jo izda študentski servis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za statistično obdelavo podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, Izobraževalna ustanova, smer, letnik šolanja oz. študija, dosedanje delovne izkušnje, trajanje dela, vrsta dela, podatki o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, naziv banke, številka osebnega bančnega računa, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, - študentski servisi, - šole, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti, ki prejemajo kadrovsko štipendijo s strani štipenditorja, podjetja Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za statistično obdelavo podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz pogodbenega razmerja (5 let).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ime in priimek enega izmed staršev (naslov prebivališča, če se razlikuje od štipendistovega), telefonska številka, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, status, šola, dosedanje delovne izkušnje, trajanje dela, razpored na delovno mesto, podatki o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, naziv banke, številka osebnega bančnega računa, podatki o uspehu-ocenah v posameznem letniku oz. semestru.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O NEZGODAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/11) – 61. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci (delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja), ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz nezgode pri delu ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva); kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo); koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Inštitut za varovanje zdravja, - osebni zdravnik poškodovanca, - Inšpektorat za delo, - zavarovalnice, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje Slovenije, - pogodbeni izvajalec medicine dela, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA AVTORSKIH POGODB, PODJEMNIH POGODB IN POGODB O SODELOVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo z družbo Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk na podlagi avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, pogodb o sodelovanju ali drugih delovršnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, poklic, davčna številka, naziv banke, številka TRR, datum pogodbe, pogodbeni znesek oziroma urna postavka; predmet pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, - Finančna uprava RS - Zavod RS za zaposlovanje, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni splošno kadrovske službe in finančno računovodske službe upravljavca ter tajništvu družbe. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr. in dop.) - privolitev iskalca zaposlitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, ter osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitne kasnejše potrebe po delavcu s podobnimi znanji in izkušnjami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, o osebah, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto se hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, podatki oseb, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno pa se hranijo še 2 leti po prejemu prošnje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; spol; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; datum in kraj rojstva; elektronski naslov; telefonska številka; izobrazba; dodatna znanja; funkcionalna znanja; delovne izkušnje, drugi podatki o iskalcu zaposlitve, ki jih sam navede v svoji vlogi za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v splošno kadrovski službi upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013 s spr. in dop.) - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Uradni list RS, št. 40/06) - 7. in 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci v podjetju Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk, dijaki in študenti na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge uradne namene v skladu z zakonom. Urejanje delovnega časa družbe Keko-Varicon d.o.o. Žužemberk in opredeljevanje vrste delovnega časa, dela prostih dni, službene in druge odsotnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, dokumenti in izvirne listine iz 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega, dijaka, študent, - oddelek v katerem je zaposleni, dijak, študent zaposlen, - evidenčna številka zaposlenega, dijaka, študenta, - naslov zaposlenega, dijaka, študenta, - rojstni datum zaposlenega, dijaka, študenta, - delovna shema zaposlenega, dijaka, študenta, - številka evidenčne kartice, - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 97/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v bazi podatkov v računalniku in v zaklenjenih omarah v pisarni splošne kadrovske službe ter v oddelku obračuna plač. Prostori, omare v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) – 61. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter zaradi urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja delavcev pri delu ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), telefonska številka, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa po pogodbi o izvajanju medicine dela, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v bazah podatkov v računalniku ter osebni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni splošno kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O PREIZKUSU ZNANJ IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) – 61. člen - Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) - 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja delavcev pri delu, izvajanja preventivnih ukrepov varstva pred požarom ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in kraj rojstva; stalno in začasno prebivališče; izobrazba; zaposlitev datum pričetka dela in morebitnega konca dela; podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja; zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo); vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom; vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita iz požarnega varstva.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07), - na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi ročno in računalniško. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni splošno kadrovske službe upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v veljavnem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam