Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEGRAD D.D. GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE
Sedež ali naslov: STARI TRG 035
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5075530000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega, davčna številka zaposlenega, EMŠO, faktor, osnova, opravljene ure, vrsta plačila, procent, ure dela, vrednost ure, vrednost izračuna, datum plačila, obdobje obračuna.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, vodstvo podjetja, finančno - računovodska služba, Davčna uprava RS, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu kadrovske službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime stranke, priimek stranke, stalno/začasno prebivališče, telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, rojstni datum, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, številka kreditne kartice, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Finančna služba, pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu finančne službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega, ime, priimek, davčna številka, EMŠO, ulica stalnega bivališča, pošta stalnega bivališča, kraj stalnega bivališča, občina stalnega bivališča, ks stalnega bivališča, datum rojstva, spol, datum vstopa, datum izstopa, ni več zaposlen, šifra izobrazbe, šifra poklica, tarifni razred, osebna ocena, faktor, znesek davčnih olajšav, prevoz na delo, prehrana, stroškovno mesto, projekt, pogodba, kategorija zaposlenega, tip zaposlitve, delovna doba pred vstopom, skupna delavna doba, število dni letnega dopusta, porabljen letni dopust, porabljen porodniški dopust, minulo delo, bruto vrednost ure preteklega leta, bruto vrednost ure predpreteklega leta, način plačila, banka, transakcijski račun, članstvo v sindikatu, podatki o delovnem dovoljenju. Podatki o eksternem in internem izobraževanju oz. usposabljanju : Priimek in ime, delovno mesto, število ur izobraževanja/usposabljanja, stroški izobraževanja/ usposabljanja, izpolnjevanje pogojev za izobraževanje/usposabljanje. Podatki o delovni uspešnosti: Ocena delovne uspešnosti po normiranih kazalnikih, subjektivnih kazalnikih. Podatki letnih razvojnih pogovorov: dogovor med vodjem in sodelavcem, dogovor o spremembah v načinu dela, pobude in predlogi za razvoj delovne vloge v podjetju, pobude za kadrovske spremembe in usposabljanje, pobude za organizacijske spremembe, pomembni dogodki v delu sodelavca. Podatki za evidenco bolniške odsotnosti: Priimek in ime, naslov bivališča osebe, opombe glede bolniškega staleža, datum trajanja bolniškega staleža. Podatki evidence prisotnosti: Matična številka, organizacijska enota, stroškovno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, vodstva, finančno - računovodska služba, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu kadrovske službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videonadzora.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje premoženja in varnost ljudi v delovnih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbrišejo najkasneje eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum vstopa in izstopa iz prostora ter gibanja na hodnikih in pred objekti izven rednega delovnega časa, čas vstopa in izstopa iz prostora ter gibanja na hodnikih in pred objekti izven rednega delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo izključno v elektronski obliki na video strežnikih, ki so v požarno varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vstopne kontrole in prisotnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje premoženja in varnost ljudi v delovnih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbrišejo najkasneje tri leta po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijska številka elektronskega ključa zaposlenega, datum in čas vstopa/izstopa s pomočjo elektronske ključavnice v prostor, šifra zaposlenega, ime zaposlenega, priimek zaposlenega, stroškovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki dodelitev ključev se hranijo v papirnem arhivu kadrovske službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o nezgodah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: Priimek in ime, matična številka zavarovanca, naselje, občina, zakonski stan, poklic, delovno mesto, šolska izobrazba delavca, zakonski stan, koliko časa je opravljal to delo. Opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok. Podatki o neposrednemu vodji: Priimek in ime, naslov prebivališča. Podatki o očividcu: priimek in ime, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, Priprava dela (varstvo pri delu), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu varstva pri delu, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče naslov, kraj, občina, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu kadrovske službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o avtorskih, podjemnih in prodajnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe, fizične osebe, ki so kupci ali prodajalci blaga ali storitev podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki na avtorski pogodbi: Ime in priimek, naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek, predmet dela rok izvedbe. Podatki na podjemni pogodbi: Ime in priimek, točen naslov, davčna številka, pogodbeni znesek, matična številka, bančni račun, predmet dela rok izvedbe. Podatki o izplačilih: Ime in priimek, naslov, znesek nakazila (honorar), datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Finančna služba, pooblaščeni delavci podjetja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnih arhivih podjetja, ki so zaklenjeni in požarno varovani. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene, za razporejanje delavcev v okviru zdravstvenih sposobnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, Šifra delavca, Datum zdravniški pregleda, Veljavnost zdravniški pregleda, Podatki o omejitvah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnem arhivu kadrovske službe, ki je zaklenjen in požarno varovan. Podatki se hranijo tudi na strežnikih v namenskem prostoru, ki je zaklenjen in požarno varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam