Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORIČANE, TOVARNA PAPIRJA MEDVODE D.D.
Sedež ali naslov: Ladja 10
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 5042291000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Goričane, bivši zaposleni, zunanji sodelavci (člani NS, študentje, štipendisti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, kjer identiteta delavca ne sme biti razvidna, za raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, spol, datum rojstva, emšo, kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), končana izobrazba, stopnja izobrazbe, invalidnost delavca, kategorija invalidnosti, delna upokojitev delavca, osebna matična številka, stroškovno mesto delavca, plačilni razred delavca, faktor plačilnega razreda delavca, vzdrževani otroci, naziv delovnega mesta delavca, številka transakcijskega računa, kamor se izplačujejo plače in drugi prejemki - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: osnovni osebni dohodek po času, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), nočno delo, popoldansko delo, dodatek za nedeljsko delo, dodatek za popoldansko delo, redni letni dopust, minulo delo, dodatek na delovno dobo v podjetju, bruto zaostala izplačila - izredna izplačila: osebna ocena, mesečna stimulacija - bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti: osebna ocena, stimulacija podjetja - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja podjetja: božičnica, poračun - neto plača: neto nakazilo - drugi stroški dela: povračilo stroškov prevoza na delo, nadomestilo za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, plačila namenjana socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč delavcu, odpravnina ob prekinitvi delovnega razmerja, odpravnina ob upokojitvi, davki na izplačane plače - zakonsko določeni prispevki za socialno varnost delavcev v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za poškodbe pri delu, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - zakonsko določeni prispevki za socialno varnost delavcev v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - bonitete: bonitete za osebni avto, boniteta za nastanitev, bonitete za zavarovalne premije - ostali odtegljaji: akontacija dohodnine, članarina sindikat, krediti, sodne prepovedi, kolektivno zdravstveno zavarovanje, kolektivno pokojninsko zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se dokumentacija vezana na zbirko nahaja, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Prostori so varovani tudi s proti požarno alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo v osebnih mapah, v proti vlomnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.06 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Goričane d.d. in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja posameznika, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osnovni podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, datum in kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, narodnost (privolitev delavca), državljanstvo, rojstni priimek, zakonski stan, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, občina izdaje osebne izkaznice, številka delovne knjižice, datum in občina izdaje delovne knjižice, država stalnega oz. začasnega bivališča, stalno oz. začasno bivališče, telefon - izobrazba: vrsta končane šole, leto zaključka šole, stopnja dokončane šolske izobrazbe, poklic, dodatna izobraževanja, štipendist firme, število let štipendiranja - zaposlitev: tip zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delovno mesto, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, konkurenčna klavzula, datum spremembe, delovna doba, datum prenehanja delovnega razmerja, razlogi prenehanja delovnega razmerja in način prenehanja delovnega razmerja, številka TRR banke za nakazovanje osebnega dohodka, razdalja od stalnega oz. začasnega prebivališča v eno smer do delovnega mesta v km - družinski člani: število družinskih članov, ime in priimek, datum rojstva, sorodstveno razmerje, zavarovanje po delavcu - ostalo: datum preventivnega zdravniškega pregleda (medicine dela), invalid, vrsta invalidnosti, vrte omejitev pri delu (iz odločbe invalidske komisije ZPIZ), nezgodno kolektivno zavarovanje, samohranilec, dodatno pokojninsko zavarovanje, članstvo v sindikatu, disciplinski ukrepi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Goričane d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, sodišča, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi s proti požarno alarmno napravo, glavni vhod v tovarno, ki je v neposredni bližini vhoda v upravno zgradbo, pa je 24 ur dnevno varovan z varnostnikom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo v osebnih mapah delavcev v zaklenjenih omarah. Delavske knjižice se hranijo v kovinski, ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.06 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Goričane, ki so se poškodovali pri delu ali na poti iz/na delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe statističnih analiz, za raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, spol, datum rojstva, enotna matična številka občana, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, šifra dejavnosti - podatki o poškodovanem delavcu: koliko časa je poškodovanec opravljal delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je ta dan pred poškodbo delal, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl - podatki o poškodbi na delu: kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, ura), umrli na kraju dogodka, število poškodovanih na kraju dogodka, zaporedna številka poškodovanca, če je bilo več poškodovanih, zunanji vzrok poškodbe, opis nastanka poškodbe - podatki o neposrednem vodji: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča - podatki o očividcu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča - podatki zdravnika, ki je pregledal poškodovanca: ime in priimek zdravnika, šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, kdo je poškodovancu nudil strokovno pomoč, diagnoza poškodbe in šifra, predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, služba varstva pri delu, osebni zdravnik, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se dokumentacija vezana na zbirko nahaja, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Prostori so varovani tudi s proti požarno alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo v osebnih mapah, v proti vlomnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.06 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in izstopov strank v družbo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, zunanji sodelavci, študentje, člani NS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o obiskovalcu: ime in priimek obiskovalca, podjetje iz katerega obiskovalec prihaja, dan, mesec in leto obiska, ura prihoda obiskovalca, predvideno trajanje obiska, namen obiska.
 • Uporabniki zbirke: Tajništvo generalnega direktorja, recepcija družbe in vratarnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v vratarnici ali recepciji družbe in tajništvu generalnega direktorja v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi Goričane d.d., vsi, ki na pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun stroškov dela, za izvajanje pogodb o z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, spol, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) - podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (prazniki, dopusti, bolniška nadomestila), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila (bolniška nadomestila, povračilo obračunanih izplačanih nadomestil delovnim invalidom II. kategorije invalidnosti zaradi dela s skrajšanim delovnim časom)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Goričane d.d., Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se dokumentacija vezana na zbirko nahaja, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Prostori so varovani tudi s proti požarno alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo v osebnih mapah, v proti vlomnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.06 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode, MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družba Goričane d.d. in sindikalna organizacija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja posameznika, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stavkah: - podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca, ime in šifra kolektivne pogodbe, število zaposlenih v podjetju, šifra proračunskega porabnika - podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja - podatki o stavki: število delodajalcev pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke Podatki o arbitražah delovnih sporov: - podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca, davčna številka delodajalca, davčna številka delodajalca, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika - podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, število delavcev, ki so s stranko v delovnem sporu - podatki o arbitraži delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže
 • Uporabniki zbirke: Družba Goričane d.d., sindikalna organizacija, sodišča, Statistični urad republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se dokumentacija vezana na zbirko nahaja, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Prostori so varovani tudi s proti požarno alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo v proti vlomnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenje, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti študenta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki študenta: ime in priimek, stalno prebivališče (ulica, kraj, hišna številka), začasno prebivališče (ulica, kraj, hišna številka), fakulteta, ki jo študent obiskuje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci kadrovske službe družbe in študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se dokumentacija vezana na zbirko nahaja, se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepajo. Prostori so varovani tudi s proti požarno alarmno napravo. Papirni dokumenti osebnih podatkov se hranijo, v proti vlomnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.206 sprejel generalni direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Goričane d.d., Ladja 10, 1215 Medvode MŠ: 5042291000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost zaposlenih in premoženja družbe, nadzor vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slikovni posnetek posameznika brez generalij
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Goričane d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v času obstoja posnetkov se le-ti hranijo v računalniku v zaklenjeni omari v pisarni sistemskega skrbnika družbe. Monitor za tekoče spremljanje se nahaja v IT pisarni in je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam