Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCHACHERMAYER D.O.O., TRZIN
Sedež ali naslov: MOTNICA 6
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 0005687870
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah in zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): predpisi, uredbe delovnega prava in predpisi s področja zakonskih predpisov dohodnine
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju (aktivni in pasivni)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz pogodb iz obračuna plač oziroma nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznikov iz 30. in 32. čl ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Priimek, ime, spol, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, datum pričetka delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, delovno mesto, številka osebnega računa, davčna številka, tarifni in plačilni razred, osnovna plača, delovna doba do vstopa v podjetja in v podjetju, trajanje zaposlitve, poskusno delo, konkurenčna klavzula, podatki o družinskih članih delavca: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje (vkolikor se zavarujejo in uveljavljajo davčne olajšave ali so mlajši od 15 let) Podatki o delovnem času: Število opravljenih ur, dejansko neopravljene ure, ure, za katere je plačano nadomestilo, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure, opravljene preko delovnega časa, Podatki o izplačanih plačah: Izplačane bruto in neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom za redno delo, izplačane bruto in neto plače za delo preko polnega delovnega časa, izplačan bruto in neto regres, izplačilo bruto in neto nagrad, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnine, solidarnostne pomoči, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, druga zaostala in izredna izplačila, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje, plačana dohodnina in davek na izplačane plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, pooblaščeni delavci po pogodbi o vodenju kadrovske evidence in uporabniki, katere določa Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka osebnih podatkov se vodi v centralni blagajni podjetja in je ves čas zakljenjena, tudi v času obratovanja, ter nadzorovano z video nadzorom. Izven delovnega časa se ne dostopa, razen po odobritvi pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka naročnikov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sodelovanje - razmerja z naročniki
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene in kontaktne osebe naročnikov v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime kontaktne osebe, naziv in naslov naročnika, telefonske številke, elektronska pošta, poslovni račun
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebeu upravljalca podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, ki so varovani s organizacijskimi in fizičnimi tehničnimi ukrepi, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostopa do podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka opravljenega študenstskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene in kontaktne osebe naročnikov v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih razmerij med študentskim servisom in naročnikom
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju pogodbenega odnosa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefon, davčna številka, številka osebnega dokumenta, osebnega računa, izobraževalna ustanova, status, evidenca opravljenih ur, izplačila za opravljeno delo
 • Uporabniki zbirke: Izključno pooblaščeni delavci podjetja - upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, ki so varovani s organizacijskimi in fizičnimi tehničnimi ukrepi, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostopa do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam