Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prevale 9
Naziv ali firma: MASTERLINE D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5448263000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), • tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • obdelava podatko
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Splošni podatki: Priimek in ime, Priimek ob rojstvu, Zakonski stan, Datum rojstva, Kraj rojstva, Občina rojstva, Država rojstva, Državljanstvo, EMŠO, Davčna številka-izpostava, Invalidnost: delovni invalid II. kat, III.kat., vojaški invalid, ostali, vzrok invalidnosti: nesreča pri delu, nesreča izven dela, obolenja, • Podatki o bivališču: Stalno prebivališče: Ulica in hišna številka stalnega prebivališča, Kraj in poštna številka, Občina, Tel.št., Način prihoda na delo: vlak, avtobus, mestni avtobus, osebno vozilo, peš, kombiniran prevoz, Oddaljenost stanovanja od delovnega mesta (v km), Začasno prebivališče: Kraj, poštna številka, ulica, hišna številka, občina, tel.št., • Podatki o izobrazbi in poklicu: Najvišja končana šola in leto zakjučka šolanja, Poklic, Šola in smer izobraževanja (če se študira ob delu), Strokovni izpiti, Leto pridobitve strokovnega izpita, Aktivno znanje tujih jezikov (potrdila), Pasivno znanje tujih jezikov, Ostala znanja, Pomembnejši strokovni seminarji in tečaji (s potrdili),ki jih je delavec obiskoval v zadnjih 2 letih, Delovne izkušnje, priporočila, • Podatki o delovnem razmerju: Delovno mesto, delovni čas ur tedensko, Zavarovalna doba, Oblika delovnega razmerja: nedoločen čas, določen čas, ostalo; Ime drugega delodajalca, kjer je delavec zaposlen; Ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delvnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, Šifra dejavnosti, • Osebna izkaznica oz. potni list: Številka, Datum in občina izdaje, • Računovodski podatki: Ime, priimek, Davčna številka in izpostava, Naziv banke, Številka računa, Skupna delovna doba ob prihodu, Minulo delo %, Olajšave, • telefonski imenik: ime, priimek, telefonska številka (stacionarna in mobitel), • potrdilo o prejemu delovne knjižice v hrambo: ime, priimek, rojen, stanujoč, številka ter datum izdaje delovne knjižice, • podatki iz delovne knjižice: priimek in ime; enotna matično številko občana oziroma, če ta ni določena, rojstni datum in spol; davčna številka; kraj rojstva; stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče; državljanstvo; sedež delodajalca, pri katerem sklepa pogodbo o zaposlitvi; datum in kraj vložitve vloge za pridobitev delovne knjižice; zaporedno številko (ki se vpiše v delovno knjižico kot registrska številka); datum izdaje delovne knjižice; serijsko številko delovne knjižice; upravno enoto, ki je delovno knjižico izdala; podatke o izgubljenih, pogrešanih, ukradenih, poškodovanih ali izpolnjenih delovnih knjižicah in podatke o izdaji nove delovne knjižice, • podatki s police za 24-urno nezgodno zavarovanje, • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave: zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela. TUJCI: • Splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, Obrazec TUJ-2/1: • Firma in sedež prosilca, Območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, • Podatki o prosilcu (1. Vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. Kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. Prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. Doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-), • Podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji(kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, • Izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, Obrazec TUJ/4/3: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), • Številka pogodbe o zaposlitvi, • Podatki o tujcu: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela, Obrazec TUJ/EU – zap: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz RS): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, • Podatki o delavcu - državljanu EU: Priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO / ( SLO, če jo že ima, državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve, • Dovoljenje za zaposlitev: številka, delovodna številka, datum, veljavnost dovoljenja za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • Statistični urad RS, • zavarovalnice (24-urno nezgodno zavarovanje), • organizacije, ki objavijo javne razpise, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Personalne mape se nahajajo v Financah v zaklenjeni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in v Kadrih. • Zbirka pogodb o zaposlitvi v elektronski obliki se nahaja na osebnem računalniku v Prodaji - kadrovska. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov Pantheon se nahaja na osebnem računalniku v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima le vodja Financ. • Interni telefonski imenik se nahaja na osebnem računalniku v Tajništvu. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le tajnica. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema. • Starejši podatki o zaposlenih se nahajajo v stalnem arhivu (skladišču) pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu. Prostor je pod stalnim 24 urnim nadzorom. Zaposleni v arhivu (skladišču) nadzirajo fizično dokumentacijo v prostoru v času uradnih ur od 7. do 15. ure vsak dan od ponedeljka do petka. Izven delovnega časa skrbi za varnost varnostna služba. Dostop do prostorov imajo zaposleni v arhivu (skladišču). Dostop do podatkov iz arhivske dokumentacije imata vodja skladišča ter skladiščnik, zaposlen v podjetju Masterline s predhodno najavo pri vodji skladišča s pisnim pooblastilom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki samoiniciativno pošljejo prošnje za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto d
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Prošnja za delo: ime, priimek, datum in kraj rojstva, začasni ali stalni naslov, državljanstvo, življenjepis, končana izobrazba, delovne izkušnje, delovna doba, dokazila o izobrazbi, dokazila o izobraževanjih, elektronski naslov, telefon, poklic. • Podatki o izobrazbi: stopnja, naziv in vrsta šole, zaključno leto šolanja, aktivno znanje tujih jezikov, druge diplome, kvalifikacije, posebna znanja izven stroke. • Podatki o sedanji zaposlitvi: delodajalec, naziv dela, datum zaposlitve, opis dela.
 • Uporabniki zbirke: • Agencije za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija s prosilci za zaposlitev se nahaja v zaklenjeni omari v Prodaji - kadrovska. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • posredovanje podatkov za namene javnih razpisov za povračilo dela stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naziv delovnega mesta zaposlenega, dosežena dosedanja izobrazba, naziv izobraževanja, vrednostno spremljanje izobraževanja, dnevnice, povračilo stroškov, termin izobraževanja, kraj, stranka izobraževanja, certifikat, • dodatno za izobraževanja v tujini: številka potnega lista, št. osebne izkaznice, kraj izdaje.
 • Uporabniki zbirke: • organizatorji izobraževanj, • pristojna institucija javnega sektorja, ki subvencionira stroške izobraževanja na podlagi objave javnega razpisa, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija o rezultatih izobraževanj se nahaja v personalnih mapah, ki se nahajajo v Financah v zaklenjeni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in v Kadrih. • Prijavnice na izobraževanja se nahajajo v omari v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima le referent finančne službe ter prodajni inženir – kadrovik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Zakonec je zaposlen, upokojen, ni zaposlen; Število družinskih članov, vključno z vami; Število vzdrževanih družinskih članov (za davčno olajšavo); Število otrok; Število vzdrževanih članov (za davčno olajšavo); Podatki o družinskih članov: Ime, EMŠO, Sorodstveno razmerje, Ali je vzdrževan, Ali bo zavarovan po delavcu. • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime, -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja (077 družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto)(podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v personalnih mapah, ki se nahajajo v Financah v zaklenjeni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in v Kadrih. • Elektronska zbirka podatkov Pantheon se nahaja na osebnem računalniku v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima le vodja Financ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85/03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • Inšpektorat za delo RS, • zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode (dodatno nezgodno zavarovanje), • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija o poškodbah pri delu se nahaja v Financah v zaklenjeni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in Kadrih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: • zdravnik medicine, športa in dela, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija o preventivnih zdravstvenih pregledih se nahaja v omari v Prodaji - kadrovska. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. • Elektronska zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih se nahaja na osebnem računalniku v Prodaji. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), • izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naziv delovnega mesta, datum rojstva, datum izpita.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija o opravljenem usposabljanju za varno delo se nahaja v Financah v zaklenjeni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in prodajni inženir.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih zaposlenim

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • povračila stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, datum začetka zaposlitve, podatek o skupni delovni dobi do začetka zaposlitve v družbi, transakcijski račun, občina prebivališča, davčna uprava, pristojna enota ZPIZa, bruto plača zaposlenega, prehrana in prevoz na delo, dodatek na delovno dobo, osebna in poslovna stimulacija, povračila materialnih stroškov, številka izvršbe, številka kreditne pogodbe, število skupnih obrkovo, zaporedna številka obroka, višina odtegljaja. • podatki o prispevku za pokojninsko zavarovanje, prispevku za zdravstveno varstvo, prispevku za poškodbe pri delu, prispevku za porodniško varstvo, obračun odhodnine. • podatki z obrazca M4/8 (poročanje enkrat letno na ZPIZ)– matična številka, priimek, zavarovan od –do, skupno število opravljenih ur rednega dela, št. ur za delo preko polnega delovnega časa, skupna bruto plača, prispevki za pokojninsko zavarovanje iz plač in na plače, število ur za katere je bilo izplačano nadomestilo, leto iz katerega je bila vzeta osnova za izplačilo, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem. • podatki, ki se posredujejo ZZZS: ime, priimek, matična številka, prvi dan zadržanosti z dela, delovni čas zaposlenega, leto osnove za obračun bolniške, skupno število opravljenih ur, skupna bruto plača za opravljene ure, urna postavka, koeficient za obračun boleznine, čas zadržanosti, znesek vseh prispevkov na plače, bruto nadomestilo za boleznino. • podatki z bolniškega lista: ime, priimek, bivališče, datum rojstva, registrska številka upravičenca, čas zadržanosti, število ur bolniške, vrsta bolezni. • podatki s potnih nalogov: ime, priimek, čas prihoda, čas odhoda, destinacija službene poti, kratek opis namena službene poti, registrska številka osebnega vozila, število dnevnic, povračilo stroškov cestnine, hotelski računi.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • banke, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Plačilne liste se nahajajo v omari v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima vodja financ in referent finančne službe. • Tekoči potni nalogi se nahajajo v Tajništvu. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa tajnica. • Starejši potni nalogi se nahajajo v stalnem arhivu (skladišču) pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu. Prostor je pod stalnim 24 urnim nadzorom. Zaposleni v arhivu (skladišču) nadzirajo fizično dokumentacijo v prostoru v času uradnih ur od 7. do 15. ure vsak dan od ponedeljka do petka. Izven delovnega časa skrbi za varnost varnostna služba. Dostop do prostorov imajo zaposleni v arhivu (skladišču). Dostop do podatkov iz arhivske dokumentacije imata vodja skladišča ter skladiščnik, zaposlen v podjetju Masterline s predhodno najavo pri vodji skladišča s pisnim pooblastilom. • Druga računovodska in finančna dokumentacija se nahaja v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima vodja financ in referent finančne službe. • Elektronska zbirka podatkov Pantheon se nahaja na osebnem računalniku v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima le vodja Financ. • Pisna zbirka računovodskih podatkov se nahaja v varovanih prostorih zunanjega računovodskega servisa. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač, direktor družbe ter vodja financ pri upravljavcu na zahtevo. • Elektronska zbirka računovodskih podatkov se nahaja v varovanih prostorih na strežnikih zunanjega računovodskega servisa. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe prek računovodske aplikacije. Podatki so zaščiteni s posebno zaščitno programsko opremo, z geslom na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije. • Del tekoče pisne kadrovske in računovodske dokumentacije (nekatere plačilne liste in pogodbe o zaposlitvi) se nahaja v prostorih pogodbenega izvajalca. Prostori so varovani z alarmom in zaklenjeni. Dostop do prostorov je mogoč skozi dvojna ognjevarna kovinska vrata, ki se odklepajo s ključem. Ključ ima direktor pogodbenega izvajalca. Dostop do dokumentov imajo zaposleni, od katerih ima vsak svojo kodo za vklop in izklop alarma. Za vsa pretekla leta je enakovrstna dokumentacija shranjena v arhivu, ki se nahaja v kletnih prostorih pogodbenega izvajalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki z napotnice: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice. • Drugi podatki: delovne izkušnje študenta/dijaka, podatki o morebitni službeni poti (registrska številka, vrsta osebnega vozila), telefonska številka študenta/dijaka.
 • Uporabniki zbirke: • študentski servisi, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Tekoča dokumentacija v zvezi s študentskim delom se nahaja v Tajništvu. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa tajnica in zaposleni v Financah. • Starejša dokumentacija v zvezi s študentskim delom se nahaja v stalnem arhivu (skladišču) pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu. Prostor je pod stalnim 24 urnim nadzorom. Zaposleni v arhivu (skladišču) nadzirajo fizično dokumentacijo v prostoru v času uradnih ur od 7. do 15. ure vsak dan od ponedeljka do petka. Izven delovnega časa skrbi za varnost varnostna služba. Dostop do prostorov imajo zaposleni v arhivu (skladišču). Dostop do podatkov iz arhivske dokumentacije imata vodja skladišča ter skladiščnik, zaposlen v podjetju Masterline s predhodno najavo pri vodji skladišča s pisnim pooblastilom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Avtorske pogodbe: Ime, priimek, davčna številka, EMŠO, podatki o stalnem oz. začasnem prebivališču oz naslov, transakcijski račun, vrsta avtorskega honorarja, kopijo potrdila davčnega urada RS o tem ali je avtor (kulturna dejavnost) zavezan za DDV ali potrdilo o priznavaju posebnih olajšav po Zakonu o dohodnini, datum opravljene storitve, vrednost opravljene storitve oz. izplačane storitve, • Podjemne pogodbe: Naziv in naslov pogodben e stranke, davčna št., ime in priimek zastopnika / direktorja, Predmet pogodbe, podatek o vrsti razmerja med pogodbanimi stankami, način izvrševanja pogodbe, pogodbeno ceno, obračun, strotitev in plačini pogoji, Obveznosti izvajalca, Obveznosti uporabnika, opredelitev pogodbene tajnosti, Veljavnost pogodbe, sprememebe in ostop od pogodbe, Končne določbe pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod RS za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka pogodb (avtorske, podjemne in druge) se nahaja v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imata vodja financ in referent finančne službe. • Tekoči računi se nahajajo v Tajništvu. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopata tajnica ter referent finančne službe. • Starejši računi se nahajajo v stalnem arhivu (skladišču) pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu. Prostor je pod stalnim 24 urnim nadzorom. Zaposleni v arhivu (skladišču) nadzirajo fizično dokumentacijo v prostoru v času uradnih ur od 7. do 15. ure vsak dan od ponedeljka do petka. Izven delovnega časa skrbi za varnost varnostna služba. Dostop do prostorov imajo zaposleni v arhivu (skladišču). Dostop do podatkov iz arhivske dokumentacije imata vodja skladišča ter skladiščnik, zaposlen v podjetju Masterline s predhodno najavo pri vodji skladišča s pisnim pooblastilom. • Elektronska zbirka računovodskih podatkov v zvezi z avtorskimi in podjemnimi pogodbami se nahaja v varovanih prostorih na strežnikih zunanjega računovodskega servisa. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe prek računovodske aplikacije. Podatki so zaščiteni s posebno zaščitno programsko opremo, z geslom na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah za sklenjene pogodbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • kontaktiranje za potrebe izvajanja podpisanih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, naziv delovnega mesta oz. funkcija kontaktne osebe, elektronska pošta, pogodbeni partner, kjer je zaposlen posameznik tj. kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pogodb se nahaja v omari v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov zaposleni v Financah, prodaji in logistiki. • Projektne mape se nahajajo v omari v Logistiki. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v Logistiko imajo vsi zaposleni. Do podatkov lahko dostopajo vsi zaposleni v delovnem času.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o poslovnih kontaktih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pri potencialnih pogodbenih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, naziv delovnega mesta, elektronska pošta, pogodbeni partner, kjer je zaposlen posameznik tj. kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Vizitke s poslovnimi kontakti se nahajajo pri zaposlenih po oddelkih. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Do prostorov in podatkov lahko dostopajo zaposleni v oddelkih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o pravicah vstopa v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • delavci zunanjih izvajalcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje obsega pravic zaposlenih in oseb, ki delajo pri upravljavcu na podlagi drugih pravnih naslovov glede vstopa v poslovne prostore.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, uporabniške kode za alarm.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o pravicah vstopa v poslovne prostore se nahaja v varovanih prostorih zunanje varnostne službe. Prostori se zaklepajo s sistemom elektronske ključavnice, varovani so s kontrolo pristopa in z alarmnim ter 24- urnim video- nadzornim sistemom. Dostop do prostorov imajo pooblaščeni varnostniki zunanje varnostne službe. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni varnostniki zunanje varnostne službe in pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (pooblaščene odgovorne osebe). • Elektronska zbirka podatkov o pravicah vstopa v poslovne prostore se nahaja na računalnikih v varovanih prostorih zunanje varnostne službe. Prostori se zaklepajo s sistemom elektronske ključavnice, varovani so s kontrolo pristopa in z alarmnim ter 24- urnim video- nadzornim sistemom. Dostop do prostorov imajo pooblaščeni varnostniki zunanje varnostne službe. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni varnostniki zunanje varnostne službe (zaposleni na delovnem mestu operaterja), ki imajo za to posebno dovoljenje in lastno šifro ter pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (pooblaščene odgovorne osebe).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizič
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • uveljavljanje študijskega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, davčna št., del.mesto, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (dopust, bolniške do 30 ur itd.), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila (npr. bolniške v breme zavoda), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, čas prihoda in odhoda, opravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov (excel) Mesečno poročilo za namene obračuna plač se nahaja na osebnem računalniku v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imaTA vodja financ in referent finančne službe. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o dopustih se nahaja na osebnem računalniku v Prodaji - kadrovska. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna dokumentacija o dopustih se nahaja v personalnih mapah v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v Financah in Kadrih. • Bolniški listi in druga dokumentacija v zvezi z izrabo delovnega časa se nahaja v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov imajo le zaposleni v Financah. • Elektronska zbirka podatkov Pantheon se nahaja na osebnem računalniku v Financah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa in pa tudi, če v pisarni ni zaposlenega med delovnim časom, zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo zaposleni v Financah, ostali zaposleni pa v njihovi prisotnosti oz. po predhodni odobritvi direktorja. Dostop do podatkov ima le vodja Financ. • Elektronska zbirka računovodskih podatkov v zvezi z izrabo delovnega časa se nahaja v varovanih prostorih na strežnikih zunanjega računovodskega servisa. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku obračuna plač in direktor družbe prek računovodske aplikacije. Podatki so zaščiteni s posebno zaščitno programsko opremo, z geslom na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov za potrebe marketinga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • organizacija raznih dogodkov (simpoziji, poslovna srečanja, prezentacije...), • statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, delovno mesto, e-mail, telefon
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisni seznam za potrebe marketinga se nahaja v zaklenjeni omari v Prodaji. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. • Elektronski seznam za potrebe marketinga se nahaja na osebnem računalniku v Prodaji. Zaklenjena so vrata vstopa v poslovno stavbo, poslovna stavba je varovana z alarmom. Dostop v prostor imajo vsi zaposleni, do podatkov pa lahko dostopa le prodajni inženir. Zbirka je varovana z geslom na ravni operacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam