Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Majcigerjeva 37
Naziv ali firma: Dom Antona Skale
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se posebni podatki nanašajo, Za potrebe postopka odločanja in izvajanje dekjavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava inšpektoratu: 1. podatki o delodajalcu, 2. Podatki o delavcu, 3. Podatki o nezgodi, 4. Podatki o prijavitelju Prijava poškodbe OE zdravstva: 1. podatki o zavezancu za prijavo, 2. Podatku o poškodovancu, 3. Podatki o poškodbi na delo, 4. Podatki o neposrednem vodji, 5. Podatki o očividcu, 6. Poročilo zdravnika, ki je pregledal oškodovanca, 7. Mnenje inšpektorja dela oz. vodja službe VPD, Prijava nezgode zavarovalnici: 1. Zavarovalec, 2. Zavarovana oseba, 3. Podatki o nezgodi, 4. Podatki o vozniškem in prometnem dovoljenju, 5. Potrdilo podjetja, 6. Izjava zastopnika zavarovalnice (Osebni podatki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ure na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, prejšnje poškodbe pri delu (koliko), poškodovani del telesa, če je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nezgoda: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je nezgoda pripetila: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do dela, na poti iz dela domov, na službenem potovanju...), koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je na istem delovnem mestu že kdaj zgodila nesreča, vir nesreče, vzrok nesreče, ugotovitve stopnje ogroženosti delovnega mesta, uporaba varstvenih ukrepov, odrejena uporaba varnostnega sredstva, osebna varstvena oprema, izvedba splošnih in posebnih ukrepov za varstvo pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat RS zs delo, sodišče, zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je v ognjevarni omari v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15. 02. 2005 izdal ravnatelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka o šolski dokumentaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, ki so vpisani v Dom Anton Skale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična knjiga, letno organizacijsko poročilo, dokumentacija o vzgojnem delu oddelkov , Dnevik za druge oblike dela, mapa vzgojnih ukrepov; dokumentacija o učencih v domu (napotitvena odločba, osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje, s podatki iz 4. točke 95. člena Zakona o osnovni šoli, karton, v katerega se vpisujejo podatki o morfoloških značilnostih učenca, potrdila in obvestila, ki jih izdaja dom: obvestilo o vzgojnem ukrepu, potrdilo o bivanju učenca v domu, obvestilo o prestopu ali prešolanju učenca med šolskim letom),
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja dokumentacija so izven delovnega časa zaklenjeni in v ignje varni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne. 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatkise iz zbirke osebnih podatkov ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o napredovanju učencev in izdanih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, ki so vpisani v Dom Antona Skale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava inšpektoratu: 1. podatki o delodajalcu, 2. Podatki o delavcu, 3. Podatki o nezgodi, 4. Podatki o prijavitelju Prijava poškodbe OE zdravstva: 1. podatki o zavezancu za prijavo, 2. Podatku o poškodovancu, 3. Podatki o poškodbi na delo, 4. Podatki o neposrednem vodji, 5. Podatki o očividcu, 6. Poročilo zdravnika, ki je pregledal oškodovanca, 7. Mnenje inšpektorja dela oz. vodja službe VPD, Prijava nezgode zavarovalnici: 1. Zavarovalec, 2. Zavarovana oseba, 3. Podatki o nezgodi, 4. Podatki o vozniškem in prometnem dovoljenju, 5. Potrdilo podjetja, 6. Izjava zastopnika zavarovalnice Podatki o učencu: ime, priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o napredovanju učenca (opisno pedagoško poročilo o napredku učenca), podatki o izdanih listinah (mapa vzgojnih ukrepov, pohvale).
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ, Zavarovalnica, zdravstveni dom,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani izven delovnega časa v zaklenjennih prostorih in v ognjevarni omari. Postopki in ikrepi za zavarovnje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne: 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, ki so vpisani v Dom Antona Skale, starši učencev, vpisanih v Dom Antona Skale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime, priimek, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za varnost učenca in delo z učencem; podatki o starših: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih listinah, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: CSD, Zdravstvenih institucij, domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni in se nahajao v ognjevarni omari Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne: 15. 02. 2005, sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podakov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ure tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: število ur (polni ali krajši delovni čas), dejansko opravljene ure, deljen delovni čas, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače (Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Ur.l. 52/94 in sprememb in dopolnitev KP za področje vzgoje in izobraževanja v RS, Ur.l. 49/95, 34/96, 28/99, 50. člen, 51. člen, 46. člen...), neopravljene ure za čas nezmožnosti za delo v breme organizacije; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (bolniška, porodniška..., ); neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah, izplačane plače, plače od dobička, neto plače, nadomestilo neto plače v breme organizacije, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za: solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, MŠŠ, AJPES, DURS, UJP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v ognje varni omari v prostorih, ki so izvne delovnega časa zaklenjeni, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjiga
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična knjiga, personalne mape z osebnim kartonom delavca, program za plače,
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v ognje varni omari v prostorih, ki so izvne delovnega časa zaklenjeni, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podakov se ne povezuje z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v dom in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v Dom Antona Skale, Maribor, starši oziroma skrbniki učencev, vključenih v Dom Antona Skale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična knjiga: št. matičnega lista, priimek, očetovo (materino) ime in ime učenca, datum rojstva, datum vstopa v dom, datum izstopa iz doma, vzroki izstopa iz doma, vzroki prestopa, kam je pestopil, od kod je izstopil, opombe, Osebni list Dokumentacija o zdravstvenem stanju, Odločba o namestitvi
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v ognje varni omari v prostorih, ki so izvne delovnega časa zaklenjeni, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v Dom Antona Skale
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zdravstvene preventive
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime, priimek, spol, datum, kraj, država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem; podatki o telesni višini in teži v posemaznih periodnih obdobjih (zapisano 2 do 3 x letno).
 • Uporabniki zbirke: Interno uporabo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v ognje varni omari v prostorih, ki so izvne delovnega časa zaklenjeni, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov, ki jih je dne 15. 02. 2005 sprejel ravnatelj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in uradnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam