Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INKOS D.O.O. KRMELJ
Sedež ali naslov: Krmelj 51
Poštna številka: 8296
Kraj: KRMELJ
Matična številka: 5510244000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, kadrovska številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šiffa občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šiffa občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranjo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljalca, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi vč času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela-plače zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delacvev, ki izvirajo iz plač in nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov o plačah ter inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra in naziv občine, šifra in naziv države, naslov začasnea prebivališča, izobrazba, podatek o tem, ali je delovni invalid, kategorija invalidnosti, podatek o tem ali je delno upokojen, podatek ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, podatki o drugem delodajalcu (naziv podjetja, matična številka, naslov), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b)podatki o izplačanih plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plače za tekoči mesec, izplačane v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi - bruto plača za delo v polnem delovnem času, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila plač in nadomestil plač v bruto znesku, ki bremenijo delodajalca v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; izredna izplačila (izplačila po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto izplačila (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, za nadomestila plač in za izredna plačila): plače, zaostala izplačila, nadomestila plač, izredna izplačila; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom (prevozi na delo, regresirana prehrana, potni stroški za službena potovanja), regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali odpovedi delovne pogodbe, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostne pomoči, stroški izobraževanja delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje in ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: plačani prispevki v breme zavarovanjca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje in plačane akotacije dohodnine; plačani prispevki in ostale dajatve v breme delodajalca: plačani prispevki za PIZ, prispevkič za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za zaposlovanje ter davek na izplačane plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Inkos d.o.o. Krmelj, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v računovodstvu podjetja. Dostop do osebnih podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: ime in priimek, kadrovsko številko delavca, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrsto opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katrere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci INKOS, d.o.o. Krmelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjenih omarah v kadrovski službi in računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju in preizkusih za varno delo ter praktičnih preizkusih usposobljenosti za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja, učenci in študentje na delovni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: številka in datum zapisnika; navedba dovoljenja za delo; naročnik; kraj, datum in čas; program; podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa; podatki o udeležencu preizkusa: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum usposabljanja, datum preizkusa, uspešnost/neuspešnost preizkusa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj zunanji izvajalci usposabljanja v skladu s pogodbo o izvajanju storitev• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 8 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju in preizkusih iz varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja, učenci in študentje na delovni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Splošni podatki: številka in datum zapisnika; naročnik; kraj, datum usposabljanja; tema – program usposabljanja; oblika preizkusa usposobljenosti; kraj, datum preizkusa; rezultati preizkusa; podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa; - podatki o udeležencu preizkusa: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum preizkusa, veljavnost
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -zunanji izvajalci usposabljanja v skladu s pogodbo o izvajanju storitev -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 8 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja; osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o osebi: priimek in ime, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, datum zaposlitve na delovnem mestu, zadnji pregled -podatki iz ocene tveganja: datum izjave o varnosti z oceno tveganja za delovno mesto, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ustreznost delovnega mesta, pripombe upravljalca - podatki o opravljenem pregledu: izvajalec pregleda, št. zdravniškega spričevala, datum pregleda, omejitve, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev, predlog za drugo delo, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, kraj in datum
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -pooblaščeni zdravnik v skladu s pogodbo o izvajanju storitev -zunanji izvajalci v skladu s pogodbo o izvajanju storitev -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v pisarni št. 6 podjetja in se hranijo v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št.8 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov za preventivne zdravstvene preglede se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu; osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer p
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, - Podatki o okoliščinah poškodbe: kdaj se je pripetila nesreča - datum, dan v tednu, ura, redni čas/nadure; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – opis poškodbe; mesto poškodbe; - podatki o neposredni vodji: ime in priimek, stalno prebivališče; - podatki o očividcu: ime in priimek, stalno prebivališče; - poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca - ostali podatki: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; sprejeti ukrepi ob poškodbi; podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu zdravniku in inšpekciji dela; , oseba, ki je poškodbo prijavila; naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo; podatki o raziskavi poškodbe: kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal; izguba delovnih dni zaradi poškodbe;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -zunanji izvajalci v skladu s pogodbo o izvajanju storitev -Inšpektorat za delo RS -zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode (dodatno nezgodno zavarovanje) -ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 8 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani delavcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime -spol - podatki o stalnem prebivališču: ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države - podatki o začasnem prebivališču: ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države - EMŠO državljanstvo -davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Davčna uprava RS -izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah v pisarni št. 5 in 6 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izvajanju strokovne prakse študentov oziroma delovne prakse dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov in dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom oz. dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o šoli dijaka/študenta: ime šole, naslov, ravnatelj -podatki o dijaku/študentu: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka -predmet pogodbe, čas trajanja pogodbe, obseg usposabljanja: šolsko leto, študijski semester, letnik, število tednov/število ur/mesecev, skupno število
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -Davčna uprava RS -izobraževalna institucija (ocena študentovega oz. dijakovega dela) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 6 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o občasnih in začasnih delih študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstveno zavarovanje, in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o pooblaščeni organizaciji, ki napotuje na delo: naziv oziroma ime z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice - podatki o naročniku -podatki o dijaku/študentu: ime in priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta dela, ki ga bo opravljal, izobraževalni zavod, ki ga trenutno obiskuje • ostali podatki: višina plačila, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, opozorilo delodajalcu, da je dolžan ob pričetku dela izročiti dijaku oziroma študentu en izvod napotnice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj - Davčna uprava RS -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 5 in 6 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o družbenikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki, ki imajo v lasti deleže.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis v sodni register, izvedba skupščin, izplačila, analiza lastniške strukture, obveščanje družbenikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o družbeniku fizični osebi: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno/začasno bivališče, nominalni delež, odstotek od osnovnega kapitala, državljanstvo, številka bančnega računa -Podatki o družbeniku pravni osebi: firma, naslov, davčna številka, bančni račun, nominalni delež, odstotek od osnovnega kapitala, telefonska številka stacioniranega telefona -Podatki o zastopniku pravne osebe: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno/začasno bivališče, državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -DURS -AJPES -Sodni register -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 3 in 4 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Določi jih direktor s pooblastilom.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o zunanjih izvajalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Osebe, ki opravljajo delo v podjetju na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju dela, pa nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi z upravljavcem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela oseb, ki delajo na drugih pravnih podlagah, statistična obdelava ur po vrsti plačil; izstavljanje računov za plačilo oseb, napotenih na delo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o organizaciji, preko katere osebe opravljajo delo pri upravljavcu: - Podatki o osebi, ki opravlja delo: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, pošta), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, pošta), datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega razmerja, šolska izobrazba, poklic, delovno mesto, podatki o delovnem dovoljenju (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje, številka, organ, ki je izdal delovno dovoljenje) - Podatki o zdravniškem pregledu osebe, ki opravlja delo: vrsta zdravniškega pregleda, datum zdravniškega spričevala, podatek o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delovno mesto - Podatki o preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom osebe, ki opravlja delo: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto oz. delo, ki ga opravlja, datum izdaje potrdila, številka potrdila, datum veljavnosti potrdila o preizkusu znanja - Podatki o mesečni prisotnosti na delu osebe, ki opravlja delo: prisotnost na delu v dnevih in urah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -Davčna uprava RS -na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 6 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju in fizične osebe ki vstopajo v ali izstopajo iz proizvodnih prostorih ter se gibljejo na v krogu zunanjih naprav in na dvorišču.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja upravljavca, spremljanje nevarnosti ogroženosti objekta in zunanjih naprav.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni, incidenčni dogodki do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek oseb, datum, čas vstopa oziroma izstopa, številko kamere.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov na računalniku, so monitorji dostopni samo pooblaščenim osebam podjetja. Prostori, kjer so monitorji in računalnik za izvajanje videonazdora, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Morebitne kopije videoposnetkov se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare in se hranijo v pisarni vodja tehničnega sektorja podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o telefonskih številkah fizičnih oseb in registrskih številkah osebnih avtomobilov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in druge fizične osebe glede na potrebe upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - telefonska številka stacionarnih in mobilnih telefonov - registrska številka osebnega avtomobila (glede na potrebe)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, se hranijo v pisarni št. 2 in 6 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih ali storitvah, pošiljanje ponudb, vabil na dogodke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov stalnega ali začasnega bivališča - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja INKOS, d.o.o. Krmelj -Davčna uprava Republike Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 7 in 9 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 02.04.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam