Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INPRO INŽENIRING, NADZOR, PROJEKTIRANJE D.O.O. NOVO MES
Sedež ali naslov: LOKE 14
Poštna številka: 8351 STRAŽA
Kraj: LOKE
Matična številka: 5514347000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih; Evidenca o družinskih članih zaposlenih delavcev;

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi; družinski člani zaposlenih delavcev;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz socialnega, zdravstvenega ter pokojninskega zavarovanja; izvajanje pogodb o zaposlitvi;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. d. podatki o družinskih članih: - ime in priimek: - EMŠO: - davčna številka: - kraj rojstva: - občina rojstva: - država rojstva: - stalno in začasno bivališče; - status:
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ Slovenije; ZZZS; pooblaščeni delavci v podjetju; zunanji partnerji, ki opravljajo računovodska in kadrovska dela;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija z zbirkami osebnih podatkov v papirni obliki se hrani tako, da je razvrščena pregledno in po posameznih vsebinskih sklopih. Shranjena je tako, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Dokumentacija z zbirkami osebnih podatkov se v podjetju hrani v tajništvu ali drugem prostoru. Način in mesto hrambe podrobneje določi v direktor. Dokumentacija z zbirkami osebnih podatkov se brez soglasja direktorja ne sme odnašati iz prostorov družbe. Za nadzor je odgovoren direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Naši podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam