Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tivolska cesta 48
Naziv ali firma: Factor banka d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5777011
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca komitentov borznega poslovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti borznega poslovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, EMŠO, ime banke, številka pogodbe, vrsta posla.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Factor banki d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen čas ali nedloločen čas, invalid ali upokojen, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, dopol. delo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. SISBON – slovenski informacijski sitem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z ZBan-1, so banke in hranilnice vzpostavile sistem izmenjave informacij o boniteti komitentov, in sicer od 1.1. 2008 dalje. Skladno z ZBan-1C so od 1.7.2010 dalje nadgradile sistem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 matični podatki o komitentu: skladno z roki hranjenja podatkov o posameznih poslih, za osebni stečaj 5 let po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja. 2. matični podatki o poslih:1 leto po zapadlo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. matični podatki o komitentu • osebno ime • datum in kraj rojstva • naslov stalnega in začasnega prebivališča • davčna številka • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti) 2. matični podatki o poslih • vrsta posla (posojila, poroštva drugim, garancije in menični avali) • datum sklenitve posla • oznaka valute • znesek ob odobritvi • znesek neodplačanega dela obveznosti • znesek anuitete oz. obroka • vrsta anuitete oz. obroka • odplačilna doba v mesecih • podatki o moratoriju • datum zapadlosti 3. poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni poslovni dogodki • datum plačila obveznosti • predčasno plačilo • sprememba odplačilnega obdobja • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka 4. poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni poslovni dogodki • datum nastanka zamude • znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe • odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON (banke in hranilnice) . Pooblaščeni zaposleni Factor banje d.d. in sicer v naslednjih primerih: • sklepanje novega posla s komitentom, • izterjava zapadlih obveznosti, • reklamacija komitenta in • posodabljanje njegovih matičnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Factor banki d.d.. 2. Dogovor o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON s prilogami, veljaven od 1.8.2009, objava: 31.7.2009 (podpisniki članice, ZBS, SRC). 3. Pogodba med ZBS in SRC o procesiranju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam