Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEA COLLEGE- VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO
Sedež ali naslov: Kidričevo nabrežje 2
Poštna številka: 6330
Kraj: Piran
Matična številka: 5939739000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (dodiplomski in podiplomski študij)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavljeni za vpis in vpisani dodiplomski in podiplomski študenti GEA College - Visoke šole za podjetništvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vpisa, za potrebe visokošolske dejavnosti GEA College - Visoke šole za podjetništvo, za potrebe državnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija, letnik študija, študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatki o tem ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja ter ocena, dosežena na izpitu
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Služba za finance, računovodstvo in kontroling GEA Colege d.d. na podlagi izredne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 23.11.20063 sprejel Upravni odbor GEA College - Visoke šole za podjetništvo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjeta odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pogodbenih predavateljih in asistentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predavatelji in asistenti posameznih učnih predmetov, ki se izvajajo na GEA College - Visoki šoli za podjetništvo in s katerimi so sklenjene podjemne pogodbe (pogodbe o delu).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe akreditacije visokošolskih programov, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje vabil na dogodke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, davčni urad, številka TRR in banka, habilitacija, strokovni naslov, podjetje zaposlitve, telefonske številke, e-mail naslov, izobrazba, znanje tujih jezikov
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Služba za finance, računovodstvo in kontroling GEA College d.d. na podlagi izredne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 23.11.2006 sprejel Upravni odbor GEA College - Visoke šole za podjetništvo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam