Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KENEX D.O.O.
Sedež ali naslov: Sela pri Dobovi 3a
Poštna številka: 8257
Kraj: Dobova
Matična številka: 5596483000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Kenex d.o.o., bivši zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca; šifra delavca; matična številka delavca; spol; EMŠO; kraj, občina in država rojstva; državljanstvo; stalno in začasno prebivališče - naslov, pošta, krajevna skupnost, občina; telefonska številka; davčni urad; naziv banke, številka osebnega računa; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; datum zaključka izobraževanja; dodatno izobraževanje; stroškovno mesto; delovno mesto; izmensko delo; delovni čas (ur na teden); zavarovalna doba; skupna delovna doba; delovna doba v podjetju Kenex d.o.o.; skupna pokojninska doba; dokupljena delovna doba; oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas); datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja; kategorija invalidnosti; datum nastanka invalidnosti; številka sklepa ZPIZ, datum sklepa; opis omejitev po odločbi; odstotek okvare; družinski člani - priimek in ime, spol, rojstni podatki, EMŠO, sorodstveno razmerje, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, potrdilo o vpisu; ostali podatki v zvezi z izrednim dopustom; zdravstveni podatki (nega otroka, povečano število dni dopusta); zakonski stan (samohranilec), dela delovnega mesta, ki ga delavec opravlja; dodatno zdravstveno zavarovanje; prevoz na delo; letni dopust, regres; bolniški dopust; davčne olajšave; delovno dovoljenje (številka, veljavnost); porodnice; očetovski dopust; predhodni in obdobni zdravniški pregledi; izpiti iz varstva pri delu; pogodbeni pripadniki rezervne sestave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, zaposleni, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. 1.RS št. 86/04), na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki je shranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni direktorja ali v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Osebne mape bivših zaposlenih so shranjene v arhivu, upokojencev še ni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 28.09.2006 in je stopil v veljavo 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela (o plačah)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Kenex d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejnaje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: priimek in ime delavca; rojstni priimek delavca, šifra delavca; matična številka delavca; EMŠO; rojstni kraj; stalno in začasno prebivališče; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); naziv banke; številka osebnega računa; davčni urad; davčna številka; število družinskih članov za davčno olajšavo; priimek in ime družinskega člana; davčna številka družinskega člana; tarifni razred oz. osnova za plačo; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja; zavarovalna doba do datuma sklenitve delovnega razmerja; delovno razmerje; dodatno zdravstveno zavarovanje; dodatno pokojninsko zavarovanje; Podatki o delovnem času: možno število ur s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom; skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom oz. dejansko opravljene ure; skupaj opravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije - ure letnega dopusta; ure počitka ob državniih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; obdobje plačanega očetovskega dopusta; obdobje porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se ne prejema nadomestilo plače iz sredsstev delodajalca-ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela (refundacije); očetovski neplačani dopust; ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; Podatki o plačah: izplačane neto in bruto plače - za delo s polnim delovnim časom, stimulativni del plače, izplačane nagrade, plače iz dobička; neto/brutto plače - za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom; nadomestilo neto/brutto plače v breme organizacije - za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto/brutto plače v breme drugih (refundacije); prejemki delavca - solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, potni stroški, prehrana; odbitki - krediti, članarine; zavarovanje, sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, zaposleni, zunanji sodelavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. 1 RS št. 86/04), na podalgi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obračun plač izvaja za družbo zunanji izvajalec tovrstnih storitev, ki ima za to tudi ustrezne računalniške programe. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko (dokumentacija, ki je podlaga za obračun plač in določeni izpisi zadev), se izven delovnega časa in v primeru odsotnosti poslovnega sekretarja zaklepajo. Arhiv osebnih podatkov je vedno zaklenjen. Dostop v bazo podatkov vodenih v sami družbi ima pooblaščena poslovna sekretarka (v primeru njene daljše odsotnosti lahko tudi drug delavec, če ga direktor pooblasti) in direktor družbe. Osebne mape bivših zaposlenih so shranjene v arhivu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna vloga posameznika za zaposlitev, pisno soglasje iskalca zaposlitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki iščejo zaposlitev pri Kenexu d.o.o. preko uradnega razpisa (potrebe po delavcih) ali kar tako naslovijo svojo vlogo na družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Morebitna sklenitev delovnega razmerja v primeru izkazane potrebe po določeni vrsti kadra.
 • Rok hrambe (neobvezno): 12 mesecev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o iskalcu zaposlitve, ki jih navedejo v svoji vlogi za zaposlitev. Priimek in ime; spol; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; datum in kraj rojstva; elektronski naslov; telefonska številka; izobrazba; dodatna znanja; funkcionalna znanja; delovne izkušnje; hobiji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le poblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 28.09.2006 in je stopil v veljavo 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca praktikantov na šolski praksi in dijakov ali študentov; opravljajo dela po napotnici

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo dela na podlagi pogodbe med organizacijo in izobraževalno institucijo ali na podlagi napotnice, ki jo izda študentski servis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejnanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za statistično obdelavo podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, rojstni podatki, EMŠO, status, šola, dosedanje delovne izkušnje, trajanje dela, razpored na delovno mesto, izpit iz varstva pri delu, naziv banke, številka osebnega računa, znanje jezikov, hobiji.
 • Uporabniki zbirke: Dijaki, študenti, pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, študentski servisi, šole, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega skretarja upravljavca. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 28.09.2006 in je stopil v veljavo 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pogodb o sodelovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo z družbo Kenex d.o.o. na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov-sedež samostojnega podjetnika, davčna številka, davčni urad, naziv banke, številka TR, datum pogodbe, pogodbeni znesek oziroma urna postavka; predmet pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, pooblaščeni zunanji pogodbeni sodelavci, DURS, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca in zunanjega sodelavca za izvajanje finančno-računovodskih storitev. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določei v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 28.09.2006 in je stopil v veljavo 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca nagrajencev v nagradni igri družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe, ki kupujejo izdelke, ki jih družba prodaja in želijo sodelovati v nagradni igri. Nekaj pojasnil o poteku igre. Ob nakupu prejmejo telefonsko številko, na katero lahko sporočijo svojo telefonsko številko, če želijo sodelovat
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vročitev nagrade nagrajencem, katerih telefonska številka je bila izžrebana.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca podatkov, pooblaščeni zunanji pogodbeni sodelavci, DURS, drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni poslovnega sekretarja upravljavca in zunanjega sodelavca za izvajanje finančno-računovodskih storitev. Prostori, omare in miza, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki je bil sprejet 28.09.2006 in je stopil v veljavo 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam