Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAKULTETA ZA PODIPLOMSKE DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Sedež ali naslov: Predoslje 39
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1555057000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut fakultete, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani upravnega odbora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca sej UO.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, funkcija, doba članstva.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZDANIH IN PREJETIH RAČUNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in opravljenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje in obdelava računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa, datum knjiženja.
 • Uporabniki zbirke: Dekan, prodekan, računovodska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ČLANOV SENATA FAKULTETE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut fakultete, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani senata fakultete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca, obračun in izplačilo sejnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, funkcija, doba članstva.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, akademski profesorski zbor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih pogodb – varstvo pravnega prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, podatke o zavezancu za DDV, izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, naročnik, predmet – vsebina pogodbe, obseg dela, čas trajanja pogodbenega razmerja, pogodbena vrednost, datum podpisa pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, upravni organi oz. druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Davčna uprava RS in drugi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O DELOVNEM ČASU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, Pravilnik o poslovnem in delovnem času.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje prisotnosti na delovnem mestu, izpolnjevanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, izvajanje pravilnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, čas prihoda in odhoda z delovnega mesta, vzrok izredne odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O NAJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje najemnih pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (naziv firme), naslov, davčna številka (ID za DDV), številka transakcijskega računa, naslov ter drugi podatki o poslovnih prostorih (m2), ki so predmet najemne pogodbe, višina najemnine, ačin plačila najemnine, čas trajanja pogodbenega razmerja, datum sklenitve pogodbe, aneksi k pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podjemnih pogodb – varstvo pravnega prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, podatke o zavezancu za DDV, izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, naročnik, predmet – vsebina pogodbe, obseg dela, čas trajanja pogodbenega razmerja, pogodbena vrednost, datum podpisa pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, upravni organi oz. druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS in drugi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O ŠTUDENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (zbirka podatkov obsega evidence na podlagi 1., 2., in 3. točke prvega odstavka 81. člena Zakona o visokem šolstvu).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke (študenti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja študijskega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina stalnega prebivališča, država stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, občina in država rojstva, narodnost, državljanstvo, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, spol, zaposlitev, naziv in naslov (kraj, poštna številka) podjetja zaposlitve, poklic, vrsta zaposlitve, vpisna številka, dosežena izobrazba, država visoke/uni. šole, leto diplomiranja, datum vpisa, vrsta vpisa glede na študijski program, podatki o znanju tujih jezikov, podatki o prehrani in bivanju v času študija, podatki o opravljenih izpitih, posamezni in povprečni oceni, zapisnik o izpitih (prijava, potek izpita, dosežena ocena), datum prijave teme magistrske naloge, datum zaključka študija-datum zagovora zaključne naloge.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, akademski zbor profesorjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O DELU PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti-občasno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja občasne pomoči – dela preko ŠS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, izobraževalna institucija, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PEDAGOŠKIH SODELAVCEV FAKULTETE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut fakultete, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pedagoški sodelavci fakultete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja študijskega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, podatke o zavezancu za DDV, izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, vrsta pogodbe, podatek o pedagoški usposobljenosti, habilitaciji, nosilcu predmeta.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, akademski profesorski zbor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O KONČANEM PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu, interni akt Pravilnik o seminarskih nalogah v tretjem semestru magistrskega študija in o magistrskem delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Magistri/specialisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje študijskega programa v skladu s soglasjem Sveta za visoko šolstvo in odločbo Ministrice za šolstvo, znanost in šport v vpisu fakultete v evidenco visokošolskih zavodov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina stalnega prebivališča, država stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, zaposlitev, naziv in naslov (kraj, poštna številka) podjetja zaposlitve, vpisna številka, datum vpisa, člani komisije za zaogovor, naslov magistrske/specialistične naloge, datum zagovora zaključne naloge, številka diplome.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in uprava fakultete, javna objava na spletni strani www.fds.si dostopna vsem obiskovalcem spletne strani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, ZDR.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, dosežena izobrazba, številka transakcijskega računa, zaposlitev za določen, nedoločen čas, zaposlitev s polnim/krajšim delovnim časom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja, bolezni, število ur na delu, tedenski obveznosti.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov so v elektronski obliki v ognjevarni omari – sefu, podatki v papirnati obliki se nahajajo v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam