Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA MOZIRJE
Sedež ali naslov: Hribernikova ulica 4
Poštna številka: 3330
Kraj: MOZIRJE
Matična številka: 5588090000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov izdanih zdravil Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

  • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti,Pravilnik o opravljanju lekarniške dejavnosti
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
  • Rok hrambe (neobvezno): Glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov,ZZZS številka,reg.št., podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavorovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp
  • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemnad.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirke hranijo so varovane v skladu z ZVOP1in internim pravilnikom
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ,ZZZS
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

  • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Uradni list RS št. 40/06) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) za preventivne zdravstvene preglede: - ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče invalidnost, vrsta invalidnosti, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela iz ocene tveganja, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; morebitne omejitve, predlagano drugo delo, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na pregled. b) za poškodbe pri delu: - osebni podatki, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal do nastanka nesreče, ali je že kdaj prej utrpel nesrečo na delu, naravo poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja (delovno razmerje), kdaj in kje se je zgodila nesreča, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bil delavec na delovnem mestu ogrožen in/ali je delovno mesto zavarovano, ali je delavec uporabljal osebna varnostna sredstva.
  • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; direktor, strokovni sodelavec v FRS, ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 NAZARJE
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov za kognitivno farmacevtovo storitev pregled uporabe zdravil

  • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci lekarne
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil
  • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
  • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: •magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih javnega zavoda/lekarne o varovanju osebnih podatkov
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

  • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje DODATNI PODATKI: d) krediti: - številka pogodbe, - datum pogodbe, - vrsta odtegljaja, - tip kredita, - znesek obroka, - višina kredita, - število obrokov - status olajšave pri dohodnini; e) vzdrževani družinski člani: - priimek, - ime, - datum rojstva, - davčna številka, - šifra sorodstva; f) podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: - številka pogodbe, - datum pristopa, - datum začetka zavarovanja, - datum izračuna dob, - leta delovne dobe na dan pristopa, - vzrok prekinitve, - pokojninska doba na dan pristopa (let, mesecev), - premijski razred, - znesek premije delodajalca, - znesek premije zaposlenega; g) delovna doba: - status zaposlitve, - celotna delovna doba, - delovna doba v podjetju;
  • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; stokovni sodelavec v FRS, direktor.
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih

  • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. DODATNI PODATKI: d) podatki za študente/dijake - naziv študentskega servisa - letnik izobraževalne ustanove - naziv izobraževalne ustanove - status študenta/dijaka do - vpisna številka študenta/dijaka - številka osebnega dokumenta študenta/dijaka e) ostali podatki: - telefon
  • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugi); strokovni sodelavec v FRS, direktor.
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register, kazenske evidence.
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

  • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa DODATNI PODATKI: c) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta; d) mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih
  • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; strokovni sodelavec v FRS, direktor.
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

  • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v lekarni, člani sveta zavoda, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - za zaposlene delavce: - osebni podatki, vrsta in trajanje izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, pridobljeni naziv oziroma poklic, - s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti:- ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, konec dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis nalog, prerazporeditve delavca, opis del z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja.
  • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Ministrstvo za javno upravo, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, Lekarniška zbornica Slovenije, sodišča,
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

  • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Uradni list RS št. 40/06) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01, 43/11).
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri
  • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, - datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa
  • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; VARS Emil Šantl s.p. , Gorica pri Šmartnem 44, 3000 CELJE; direktor, upravljalec računalniških aplikacij
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

  • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
  • Rok hrambe (neobvezno): Do 3 mesece po objavi razpisa prostega delovnega mesta
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - datum rojstva, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje
  • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec v FRS, direktor
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam