Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDILAB, DIAGNOSTIČNI RADIOLOŠKI CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: Vodovodna 100
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5787955000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v tej zbirki je pogodbeno razmerje, naročilo in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti - Podatki, shranjeni v zbirki se nanašajo na paciente – odjemalce oziroma koristnike storitev družbe MEDILAB d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje naročenih zdravstvenih storitev ter obračun in posredovanje ZZZS-ju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, EMŠO, datum rojstva, tel. številka, elektronski naslov, podatki o zdravstvenem stanju, morebitna invalidnost
 • Uporabniki zbirke: - delavci družbe MEDILAB d.o.o., ki imajo dostop do podatkov zaradi izvedbe naročene storitve pacientu - ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v računalniški obliki na sedežu podjetja. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ZZZS-ja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sta 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, drugi podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - delodajalec - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabe video nadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Video nadzor se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaščita ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vzpostavljen imamo nov sistem in predviden rok dinamike hranjenja podatkov je trenutno 6 mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetki s časovnim žigom. Podatki o dostopu do podatkov in posredovanju podatkov. Ime in priimek, podjetje, datum, ura, namen dostopa, do katerih posnetkov je bilo dostopano / so bili posredovani - časovni opis po kamerah.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (Franc Marn, Milena Zupančič, Jan Jereb), v primeru intervencij tudi varnostna služba in Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki so shranjeni v strežniškem prostoru v pritličju. Dostop do osebnih podatkov imajo le zgoraj omenjeni pooblaščenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov s strežniške prostore podjetja (klet in pritličje)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Popis dostopa se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaščita ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Začetek obiska (datum in ura), konec obiska (datum in ura), namen obiska, ime in priimek obiskovalca, podjetje kateremu pripada.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (Franc Marn, Milena Zupančič, Jan Jereb).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v prostoru kateremu pripada (klet in pritličje) Dostop do osebnih podatkov imajo le zgoraj omenjeni pooblaščenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca iznosov medicinskih podatkov iz arhiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Popis dostopa se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Najpogosteje do iznosa podatkov iz arhiva prihaja zaradi inšpekcijskih pregledov, ko se inšpektor odloči da želi videti naključne podatke (ZZZS, ZIRS, NIJZ, MZ, ...
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Začetek iznosa (datum in ura), datum in ura vrnitve podatkov, namen iznosa, ime in priimek pacientov katerih podatki so bili iznešeni. Kdao si jih je zaželel ZZZS, ZIRS, ...
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (vsi zaposleni vpleteni v inšpekcijski pregled).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v prostoru administracije v kleti. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Popis dostopa se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba plačil zaposlenim in zunanjim sodelavcem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zaposlenih (ime in priimek, rojstni datumi, naslov, davčna številka, davčna enota, EMŠO, delovna doba, finančni podatki – številka bančnega računa, krediti in drugi odtegljaji, podatki o družinskih članih potrebni za izračun dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (vodstvo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v prostoru administracije v pritličju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Popis dostopa se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba plačil zunanjim sodelavcem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki pogodbenih sodelavcev (ime in priimek, rojstni datumi, naslov, davčna številka, EMŠO, finančni podatki – številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (vodstvo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v prostoru administracije v pritličju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Popis dostopa se opravlja pod pogoji in v s skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci družbe MEDILAB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba plačil zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zaposlenih (ime in priimek, rojstni datumi, naslov, davčna številka, davčna enota, EMŠO, delovna doba, finančni podatki – številka bančnega računa, krediti in drugi odtegljaji, podatki o družinskih članih potrebni za izračun dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Medilab (vodstvo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v prostoru administracije v pritličju. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17.04.2014 sprejel direktor družbe MEDILAB d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam