Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG
Sedež ali naslov: Dunajska 22
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5848598000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zdravnikih in farmacevtih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki in farmacevti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je, da lahko družba natančno in pravočasno zagotovi splošne in specifične informacije o proizvodih in z njimi povezanimi strokovnimi aktivnostmi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, naziv in terapevtsko področje oz. naziv delovnega mesta, specializacija, ustanova kjer so zaposleni, oddelek in naslov ustanove, delovni čas, telefonska številka (službena in/ali zasebna), elektronski naslov (služben in/ali zaseben), zaznamek ali je javni uslužbenec, zaznamek, če se podatki posredujejo pogodbenemu partnerju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), objavljen v Uradnem listu št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), objavljen v Uradnem listu št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. - Številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo pleče in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: -- bruto plača za delo s polnim delovnim časom, -- bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, -- bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), -- bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: -- bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): -- bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, -- dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): -- plača, -- zaostalo izplačilo, -- nadomestilo plače, -- izredno izplačilo; Podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), objavljen v Uradnem listu št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme dugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se zanimajo za sklenitev delovnega razmerja v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje morebitnih novih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki delajo v družbi preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela (študentski servisi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznos
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, telefonska številka, fakulteta, ki jo obiskuje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidence oseb, ki opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi Obligacijskega zakonika RS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za družbo opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi iz Obligacijskaga zakonika RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev pogodb. - Iskanje oseb za občasna dela. - Iskanje morebitnih novih pogodbenih sodelavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, davčni urad (izpostava in naslov), zavezanec za DDV, stopnja normiranih odhodkov, številka računa, banka, institucija/ustanova (naziv in naslov), status (javni uslužbenec ali zasebnik).
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenid delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Prijave neželenih učinkov zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki ter ostalo medicinsko osebje (npr. medicinska sestra) in farmacevti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je, da družba lahko po potrebi pridobi dodatne informacije o prijavljenjem neželenem učinku zdravila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, naziv in terapevtsko področje oz. naziv delovnega mesta, specializacija, ustanova kjer so zaposleni, oddelek in naslov ustanove, telefonska številka (službena in/ali zasebna), elektronski naslov (služben in/ali zaseben).
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Podatki o kliničnih raziskavah v zvezi z zdravili

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki ter ostalo medicinsko osebje (npr. medicinska sestra) in farmacevti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je, da družba vodi in ovrednosti delo pogodbenih partnerjev v kliničnih raziskavah
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma vsaj 10 let po zaključku klinične raziskave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, naziv in terapevtsko področje oz. naziv delovnega mesta, specializacija, ustanova kjer so zaposleni, oddelek in naslov ustanove, telefonska številka (službena in/ali zasebna), elektronski naslov (služben in/ali zaseben), zaznamek ali je javni uslužbenec.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Schering-Plough Central East AG Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori) so varovani na način, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Varovani prostori se ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo, zaklepajo. Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v pristojnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa omogoča tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani in kdo je to storil. Programska oprema na strežniku je varovana s proti-požarnim zidom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1. oktober 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam