Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Želva d.o.o. Ljubljana, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
Sedež ali naslov: Samova 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5475236000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju, družinski člani - otroci zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: priimek in ime, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, delovni kraj, delovni čas, status, čas za katerega je sprejet, delovne naloge, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o dodatnih izobraževanjih, podatki o odgovornosti in kršitvah delovnih obveznosti, podatki o napredovanju, podatki o letnem dopustu, izjave-pooblastila delavcev, podatki o plači, številka del. knjižice, zakonski stan, podatki o delovni in pokojninski dobi; otroci: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Plače zaposlenih v podjstju, krediti - administrativne prepovedi zaposlenih.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o varovancih, ki so vključeni v Varstveno delovni center invalidskega podjetja Želva, njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci, starši, oz. zakonski zastopniki, sorodniki (brat, sestra)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o varovancu: ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, banka in številka HK ali TR, datum vstopa in izstopa v VDC, skrbništvo, stalna zdravila, podatki o stanovanju, o socialno ekonomskem stanju, podatki o nagradah in prisotnosti varovancev, številka osebne in zdravstvene izkaznice, podatki o invalidnosti, individualizacijski načrti in poročila; podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: ime, priimek, roj. podatki, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, zakonski stan; podatki o sorodnikih (brat, sestra): ime, priimek, datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. zbirka podatkov o lastnikih, najemnikih in uporabnikih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stavrnopravni zakonik (Ul. RS, št. 87/02), Stanovanjski zakon (Ul. RS, št. 69/03), Zakon o davčnem postopku (Ul. RS, št. 117/06), Pogodbe o opravljanju upravniških storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki nepremičnin, najemniki nepremičnin, uporabniki nepremičnin, izvajalci storitev (fizične osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje storitev poslovanja z nepremičninami po pogodbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o lastniku, najemniku, uporabniku: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, kontaktni podatki lastnika (elektronski naslov, telefonska številka)
 • Uporabniki zbirke: posamezniki v podjetju, pooblaščeni za izvajanje nalog po pogodbah o opravljanju upravniških storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o lastnikih, najemnikih in uporabnikih nepremičnin se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom. Zbirka OP se znotraj teh prostorov hrani v zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam