Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
Sedež ali naslov: KOLODVORSKA 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5349907000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 41. in 43. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun nadomestila osebnega dohodka, za analizo nezgod pri delu, za prijavo nezgode Inšpektoratu RS za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o poškodovancu: ime in priimek, naslov bivališča, spol, državljanstvo, EMŠO oz. datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo; 2. podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, interna raziskava;3. podatki o prijavitelju: ima in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe;4. poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične ali psihične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe, opis dogodka po izpovedi poškodovanca.5, zaporedna številka prijave, organizacijska enota poškodovanega delavca, število ur bolniške, bruto znesek v EUR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci , Inšpektorat RS za delo, pooblaščeni osebni zdravnik poškodovanca, pooblaščeni zdravnik medicine dela, Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varovanje zdravje RS in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v ognjevarni omari in je pod nadzorom delavcev Službe upravljanja s kadri in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poizvedb o obstoju in številki TRR komitentov banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v povezavi z različnimi zakonskimi določbami drugih predpisov, ki zahtevajo posredovanje teh podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev in izdaje računov za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki arhivirajo ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka v skladu s 352. členom Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/2001) zaradi morebitnih odškodninskih terjatev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o komitentih banke: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. TRR; - podatki o poizvedbi: datum prejema, poizvedovalec, pravna podlaga (sklep o izvršbi, sodba, poravnava…), odgovor na poizvedbo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, osebe in organi, ki so skladno z zakonodajo upravičene pridobiti podatek o številki TRR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izobraževanj ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke, katerim banka sofinancira šolnino.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja ob delu v primeru sofinanciranja dela šolnine s strani banke zaradi izpolnjevanja dogovorjenih pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, datum nastopa dela pri banki, delovno mesto, ki ga zaseda, organizacijska enota, izobrazba, zahtevana za to delovno mesto, dosežena izobrazba , izobraževalna inštitucija (smer, smer, stopnja izobraževanja), cena šolnine za posamezen letnik, morebitno dosedanje sofinanciranje s strani banke, oceno delovne uspešnosti delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v ognjevarni omari in je pod nadzorom delavcev oddelka upravljanja s kadri, izobraževanja in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Arhiv podatkov o vzpostavitvi poslovnega razmerja z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu ZBan-2 (Ur.l. RS, št. 25/15), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur.l. RS, št. 68/2016), Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so sklenile kratkoročno ali dolgoročno vezano vlogo, obročno varčevanje - Fizične osebe, ki so odprle osebni račun in njihovi pooblaščenci - Fizične osebe ki so odprle hranilno vlogo; Naključne stranke z UPN nad 1.000,00 €; Zamenjava valut nad 1.000,00 €
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zapisani osebni podatki in lastnoročni podpis komitenta na pristopnicah ali pogodbah, služijo za opravljanje identifikacije komitenta.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po dokončnem odplačilu kredita ali zaprtju posameznih računov v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01,) glede morebitnih terjatev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja, podatek o davčnem rezidentstvu: država rezidentstva za davčne namene, davčna številka države rezidentstva - Podatki o pooblaščeni osebi, ki sklepa poslovno razmerje v imenu komitenta: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja - Podatki o pooblaščencih: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor, varnostna služba - na sedežu banke), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev poslovne mreže. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prejetih sodnih in davčnih sklepov o izvršbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2; Ur.l. RS, št. 25/2015) in pogodbena določila
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki banke v sodni izterjavi, vključno z morebitnimi poroki, zastavitelji in drugimi možnimi sodolžniki (dediči pokojnih dolžnikov; pravni nasledniki; po zakonu soodgovorne osebe idr.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki so v izterjavi, za učinkovito vodenje postopkov izterjave ter z njimi povezanih sodnih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka sodnega postopka (pravda, izvršba, insolvenčni postopek). Po tem času se podatki zaradi možnosti obnove postopka arhivirajo za dobo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dolžnikih banke v sodni izterjavi: osebno ime/naziv firme, naslov stalnega/začasnega prebivališča, - podatki o izvršbi: sklep o izvršbi, znesek izterjave, poročila izvršitelja, cenitvena poročila, drugi sklepi, izdani v sodnem postopku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, upniki in izdajatelji sklepov, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka pravnih poslov, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zadev v sodni izterjavi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB), Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C), Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) in pogodbena določila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki banke v sodni izterjavi, vključno z morebitnimi poroki in zastavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki so v izterjavi, za učinkovito vodenje postopkov izterjave, vodenje postopkov zaradi insolventnosti ter s tem povezanih sodnih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka sodnega postopka. Po tem času se podatki arhivirajo za dobo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dolžnikih, porokih, zastaviteljih in drugih možnih sodolžnikih banke v sodni izterjavi (v nadaljevanju: dolžniki): osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, kraj rojstva, davčna številka, telefonska/mobilna številka, elektronski naslov, št. TRR, podatki o premoženju (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, poslovni deleži v družbah), podatki o družinskih članih dolžnikov, podatki o delodajalcu dolžnika, podatki o višini in strukturi dohodkov dolžnika; podatki o ostalih izvršbah zoper dolžnika, podatki o poslovanju s komitentom (dolžnikom): kreditna pogodba, pogodba o odprtju in vodenju TRR, pristopnica, opomini, notarski zapis, kreditna kartica, izpis kartice prometa TRR; Podatki o izvršbi: sklep o izvršbi, znesek izterjave, poročila izvršitelja, cenitvena poročila, ZK izpiski, prodajne pogodbe; podatki o insolvenčnih postopkih: opravilna številka postopka, datum začetka postopka in izterjave, pristojno sodišče; podatki o osebnem stečaju dolžnika: začetek in končanje postopka osebnega stečaja, pristojno sodišče, začetek postopka za odpust obveznosti, izdaje in pravnomočnost sklepa o odpustu obveznosti; datum odstopa terjatve v izterjavo, datum prodaje terjatve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka pravnih poslov, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca imetnikov hranilnih vlog

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu ZBan-2 (Ur.l. RS, št. 25/15), Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št. 79/2001 in spremembe), pogodbena določila, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so odprle hranilno vlogo in njihovi zastopniki, skrbniki, pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje stanja in prometa na hranilni knjižici.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaprtju HV v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01) glede morebitnih terjatev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja, podatek o davčnem rezidentstvu: država rezidentstva za davčne namene, davčna številka države rezidentstva - Podatki o pooblaščeni osebi, ki sklepa poslovno razmerje v imenu komitenta: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja - Podatki o pooblaščencih: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev poslovne mreže. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o funkcionalnem izobraževanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se funkcionalno izobraževali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova funkcionalnega izobraževanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oz. širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, delovno mest, nastop dela po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ,naziv izobraževanja, datum izobraževanja, število ur internega izobraževanja, število ur eksternega izobraževanja, izvajalec izobraževanja, znesek izobraževanja, prijava na seminar.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka upravljanja s kadri, izobraževanja in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 13. člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; (Uradni list RS, št. 40/2006) in 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 21/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke in tisti, katerim je prenehalo delovno razmerje v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja or. njegovega prenehanja, uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V računalniški obliki: ime in priimek, spol, enotna matična številka, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega oz. začasnega, prebivališča , državljanstvo , končana šola, smer šole, leto zaključka, stopnja šolske izobrazbe, poklicna /strokovna izobrazba, st. strokovne usposobljenosti, st. strokovne izobrazbe, šifra banke in številka transakcijskega računa, članstvo v sindikatu , olajšave vzdrževanih družinskih članov, vrsta invalidnosti in stopnja invalidnosti, datum nastopa dela v banki, skupna delovna doba pred nastopom dela v banki, delovna doba pri pravnih prednikih, številka pogodbe o zaposlitvi, šifra delovnega mesta, delovno mesto, tarifni količnik, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, stroškovno mesto, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, znesek uskladitve, stalnost, družinski člani, sor. Razmerje, datum rojstva, spol, naslov stalnega prebivališča, št. Dni letnega dopusta. V fizični obliki se v personalnih mapah nahajajo: 1. zaposlitvena dokumentacija: razpis za prosto delovno mesto, objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, prošnja za zaposlitev, življenjepis, sklep o izbiri podatke o delavki/cu, izjava o seznanjenosti z internimi akti in pravnimi predpisi, izjava o dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti, obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine, pristopnica za včlanitev v Sindikat bančništva Slovenije, izjava o višini potnih stroškov, sklep o izročitvi prijave ob nastopu dela, obrazec za izpolnitev kadrovskih podatkov, kontrolni list ob pričetku delovnega razmerja, 2. zavarovanja: potrdilo o prijavi in odjavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja – obrazec M–1/M–2,sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja - obrazec M – 3, prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov - obrazec M – DČ, 3.varnost in zdravje pri delu: potrdilo o opravljenih zdravstvenih pregledih, potrdilo o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, prijava poškodbe pri delu – obrazec ER – 8, obvestilo o izvajanju video nadzora, potrdilo o opravljenih preizkusih znanja iz požarne varnosti, 4. delovna dokumentacija: popis aplikacij, članstvo v komisijah in odborih, odločbe in mnenja iz ZPIZ, disciplinski postopki, primopredajni zapisnik, 5. LRP: letni razvojni pogovori z delavcem, nagrade, 6.izobraževanja:potrdilo o dokončani izobrazbi, potrdilo o dodatnih znanjih, kopije različnih certifikatov, 7.pogodbe: pogodbe o zaposlitvi in morebitni dodatki k pogodbi o zaposlitvi, pogodbe o izobraževanju in morebitni dodatki k pogodbi o izobraževanju, program pripravnikovega dela, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, določitev komisije za oceno poskusnega dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v ognjevarni omari in je pod nadzorom delavcev oddelka upravljanja s kadri, izobraževanja in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca imetnikov osebnih transakcijskih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu ZBan-2 (Ur.l. RS, št. 25/15), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT; Ur.l. RS, št. 60/2007 in spremembe), pogodbena določila, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, njihovi skrbniki, pooblaščenci in zastopniki, ki so odprle osebni večvalutni ali evrski račun v banki ( osebni račun s knjižico, mladinski račun, gotovinski račun, nerezidentski račun).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi pošiljanja mesečnih izpiskov o stanju in prometu na osebnem računu, obveščanja o novostih v ponudbi DBS, vodenja stanja na osebnem računu, odobritve limita na računu, opominjanja zaradi negativnega stanja na računu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaprtju osebnega računa v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01) glede morebitnih terjatev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja, podatek o davčnem rezidentstvu: država rezidentstva za davčne namene, davčna številka države rezidentstva - Podatki o pooblaščeni osebi, ki sklepa poslovno razmerje v imenu komitenta: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja - Podatki o pooblaščencih: Ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev poslovne mreže. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca imetnikov vezanih depozitov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu ZBan-2 (Ur.l. RS, št. 25/15), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur.l. RS, št. 68/2016), pogodbena določila, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so sklenile kratkoročno ali dolgoročno vezano vlogo : vezava sredstev v devizah ali domači valuti, obročno varčevanje, varčevanje v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje stanja na vezani vlogi ( obrestovanje).
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zapadlosti depozita v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01) glede morebitnih terjatev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja, podatek o davčnem rezidenstvu: država rezidentstva za davčne namene, davčna številka države rezidentstva
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev poslovne mreže. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o danih kreditih prebivalstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu ZBan-2 (Ur.l. RS, št. 25/15), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur.l. RS, št. 68/2016) in pogodbena določila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so najele kredit, izpolnile vlogo za odobritev kredita ter podpisale pogodbo o najemu kredita.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi spremljave plačil kredita in obresti, opominjanja zaradi zamude plačil, predčasnega poplačila kredita.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po dokončnem odplačilu kredita v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01) glede morebitnih terjatev članov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o najemniku kredita: ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, državljanstvo, kraj in država rojstva, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev, ki bodo predmet transakcije ali poslovnega razmerja, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka, EMŠO, podjetje zaposlitve, dejavnost fizične osebe. Podatki o kreditnih porokih in soplačnikih: ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, kraj in država rojstva, podatki o osebnem dokumentu: vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje, datum veljavnosti osebnega dokumenta, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka, EMŠO, državljanstvo, podjetje zaposlitve, dejavnost fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev poslovne mreže. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Sporočeni podatki na podlagi 68. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma

 • Pravna podlaga (neobvezno): 68. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur.l. RS, št. 68/2016).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki izvajajo gotovinske transakcije, ki presegajo vrednost 15.000 EUR; stranke in transakcije, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje določb 68. in 69.člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma-1 (Ur.l. RS št. 80/2016)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po sporočanju Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): 122. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma -1 (Ur.l. RS št. 68/2016), intreni akti banke za obvladovanje tveganj pred zlorabo Deželne banke Slovenije d.d. v namene pranja denarja in financiranja terorizma,Pravilnik o v
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki za transakcije iz 1. in 2. odstavka 68. člena ZPPDFT-1, upoštevaje nabor podatkov iz 1. in 2. točke 137 člena ZPPDFT- 1 : osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, vrsta, številka in izdajatelj uradnega osebnega dokumenta fizične osebe in podatek ali je oseba politično izpostavljena ter v zvezi s tem vir sredstev za zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za fizično osebo, pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki opravlja dejavnost, zastopnika druge osebe civilnega prava in vse dejanske lastnike subjektov, delež lastništva dejanskih lastnikov, namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke, ki je fizična oseba; datum sklenitve poslovnega razmerja, datum in čas izvedbe transakcije; namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče osebe, ki ji je transakcija namenjena, znesek in valuta, v kateri se opravi transakcija, podatki o izvoru premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali naziv druge osebe ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka in državljanstvo in podatek o politični izpostavljenosti in v zvezi s tem vir sredstev člana druge osebe civilnega prava.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence o sporočenih podatkih gotovinskih transakcij in transakcij v tvegane države nad 15.000 EUR se hranijo v skladu s Hišnim redom DBS d.d. in so varovane na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Evidence sporočenih podatkov o strankah ali transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in/ali financiranja terorizma se hranijo v skladu s Pravilnikom o varovanju tajnih podatkov v Deželni banki Slovenije d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EXACT - zbirka podatkov imetnikov plačilnih kartic (Maestro in MasterCard)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so v banki odprle transakcijski račun s plačilno kartico in podpisale vlogo izdajo kartice. Pravne osebe, ki so v banki odprle transakcijski račun in podpisale okvirno pogodbo. Fizične in pravne osebe, ki so izpolnile vlogo za izdajo plačilne in poslovne kartice Activa MasterCard. Fizične osebe, ki so v banki odprle predplačniški račun in izpolnile vlogo za izdajo predplačniške kartice Activa MasterCard.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se potrebujejo za naročilo plačilnih kartic, vodenje in upravljanje kartičnih računov, reševanje reklamacij iz naslova poslovanja s plačilnimi karticami ter izdelavo statističnih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Banka hrani podatke o imetniku kartice 10 let po zaprtju kartičnega računa (PAN-a).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o imetniku kartice: Ime in priimek, Transakcijski račun, Naslov komitenta, Davčna številka, osebni dokument, Omejitve (limiti) pri poslovanju s plačilno kartico, GSM številka
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. Procesni centri Activa in Bankart. Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( video nadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Oddelka plačilnih instrumentov. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom v skladu z Navodili za poslovanje s karticami Activa Maestro s kontrolnimi točkami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov uporabnikov elektronske in mobilne banke (DBS NET, DBS PRONET in mDBS)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki so izpolnile vlogo za pridobitev elektronskega bančništva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se potrebujejo za aktiviranje dostopa do e-banke, izvrševanje naknadnih sprememb uporabnikov elektronske banke, reševanje reklamacij iz naslova uporabe elektronske banke ter izdelavo statističnih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let v skladu s 355. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. , 83/01).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, šte. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku e-banke: ime in priimek fizične osebe, elektronski naslov, transakcijski račun, spol, IP-naslov se nahajajo v zbirki podatkov. Na shranjenih papirnih obrazcih za fizične osebe pa se dodatno nahajajo še naslednji podatki o uporabniku e-banke: davčna številka, kraj rojstva, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta, naslov bivanja, poštna številka, kraj, telefonska številka, GSM številka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v Deželni banki Slovenije d.d. - Adacta kot zunanji izvajalec v primeru nujno potrebnih posegov ob predhodni odobritvi od odgovornih bančnih delavcev. - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih : Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega ( videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Oddelka elektronskega bančništva. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca pogodb o borznem posredovanju in vodenju računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 51/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki trgujejo z vrednostnimi papirji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence oseb, ki imajo odprt trgovalni račun, za učinkovito vodenje in vpogled za nemoteno poslovanje stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po prenehanju poslovanja s stranko se podatki arhivirajo za dobo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o osebah, ki imajo odprt trgovalni račun pri DBS: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. osebnega dokumenta in kdo ga je izdal, št. TRR, podatki o zmožnosti poslovanja in izkušnje o poslovanju z vrednostnimi papirji (stranka sama opredeli), razlogi za odpiranje trgovalnega računa, izobrazba stranke, dejavnost stranke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja investicijskega bančništva in Oddelka podpore investicijskemu bančništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori so varovani z magnetno električno ključavnico, izven delovnega časa pa se zaklepajo zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Oddelka upravljanja s portfelji in analizo trga, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca pooblaščencev transakcijskih računov pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPLASS (Ur.l. RS, št. 58/09 in spremembe ), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT; Ur.l. RS, št. 68/2016 in spremembe).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu, osebe, ki so pooblaščene za polaganje gotovine in pooblaščene osebe za zastopanje pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za učinkovito vodenje in vpogled v poslovanje s TRR pravne osebe in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Še 10 let od datuma zaprtja transakcijskega računa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pooblaščencih: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, roj. datum, kraj in država rojstva, davčna številka, št. osebnega dokumenta in izdajatelja, št. TRR, razlogi za odpiranje transakcijskega računa in delovno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci in drugi, po zakonu pooblaščeni državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), izven delovnega časa pa se pisarne zaklepajo. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Oddelka spremljave transakcijskih računov. Do računalniško vodenih podatkov lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca izplačil članom nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/2006, Zakon o bančništvu (Ur.l. Rs, št. 104/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Nadzornega sveta banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izplačil v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o članih NS banke: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja finančnega upravljanja, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (DURS, revizija ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka računovodstva, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca izplačil zaposlenim

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006), Zakon o davku na izplačane plače (Ur.l. RS, št. 21/2006), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV; Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DBS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izplačil v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih banke: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. TRR; vzdrževani družinski člani. Dodatno priporočilo: Pri evidencah, vezanih na delovno razmerje zaposlenih v DBS (npr. 9, 20, 33), je potrebno, ob upoštevanju določb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) – 1. in 7. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) in 19. člen (pravna podlaga za vsebino evidence).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (DURS, revizija,).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka računovodstva, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/2006), Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001) in pogodbena določila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe s katerimi ima banka sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izplačil v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o osebah s katerimi ima banka sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja finančnega upravljanja, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (DURS, revizija ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev oddelka računovodstva, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca članov uprave in NS in z njimi povezanih oseb ter zaposlenih na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi in njihovih družinskih članov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-1; Ur.l. RS, št. 131/2006, 1/2008, 109/2008, 19/2009, 98/2009, 79/2010) ter Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 117/2006), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; Ur.l. RS, št. 65/2009), Mednarodni računovodsk
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave in nadzornega sveta in z njimi povezane osebe ter zaposleni na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev podatkov o povezanih osebah po 30. in 164. čl. Zban, 16. in 17. čl. ZDDPO-2 za različne namene ter MRS 24.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,Stalno bivališče, Davčna številka, Zaposlitev, Funkcije v upravnih in nadzornih organih drugih pravnih oseb, Začetek in prenehanje funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja finančnega upravljanja, uprava banke, svetovalci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena je pod nadzorom delavcev oddelka računovodstva poročanja in registrov, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca članov uprave in povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št.131/2006 ) ter Zakon o dohodku pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 117/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave banke in z njimi povezane osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev podatkov o povezanih osebah po 30. in 164. čl. Zban ter 16. in 17. čl. ZDDPO-2 za različne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,-Stalno bivališče,-EMŠO, - Datum rojstva, - Davčna številka, Zaposlitev, - Funkcije v upravnih in nadzornih organih drugih pravnih oseb, – Začetek in prenehanje funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja finančnega upravljanja, uprava banke, svetovalci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena in je pod nadzorom delavcev oddelka poročanja in registrov, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca delničarjev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji Deželne banke Slovenije d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna evidenca delničarjev banke zaradi obračuna in izplačila dividend.
 • Rok hrambe (neobvezno): Mesečna uskladitev delniške knjige s KDD 5 let, izplačila dividend 10 let, prenos lastništva delnic trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarjih banke: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča (v računalniški aplikaciji delniška knjiga), EMŠO in davčna številka se ob izpisu obvestila o izplačilu dividende delničarju prepišeta iz registra matičnih podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci in drugi po zakonskih določilih upravičeni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca zadevnih oseb in oseb s področij zaupnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 67/07 s spremembami, členi: 270, 273 in 373), Uredba 596/2014/EU (poglavje 2), interni akt banke: Pravilnik o zagotavljanju skladnosti ravnanj zaposlenih in varovanju zaupnih podatkov pri poslovanju s finančnimi instrumenti v DBS d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so jim pri opravljanju investicijskih storitev kakorkoli dostopne zaupne informacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje skladnosti ravnanj zaposlenih s Kodeksom ravnanja v DBS d.d. in internim pravilnikom; omogočanje podatkov za nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju s finančnimi instrumenti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od zadnje spremembe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04 s spremembami).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, redna zaposlitev, matična številka, delovne, poklicne ali druge naloge/dolžnosti, imena in priimki ožjih družinskih članov, kvalificirani deleži v drugih pravnih osebah, vrsta notranjih informacij, datum pridobitve dostopa do notranjih informacij, način in raven dostopa do notranjih informacij, datum prenehanja dostopa do notranjih informacij; datum sestave seznama oseb; datum zadnje spremembe vsebine seznama; datum, do katerega se hrani seznam, navedba odgovorne osebe za sestavo seznama; podpis.
 • Uporabniki zbirke: Agencija za trg vrednostnih papirjev (na njihovo zahtevo); vodstvo banke, pooblaščenec za zagotavljanje skladnosti poslovanja banke z zakonodajo; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), ter varovanje sistemske in aplikativne podpore. Dostop do prostorov je omejen s pametno kartico in je omogočen le pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. Zagotovljeno je beleženje revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki te evidence oz. zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca strank za dokovanje - numizmatika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Agentska pogodba o prodaji numizmatičnih vrednosti, sklenjena med banko in Banko Slovenije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev evidenca potencialnih strank za dokovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki so v bazi do prevzema kovancev iz dokovanja, potem pa bo tem komitentom dodelil posebni status - neaktiven.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - davčna številka - osebno ime - datum in kraj rojstva - naslov stalnega prebivališča - številka osebnega dokumenta - telefonska številka - elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci področja poslovne mreže.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca strank – naročniki zbirateljskih kovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke in ostali zainteresirani posamezniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev evidenca potencialnih strank za naročilo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki so v bazi dokler stranka- numizmatik ne prekliče abonentskega statusa, po tej odločitvi se numizmatiku dodeli status neaktiven.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, naslov bivanja, poštna številka, kraj, država, datum in kraj rojstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, davčna številka, telefonska številka, član numizmatičnega društva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci področja poslovne mreže.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. SISBON - Slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), Dogovor o prenosu Pogodbe o uporabi SISBON.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo podatkov o komitentih, fizičnih osebah med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami, ki so skladno z ZBan-2 uporabnice sistema in upravljalke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. Sistem SISBON je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem in sicer zaradi učinkovitega določanja kreditne sposobnosti komitentov ter zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti komitentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o komitentu: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja. Matični podatki o poslih: 4 leta po prenehanju obveznosti. Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti. Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika glede na 30. člen ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti). Matični podatki o poslih: vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, zapadlim dolgom in blokado/deblokado, redni in izredni limit, posojila, kartice z odloženim plačilom, poroštva drugim, izterjave in izvršbe), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz. obroka, vrsta anuitete oz. obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti. Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni poslovni dogodki (zaključek posla, ker je dolg bil poravnan, umik posla zaradi spremembe zakona, konec izvršilnega postopka, neodplačana obveznost, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka). Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni poslovni dogodki (datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi), odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa, obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: Vse banke in hranilnice, katerih glavni sedež ali sedež registrirane podružnice se nahaja v Sloveniji; finančne institucije s sedežem v RS, katerih izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in ki izpolnjujejo kriterije za vključitev v SISBON v skladu z ZBan-2; pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdaje osebnih kartic z odloženim plačilom, izpolnjujejo pogoj za vključitev v SISBON v skladu z ZBan-2 in so se za vključitev odločile. Omejeni uporabniki SISBON: drugi dajalci kreditov s sedežem v RS ali drugi državi članici EU, za katere ne velja obveznost / možnost vključitve v SISBON po ZBan-2, in ki imajo pravico do omejenega dostopa in obdelave podatkov iz SISBON skladno z določili ZPotK-1 . Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v naslednjih primerih: - sklepanje novega posla s komitentom, - izterjava zapadlih obveznosti, - reklamacija komitenta, - posodabljanje njegovih matičnih podatkov in - revizija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom, geslom ter digitalnim potrdilom shranjenim na kartici. Ostali ukrepi varovanja so opredeljeni s Pravilniko o varstvu osebnih podatkov v DBS d.d. in Varnostno politiko informacijskega sistema DBS d.d. ter drugimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki polni podatke o osebnem stečaju komitenta).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca pogodb o borznem posredovanju in vodenju računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 in 100/07), Sklep o pogojih za upravljanje investicijskih in drugih storitev za BPH (Ur.l. RS št. 106/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev podatkov v skladu z zakonom, zaradi sklenitve poslovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Banka mora hraniti podatke in pripadajočo dokumentacijo 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentih banke, ki imajo odprt trgovalni račun pri DBS: - Ime in priimek oz. firma - Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) - Davčna številka ali v primeru pravne osebe: matična številka - Elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci v oddelku podpore investicijskemu bančništvu ter delavci v Sektorju investicijskega bančništva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor in varnostna služba). Prostori so varovani z magnetno električno ključavnico, dovoljenje za vstop v prostore imajo samo zaposleni v oddelku podpore investicijskemu bančništvu. Ročno vodena zbirka se hrani v protipožarni železni omari na ključ in je pod nadzorom delavcev v sektorju. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca evidenčni list za fizično/pravno osebo

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o trgu fi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov v skladu z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Banka mora hraniti podatke in pripadajočo dokumentacijo 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentih banke, ki imajo odprt trgovalni račun pri DBS: - Ime in priimek - Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) - Rojstni podatki (datum in kraj rojstva ) - EMŠO - Osebni dokument (vrsta in številka osebnega dokumenta, ter naziv izdajatelja) - Transakcijski račun (naziv banke in številka računa) - Davčna številka ali v primeru pravne osebe: matična številka - Telefonska številka - Elektronski naslov - Dejavnost stranke - Znanje in izkušnje stranke - Finančni položaj stranke - Naložbeni cilji stranke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci Sektorja investicijskega bančništva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor in varnostna služba). Prostori so varovani z magnetno električno ključavnico, dovoljenje za vstop v prostore imajo samo zaposleni v Sektorju investicijskega bančništva. Ročno vodena zbirka se hrani v protipožarni železni omari na ključ in je pod nadzorom delavcev v sektorju. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o invalidnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi, ki uveljavljajo pri banki pravice iz preostale delovne zmožnosti; delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izvirajo iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravic, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca delavcev banke in njihovih družinskih članov, ki so kolektivno nezgodno zavarovani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje zavarovalnice v primeru sprememb (pričetka oz. prenehanje odtegovanja premije) v primeru nezgode, izpolnjevanje potrdila družbe na obrazcu prijava nezgode.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva in kraj rojstva, sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavarovalnica Adriatic Slovenica in drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v zaklenjeni omari pod nadzorom delavcev Službe upravljanja s kadri, izobraževanja in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca prisotnosti/odsotnosti z dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 13. člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z banko ter fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih banke na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzorstva, za namene obračuna dela in s tem povezanih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu: ime in priimek, matična številka, št. kartice za vstop in evidentiranje, organizacijska enota, 2. registracija dogodkov: prihod, odhod, malica, službeni prihod/izhod, bolniški izhod/prihod, vse vrste odsotnosti (dopust, bolezni, poškodbe, službena pot, seminar itd.) 3. podatki o izrabi delovnega časa: podatki o št. ur, skupno št. opravljenih delovnih ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katero se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestila plače, število dni letnega dopusta, 4. dovolilnice ( službeni izhod, prihod, zdravnik)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v ognjevarni omari in je pod nadzorom delavke Službe upravljanja s kadri in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca upokojencev banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki jim je zaradi upokojitve prenehalo delovno razmerje pri banki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno evidentiranje upokojitev bivših delavcev banke ter v zvezi z urejanjem pravicam in obveznosti, ki izvirajo iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Zbirka posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Deželni banki Slovenije d.d. in ostale osebe, ki vstopajo ali se zadržujejo v poslovnih prostorih Deželne banke Slovenije d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov ter zaradi varovanja poslovne skrivnosti; Dokazno gradivo pri reševanju reklamacij
 • Rok hrambe (neobvezno): Od 14 do 70 dni oziroma v primeru reklamacije do zaključka morebitnih postopkov ali poteka zastaralnega roka, vendar ne več kot 12 mesecev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika Datum posnetka Čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, pogodbeni izvajalec tehničnega varovanja, policija, preiskovalni organi, odvetniške pisarne, ki zastopajo banko in drugi po zakonskih določilih upravičeni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Zvočni zapisi sej ter prepisi zvočnega zapisa sej nadzornega sveta in komisij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, osebna privolitev poročevalcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta in uprave banke, vabljeni na sejo nadzornega sveta in komisij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, funkcija, službeni naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca obiskovalcev varovanega območja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov ter zaradi varovanja poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Kolikor je nujno potrebno oz. največ tri leta od vpisa, nato se zbrišejo ali na drug način uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, datum in ura, razlog obiska.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in ročno ter je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniške vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom. Do ročne vodene zbirke pa le pooblaščena osebe, ki ima dostop do prostorov z omejenim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Nagrajenci – Zadružni dan na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci oziroma nosilci priznanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nakazilo nagrad na TRR nagrajenca/nosilca priznanja in morebitne trženjske akcije.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov stalnega prebivališča - davčna številka - številka osebnega računa in banka, pri kateri ima odprt račun
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci in drugi upravičenci na podlagi zakonskih določil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (video nadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom pooblaščenih bančnih delavcev. Do računalniško vodenih podatkov lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Seznam fizičnih oseb za neposredno trženje

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1 in ZEKom; Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – podatki pridobljeni iz javno dostopnih virov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seznanjanje potencialnih strank z bančno ponudbo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime naslov stalnega prebivališča telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci področja poslovne mreže.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidenca o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih zakonitih zastopnikov, (pravnih oseb)

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPLASS (Ur.l. RS, št. 58/09 in spremembe ), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT; Ur.l. RS, št. 68/2016 in spremembe).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenec pravne osebe s katero ima banka že sklenjeno poslovno razmerje oz. bo sklenila poslovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za učinkovito vodenje in vpogled v poslovanje s TRR pravne osebe in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih zakonitih zastopnikov: - ime in priimek - naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, država) - rojstni podatki (datum in kraj rojstva) - vrsta in številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta - davčna številka - naziv delovnega mesta oz. položaj pri pravni osebi - oblika podpisa - firma in naslov pooblastitelja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (video nadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Sektorja poslovanja s pravnimi osebami in na PE (poslovnih enotah). Do računalniško vodenih podatkov lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Evidenca o dejanskih lastnikih pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPLASS (Ur.l. RS, št. 58/09 in spremembe ), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT; Ur.l. RS, št. 68/2016 in spremembe).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dejanski lastniki pravnih oseb (oz. podobnega pravnega subjekta tujega prava), s katerimi ima banka že sklenjeno poslovno razmerje oz. bo sklenila poslovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z zakonskimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, %lastništva, tip lastništva, državljanstvo, Izjava o davčnem rezidentstvo:datum, kraj in država rojstva, država rezidentstva za davčne namene, davčna številka države rezidentstva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (video nadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Sektorja poslovanja s pravnimi osebami in na PE (poslovnih enotah). Do računalniško vodenih podatkov lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 41. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke in kandidati v postopku sklenitve delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), datum rojstva, kraj rojstva (kraj, ulica, številka), naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, organizacijska enota, datum zaposlitve, nastop dela na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum ponovnega preventivnega zdravstvenega pregleda, kratek opis delovnega procesa (priprava dela, dominantna dela in naloge, tedenski delovni čas-v urah, izmena), delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto oz. morebitne omejitve, morebitno začasno oz. trajno ne izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, predlagano drugo delo, razlog morebitne ne podanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Uporabniki zbirke: Delavci Službe upravljanja s kadri, pooblaščeni zdravnik medicine dela, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v zaklenjeni omari pod nadzorom delavcev Službe upravljanja s kadri in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom, potrdila se hranijo v personalnih mapah delavcev, ki se nahajajo v ognjevarnih omarah pod ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Zbirka podatkov o osebnih stečajih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi nadaljnjih obdelav v okviru različnih evidenc na nivoju banke v zvezi s komitenti, ki razglasijo osebni stečaj
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja osnove za uvrstitev v evidenco.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o komitentih banke: osebno ime in priimek, davčna številka, datum stečaja,, šifra postopka zaradi insolventnosti, datum konca stečaja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, ki imajo omogočen dostop do centralnega registra komitentov banke in drugi z zakonom določeni upravičenci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopajo le pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradno evidenco: Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih insolventnosti (AJPES)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Zbirka klicev v Klicni center IT

 • Pravna podlaga (neobvezno): 103. člen Zakona o elektronskih komunikacijah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanja višje kakovosti tehnične podpore zaposlenim v banki; za možnost razreševanja reklamacij, naročil in intervencij, ki jih naročajo bančni delavci.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Čas in datum telefonskega klica Vsebina telefonskega pogovora
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca strank – zavarovalcev oz. seznam zainteresiranih strank za sklenitev zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke in ostali posamezniki, ki so zainteresirani za sklenitev zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev evidenca potencialnih strank za sklenitev zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki do preklica pogodbe o upravljanju storitev posredovanja zavarovalnih pogodb, po preteku dokumentacijo vrnemo zavarovalnici.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Davčna številka - osebno ime - naslov stalnega prebivališča - telefonska številka - elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, zavarovalnica Sava, zavarovalnica Vzajemna, Agro Zavarovalnica, Prva osebna zavarovalnica in drugi zakonski upravičenci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (video nadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v omari na ključ in je pod nadzorom delavcev Službe poslovanja s komitenti in na PE (poslovnih enotah). Do računalniško vodenih podatkov lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca delavcev banke, ki dostopajo do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06, 9/10, 60/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke, ki dostopajo do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev postopkov varovanja tajnih podatkov iz 122. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva, vrsta osnovnega usposabljanja (interno ali Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov), datum osnovnega usposabljanja, potrdilo o usposabljanju, izjava o seznanjenosti z zakonskimi predpisi varovanja tajnih podatkov, potrdilo da delavec ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo, da delavcev ni v kazenskem postopku zaradi navedenih kaznivih dejanj
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni bančni delavci, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Urad Vlade RS za preprečevanje pranja denarja, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov in drugi zakonski upravičenci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško in je varovana na več nivojih: Varovanje zgradbe in poslovnih prostorov v delovnem času in izven njega (videonadzor, varnostna služba), prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Ročno vodena zbirka se hrani v zaklenjeni omari pod nadzorom delavcev Službe upravljanja s kadri in organizacije, do računalniško vodene zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z uporabniškim imenom in geslom, potrdila se hranijo v personalnih mapah delavcev, ki se nahajajo v ognjevarnih omarah pod ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam