Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PVC NAGODE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O.
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 87/A
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 1510932000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvah in izvajanje Zakona o varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, delovno mesto in delovne naloge, opravljeno usposabljanje za varno delo, opravljeni preizkus znanja iz varstva pri delu, opravljeni preventivni zdravstveni pregled delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št, 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkih imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, naslov in ekspozitura banke, številka transakcijskega računa, delovno mesto, delovne pravice in obveznosti, delovne naloge, tarifni razred, osnovna plača delovni čas (ur na teden), zavarovalna doba, skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, izplačane plače za delo s polnim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače: za delo s polnim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme družbe, za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delovca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres in drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, sodišča in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, pokojninskih in zdravstvenih predpisov, davčnih predpisov, plačilo premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, datum rojstva, davčna številka, šifra davčne uprave, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina, država, telefonska številka, GSM), začasno bivališče, delovno razmerje (način objave, datum objave, sklep), sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od-do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum), delovno mesto, osebni dokument (registrska številka, datum izdaje), delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje), kraj opravljanja dela, podatki za obračun plač (ocena delovne uspešnosti delavca, neto plača, davčne olajšave), induvidualna pogodba, dopust, delovna doba (delovna doba do vstopa, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba), izobrazba (poklic, vrsta šole), funkcionalno usposabljanje, šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval), dodatna znanja, dodatne zmožnosti, družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 15 let starosti, člani za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, enotna matična številka občana, datum in kraj rojstva, stalno bivališče), zdravstveni pregledi, omejitve dela, porodniška, zaščitna delovna sredstva, zgodovina sprememb razporeditev delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Davčna uprava RS, sodišča in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca dela dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki delajo preko študentskih servisov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in obračun delovnih ur ter urejanje pravic iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, GSM, vrsta dela, število opravljenih delovnih ur po posamezni napotnici, datum pričetka in zaključka dela, usposabljanje in opravljeni preizkus za varno delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca delovnih obveznosti, izplačilo nagrade ter urejanje pravic iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, GSM, datum in kraj rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv izobraževalne ustanove, ki jo obiskuje, poklic, opravljeno izobraževanje in preizkus znanja iz varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ponudniki dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost zaposlitve ponudnika dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, GSM, status osebe, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovne izkušnje, kopije spričeval in potrdil o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o družbenikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti po Zakonu o gospodarskih družbah in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum rojstva, kopija osebnega dokumenta, vrednost kapitalskega deleža.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe PVC NAGODE d.o.o., sodni register, notar, Davčna uprava RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški obliki je kodiran z vstopnim geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so vpisani v sodnem registru.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam