Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES D.O.O.
Sedež ali naslov: VELIKA POT 22
Poštna številka: 5250
Kraj: SOLKAN
Matična številka: 1277022000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali za nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je urejen z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetega 5. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolsko izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, številka osebnega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo), znesek in upnik (za kredite, ki jih delavec plačuje preko delodajalca), možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, nadomestila plače (od tega za: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače delodajalca, drugo), skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev zavoda za zdravstveno zavarovanje (od tega za: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, izplačana bruto plača (od tega za: delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, delo, daljše od polnega delovnega časa), bruto plačo iz dobička, izplačana neto plača (od tega za: delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, delo, daljše od polnega delovnega časa), nadomestila neto plače delodajalca (od tega za: nadomestila neto plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila neto plače delodajalca), neto plačo iz dobička, neto prejemki delavca od delodajalca (od tega za: solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je urejen z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetega 5. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja iz naslova poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je zgodila nesreča (od tega na: kraju opravljanja del oziroma nalog, redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvenega zavoda, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je urejen z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetega 5. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o avtorskih pogodbah in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: avtorji po avtorskih pogodbah in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz avtorskih pogodb in študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, spol, datum rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, številka osebnega računa, znesek bruto plačila, davčna številka, številka davčnega urada, stroškovno mesto, ure opravljenega dela, mesto nahajanja dokaznega gradiva o opravljenem delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Študentski servisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski evidenci upravljavca. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je urejen z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetega 5. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam