Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Telekom Slovenije d.d.
Sedež ali naslov: Cigaletova 15
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5014018000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o naročnikih in uporabnikih storitev e-oskrbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitev e-oskrbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, izvajanje pogodbenih storitev, izvajanje tržnih in poslovnih analiz namenjenih izboljšanju ponudbe in storitev, reševanje reklamacij, neposredno trženje storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. naročniki fizične osebe: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega/začasnega prebivališča, naslov za pošiljanje računa, vrsta in številka osebnega dokumenta, kontaktne številke, naročniška številka, elektronski naslov naročnika in naslovnika, podatek o naročenih posameznih storitvah/paketih, kreditna ocena naročnika, stopnja in vrsta tveganja, podatki o plačilih, izterjavah, v primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti tudi podatki o premoženjskem stanju, podatki o preferencah naročnika, vsebovani v odgovorih na anketna vprašanja, drugi podatki na podlagi predhodnega soglasja, če se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb, pokojninska številka, ime in priimek lastnika bančnega računa, številka bančnega računa, popusti, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračilih in preplačilih, 2. naročniki pravne osebe: ime in priimek zakonitega zastopnika, podatki o kontaktni osebi (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov), 3. podatki o uporabniku fizične osebe: ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov stalnega/začasnega prebivališča, naslov lokacije, kjer je nameščena tehnična rešitev, naročniška številka, kontaktne številke, elektronski naslov uporabnika, podatek o naročenih posameznih storitvah/paketih, podatke o posebnostih v zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatke o gospodinjstvu (npr. podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje), podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (razmerje do naročnika in oskrbovalca), datum in čas pošiljanja oziroma sprejema klica oz. alarma, razlog za klic, zapis o rešitvi razloga za klic, podatki o daljši odsotnosti uporabnika, drugi podatki na podlagi predhodnega soglasja, če se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb, 4. podatke iz senzorjev nameščenih na bivališču uporabnika - gibanju na bivališču uporabnika, 5. podatki o oskrbovalcih t. j. kontaktnih osebah uporabnika v primeru nuje: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov, razmerje do uporabnika, oddaljenost od uporabnika, ali poseduje ključ od bivališča uporabnika, 6. podatek o dovoljenju za uporabo podatkov o naročniku, uporabniku, oskrbovalcu iz naročniške pogodbe za potrebe neposrednega trženja, 7. podatki o opremi: naziv opreme, proizvajalec, model, serijska številka, status (prodaja, reverz, vrnjeno, za vrniti), IMEI, št. SIM kartice (IMSI), PUK številka, PIN številka, aktivacijska koda, promocijska koda, 8. podatki o plačniku: ime in priimek ter naslov plačnika, elektronski naslov za pošiljanje računa, ime in priimek lastnika bančnega računa, številka bančnega računa, popusti, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračilih in preplačilih, 9. podatki, namenjeni preverjanju plačilne sposobnosti, pridobljeni na podlagi privolitve posameznika: zaposlitev, kontaktni podatki delodajalca, podatki o poroku in njegovi plačilni sposobnosti, morebitni drugi podatki, potrebni za sklepanje in urejanje naročniškega razmerja in preverjanje plačilne sposobnosti, 10. vložene reklamacije in pritožbe ter odločitve v teh postopkih, 11. prijava napake, vrsta rešitve in potek odprave, 12. ime, priimek in naslov naslovnika za dostavo v e-trgovini.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pooblaščeni delavci pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o delavcih in njihovih družinskih članih ter bivših delavcih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 40/02 in nadalj.), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti- ZEPDSV (Ur. l. RS, št. 40/06), Zakon o dohodnini-ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 117/06), osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, kandidati za delo, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi, dijaki in študentje, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela, štipendisti, druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge dohodke, kjer je družba kot izplačevalec dolžna odvesti dajatve, delavci napoteni na delo v družbo preko zaposlitvene agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izdaja službene izkaznice za identifikacijo delavca, kontrolo vstopov in izhodov, registracija delovnega časa, plačilo prehrane med delom, interni telefonski imenik, statistična raziskovanja in za druge uradne namene, novoletna obdaritev otrok - družinskih članov, obračunavanje bonitet pri tistih, ki uporabljajo službena vozila tudi v zasebne namene, izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov ter delavcev, napotenih na delo v družbo preko zaposlitvenih agencij in uveljavljanje njihovih pravic in dolžnosti iz tega naslova
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavci: priimek in ime, dekliški priimek, interna osebna številka, datum in kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, spol, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno, začasno in dejansko prebivališče, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem, število točk delovnega mesta, podatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, evidence o iskalcih zaposlitev, trajanje letnega dopusta, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, slika delavca, psihološki testi, podatek o prostovoljnem zdravstvenem in dodatnem pokojninskem zavarovanju, elektronski naslov, sredstva družbe v uporabi (zaščitna sredstva, službeni telefon, prenosni računalnik, osebno vozilo, in drugo). Delavci, ki opravljajo funkcije v sklopu overitelja TS CA: poleg splošnih podatkov o delavcih dodatno podatki in potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe. Napoteni delavci: priimek in ime, dekliški priimek, interna osebna številka, datum in kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, spol, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno, začasno in dejansko prebivališče, državljanstvo, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem, število točk delovnega mesta, podatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, evidence o iskalcih zaposlitev, trajanje letnega dopusta, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, slika delavca, psihološki testi, podatek o prostovoljnem zdravstvenem in dodatnem pokojninskem zavarovanju, elektronski naslov, sredstva družbe v uporabi (zaščitna sredstva, službeni telefon, prenosni računalnik, osebno vozilo, in drugo) Izplačila zaposlenim in odtegljaji: vsi podatki v zvezi z izplačili na podlagi kolektivne pogodbe, internih aktov, sklepov uprave ter Zakona o delovnih razmerjih – znesek ter vrsta prejemka (npr. povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, nagrade, dodatki, delo preko polnega delovnega časa, stimulacije, bonitete….) ter vsi odtegljaji na podlagi dokumentov, ki dajejo delodajalcu pravno podlago za obračun odtegljaja (upnik – naziv in naslov, TRR upnika, znesek odtegljaja, znesek celotnega kredita, število obrokov, preostanek kredita, številka kredita) Uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja: pravna podlaga (številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve), datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, kategorija invalidnosti, izvedenska mnenja Družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu. Dijaki in študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom ter dijaki in študenti, ki opravljajo strokovno prakso: priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, kraj dela, urna postavka, potrdilo o šolanju, izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela, kopija prve strani indeksa ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela, slika dijaka oziroma študenta. Štipendisti: priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, občina bivališča, banka, osebni bančni račun, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju, naziv šole, vrsta izobraževalnega programa, smer šolanja, letnik šolanja, zadnja dokončana šola, podatki o opravljenih izpitih, kopije spričeval, višina štipendije in nadomestila za prevoz, potrdilo o vpisu, psihološki testi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (za teste izključno delavec z izobrazbo univ. dipl. psiholog), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Slovenije, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Statistični urad RS, študentski servisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe. Podatki in potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe se hranijo v ločenih zaprtih kuvertah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisanih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in statističnih raziskovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, spol, prebivališče, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, cepljenja, zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme in roke njihovega pregledovanja, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu), razvid del oziroma nalog z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare, podatke o izvedenih varstvenih ukrepih in normativih pri takih delih oziroma nalogah, posebne zdravstvene zahteve v skladu z ZVZD, preventivni zdravstveni pregledi delavcev, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki, podatki o nezgodah izven dela, obvestila v skladu z ZVZD
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Inštitut za varovanje zdravja RS, zdravstveni zavodi oziroma pooblaščeni zdravniki družbe, Inšpektorat RS za delo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pravna oseba, ki izvaja izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo dividend, obveščanje delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, banka in osebni bančni račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pravna oseba, ki vzdržuje program za interno delniško knjigo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov oseb, ki so jim dostopne notranje informacije (Soni obrazec)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe in odvisnih družb, člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje Zakona o trgu finančnih instrumentov in podzakonskih aktov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, davčna števila, EMŠO, funkcija, ki jo oseba opravlja, delovne, poklicne ali druge naloge, pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge, razlog uvrstitve na seznam, vrsta notranjih informacij, datum pridobitve in prenehanja dostopa, način in nivo dostopa do notranjih informacij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Agencija za trg vrednostnih papirjev in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov o uporabnikih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki poslovnih prostorov in stanovanjskih enot družbe, najemodajalci poslovnih prostorov, kupci stanovanjskih in počitniških enot družbe, delavci-prejemniki stanovanjskega posojila od družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz najemne, posojilne ali nakupne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime najemnika/najemodajalca/posojilojemalca/kupca, EMŠO, naslov bivališča, davčna številka, številka bančnega računa, znesek posojila, priimek in ime družinskih članov ali drugih oseb, ki stanujejo z najemnikom in njihove davčne številke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, upravne enote, upravniki večstanovanjskih stavb, Stanovanjski sklad RS, Odškodninski sklad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov o poslovnih partnerjih in drugih osebah, ki sodelujejo z družbo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so pogodbeni partnerji in druge osebe, ki sodelujejo z družbo, poroki, osebe, ki se jim izplačujejo avtorski honorarji, honorarji, sejnine, nagrade, odškodnine in druga plačila, ki niso osebni dohodki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo, statistična raziskovanja in za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošno: Ime, priimek, naslov, občina, upravna enota, davčna številka, davčni urad, EMŠO, številka bančnega računa, banka, pravna podlaga (odločba, pogodba), podatek o davčnem zavezancu, status (zaposlen/samozaposlen/brezposeln, drugo), fotokopija obvestila o pokojnini, plačilo, slika osebe, v primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti tudi podatki o zaposlitvi in premoženjskem stanju. Za osebe, ki opravljajo funkcije v sklopu overitelja TS CA: poleg splošnih podatkov dodatno podatki in potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe in podatki o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Avtorska Agencija Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe. Podatki in potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe se hranijo v ločenih zaprtih kuvertah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka osebnih podatkov o osebah, ki koristijo počitniške zmogljivosti družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, bivši zaposleni in njihovi družinski člani ter druge osebe, ki letujejo v počitniških objektih družbe v RS in tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev napotnice za letovanje (za prijavo gosta), izstavitev računa za letovanje,prijava in odjava nastanitve gostov pri policijski postaji v kraju letovanja, vodenje knjige gostov v elektronski obliki, trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, prebivališče, starost otrok do 18. leta; za potrebe vodenja evidenc gostov in prijav tudi: EMŠO, državljanstvo, številka osebnega dokumenta ter naziv izdajatelja, datum prijave in odjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, delavci recepcijskih služb v počitniških objektih, pristojne policijske postaje in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov o osebah, ki vstopajo v poslovne prostore družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci (npr.: drugi operaterji telekomunikacij, pogodbeni izvajalci del, najemniki prostorov)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, zagotavljanje reda v objektih in prostorih družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, št. dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, namen vstopa, datum in čas vstopa in izhoda, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov prebivališča, zaposlitev za pogodbene izvajalce, v primeru videonadzora v objektih in na parkiriščih družbe tudi slika posameznika, telefonska številka za osebni kontakt
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci izvajalca varnostne in receptorske službe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori med in izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovane s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni ali spremenjeni v zbirki podatkov, in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Snemanje se opravlja na celotnem območju družbe v skladu z zakonom. Pregledovanje posnetkov je onemogočeno nepoklicanim osebam, naprave se nahajajo v posebej za to namenjenem in varovanem prostoru in jih pregleduje le pooblaščena oseba družbe. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v posebnih prostorih. Praviloma računalniki za vodenje omenjenih zbirk podatkov niso mrežno povezani. Mediji za shranjevanje podatkov (zgoraj navedeni) se shranjujejo v istih posebej varovanih prostorih, v blagajnah IV. stopnje varnosti. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov delavcev za potrebe varnosti, civilne obrambe in civilne zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava in izvedba obrabnega načrta in obrambnih dokumentov, načrtov zaščite in reševanja, zagotavljanje varnega delovnega okolja in statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka osebnih podatkov o klicih v klicne/kontaktne centre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev klicnih/kontaktnih centrov in svetovalci v klicnih/kontaktnih centrih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje kakovosti storitev v zvezi s poslovno komunikacijo ali transakcijo z uporabnikom storitev klicnih/kontaktnih centrov v klicnih/kontaktnih centrih in skrb za visok nivo storitve; dokaz za opravljeno poslovno komunikacijo ali transakcijo z uporabnikom storitev klicnih/kontaktnih centrov (lahko se uporabi v postopku reklamacij in/ali pritožb)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kličoča številka, klicana številka, čas začetka in konca klica, datum klica, ime in priimek svetovalca in zvočni posnetek pogovora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem sistemu – na nosilcih osebnih podatkov. Fizično se podatki nahajajo v visoko varnostnem sistemskem prostoru, v katerega ima vstop omejeno število pooblaščenih oseb. Visoko varnostni sistemski prostor je varovan v skladu s politiko varovanja družbe, ki je v skladu s standardi za varovanje sistemskih prostorov. Shranjenih podatkov v sistemu ni mogoče spreminjati. Pravice aplikativnih dostopov so dodeljene pooblaščenim uporabnikom, ki imajo dodeljena uporabniška imena in gesla za dostop. Za varnostne kopije podatkov veljajo isti ukrepi kot za originalne podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka osebnih podatkov o naročnikih in uporabnikih elektronskih komunikacijskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah-ZEKom-1 (Ur. l. RS, št. 109/12 in nadalj.), Zakon o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadalj.), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitev družbe, registrirani uporabniki predplačniških sistemov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja neposredno trženje storitev, izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe priprava naročniških imenikov v skladu z zakonom, posredovanje informacij o naročnikih in registriranih uporabnikih predplačniških sistemov, ki so vključeni v imenik v skladu z zakonom, posredovanje podatkov organom pregona v zakonsko določenih primerih, reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. naročniki fizične osebe: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega/začasnega prebivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta, naročniška številka, datum rojstva, kraj rojstva, pokojninska številka, spol, drugi elementi oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika, naslov naročnikove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov, kontaktni podatki (druge telefonske številke, e-naslov), uporabniško ime, lokacija priključka, lokacija dostopa do interneta, elektronski naslov naročnika in naslovnika, datum in čas pošiljanja oziroma sprejema, zadevo (subject), drugi tehnične podatke v povezavi s sporočilom (priponka, velikost …), podatek o naročenih posameznih storitvah/paketih, limit za uporabo storitev, pričakovana mesečna poraba v domačem prometu/v tujino/v tujini, zgodovina naročnika (številke), kreditna ocena naročnika, stopnja in vrsta tveganja, podatki o izterjavah, v primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti tudi podatki o premoženjskem stanju, na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, podatki o preferencah uporabnika, vsebovani v odgovorih na anketna vprašanja, drugi podatki na podlagi predhodnega soglasja, če se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb, 2. naročniki pravne osebe: podatki o davčnem zavezancu, ime in priimek zakonitega zastopnika, podatki o kontaktni osebi (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov), 3. uporabniki, tudi uporabniki testnih tk priključkov/naprav: enaki podatki kot v tč. 1 in 2, 4. obdarovanci (donacija): ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega/začasnega prebivališča, 5. podatek o soglašanju z vpisom osebnih podatkov v javni imenik podatek o soglašanju osebnih podatkov uporabnika v javni imenik (soglasje naročnika in uporabnika), podatek o prepovedi naročnika glede uporabe njegovih osebnih podatkov objavljenih v javnem imeniku za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen, 6. podatek o dovoljenju za uporabo podatkov iz naročniške pogodbe za potrebe neposrednega trženja, 7. podatki o opremi: naziv opreme, proizvajalec, model, serijska številka, status (prodaja, reverz, vrnjeno, za vrniti), IMEI, št. SIM kartice (IMSI), PUK številka, PIN številka, aktivacijska koda, promocijska koda, 8. podatki o plačniku: ime in priimek ter naslov plačnika, elektronski naslov za pošiljanje računa, ime in priimek lastnika bančnega računa, številka bančnega računa, podatki o plačilni kartici za polnjenje »Mobi« računa preko portala moj.telekom.si, popusti, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračilih in preplačilih, 9. podatki, namenjeni preverjanju plačilne sposobnosti, pridobljeni na podlagi privolitve posameznika: zaposlitev, kontaktni podatki delodajalca, podatki o poroku in njegovi plačilni sposobnosti, morebitni drugi podatki, potrebni za sklepanje in urejanje naročniškega razmerja in preverjanje plačilne sposobnosti, 10. vložene reklamacije in pritožbe ter odločitve v teh postopkih, 11. prijava napake, vrsta rešitve in potek odprave, 12. ime, priimek in naslov naslovnika za dostavo v e-trgovini.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o prometu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa ali razčlenjenega računa, reševanje reklamacij, pomoč uporabnikom, odkrivanje prevar in preprečevanje odtekanja prihodkov (RA), trženje elektronskih komunikacijskih storitev, izvajanje storitev z dodano vrednostjo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime ter naslov kličočega naročnika ali registriranega uporabnika, kličoča številka, datum in čas začetka zveze, trajanje, zaračunana količina, klicana številka (destinacija), in v primerih, ki vključujejo dodatne storitve, kot je preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen, ime in priimek ter naslov naročnika ali registriranega uporabnika, storitev, tip zveze, operater, tarifa, skupina številk, znesek, znesek s popusti, IMEI, IMSI in ID-celice in ID naročniškega razmerja. Pri internetnih storitvah in elektronski pošti: čas začetka povezave, količina, zaračunana količina in vrsta storitve. IP pošiljatelja, uporabniško ime pošiljatelja, ime in priimek ter naslov naročnika ali registriranega uporabnika - pošiljatelja, telefonska številko pošiljatelja, IP prejemnika, uporabniško ime prejemnika, ime in priimek ter naslov naročnika ali registriranega uporabnika - prejemnika, telefonska številka prejemnika, datum in čas začetka in konca povezave ali trajanje, vrsta storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci pogodbenih izvajalcev upravljavca zbirke in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka lokacijskih podatkov, ki niso hkrati podatki o prometu in se nanašajo na uporabnike ali naročnike

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje z omrežjem za nudenje elektronskih komunikacijskih storitev in trženje, reševanje reklamacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identiteta priključne točke, ime in priimek ter naslov naročnika ali povezovalni znak z naročnikom (prazno, če ni naročnika), naslov priključka, ime in priimek ter naslov uporabnikov (prazno, če ni naročnika), zgodovina priključka v skladu z zakonskimi zahtevami in omejitvami, drugi tehnični podatki priključne točke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci pogodbenih izvajalcev upravljavca zbirke, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov o tržnih raziskavah in tržnem komuniciranju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki/uporabniki, druge fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tržne raziskave, interna statistika, neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: priimek in ime, naslov (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj), telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, naziv podjetja, davčna številka podjetja, matična številka podjetja. Socio-demografski podatki: spol, starost, zakonski stan, velikost gospodinjstva, velikost podjetja, zaposlitev, izobrazba, osebni dohodek, dohodek gospodinjstva, vedenjske navade, interesi posameznikov, stališča, nakupne navade, uporabe izdelkov, (npr. pogostost, način), mnenja in stališča o različnih izdelkih in storitvah, mnenja in stališča o družbenih pojavih, posedovanje dobrin, vrednote, življenjski stil, osebnostne lastnosti, navade, pogostost ravnanj, pretekla ravnanja, življenjski nazori, video in avdio podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci pogodbenih izvajalcev upravljavca zbirke, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka osebnih podatkov - seznam vpogledov v tajni podatek

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni posamezniki pri upravljavcu, ki so zaradi opravljanja rednih del in nalog upravičeni do vpogleda v tajne podatke stopnje tajnosti TAJNO in višje stopnje, ter zunanje osebe, ki so v skladu s pogodbenimi obveznostmi ali predpisi, ki urejajo ravnanje s tajnimi podatki, upravičene do vpogleda v tajni podatek stopnje tajnosti TAJNO in višje stopnje. Evidenca vpogleda v konkretni tajni podatek se hrani skupaj s konkretnim tajnim podatkom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad vpogledi v tajne podatke stopnje tajnosti TAJNO in višje stopnje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, datum, stopnja tajnosti in številka izvoda dokumenta; ime in priimek osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom; datum, čas in način seznanitve; podpis osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirni obliki. Podatki se hranijo v posebni mapi v varnostnem območju II. stopnje. Varovanje podatkov se izvaja v skladu z varnostnimi ukrepi, ki urejajo varovanje varnostnega območja II. stopnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka osebnih podatkov o varnostnem preverjanju zaposlenih in dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni posamezniki pri upravljavcu in zunanji izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ali imajo opravljeno varnostno preverjanje in katerih organizacije imajo pridobljeno varnostno dovoljenje za varno obdelavo tajnih podatkov in za katere družba potrdi pravni interes.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje obsega pravic zaposlenih za dostop do tajnih podatkov; začetek postopka za varnostno preverjanje zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pred pristojnimi organi; omogočanje dostopa do tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in kraj rojstva; zaposlitev; organ, ki je izdal dovoljenje; stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop; številka in datum izdaje ter datum veljavnosti dovoljenja; datum, razlog in organ, ki je opravil preklic dovoljenja; datum, razlog in organ, ki je zavrnil izdajo dovoljenja; datum in organ, ki je izdal sklep iz 25.c člena ZTP.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Komisija Državnega zbora RS za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Osebni podatki, ki se uporabljajo z namenom izvedbe postopkov pridobitve dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki se pošiljajo na pristojne organe in od njih pridobljena dokumentacija se hranijo v posebni mapi, v upravnem območju, pri osebi, ki je zadolžena za izvedbo postopkov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov so v upravnem območju družbe. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirka osebnih podatkov o uporabi storitev SiOL TV in TViN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadalj.), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitev SiOL TV in TViN.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistična obdelava na podlagi ZVOP-1: za namen izvajanja in boljšega izvajanja storitev ter tehničnega in drugega upravljanja infrastrukture, pogodbenih razmerij in sistemov za zagotavljanje storitev ter spremljanja gibanja množice naročnikov po posameznih programskih mestih in vsebinah. Osebna obdelava na podlagi osebne privolitve: neposredno trženje, osebno prilagajanje storitev, zagotavljanje naročenih storitev, ki takšno obdelavo potrebujejo, urejanje pravic in obveznosti iz sklenjenega naročniškega razmerja oz. pogodbenega razmerja z družbo, neposredno trženje storitev, obveščanje o storitvah družbe, izboljševanje kvalitete nudenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o terminalski opremi (identifikator TV-komunikatorja oziroma MAC naslov STB-ja oz. TV-komunikatorja), registrirano številko naprave, tip in verzijo brskalnika, identifikator stranke, identifikator brskalnika, podatki o naročeni programski shemi in programskih dodatkih posameznega naročnika, podatki o nakupih in ogledih vsebin na zahtevo (VOD), podatki gledanosti linearne televizije (telemetrija, ogled nazaj), povratne informacije o primernosti priporočenih vsebin, preklopi na programska mesta (kanale), metoda preklopa (preko številčnice, programskega mesta), čas preklopa, identifikator programskega mesta, identifikator oddaje, čas začetka ogleda, trajanje, akcija (ogled, pavza, prevrti naprej, prevrti nazaj), ukazi, ki jih prejme TV-komunikator
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zbirka osebnih podatkov zbranih pri uporabi storitve Varen splet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev, Zakon o elektronskih komunikacijah-ZEKom-1 (Ur. l. RS, št. 109/12), Zakon o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadalj.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitve Varen splet.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za delovanje storitve Varen splet.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uporabniško ime, geslo, podatki o spletni aktivnosti uporabnika (celoten ali omejen nabor podatkov odvisno od nastavitev storitve Varen splet, ki jih izbere oziroma nastavi naročnik ali uporabnik). Nabor podatkov o spleteni aktivnosti: Izvorni IP-ji , uporabniško ime, datum in čas dogodka, spletni naslov(URL), čas trajanja, količina prometa, kategorija, vrsta datotek, ime virusa, protokol, metoda, nivo, ciljni IP.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsak naročnik storitve Varen splet lahko vidi podatke o svoji spletni aktivnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Zbirka podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadalj.), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitev družbe ter druge fizične osebe, ki sodelujejo v nagradnih igrah in promocijskih akcijah, ki jih pripravi Telekom Slovenije samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami, s katerimi ima sklenjene pogodbe o izvajanju nagradnih iger in promocij ter obdelovanju osebnih podatkov, ki izhajajo iz teh pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradnih iger, obveščanje nagrajencev po elektronskih pošti, preko mobilnega telefona (klic in /ali SMS), obveščanje nagrajencev po običajni pošti; urejanje pravic in obveznosti iz nagradnih iger; urejanje davčnih obveznosti iz naslova nagradnih iger in za uporabo v druge namene za katere je podano soglasje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, elektronski naslov, mobilna številka, telefonska številka, uporabniško ime in geslo, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum rojstva, EMŠO, davčna številka in davčna izpostava.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Davčna uprava RS, pooblaščeni delavci pogodbenega zunanjega izvajalca nagradnih iger/promocij in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka podatkov o uporabi plačilne storitve Moneta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki družbe, ki so uporabniki plačilne storitve Moneta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje plačilnih storitev, izstavitev računa ali razčlenjenega računa, reševanje reklamacij, pomoč uporabnikom, odkrivanje prevar in preprečevanje odtekanja prihodkov (RA), trženje elektronskih komunikacijskih storitev ter plačilne storitve Moneta, izvajanje storitev z dodano vrednostjo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o plačilni transakciji: identifikacijska oznaka kartice Moneta, podatek o izdajatelju, podatki o transakciji (prejemnik, znesek, vrsta plačilnega mesta, stroški), dejanja pri odreditvi in obdelavi plačilne transakcije (dejanje, datum in ura).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci pogodbenih izvajalcev upravljavca zbirke in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka osebnih podatkov o naročnikih in uporabnikih dobave energentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki storitev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, neposredno trženje storitev, izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe, posredovanje podatkov organom pregona v zakonsko določenih primerih, reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika so lahko omejene po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. naročniki in imetniki soglasja za priključitev fizične osebe: ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega/začasnega prebivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta, naročniška številka, datum rojstva, pokojninska številka, spol, naslov naročnikove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov, kontaktni podatki (druge telefonske številke, e-naslov), številka merilnega mesta, naziv in naslov merilnega mesta, stanje števca na merilnem mestu, priključna moč, odjemna skupina, poraba energenta, drugi elementi oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika, podatek o naročenih posameznih storitvah/paketih, limit za uporabo storitev, pričakovana mesečna poraba, zgodovina naročnika, kreditna ocena naročnika, stopnja in vrsta tveganja, podatki o izterjavah, v primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti tudi podatki o premoženjskem stanju, na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, podatki o preferencah uporabnika, vsebovani v odgovorih na anketna vprašanja, drugi podatki na podlagi predhodnega soglasja, če se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb, podatek o naslovu za dostavo blaga, številka transakcijskega računa, 2. naročniki in imetniki soglasja za priključitev pravne osebe: podatki o davčnem zavezancu, ime in priimek zakonitega zastopnika, podatki o kontaktni osebi (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov), podatek o naslovu za dostavo blaga, 3. podatek o dovoljenju za uporabo podatkov iz naročniške pogodbe za potrebe neposrednega trženja, 4. podatki o opremi: naziv opreme, proizvajalec, model, serijska številka, status (prodaja, reverz, vrnjeno, za vrniti), aktivacijska koda, promocijska koda, 5. podatki o plačniku: ime in priimek ter naslov plačnika, elektronski naslov za pošiljanje računa, ime in priimek lastnika bančnega računa, številka bančnega računa, popusti, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračilih in preplačilih, 6. podatki, namenjeni preverjanju plačilne sposobnosti, pridobljeni na podlagi privolitve posameznika: zaposlitev, kontaktni podatki delodajalca, podatki o poroku in njegovi plačilni sposobnosti, morebitni drugi podatki, potrebni za sklepanje in urejanje naročniškega razmerja in preverjanje plačilne sposobnosti, 7. vložene reklamacije in pritožbe ter odločitve v teh postopkih, 8. prijava napake, vrsta rešitve in potek odprave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internih aktih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam