Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Merkur, trgovina in storitve, d.d.
Sedež ali naslov: Cesta na Okroglo 7
Poštna številka: 4202
Kraj: Naklo
Matična številka: 5003563000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o prejemkih internega časopisa Skupine Merkur "Novice"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, štipendisti, upokojenci Merkurja in Kovinotehne, izbrani poslovni partnerji in novinarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, pošta.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o imetnikih MKZ (Merkurjeva kartica zupanja)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, starejša od 18 let, razen podjetnik, kot ga definira Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke kartičarjev se uporablja za namene poslovanja z Merkurjevo kartico zaupanja in neposredno trženje - obveščanje o novostih poslovanja in ponudbe Merkur. Osebni podatki iz Pristopne izjave in podatki nakupljenih izdelkov se uporabljajo za proučevanje nakupovalnih navad in posledično ciljnega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov, poštna številka, kraj, datum pristopa, datum spremembe podatkov, prodajna enota, država, GSM številka, spol, vrsta domovanja, elektronski naslov, projekt/naziv, vrednost, status graditelja velja od/do.
 • Uporabniki zbirke: Merkur d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zavarovancih skupinskega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, d.d., na katere se nanša Pogodba k policam za skupinsko prostovoljno zdravstveno zavarovanje št. xxxxx in xxxxx ter zavarovanja tujina z asistenco
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o sindikalnih članarinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, d.d., ki so člani sindikata
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra in naziv OE, naziv sindikata, odstotek članarine in znesku članarine.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in na podlagi privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, - druge uradne namene, - za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika v skladu s ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavec: ID, priimek in ime, datum in kraj rojstva, občina rojstva, priimek ob rojstvu, ime očeta, spol, stan. EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, relacija prevoza - število km, prevozno sredstvo, telefonska številka doma, v službi, državljanstvo, številka delovne knjižice, datum in kraj izdaje delovne knjižice, številka osebne izkaznice, datum in kraj izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa pri banki oz. številka hranilne knjižice in banka, datum zaposlitve, šifra in naziv organizacijske enote, nedoločen čas/določen čas, razlog zaposlitve, razporeditev delovnega časa, število ur na teden, delov izmenah, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prekinitev delovnega razmerja, datum prekinitve in razlog prekinitve DR, občina zaposlitve, invalidnost - datum nastanka in kategorija invalidnosti, telesna okvara - datum nastanka, % okvare; delovna doba pred vstopom, tekoča delovna doba, skupna delovna doba, dodatna delovna doba, število dni dopusta, jubilejna nagrada - izplačana za kateri jubilej v družbi, predvideni datum upokojitve po zakonu; delovno mesto - šifra in naziv delovnega mesta, plačilni razred DM, tarifni razred DM, plačilni razred delavca, zahtevana stopnja in smer izobrazbe za DM, delavčeva stopnja izobrazbe, faktor delovne uspešnosti, faktor delovnih pogojev, vloga na DM, poklic, ki ga delavec opravlja, izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževanja, zaključena šola; družinski člani - ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu, slika delavca, službeni elektronski naslov, interna številka, obračunska enota, lokacija dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki delavcev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v d.d., in drugi prejemniki obdavčljivih osebnih prejemkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka zaposlenega iz šifranta d.d., priimek in ime, naslov prebivališča, občina prebivališča, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, OE in stroškovno mesto delovnega mesta delavca, datum vstopa v d.d., delovna doba do vstopa v družbo, delovna doba v d.d., šifra delovnega mesta, oznaka za delavca pa individualni pogodbi oz. na kolektivni pogodbi, zahtevana izobrazba, članstvo v sindikatu, datum izstopa, podatki o benificirani delovni dobi, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna osnova preteklega leta za obračun refundiranih bolniških odsotnosti, seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu Uprave oz. po individualni pogodbi, številke partij HV in TR pri banka za nakazila prejemkov, dolgovi delavcev, bruto in neto plače ind rugi osebni prejemki po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za delavce, podatki za obrazec M4/M8 po letnih, evidenca dopustov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Seznam udeležencev v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeležnci posameznih nagradnih iger
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba aktualnega sodelovanja za namen neposrednega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, kraj, e-naslov, telefonska številka, številka MKZ.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v marketingu in računovodstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o delnicah in dividendah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe - lastniki delnic MER
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, oz. naziv, naslov prebivališča, občina prebivališča, EMŠO, oz. matična številka, davčna številka, število delnic, številke osebnih in TR računov, bruto in neto dividende.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca prejemnikov kreditov za odkup stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki kreditov za odkup stanovanj: zaposleni, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o članih uprave

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Uprave
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime, izobrazba, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca kupcev blaga na potrošniški kredit

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga na potrošniški kredit
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, številka upravičenca SPIZ (upokojenci), EMŠO, zaposlitev, številka osebnega dokumenta, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Lista prijavljenih na Merkurjeve e-novice, kataloge in obrazce.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Merkurjevih spletnih strani, ki želijo prejemati Merkurjeve e-novice, kataloge in druge želene obrazce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje aktualne Merkurjeve ponudbe, promocijskih aktivnostih, izdelkov v akciji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: E-naslov, ime, priimek, naslov, tel. št., podjetje, naziv.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Merkurju z danimi pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca štipendistov/vajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti, vajenci v dualnem sistemu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Štipendist/vajenc ID, priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališče, relacija prevoza - število km, prevozno sredstvo, telefonska številka doma, GSM, številka transakcijskega računa pri banki oz. številka hranilne knjižice in banka, datum sklenitve pogodbe za štipendiranje/vajeništvo, čas trajanja pogodbe, naziv šole, smer in stopnja izobraževanja, vrsta stroška - nagrada, prevozni stroški, datum zaključka izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca Najemna pogodba - rent - a stroj, ki je arhivirana v prodajalni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe - najemojemalci strojev in naprav
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, št. osebne izkaznice in datum izdaje, naslov bivališča, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o nagradnih igrah imetnikov MKZ (Merkurjeva kartica zaupanja) - za potrebe: 30 + nakupi, dogodivščine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - imetniki MKZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov prebivališča, pošta, št. nakupov, vrednost nakupov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca delavcev študija ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavec: ID, priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, relacija prevoza - število km, prevozno sredstvo, telefonska številka doma, v službi, številka transakcijskega računa pri banki oz. številka hranilne knjižice in banka, šifra in naziv organizacijske enote, nedoločen čas/določen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra in naziv delovnega mesta, zahtevana stopnja in smer izobrazbe za DM, delavčeva stopnja in smer izobrazbe, datum sklenitve pogodbe za izobraževanje ob delu, čas trajanja pogodbe, naziv šole, smer in stopnja izobraževanja, vrsta stoška - šolnina, prevozni stroški, stroški literature, število dni odobrenega in izkoriščenega dopusta, datum zaključka izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca prejemnikov stanovanjskih kreditov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki stanovanjskih kreditov: zaposleni, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, zaposlitev, datum rojstva, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Lista prijavljenih v Merkurjeve spletne strani za poslovne partnerje in na Merkurjeve poslovne e-novice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Merkurjevi poslovni partnerji, ki želijo dostop na Merkurjeve spletne strani za poslovne partnerje oz. prejemati Merkurjeve poslovne e-novice
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: E-naslov, ime, priimek, podjetje, oddelek, položaj, naslov, kraj, telefon, fax, naslov bivališča, pošta.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o zavarovancih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, d.d. na katere se nanaša Pogodba o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka police, datum pristopa, datum izstopa, način vplačevanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca upokojenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavci ID, priimek, ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, nedoločen čas/določen čas, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o zavarovancih nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, d.d., na katere se nanaša Pogodba k policam za nezgodno zavarovanje št. xxxxx in xxxxx
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, ime zavarovalnce, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca kupcev blaga na obročno odplačevanje - čeki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga na obročno odplačevanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, številka TRR, EMŠO, zaposlitev, številka osebnega dokumenta, datum in kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, zaposlitev, obiskani delavec družbe, čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Merkur d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v sistemskem prostoru področja informatike družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Merkur d.d. in pooblaščeni receptorji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo na serverju in v zaklenjeni omari v sistemskem prostoru področja informatike in maloprodaje družbe, monitor v pisarni recepcije in pisarnah špediterske hiše ter maloprodaje je dostopen samo pooblaščenim osebam, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Kontrola evidence službenih poti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki uporabljajo službena vozila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Zagotovitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, - določitev lokacije v primeru prometne nesreče - varnost zaposlenih, - zaščita premoženja v lasti delodajalca, - nadzor delodajalca o izvedeni službeni poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev po opravljeni vožnji, nato se izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,KID-šifra delavca, podjetje, šifra, naziv enote v kateri je delavec zaposlen, relacija, čas veljavnosti potnega naloga(od/do), kraj, čas in datum odhoda ter prihoda, stanje števca na začetku in na koncu vožnje, skupno število prevoženih in število opravljenih kilometrov, vozilo z registrsko številko, število prepeljanih potnikov.
 • Uporabniki zbirke: Merkur d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o udeležencih v promocijskih akcijah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo k sodelovanju in soglašajo s splošnimi pravili sodelovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba aktualne promocijske akcije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, kraj, GSM številka, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v marketingu in pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o registriranih uporabnikih spletnega poslovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika z registracijo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni kupci-fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poenostavitev nakupnega procesa za uporabnike,pridobitev informacij za dostavo naročila, preverjanje istovetnosti kupca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, e-mail, tel. št., naslov za dostavo
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Merkurju z danimi pooblastili
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam