Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DISKUS PODJETJE ZA TRGOVINO, POSREDOVANJE IN ZASTOPNIŠTVO NOVO MESTO D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA ILKE VAŠTETOVE 002
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5813727000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in arhivsko hranjenje podatkov nekdanijh zaposlenih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanje delovnega razmerja, prijavo in odjavo delavca kot zaposlenega v podjetju na ZZZS in ZPIZ, izdelava M4, pošiljanje podatkov za dohodnino na DURS in za druge uradne namene za uveljavljanje pravi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni osebni podatki: Priimek, ime, davčna številka, EMŠO, Spol, ulica stalnega bivališča, pošta stalnega bivališča, kraj stalnega bivališča, občina stalnega bivališča, država, državljanstvo, datum rojstva, družinski člani, datum vstopa, datum izstopa, ni več zaposlen, šolska izobrazbe, šifra poklica, naziv poklica, poklic,ki ga opravlja, stopnja strokovne usposobljenosti, pogodba, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, stroškovno mesto, osnovna bruto plača, kategorija zaposlenega, tip zaposlitve, delovna doba pred vstopom, skupna delovna doba, minulo delo, podatki o delovnem dovoljenju. Podatki o eksternem in internem izobraževanju oz. usposabljanju. Podatki za evidenco bolniške odsotnosti: Priimek in ime, organizacijska enota, začetek bolniškega staleža, predviden zaključek oz. dnevi trajanja, vrsta bolniške, opombe glede bolniškega staleža. Podatki evidence prisotnosti: Matična številka, priimek ime, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, datum začetka aktivnosti, datum konca aktivnosti. Statistika prisotnosti: Matična številka, priimek ime, saldo ur konec predhodnega meseca, saldo ur izbranega meseca, dan, datum, ura od, ura do, vrsta dela, prenos iz meseca, delovne ure, mesečni plan, saldo ur, saldo letni dopust letos, saldo letni dopust lansko leto.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju, ki vodijo kadrovske in finančno računovodske zadeve podjetja, ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, DURS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v prosotorih podjetja. Podatki so shranjeni tudi v bazi na računalniku, ki je v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajanje računov in vodenje evidence izdanih in prejetih računov ter vodenje ostalih finančno - računovodskih listin, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje raznih obvestil poslovnim partnerjem - kupcem in dobaviteljem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek stranke ali naziv podjetja, stalno/začasno prebivališče oz. sedež podjetja in njegovih poslovnih enot, telefonska številka, faks številka, elektronski naslov, številka transakcijskega računa, davčna številka ali ID za DDV, enotna matična številka občana oz. matična številka podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo natisnjeni v pogodbah, računih in dopisih v zaklenjenih prostorih podjetja. Podatki se nahajajo tudi v računalniku v podjetju in prodjalni v zaklenjenm in varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o plači in ostalih prejemkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično, davčno in pokojninsko evidenco ter uveljavljanje ostalih preavic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega, ime in priimek zaposlenega, davčna številka zaposlenega, emšo, tarifni razred, osnova, opravljene ure, vrsta plačila, ure dela, vrednost ure, vrednost izračuna, datum plačila, obdobje obračuna, izkoriščeni dnevi letnega dopusta, podatki o bolezninah zaposlenih, izplačila regresa in ostalih prejemkov iz naslova delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: AJPES, ZPIZ, DURS, ZZZS, zaposleni, ki opravlja kadrovsko računovodska dela, ZRSZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo natisnjeni v omarah podjetja v zaklenjenih prostorih in na računalniku pod geslom v zaklenjenih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam