Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Lampič Anka s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Valburga 51a
Naziv ali firma: LAMPIČ ANKA S.P.
Sedež ali naslov: Valburga 51a
Poštna številka: 1216
Kraj: Smlednik
Matična številka: 1341901000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na vse zaposlene pri Lampič Anki s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, izobrazba, številka TRR:2. Podatki o plačah: bruto plača za delo s polnim delovnim časom. 3. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja. 4. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca v breme delodajalca ali zavarovanca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Durs, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lampič Anka s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na vse zaposlene pri Lampič Anki s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadometila
 • Uporabniki zbirke: S.p., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahajav prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lampič Anka s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 20. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na vse zaposlene pri Lampič Anki s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka, davčna številka, število zaposlenih. Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. Podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih se je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno ali posredno povezani s stavko, razlogi za stavko, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ocena rezultatov stavke.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Statristični urad RS, Inšpektorat za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lampič Anka s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam