Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Škofjeloška cesta 6
Naziv ali firma: SAVATECH, družba za proizvodnjo in trženje gumotehničnih proizvodov in pnevmatike
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1661205000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Savatech d.o.o, podatki se vodijo v Kadrovski službi Savatech,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, EMŠO, - kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, - stalno in začasno prebivališče (telefonska številka doma), - davčna številka, banka, številka osebnega računa, zakonski status, - kraj dela, organizacijska enota, naziv delovnega mesta, tarifni razred, plačilni razred, dodatki k plači, - poklic, - šolska izobrazba, funkcionalna znanja, strokovna izobrazba, - prejšnja DM, ki jih je delavec opravljal, - delovno mesto, ki ga delavec opravlja, - delovni čas delavca – v urah (na teden) - skupna zavarovalna doba v družbi, predhodne zaposlitve, - delovna doba v družbi, - zaposlitev za nedoločen oziroma določen čas, - status invalida (občutljiv osebni podatek) - ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen, - datum sklenitve delovnega razmerja, - datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - številka osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) - številka zdravstvene kartice, - otroci – datum rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, sorodstveno razmerje, potrdilo o šolanju za zavarovanega družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Zavod za zaposlovanje - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo pa je ves čas varovan tudi z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, evidenčni list delavca, sklepi, pogodbe, vloge), se hranijo v personalni mapi delavca ali na mikrofilmu, ki se hranijo v zaklenjeni omari. Delavske knjižice v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Usposabljanje zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Savatech d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnega dela zaposlenih in izvajanje predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir – 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu) Podatki o delavcu - ime in priimek, - datum rojstva, - poklic, ki ga opravlja oziroma delovno mesto - datum usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: -strokovna služba varstva pri delu – TPEV, Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - po potrebi – zavarovalnice, odvetniške službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo strokovni službi TPEV– prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Savatech d.o.o. , ki so se poškodovali pri delu ali na/iz poti na delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir – Prijava nezgode pri delu (IRSD), Prijava poškodbe pri delu – ER 8) Podatki o delavcu - ime in priimek poškodovanega delavca, spol, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, stalno prebivališče, zakonski stan - zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve - poklic, ki ga opravlja, šolska izobrazba delavca - koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan Podatki o nezgodi - datum prijave, datum nezgode, ura nezgode - kje se je nezgoda pripetila - vrsta poškodbe - kraj nezgode - oblika poškodbe, poškodovani del telesa - delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode - vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj - kratek opis nezgode - ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež - interno raziskavo je oziroma jo bo opravil - podatki o neposrednem vodji - podatki o očividcu
 • Uporabniki zbirke: - strokovna služba varstva pri delu – TPEV (tehnično, požarno, ekološko varstvo), Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - osebni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - po potrebi – zavarovalnice, odvetniške službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo strokovni službi TPEV– prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izvajanja video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni družbi Savatech d.o.o. in drugi, ki vstopajo na varovano območje industrijskega kompleksa Sava, podatki se vodijo v strokovni službi varovanja Gorup 4
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja na lokaciji, raziskava v primeru incidentov in izrednih razmer.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. (vir – Video nadzorni sistem) Podatki o osebi ki se nahaja na območju industrijskega kompleksa Sava - posnetek posameznika – slika, glas, - datum in čas vstopa in izstopa iz varovanega območja V primeru incidentov se glede na posnetek razišče dogodek pri katerem se ugotovijo še dodatni naslednji podatki o osebi: - ime - naslov stalnega ali začasnega prebivališča - zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: - strokovna služba varstva pri delu – TPEV, Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - Group 4 - po potrebi – zavarovalnice, odvetniške službe, ki izkažejo zakonsko podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo v Group 4 – prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatko
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Sava GTI d.o.o. in zunanji sodelavci, podatki se vodijo v sistemu »OPLA«(zunanji izvajalec SRC.SI)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišče, z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - identifikacijska številka delavca, - spol, - enotna matična številka občana, - zavarovalna doba, - dejavnost organizacije (šifra). - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), - število ur delovne obveznosti, - kategorija dela, - tarifni razred, - porodniška, kraj, - občina, stalno ali začasno prebivališče, - član sindikata, (občutljiv osebni podatek) - prihod, - delovna doba, - letnice otrok, - invalidnost (občutljiv osebni podatek) - datum prenehanja delovnega razmerja, - krajevna skupnost, - številka osebnega računa, - olajšave za vzdrževane družinske člane, - davčna številka, podatki o delovnem času in njegovi izrabi: - možno število delovnih ur / mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas) od tega: dejansko opravljene ure; ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu; ure ustavitve dela zaradi stavke - skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oz. delodajalca, od tega : ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca; drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela; ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah in ostalih izplačilih: - izplačane plače: za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - neto plače: za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela; druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - prejemki delavca: za solidarnostno pomoč; odpravnino; jubilejne nagrade; regres za letni dopust; drugo - prejemki zunanjih sodelavcev - plače iz dobička
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - Center za socialno delo - ZPIZ - DURS - banke, posojilnice - pristojna sodišča; državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oz. udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o članih sveta delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta delavcev Gumarstvo Sava in SMS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe sveta delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, - stalno in začasno prebivališče (telefonska številka doma), - kraj dela, organizacijska enota, - matična številka, - elektronski naslov-
 • Uporabniki zbirke: - Interna uporaba, - Zunanje izobraževalne institucije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbriko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega æasa požarno varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo pa je ves čas varovan tudi z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujeo z uradnimi evidencimi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca kontrole vstopa in izstopa na varovano območje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci , ki vstopajo na varovano območje industrijskega kompleksa Sava, podatki se vodijo v strokovni službi varovanja Gorup 4
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja na lokaciji, raziskava v primeru incidentov in izrednih razmer
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi ki se nahaja na območju industrijskega kompleksa Sava - osebno ime - številka in vrsta osebnega dokumenta - naslov stalnega prebivališča - zaposlitev (oziroma podjetje od koder prihaja) - Razlog obiska in kontaktna oseba - datum in čas vstopa in izstopa iz varovanega območja
 • Uporabniki zbirke: - strokovna služba varstva pri delu – TPEV, Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - Gorup 4 (zunanji izvajalec varovanja)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Evidence se nahajajo v Group 4 – prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zdravstvenih pregledov, Napotnica za usmerjeni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Savatech d.o.o., ki so razporejeni na delovna mesta, kjer je z oceno tveganja določen obdobni zdravstveni pregled. Podatki se vodijo v strokovni službi TPEV (tehnično, požarno, ekološko varstvo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja zdravja zaposlenih na delovnih mestih ter zaradi izvajanja predpisov s področja zdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (vir – Prijava nezgode pri delu (IRSD), Prijava poškodbe pri delu – ER 8) Podatki o delavcu - ime in priimek, - EMŠO, - Naslov (kraj, ulica, številka, poštna številka) - Izobrazba - Poklic - Zaposlen pri delodajalcu od dne - Na sedanjem delovnem mestu od dne - Naziv in koda delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: -strokovna služba varstva pri delu – TPEV, Sava Medical in storitve d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4502 Kranj - kadrovska služba - pooblaščeni zdravnik - po potrebi – zavarovalnice, odvetniške službe, sodišča, inšpekcija RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo strokovni službi TPEV– prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani z avtomatskim sistemom za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Vhod na varovano območje je fizično nadzorovan in z video nadzornim sistemom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam