Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽURNAL MEDIA d.o.o.
Sedež ali naslov: BRAVNIČARJEVA 13
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1629026000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, nekdanjih delavcih in kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri upravljavcu v delovnem razmerju; osebe, ki so bile pri upravljavcu v delovnem razmerju; osebe, ki so se pri upravljavcu želele zaposliti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, iskanje najprimernejših kandidatov za zaposlitev;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: ime in priimek; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje Vzdrževani družinski člani: priimek; ime; datum rojstva; davčna številka; šifra sorodstva Podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: številka pogodbe; datum pristopa; datum začetka zavarovanja; datum izračuna dob; leta delovne dobe na dan pristopa; vzrok prekinitve; pokojninska doba na dan pristopa (let; mesecev); premijski razred; znesek premije delodajalca; znesek premije zaposlenega Delovna doba: celotna delovna doba; delovna doba pri upravljavcu Podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov. z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa Dopust: število dni dopusta; število izkoriščenih dni; število dni dopusta iz preteklega leta Usposabljanje za varno delo: datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja; datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa Preventivni zdravstveni pregledi: opis delovnega procesa; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; varnostni ukrepi; osebna varovalna oprema; posebne zdravstvene zahteve; neustreznost delovnega mesta; pripombe delodajalca; kraj izdaje napotnice; datum izdaje napotnice; status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami; predlagano drugo delo; razlog za morebitno neizdano oceno; predlagani ukrepi; kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda Poškodbe pri delu: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; datum in čas poškodbe, kraj poškodbe; število poškodovanih oseb; koliko oseb je izgubilo življenje; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev; ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu) Potni nalogi: številka naloga; datum naloga; ime in priimek delavca; delovno mesto; naslov stalnega prebivališča; datum odhoda; ura odhoda; nalogodajalec; cilj odhoda; naloga; datum prihoda; ura prihoda; trajanje potovanja; uporabljena prevozna sredstva; plačnik potnih stroškov; višina dnevnice; št. dnevnic; posebni dodatki; znesek predujma; datum prejema predujma; kraj izdaje; datum izdaje); specifikacija prevoznih stroškov; specifikacija drugih stroškov; kraj obračuna; datum obračuna; višina odobrenega izplačila; datum izplačila Izobraževanje/usposabljanje: kraj in datum izobraževanja, naziv izobraževanja, trajanje, pridobljena izobrazba oz. naziv, trajanje odsotnosti z dela, plačnik izobraževanja, morebitna delavčeva obveznost zaradi izobraževanja Iskalci zaposlitve: ime in priimek; naslov stalnega prebivališča; naslov začasnega prebivališča; datum rojstva; kraj rojstva; spol; telefonska številka (stacionarna); telefonska številka (mobilna); poklic; izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; dosedanje zaposlitve; hobiji; fotokopije prilog; ostali podatki; ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah; datum prošnje;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS); Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ); Davčna uprava Republike Slovenije (DURS); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe TEDENSKI ŽURNAL d.o.o. in kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika iz področja varnosti in zdravja pri delu ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, potrdilo o uspešno oziroma neuspešno opravljenem preizkusu iz varnosti in zdravja pri delu, potrdilo o opravljenem izpitu iz požarne varnosti, delovno mesto, vrsta dela, izpostavljenost tveganjem, invalidnost, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Tedenski Žurnal d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe Tedenski Žurnal d.o.o., z dne 24.11.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca oseb, ki z upravljavcem sodelujejo na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb civilnega prava.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki z upravljavcem sodelujejo na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb civilnega prava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : priimek; ime; davčna številka; davčni urad; naslov prebivališča, številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; predmet pogodbe (obveznosti osebe do upravljavca) oziroma vrsta dela; trajanje pogodbe; znesek bruto honorarja; znesek normiranih stroškov; znesek akontacije dohodnine; znesek neto honorarja; datum izplačila honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.6.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca udeležencev nagradnih iger.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki sodelujejo v nagradnih igrah, ki jih organizira upravljavec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba nagradnih iger; obveščanje sodelujočih; izplačilo nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime, naslov, e-naslov, številka prenosnega telefona; davčna številka (samo nagrajenci).
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.6.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, LETNIH IN BOLNIŠKIH DOPUSTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02) in Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS št. 10/91 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe TEDENSKI ŽURNAL d.o.o., ki koristijo letni ali bolniški dopust oziroma so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, vrsta zaposlitve, zavarovalna doba, podatki o poškodovanem delavcu, razlogi za poškodbo, podatki o bolezni, čas koriščenja letnega dopusta, ostali podatki vsebovani na predvidenih obrazcih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Tedenski Žurnal d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe Tedenski Žurnal d.o.o., z dne 24.11.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH IN CR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe TEDENSKI ŽURNAL d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo dejavnosti ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, delovno mesto, stroškovno mesto, relacija prevoza, čas odsotnosti, namen poti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Tedenski Žurnal d.o.o., Davčna uprava RS ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zaposlenih delavcih se hrani v registratorjih v zaklenjeni omari ter v informirani bazi podatkov, ki je dostopna z geslom. Dostop do evidence osebnih podatkov ter podrobnejši način njihovega zavarovanja je določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe Tedenski Žurnal d.o.o., z dne 24.11.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o študentih, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, napoteni na delo k upravljavcu, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja (izpolnjevanje napotnic, izplačevanje honorarjev).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; datum rojstva; kraj rojstva; EMŠO; davčna številka; izpostava davčnega urada; številka osebnega dokumenta; stalno prebivališče; začasno prebivališče; številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; številka napotnice; organizacija, ki napotuje; šola/fakulteta, ki jo dijak/študent obiskuje; izobrazba; osvojena znanja; delovne izkušnje; datum napotitve na delo; datum začetka opravljanja dela; datum zaključka opravljanja dela; kraj opravljanja dela; vrsta dela; število opravljenih ur v posameznem obdobju dela; urna postavka (znesek) v posameznem obdobju dela; znesek plačila v posameznem obdobju dela.
 • Uporabniki zbirke: organizacije, ki napotujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.6.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca osebnih podatkov oseb, ki se registrirajo na spletnem portalu žurnal24.si.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki se registrirajo na spletnem portalu žurnal24.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: identifikacija uporabnika; prijava na portal; igranje spletnih iger; omogočanje postavljanja vprašanj na portalu; obveščanje po e-pošti; sodelovanje v nagradnih igrah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime, naslov, e-naslov, leto rojstva, številka prenosnega telefona; davčna številka (samo nagrajenci).
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.6.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam