Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stopiče 37
Naziv ali firma: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8322
Kraj: Stopiče
Matična številka: 5086833000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca socialnega položaja družin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vključenih v šolo, ki uveljavljajo regresirano prehrano, šolo v naravi, regresiran učbeniški sklad, delovne zvezke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov, število družinski članov, druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila, plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v OŠ, starši učencev, vpisanih v OŠ
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih, podatki o izdanih drugih listinah, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovne zmožnosti je spremenjena ali je pri njih neporedna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vpisanih in vključenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 , 25/08, 36/10), 44. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vpisani in vključeni v vrtec, starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca, - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov, - sodelovanje s starši, - spremljanje plačil staršev za program vrtca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence vpisanih otrok se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisan otrok. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili v
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Evidenca vpisanih otrok: – osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev, - datum rojstva in spol ptroka, -EMŠO otrok in staršev, šifro otroka, - datum vpisa otroka v vrtec,- naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte, - druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina. b) Evidenca vključenih otrok:- osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev,- datum rojstva otrka in spol otroka,- EMŠO otrok in staršev, - datum vključitve otroka v vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra in specialista, - naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu, - podatki o prisotnosti otrok v vrtcu.
 • Uporabniki zbirke: Ppooblaščeni delavci Osnovne šole Stopiče in Vrtca Stopiče, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Občine Novo mesto, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1) ter 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 , 25/08, 36/10).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu in pisarni pomočnice ravnateljice vrtca, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v OŠ
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učenca: telesna višina, volumninoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 46. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje oz. pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Strokovno svetovanje oz. pomoč otrokom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Družinska in socialna anamneza, - razvojna anamneza, - diagnostični postopki, - postopki strokovne pomoči, - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci OŠ Stopiče, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, - dokumentacija otrok z odločbami ZRSŠ se hrani v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v OŠ
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih, podatki o izdanih drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke,skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 , 25/08, 36/10), 45. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Višina plačil staršev, mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine Novo mesto in druge občine, katerih otroci so vključeni v vrtec, - pooblaščeni delavci Osnovne šole Stopiče in Vrtca Stopiče, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v OŠ, starši oziroma skrbniki učencev, vključeni v OŠ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz. Osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Osnovne šole Stopiče, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o evidenci učencev prijavljenih na šolsko prehrano ter subvencijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju šolske prehrane (Ur. l. RS, št. 43/10), Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci Osnovne šole Stopiče – starši oziroma skrbniki učencev, ki so vpisani v OŠ Stopiče
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Pravna podlaga namena izhaja 25. člena Zakona o šolski prehrani
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov, EMŠO, naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa, ime in priimek ter naslov staršev oziroma zastopnikov, podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije, podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije, podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo, dohodek na družinskega člana, podatek o tem ali je učenec oziroma dijak v rejništvu oziroma, če je prosilec za azil, podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kadar je bila uveljavljena pravica do dodatne subvencije, podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila uveljavljena pravica do subvencije za kosilo, datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo, datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo, višina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo, vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen, število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Stopiče, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 94/07 - UPB-1) in Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 46.a člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki otrok vključenih v vrtec, ki so za mlajše otroke oproščeni plačila za vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, - EMŠO otrok in staršev, - navedba programa in vrtca, v katerega je vključen otrok, - datum vključitve otrok v programe vrtca, - podatki o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila, - podatek o višini plačilnega razreda, ki je staršem z odločbo občine določen kot plačilo za vrtec, - datum izpisa otroka iz vrtca.
 • Uporabniki zbirke: Ppooblaščeni delavci občine Občine Novo mesto in druge občine, katerih otroci so vključeni v vrtec, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Osnovne šole Stopiče in Vrtca Stopiče, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07–UPB1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni pomočnice ravnateljice vrtca in računovodstvu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam