Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORICA LEASING D.O.O. NOVA GORICA
Sedež ali naslov: CESTA 25. JUNIJA 001
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5389739000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje - osebna privolitev posameznika, stranke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke (fizične osebe) podjetja Gorica Leasing d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izteka pogodbenega razmerja ali do preklica osebne privolitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, matična številka, poklic, davčna št., kontaktna tel. številka.
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v komerciali, službi spremljave in izterjave družbe, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo v papirnati in računalniški obliki. Nosilci osebnih podatkov se papirnato hranijo v mapah v zaklenjenih predalnikih, ki so med po zaključku delovnega časa tudi pod alarmom in protivlomno varovani. Med delovnim časom niso nikoli puščeni brez nazdora. Dostopu do računalniško vodenih podatkov je zavarovan preko vstopnega gesla za vstop v program. Postopke in podrobnejše ukrepe za zavarovanje določa Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.10.2006 (prečiščeno besedilo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VHODOV IN IZHODOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje (pogodba o zaposlitvi).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Gorica Leasing d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja mesečne urne obveznosti, izračun plače, nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec oz. njegova pooblaščena oseba, za potrebe ugotavljanja mesečne urne obveznosti, izračun plače, nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti zaposlenega.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniški obliki zaradi mesečnega izračuna delovne obveznosti in iz nje izhajajočih pravic zaposlenih. Dostopu do računalniško vodenih podatkov je zavarovan preko vstopnega gesla, samo in izključno na lokalnem računalniku vodje finančne službe. Postopke in podrobnejše ukrepe za zavarovanje določa Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.10.2006 (prečiščeno besedilo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena podlaga – osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Gorica Leasing d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler traja delovno razmerje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, - datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje Slovenije, - VAR INT Solkan - varstvo pri delu in požarna varnost - Medicina dela, Šempeter - zdravstveni pregledi zaposlenih - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo v papirnati in računalniški obliki. Prostori, v katerih se nahajajo papirnate zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko (pogodbe o zaposlitvi ipd), se izven delovnega časa zaklepajo v omare, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so izven delovnega časa pod alarmnim sistemom, kot je celoten poslovni prostor. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare in je locirana pri vodji finančne službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor družbe, direktor komerciale, vodja financ in pravnik družbe, če se ti potrebujejo. Dostopu do računalniško vodenih podatkov je zavarovan preko vstopnega gesla, samo in izključno na lokalnem računalniku vodje finančne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam