Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HYPEX, LESCE, D.O.O.
Sedež ali naslov: ALPSKA CESTA 43
Poštna številka: 4248
Kraj: LESCE
Matična številka: 5353254000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, ki imajo skelnjeno delovno razmeje za nedoločen in določen čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi, statistična razizkovanja ( indentiteta ne sme biti razvidna)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva tujina, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo, ime drugega delodajalca , naslov drugega delodajalca,vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, datum skelnitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna uposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: vodstvopodjetja, zaposleni v računovodstvu, ZZZS, ZPIS, ministrstvo za delo in socialne zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki , ki imajo za pridobvanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in drugi pomembni dokumenti) se hrani v zakljenjeni ognjevarni omari v računovodstvu,ostala dokumentacija v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov ki se hranijo imajo zaposleni v računovodstvu, direktor družbe otz. oseba, ki jo le-ta pooblasti. Postori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega čas varovani fizično s strani družbe za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo z uradnimi evidencami in knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: na vse zaposlene v Hypex , ki imajo sklenjeno delovno razemerje za določen in nedoločen čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, poročila in dohodnine .
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini , EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, številka trans. računa , brutto plač s polnim delovnim časom bruto plača s skrajšanim delovnim časom, bruto izplačilo z delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomstila, ki bremenijo delodajalca, bruto zaostala izplačila, dodatna denarna izplačila, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračilo stroškov v zvezi z delom, regres, jugilejna nagrada , dodatna plačila, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina , stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za zdarv.zavarovanje, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: vodstvo podjetja, zaposleni v računovodstvu, ZPIZS, ZZZS, zavod za zaposlovanje, center za socilano delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema, na kateri so hranjeni podatki se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostorir se izven delovnega časa zaklepajo, in so fiz8čno varovani s strani družbe za varovanje. Računalniška obdelava je varovana z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, poročila in dohodnine
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o števlu ur, skupno število ur, opravljene ure v času nadurenga dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ured, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij , neopravljene ured, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje delovna doba s povečanjem
 • Uporabniki zbirke: vodstvo podjetja, delavci v računovodstvu, ZPIZS, ZZZS, DURS, zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven dlovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Računalniški programi so varovani z gesli. Prostori so izven delovnega časa zaklepajo in so fizično varovani s strani družbe za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z urdnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam