Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LOGINA D.O.O.
Sedež ali naslov: Vodnikova cesta 252
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5910994000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o študentih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 (eno) leto po prenehanju opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime (priimek in ime), številka mobilnega telefona, davčna, EMŠO, opis dela, status, datum začetka dela in datum zaključka dela.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba v podjetju Logina d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v osebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, zaklepa pa se tudi v rednem delovnem času. Dostop do osebnih podatkov ima le odgovorna oseba. Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se vodi na programski opremi ima le odgovorna oseba in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zaradi varnosti premoženja, tajnih podatkov in poslovne skrivnosti (75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni list RS, 86/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci sobe servisno nadzornega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z naročnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno): V času trajanja pogodbe z naročnikom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum obiska, podpis obiskovalca.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov Logina d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v sobi servisno nadzornega centra v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Na zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 24. in 26. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni list RS, 86/2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci (vsi, ki vstopijo v podjetje) upravljalca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti naročnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 (tri) mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec osebnih podatkov Logina d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na trdem disku računalnika, v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima samo odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Logina d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ti podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime (priimek in ime), datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (matična številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo. Podatki o delovnem dovoljenju: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali je pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Podatki o prisotnosti zaposlenih (izraba delovnega časa): osebno ime (ime, priimek) časi prihodov in odhodov, odsotnosti, praznik, malica, podatki o številu ur (opravljene delovne ure, plačani prazniki, predvideno število delovnih ur za tekoči mesec, presežek delovnih ur, primanjkljaj delovnih ur, primanjkljaj iz prejšnjega meseca, presežek delovnih ur iz prejšnjega meseca, skupni presežek delovnih ur, skupni primanjkljaj delovnih ur). Podatki o otrocih: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, sorodstvo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v osebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, zaklepa pa se tudi v rednem delovnem času. Dostop do osebnih podatkov ima le odgovorna oseba. Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se vodi v kadrovskem informacijskem sistemu (SAOP) ima le odgovorna oseba in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Na zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca - seznam zdravniških pregledov in izobraževanj iz varstva pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD, Uradni list RS, št. 56/99 39. člen, 4. in 6. točka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Logina d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obdobnih preventivnih zdravniških pregledov in izobraževanj iz varstva in zdravja pri delu, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ti podatki se hranijo za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime (priimek in ime), naziv delovnega mesta, opravljeneo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu (perioda obdobnega izobraževanja), datum opravljenega zdravniškega pregleda (obdobni pregled).
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe v podjetju Logina.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v osebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, zaklepa pa se tudi v rednem delovnem času. Dostop do osebnih podatkov ima le odgovorna oseba. Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se vodi na programski opremi ima le odgovorna oseba in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Na zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prijav poškodb pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD, Uradni list RS, št. 56/99 39. člen,7. točka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Logina d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje podatkov Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v primeru delovnih nesreč), za interno evidenco.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ti podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime (priimek, ime in starost ponesrečenca), poklic in kvalifikacija, datum in ura nesreče (redni čas ali nadure), kraj nesreče delovišče (obrat) enota doba zaposlitve, kdaj je bila prijavljena nesreča zdravniku oziroma zdravstvenemu zavodu, kdaj inšpekciji dela, kdo je preiskal nesrečo, kratek opis nesreče, izguba delovnih dni zaradi nesreče, pripombe.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe v podjetju Logina.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v osebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro, zaklepa pa se tudi v rednem delovnem času. Dostop do osebnih podatkov ima le odgovorna oseba. Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se vodi na programski opremi ima le odgovorna oseba in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Na zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov v zvezi s plačami in drugimi dohodki fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom in iz dela, za uveljavljanje pravic iz pogodbenega in/ali drugega poslovnega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni delavci v družbi Logina d.o.o., druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge prejemke, kjer je upravljalec osebnih podatkov kot izplačevalec dolžan odvesti dajatve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom in iz dela na katerega se podatki nanašajo in za uveljavljanje pravic iz drugih pogodbenih razmerij, za statistična raziskovanja in za druge uradne, z zakonom opredeljene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pri roku hrambe se upošteva zakonski rok za arhiviranje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/40).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (v primeru, da je podal izjavo), delovno mesto, izobrazba, delovni čas, delovna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja,znesek ovrednotenega delovnega mesta, stimulacije, odtegljaji, podatki o izplačilih ki so osnova letnim podatkom za odmero dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo pravico pridobivanja osebnih podatkov v zakonskih in pozakonskih aktih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le odgovorne in pooblaščene osebe družbe Logina d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na strojni in programski opremi. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru v mapah, ti pa se nahajajo v omarah, ki so v času odsotnosti pooblaščenih in odgovornih oseb v prostoru zaklenjene. Ključe hranijo samo pooblaščene in odgovorne osebe osebe, rezerva se hrani v sefu. Podatki zbrani na strojni in programski opremi se varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zagotavljanje tajnosti komunikacij in varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Na zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam