Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE TRGA IN MEDIJEV, MEDIANA D.O.O.
Sedež ali naslov: Likozarjeva 3
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5647070000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Baza anketirancev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Anketiranci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje tržnih, medijskih in sociološko raziskovalnih projektov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno ali v skladu z dogovorom posameznega naročnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Poštni naslov Telefonska številka Spol Starost Izobrazba Poklic Zakonski stan Državljanstvo Velikost gospodinjstva Število otrok in starost otrok v gospodinjstvu Zaposlitev Kraj bivanja Mobilna telefonska številka Internetni naslov Posedovanje dobrin Dohodek posameznika Dohodek gospodinjstva Vedenjske navade Interesi posameznikov Prostočasne aktivnosti Vrednote Stališča Mnenja Pogostost ravnanja Pretekla ravnanja Prihodnja ravnanja Življenjski nazori Bolezenska stanja Uporaba blagovnih znamk Nakup blagovnih znamk Avdio in video podatki
 • Uporabniki zbirke: Rezultati raziskav se posredujejo naročnikom vedno v agregirani obliki - že analizirani podatki v obliki raziskovalnih poročil, brez osebnih podatkov. Podatke analizirajo pooblaščeni delavci družbe in pooblaščeni zunanji sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki so shranjeni na računalniškem disku v podatkovnem centru, do katerega imajo dostop zgolj pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja Mediana d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične namene, za obračunavanje plač, obračunavanje dohodnine, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka delavca, dekliški priimek, davčna številka, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stan, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država, krajevna skupnost, davčna izpostava), začasno prebivališče, prevoz na delo in vstopna postaja, delovna doba, število dni dopusta, število vzdrževanih družinskih članov, priimek in ime otrok, rojstni datum otrok in spol otroka, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu, ime in matična številka in naslov drugega delodajalca b) podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujca: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic delavca, strokovna usposobljenost (zahtevana izobrazba), delovno mesto in elementi delovnega mesta, delovni čas (ure tedensko), razporeditev delovnega časa (urnik, izmena), kraj dela, šolska izobrazba (končana šola), kraj končanja šole, datum zaključka šolanja, stopnja šolske izobrazbe, strokovna izobrazba, zavarovalna doba do zaposlitve, podlaga zavarovanja, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi e) številka tekočega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ, ZZZS, Prva pokojninska družba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari in v arhivu. Podatki so shranjeni v računalniški obliki na računalniškem strežniku, dostop v bazo podatkov je omogočen zgolj pooblaščenim delavcem, ki vodijo evidence delovnega razmerja in plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidena sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračunavanje dela in plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, številka domačega telefona, številka mobilnega telefona, elektronska pošta, šola, ki jo oseba obiskuje, napotnica študentskega servisa, nakazila plačil študentskega dela, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, spol, leto rojstva, pretekle zaposlitve in delovne izkušnje, želje in pričakovanja na delovnem mestu, evidenca dela na raziskovalnih projektih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence dela in plačil zunanjih sodelavcev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zakljenjeni omari in v arhivu. Podaki so shranjeni v računalniški obliki na računalniškem strežniku, dostop podatkov je omogočen zgolj pooblaščenim delavcem, ki vodijo evidence sodelavcev in honorarjev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o članih spletnega panela Mediana

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so včlanjene v spletni panel Mediana in so se prijavile za sodelovanje v raziskavah, ki jih izvaja Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje tržnih raziskovalnih projektov in izplačevanje nagrad članom spletnega panela Mediana.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, letnica rojstva, elektronski naslov, poštni naslov, mobilna številka, številka stacionarnega telefona, trenutno uporabniško ime, geslo, spol, zaposlitveni status, regija, izobrazba, velikost gospodinjstva, število otrok in starost otrok, osebni dohodek, dohodek gospodinjstva, pogostost uporabe interneta, število poslanih vabil, število izpolnjenih anket do konca, število zbranih točk, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenco izplačanih nagrad in raziskovalci, odgovorni za projekt spletni panel Mediana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki so shranjeni na računalniškem disku v podatkovnem centru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto in osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata za določeno delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, država, državljanstvo, dovoljenje za delo v Sloveniji, mobilna številka, številka stacionarnega telefona, elektronski naslov, željeno področje dela. Podatki o izobrazbi: naziv, stopnja, leto zaključka, ime ustanove, dodatno izobraževanje, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, vozniško dovoljenje. Podatki o izkušnjah: trenutni status, delovne izkušnje, reference .Željeno delo: razlog za iskanje, naziv delovnega mesta, željeni status, pričakovano plačilo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenco o iskalcih zaposlitve, predsednica uprave, direktorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorijih v zaklenjeni omari in v arhivu. Podatki so shranjeni v računalniški obliki na računalniškem strežniku, dostop do podatkov je omogočen zgolj pooblaščenim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prejemnikov nagrad

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani spletnega panela Mediana, udeleženci fokusnih skupin in drugi anketiranci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačevanje nagrad kot zahvala za sodelovanje v raziskovalnih projektih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, davčna številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenco izplačanih nagrad in raziskovalci, odgovorni za posamezen raziskovalni projekt.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki so shranjeni na računalniškem disku v podatkovnem centru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o članih panela fokusnih skupin Mediana

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sodelujejo v fokusnih skupinah, ki jih izvaja Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje fokusnih skupin in izplačevanje nagrad udeležencem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, letnica rojstva, elektronski naslov, poštni naslov, mobilna številka, številka stacionarnega telefona, spol, zaposlitveni status, regija, izobrazba, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenco izplačanih nagrad in raziskovalci, odgovorni za izvajanje fokusnih skupin.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki so shranjeni na računalniškem disku v podatkovnem centru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam