Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, delniška družba
Sedež ali naslov: Tivolska cesta 48
Poštna številka: 1542
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5893194000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Centralni register vrednostnih papirjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev in osebe, ki so bile imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev • osebe, v korist katerih obstoji pravica tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih (upravičenci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je v vodenju centralnega registra vrednostnih papirjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imetnik ali upravičenec, ki je fizična oseba, se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpiše z naslednjimi podatki: • enolična identifikacija (EMŠO ali KID številka); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država); • datum rojstva; • državljanstvo; • davčna številka. Zaradi izplačil na podlagi nematerializiranih vrednostnih papirjev se v centralni register lahko vpišejo tudi denarni računi imetnikov oziroma upravičencev. Na zahtevo subjekta se v centralni register lahko vpiše tudi njegov naslov za pošiljanje pošte, če je ta drugačen od naslova stalnega prebivališča. Pri vsakem imetniku je vpisana vrsta in količina njegovih vrednostnih papirjev, številka računa imetnika in član klirinško depotne družbe, pri katerem je račun imetnika odprt.
 • Uporabniki zbirke: • imetniki vrednostnih papirjev in upravičenci iz pravic tretjih na vrednostnih papirjih glede vpisov, ki se nanašajo nanje • vse osebe, ki zahtevajo podatke iz delniške knjige, razen glede podatka o EMŠO (izjema so izdajatelji, ki za svojo delniško knjigo dobijo tudi podatke o EMŠO) • državni organi, nosilci javnih pooblastil, organi Evropske unije ali države članice • člani KDD d.d. • upniki, ki izkažejo pravni interes (imajo izvršilni naslov) skladno z določilom 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/1998, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami – ZIZ), razen glede podatka o EMŠO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v informacijskem sistemu centralnega registra vrednostnih papirjev. Zavarovanje osebnih podatkov v centralnem registru vrednostnih papirjev je zakonsko urejeno. O zavarovanju osebnih podatkov govori VIII. poglavje ZNVP-1, ki nosi naslov »Dostop do podatkov, ki se vodijo v centralnem registru, vodenje evidence nematerializiranih vrednostnih papirjev in izdaja potrdil o imetništvu«. Poglavje ureja, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko pridobi podatke iz centralnega registra vrednostnih papirjev. Dostop upnikov do podatkov o vrednostnih papirjih njihovih dolžnikov pa ureja 40. člen ZIZ. Tehnično lahko do podatkov v centralnem registru dostopajo zaposleni na KDD d.d. ob opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij in opreme v KDD d.d. Do podatkov lahko dostopajo tudi člani klirinškodepotne družbe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Tehničnih navodilih KDD, vendar le glede oseb, ki so s posameznim članom sklenile pogodbo o vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. Dostop do podatkov je omogočen tudi pristojnim organom – uporabnikom in nosilcem javnih pooblastil, če te podatke potrebujejo v postopku, ki ga vodijo proti imetniku vrednostnih papirjev v okviru svojih pristojnosti skladno z 39. členom ZNVP-1. Oseba, ki dostopa do podatkov v sistemu, se mora prijaviti z vnaprej določenim in tej osebi dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Vsi vpogledi v sistem se evidentirajo. Tako je vedno možno preveriti, katera oseba, ob katerem času in do katerih podatkov je dostopala. Oddelek za varnost in kakovost pri KDD d.d. enkrat mesečno poda upravi družbe varnostno poročilo o učinkovitosti varnostnih kontrol. Notranja revizija enkrat letno izvaja tudi pregled sistema upravljanja varovanja informacij. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki v centralnem registru vrednostnih papirjev se tekoče usklajujejo s podatki v centralnem registru prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o delavcu: priimek in ime, naslov stalnega in začasnega bivališče, država, občina, finančni urad, EMŠO številka, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka transakcijskega računa, izobrazba (vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe), ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; • Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; • Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo • razred zaposlenega, rang zaposlenega, količnik, število točk, stroškovno mesto, področje, sektor, oddelek • Podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rojstva, stopnja invalidnosti, zavarovanje) • Podatki za obračun delovne dobe: datum prve sklenitve delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba • Podatki s psihometričnih testiranj podatki o bivši zaposlitvi (delovno mesto in zadolžitve), hobiji, cilji in ambicije zaposlenega, analiza osebnosti zaposlenega in mnenje zunanjega izvajalca, ki je izvedel testiranje
 • Uporabniki zbirke: · Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, · Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije · na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v personalnih mapah zaposlenih, ki se zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d. ter člani organa vodenja ali nadzora KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je zagotoviti učinkovito varovanje zaupnih podatkov in varovanje pred njihovo morebitno zlorabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki jih vsebuje evidenčni list, shranjen v zapečateni pisemski ovojnici v evidenčni mapi: • številka evidenčnega lista, • ime, priimek ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja, delovno mesto oz. funkcija v organu KDD d.d., ime, priimek ter naslov stalnega prebivališča ožjega družinskega člana, če je bil ta stranka sklenjenega posla, firmo in sedež pravne osebe, če je ta stranka sklenjenega posla; • oznaka vrednostnih papirjev, količina vrednostnih papirjev, navedba ali gre za nakup ali prodajo, cena, navedba borznega člana, datum sklenitve posla, datum prijave posla; • podpis prijavitelja.
 • Uporabniki zbirke: • prijavitelj (zaposleni delavec KDD d.d. ali član organa vodenja ali nadzora KDD d.d.) glede podatkov v svoji imenski evidenčni mapi; • na podlagi pisne zahteve prijavitelja oseba oziroma organ, ki ga prijavitelj v zahtevi navede; • na pisno zahtevo sodišče oziroma pristojni upravni organ, če podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti; • na pisno zahtevo Agencija za trg vrednostnih papirjev ali Banka Slovenija, če podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca poslov se hrani v posebni omari, zaklenjeni z varnostno ključavnico. Evidenca poslov se vodi v obliki imenskih evidenčnih map, na katerih so zapisana imena prijaviteljev. Imenske mape so v evidenci poslov urejene po abecednem redu glede na priimke prijaviteljev. Imenska evidenčna mapa se odpre ob prvi prijavi. Uprava KDD d.d. izmed zaposlenih delavcev imenuje skrbnika evidence poslov, ki je zadolžen za njeno vodenje skladno z določili Pravilnika o evidentiranju poslov nakupa in prodaje vrednostnih papirjev. Za primere odsotnosti skrbnika evidence poslov uprava imenuje njegovega namestnika. Prijavitelj lahko vsak delovni dan ob prisotnosti skrbnika evidence poslov vpogleda v svojo imensko evidenčno mapo. KDD d.d. lahko podatke iz evidence poslov posreduje tretjim osebam v naslednjih primerih: - na podlagi pisne zahteve prijavitelja osebi oziroma organu, ki ga prijavitelj v zahtevi navede; - na pisno zahtevo sodišču oziroma pristojnemu upravnemu organu, če podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti; - na pisno zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev ali Banke Slovenije, če podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti. Podatki se v teh primerih posredujejo tako, da se organu, ki jih zahteva, s priporočeno poštno pošiljko pošlje kopija evidenčnega lista oziroma kopija obračuna poslov z vrednostnimi papirji v zapečateni ovojnici z oznako »strogo zaupno«. Skrbnik evidence poslov mora voditi seznam vpogledov v evidenco poslov. Seznam se vodi na posebnem listu z naslovom »seznam vpogledov«, ki se nahaja v vsaki imenski evidenčni mapi za posameznega prijavitelja. Ob vsakem vpogledu skrbnik evidence poslov na seznamu zaznamuje datum vpogleda, osebo, ki je opravila vpogled oziroma so ji bili na njeno zahtevo podatki posredovani, številko evidenčnega lista, ki je bil vpogledan, in razlog vpogleda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Knjiga obiskovalcev in Elektronska evidenca vstopov in izstopov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Knjiga obiskovalcev • Obiskovalci KDD d.d., razen oseb, ki pridejo k predsedniku oziroma članu uprave, ter oseb, ki so povabljene na sestanke, konference v sejni sobi. Elektronska evidenca vstopov in izstopov zaposlenih • Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja premoženja in premoženjskih pravic, telesa in življenja posameznikov ter reda v prostorih KDD d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za posameznega obiskovalca se vpišejo naslednji podatki: • Datum • Ime in priimek obiskovalca, podjetje obiskovalca • Obisk pri g./ga. (ime in priimek zaposlenega, h kateremu je obiskovalec namenjen) • Čas obiska od – do • Opomba Za posameznega zaposlenega se v elektronski evidenci zavedejo naslednji podatki: • Datum • Točni čas vstopa (h/min/s) • Ime in priimek zaposlenega, ki je imetnik kartice • Vrata, na katerih je vstop/izstop zabeležen
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o vstopu in izstopu obiskovalcev se nahajajo v fizični obliki v Knjigi obiskovalcev. V elektronski obliki se evidenca vstopov in izstopov obiskovalcev ne vodi. Podatki o vstopu in izstopu zaposlenih so shranjeni na internem spletnem portalu, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni delavci. Podatki so zbrani v elektronski obliki, ki jo podjetje Parks posreduje enkrat mesečno, ter se navezujejo na vstope in izstope, ki se zavedejo preko kartic. Ob prevzemu teh kartic zaposleni podpišejo izjavo, na kateri so navedeni ime in priimek ter podpis osebe, ki je kartico prevzela, ter številka kartice. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, za izpolnjevanje davčnih obveznosti, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o delavcu: priimek in ime, naslov stalnega in začasnega bivališče, država, občina, finančni urad, EMŠO številka, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka transakcijskega računa, izobrazba (vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe), ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; • Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo • Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški dela • Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Finančni urad Republike Slovenije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov o stroških dela se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco se za posameznega delavca dnevno vpisuje naslednje podatke: • podatke o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o izobraževanjih v teku ter o izpopolnjevanjih in usposabljanjih s poklicnega področja posameznega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja evidence podatkov o izobraževanjih v teku ter o izpopolnjevanjih in usposabljanjih s poklicnega področja posameznega delavca in drugih evidenc s področja dela ter za izpolnjevanje pogodbenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco se za posameznega delavca vpisujejo naslednji podatki: - glede izobraževanja v teku: • stopnja izobrazbe, vrsta izobraževalne ustanove, izobraževalna ustanova, program, poklic, datum zaključka - glede izpopolnjevanja in usposabljanja: • vrste usposabljanja in izpopolnjevanja, naziv, organizator, stroški, trajanje, časovni obseg, pogodba
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v personalnih mapah zaposlenih, ki se zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o štipendistih KDD d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • upravičenci do štipendije, ki so sklenili pogodbo o štipendiranju (štipendisti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi potrebe nastavitve in vodenja evidence o štipendistih, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, za namene izvajanja statističnih raziskovanj ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o štipendistu: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka Podatki o šolanju: • stopnja izobrazbe, vrsta izobraževalne ustanove, izobraževalna ustanova, program, poklic, datum začetka in zaključka šolanja oziroma čas šolanja in rok za dokončanje • izpiski ocen, potrdila o vpisu Podatki o štipendiji in štipendiranju: • datum začetka in zaključka štipendiranja, višina štipendije
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov štipendistov se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Zbirka osebnih podatkov štipendistov, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v mapah štipendistov, ki se zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov štipendistov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zunanji izvajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja pogodbenih in davčnih obveznosti, izvrševanja drugih nakazil, uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, za namene izvajanja statističnih raziskovanj ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zunanjem izvajalcu: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa Podatki o izplačilih: • bruto in neto izplačila • plačani davki in prispevki
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zunanjih izvajalcev se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Originalna dokumentacija oziroma podatki, ki se hranijo v fizični obliki, se hranijo v posebnih fasciklih. Dostop do osebnih podatkov zunanjih izvajalcev imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca potnih nalogov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti, izvrševanja nakazil, za namene izvajanja statističnih raziskovanj ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča Drugi podatki: • obračun opravljene službene poti s specifikacijo vseh plačanih stroškov
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • Banka Slovenije glede potnih nalogov za tujino • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Originalna dokumentacija oziroma podatki, ki se hranijo v fizični obliki, se hranijo v posebnih fasciklih. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o izplačilih za študentsko delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študenti in dijaki, ki delajo na KDD d.d. preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti, izvrševanja nakazil, za namene izvajanja statističnih raziskovanj ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu oziroma dijaku: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni podatki, davčna številka, fakulteta oziroma srednja šola, na katero je vpisan Drugi podatki: • urna evidenca opravljenega dela študenta oziroma dijaka, podatki o plačanih prispevkih
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov študentov in dijakov, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v posebnih mapah. Dostop do osebnih podatkov študentov in dijakov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca uporabnikov CRVP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev KDD d.d. (uporabniki): • člani KDD d.d. (registrski in poravnalni člani), • izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev (tj. pravna oseba, ki je izdala nematerializirane vrednostne papirje, ki so vpisani v centralni re
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je zavarovanje osebnih podatkov oseb, ki so vpisane v centralni register vrednostnih papirjev, zagotavljanje transparentnosti vpogledov in vodenja evidence o vpogledih v centralni register skladno z ZNVP-1 ter možnosti poznejšega ugotavljan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca za vsakega uporabnika vsebuje kvalificirano potrdilo za elektronsko podpisovanje, s katerim posamezni uporabnik dostopa do CRVP, za posamezne skupine uporabnikov pa evidenca vsebuje naslednje podatke: • člani KDD d.d.: podjetje, ime in priimek, EMŠO, naslov, službeni telefon in službeni mail • izdajatelji: ime in priimek, podatki o podjetju, podpis, službeni telefon in službeni mail • zaposleni na KDD d.d.: ime in priimek, podpis (ostali podatki so shranjeni in dostopni v drugih evidencah znotraj družbe)
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v fizični obliki shranjeni v fasciklih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni delavci. Podatki se nanašajo na obrazcih, ki jih izpolnijo osebe, ki želijo postati uporabniki centralnega registra, ter se razlikujejo glede na to, ali gre za izdajatelja, člana KDD ali zaposlenega na KDD. Podatki so shranjeni tudi v elektronski obliki, in sicer v informacijskem sistemu centralnega registra vrednostnih papirjev. Ob ugoditvi zaprosilu osebe, ki želi postati uporabnik centralnega registra, se tej osebi določi in dodeli uporabniško ime. V kolikor v centralni register ta oseba še ni vnesena, se njene podatke vnese v sistem centralnega registra ter se ji s tem omogoči dostop. Poleg podatkov, ki so shranjeni tudi v fizični obliki, so v centralnem registru shranjena tudi kvalificirana potrdila za elektronsko podpisovanje teh oseb. Zavarovanje osebnih podatkov v centralnem registru vrednostnih papirjev je zakonsko urejeno ter podrobneje opisano v točki 23.11 tega kataloga. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki v centralnem registru vrednostnih papirjev se tekoče usklajujejo s podatki v centralnem registru prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzpostavitve in vodenja evidence o izpolnjevanju obveznosti opravljanja zdravstvenih pregledov delavcev, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, datum nastopa zaposlitve na KDD d.d., datum nastopa zaposlitve na sedanjem delovnem mestu, naziv sedanjega delovnega mesta, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto; • kratek opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, podatek o tem, za koga je delovno mesto neustrezno; • številka zdravniškega spričevala, datum rojstva, datum pregleda • podatek o tem, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto, ali jih izpolnjuje z omejitvami, ali jih začasno ali trajno ne izpolnjuje, predlagano drugo delo
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v posebnem fasciklu. Kopije zdravniških spričeval se nahajajo tudi v posebnem računalniškem programu i4-iFin. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, oziroma delavca, ki vzdržuje tega družinskega člana, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco se vpisujejo naslednji podatki o posameznem vzdrževanem družinskem članu: sorodstveno razmerje do delavca, priimek in ime, obdobje, v katerem je vzdrževan, opomba, ali je vzdrževani družinski član oseba s posebnimi potrebami, opredelitve na podlagi zahtev FURS-a (npr. starost, morebitne posebne potrebe, zmožnost za delo)
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov vzdrževanih družinskih članov se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Zbirka osebnih podatkov vzdrževanih družinskih članih, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v personalnih mapah zaposlenih, ki se zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro. Obvestila o obdobju vzdrževanja, ki se hranijo ročno, se nahajajo v posebnih fasciklih v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov vzdrževanih družinskih članov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o uporabi mobitelov, avtomobilov in prenosnih računalnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, za izpolnjevanje davčnih obveznosti, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco se za posameznega delavca vpisujejo naslednji podatki: • glede uporabe mobitelov: ime in priimek, telefonska številka, tip telefonskega aparata; • glede uporabe avtomobilov: ime in priimek zaposlenega, ki uporablja avtomobil tudi v privatne namene, stroškovno mesto, številka lizing pogodbe, registrska številka, tip avtomobila, poraba goriva, opravljeni servisi, cena najema in vzdrževanja avtomobila; • glede uporabe prenosnih računalnikov: ime in priimek, inventarna številka, vrsta računalnika, datum izposoje, podpis
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o uporabi avtomobilov, mobitelov in prenosnih računalnikov se nahajajo v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v posebnih fasciklih. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o stanovanjskih posojilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d. in bivši zaposleni v KDD d.d., katerim je bilo dano stanovanjsko posojilo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o stanovanjskem posojilu, za izpolnjevanje davčnih obveznosti, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, podatki o posojilu (znesek posojila, podatki o obrestni meri, doba vračanja)
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, ter originalna dokumentacija se nahajata v posebnih fasciklih. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o usposabljanjih s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja evidence s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom ter za izpolnjevanje obveznosti na podlagi predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek; • datum rojstva; • razporeditev na delovno mesto; • potrdilo o opravljenem preizkusu znanja oziroma usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se vodi ročno, originalna dokumentacija se nahaja v posebnem fasciklu. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o osveščanju na področju upravljanja neprekinjenega poslovanja, Evidenca podatkov o osveščanju na področju varovanja informacij in Evidenca podatkov o osveščanju SUKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja evidence s področja upravljanja neprekinjenega poslovanja in varovanja informacij ter za izpolnjevanje obveznosti na podlagi predpisov o upravljanju neprekinjenega poslovanja in varovanju info
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • potrdilo o opravljenem preizkusu znanja
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence podatkov se vodijo v elektronski obliki. Dostop do evidenc imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca kontaktnih podatkov za upravljanje kriznih situacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe upravljanja kriznih situacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • naslov stalnega in začasnega bivališča • osebna telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca podatkov se vodi v elektronski in tiskani obliki. Evidenca v elektronski obliki se nahaja na internem skupnem strežniku. Evidenca v tiskani obliki se hrani v posebnem fasciklu. Dostop do evidenc imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca izjav o varovanju zaupnih podatkov in o varni uporabi informacijskega sistema KDD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni KDD d.d. • študentje, ki opravljajo delo preko študentskega servisa • zunanji izvajalci, ki izvajajo dela po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi varovanja zaupnih podatkov in varne uporabe informacijskega sistema KDD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Izjave o varovanju zaupnih podatkov in o varni uporabi informacijskega sistema KDD, ki jo podpišejo zaposleni KDD d.d., vsebujejo: • ime in priimek, datum, podpis Izjave o varovanju zaupnih podatkov in o varni uporabi informacijskega sistema KDD, ki jo podpišejo študentje, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, vsebujejo: • ime in priimek, naslov, matična in davčna številka, datum, podpis Izjave o varovanju zaupnih podatkov in o varni uporabi informacijskega sistema KDD, ki jo podpišejo zunanji izvajalci, ki izvajajo dela po pogodbi, vsebujejo: • ime in priimek, naziv in naslov podjetja, pri katerem je zaposlen, matična številka podjetja, naziv pogodbe, datum, podpis
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence podatkov se vodijo v fizični obliki v fasciklih v zaklenjenih omarah. Dostop do evidenc imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na obvezni praksi v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o izvajanju obvezne prakse, za izpolnjevanje davčnih obveznosti, izvrševanje nakazil, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku oziroma študentu na obvezni praksi: • priimek in ime, naslov stalnega in začasnega bivališče, država, občina, datum rojstva, davčna številka, številka transakcijskega računa, • podatki o izobrazbi oziroma šolanju (podatki o izobraževalni ustanovi), vpisna številka dijaka oziroma študenta
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov dijakov in študentov na praksi se hrani v fizični obliki, v posebnih fasciklih. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja obveznosti (obveščanja) skladno z določbami ZGD-1, izpolnjevanja pogodbenih in davčnih obveznosti, izvrševanja drugih nakazil, uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, za namene izvajanja statist
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu nadzornega sveta: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa Podatki o izplačilih: • bruto in neto izplačila • plačani davki in prispevki
 • Uporabniki zbirke: • Finančni urad Republike Slovenije • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov članov nadzornega sveta se nahaja v posebnem računalniškem programu i4-iFin in pomožnih programskih aplikacijah. Originalna dokumentacija oziroma podatki, ki se hranijo v fizični obliki, se hranijo v posebnih fasciklih. Dostop do osebnih podatkov članov nadzornega sveta imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Seznam aktivnih kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni v KDD d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja premoženja in premoženjskih pravic, telesa in življenja posameznikov ter reda v prostorih KDD d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za posameznega zaposlenega so v elektronski evidenci zavedeni naslednji podatki: • ime in priimek • številka kartice • pristopna skupina
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni na internem spletnem portalu, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni delavci. Podatki so zbrani v elektronski obliki, ki jo podjetje Parks posreduje enkrat na 3 mesece. Ob prevzemu teh kartic zaposleni podpišejo izjavo, na kateri so navedeni ime in priimek ter podpis osebe, ki je kartico prevzela, ter številka kartice. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri članih za koordinacijo aktivnosti ob tehničnih spremembah sistema CRVP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, zaposlene pri članih KDD d.d. (registrski in poravnalni člani)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je omogočanje nemotenega poslovanja ob tehničnih spremembah sistema CRVP.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca za vsako kontaktno osebo vsebuje naslednje podatke: • koda in naziv člana • ime in priimek koordinatorja • elektronski naslov • telefonska številka • javni IP naslov
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v elektronski obliki, in sicer na internem spletnem portalu. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o imetnikih oziroma njihovih skrbnikih ali pooblaščencih (Kopije osebnih izkaznic in potnih listin)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev • pooblaščenci in skrbniki imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je ugotovitev oziroma dokazovanje istovetnosti posameznika (bodisi imetnika bodisi njegovega skrbnika ali pooblaščenca).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki so razvidni iz kopij osebnih izkaznic oziroma potnih listin: • enolična identifikacija (EMŠO); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država); • datum rojstva; • državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fotokopije osebnih izkaznic in potnih listih se hranijo v fizični obliki v posebnih fasciklih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter v Politiki varovanja informacij KDD d.d. in elementarnih varnostnih politikah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam