Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMMERCE D.D.
Sedež ali naslov: EINSPIELERJEVA 6
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5000181000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DELNIČARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki delnic družbe Commerce d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajalca zbirke in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarju: osebno ime oz. firma pravne osebe, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) oz. naslov pravne osebe, število delnic.
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe družbe, DURS, pooblaščeni delavci družbe, ki imajo navedeno pooblastilo v skladu s sistematizacijo delovnih mest. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju ali za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Listinski dokumenti se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK / POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki poslovno sodelujejo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične namene, segmentacijo strank / poslovnih partnerjev, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, analize poslovanja, določanja profila ključnih strank, določanja nadaljnjih poslovnih namenov ter politike nastopanja / obnašanja na trgu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stranki / poslovnemu partnerju: ime in priimek oz. firma pravne osebe, stalno ali začasno bivališče oz. naslov pravne osebe (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), EMŠO oz. matična številka, davčna številka, vrsta pogodbe, pogodbene obveznosti, telefonska številka, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe družbe, DURS oz. drugih državnih organov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Listinski dokumenti se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KADROVSKA EVIDENCA IN EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, bivši zaposleni, štipendisti, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb in uveljavljanje pravic posameznikov, ka katere se podatki nanašajo, za statistična razikovanja in druge v zakonu določene namene;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.5.1. Podatki o delavcu: priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, spol, vrsta stanu, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča in naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, krajevna skupnost, šifra občine, občina, šifra države, država), šolska izobrazba (stopnja in smer), poklic, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, način in stroški prevoza na delo, podatki o osebnih dokumentih (osebna izkaznica: registrska številka, datum in kraj izdaje; potni list: številka, datum in kraj izdaje; delovna knjižica: serijska številka, registrska številka, datum izdaje, občina izdaje; osebni račun: številka računa, banka), prejšnji delodajalci (firma, trajanje posameznih zaposlitev), podatki o izkoriščenem letnem dopustu pri prejšnjem delodajalcu, podatki o študiju ob delu, če delavec študira samoiniciativno (naziv šole in program, leto vpisa ter trajanje šolanja), podatki o družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu (ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, državljanstvo, naslov bivališča, sorodstveno razmerje, potrdilo o šolanju), podatki o družinskih članih, za katere delavec uveljavlja davčno osnovo (sorodstveno razmerje, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO), podatki o zdravstvenem stanju delavca (invalidnost, kategorija invalidnosti, zdravstvene omejitve za delo, ali je delavec delno upokojen), ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, podatki o opravljenih zdravniških pregledih v zvezi z delom (datum in vrsta pregleda), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, pokojninska doba (zavarovalna doba v družbi, dokupljena doba, posebna doba, skupna delovna doba), datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (zaposlitev za nedoločen ali določen delovni čas), razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delovno mesto, ki ga opravlja delavec, stroškovno mesto na katerega je delavec razporejen, poskusno delo in komisija za spremljanje dela delavca v poskusnem obdobju (ime in priimek), število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, letni dopust (število dni in način koriščenja), osnovna plača delavca, dodatki k plači, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, zgodovina sprememb razporeditve delavca, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 1.5.2. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca): poleg podatkov o delavcu tudi vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. 1.5.3. Evidenca o izrabi delovnega časa: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur (s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega), oznaka vrste opravljenega/priznanega delovnega časa. 1.5.4. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja: opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog, evidenca obsega tudi hrambo: programa teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavca za varno delo z navedbo učne snovi, in časa; seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja delavca za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog (seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oz. naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusu znanja delavca o varstvu pri delu. 1.5.5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev: evidenca se vodi s kartotečnim hranjenjem vseh napotnic oz. zdravniških spričeval o oceni delovne zmožnosti delavca, roki v katerih mora biti delavec poslan na predhodne, specialne, občasne in druge zdravstvene preglede, korespondenca, med delodajalcem, delavcem in zdravnikom, ki se nanaša na takšne zdravniške preglede. 1.5.6. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih: datum in ura ko se je zgodila poškodba, kraj nesreče, doba zaposlitve na tem delu, kdo je prijavil poškodbo, datum in ura prijave delodajalcu in zdravniku, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, kratek opis poškodbe (vir in vzrok), domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, ali je poškodovanec umrl, število poškodovanih in umrlih na kraju nesreče, podatki o neposredni vodji ter njegov naslov, podatki o očividcu in njegov naslov, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovani pregledan, diagnoza poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, izguba delovnih dni zaradi nesreče, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu. 1.5.7. Evidenca o izobraževanju delavca: program izobraževanja, kje, kdaj in trajanje izobraževanja, namen izobraževanja, ali je bilo izobraževanje opravljeno v interesu delodajalca ali delavca, obveznosti delavca, ki izhajajo iz izobraževanja. 1.5.8. Evidenca o obveznem zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: datum prijave v zavarovanje, podlaga za zavarovanje, matična številka delodajalca, vrsta invalidnosti, datum in vzrok spremembe med zavarovanjem, delo, ki ga je delavec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem, plače oz. zavarovalna osnova, od katerih so bili plačani prispevki in letni znesek plačanega prispevka, plačani prispevki od zavarovalne osnove, število ur polnega delovnega časa delodajalca, število ur dejanskega delovnega časa delavca, število ur na delu, za katere je delavec prejel plačo oz. za katero so bili plačani prispevki od zavarovalne osnove, število ur odsotnosti z dela, za katero je zavarovanec prejel nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko dobo, identifikacijska (registrska) številka delavca pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, pokojninska doba, datum in vzrok prenehanja zavarovanja, delavec, ki je vključen tudi v sistem prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanj se vodi evidenca tudi o tem pri kateri zavarovalnici je delavec vključen v prostovoljno zavarovanje in številka zavarovalne police; prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca – delavca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. 1.5.9. Podatki o plačah in nadomestilih plač: poleg podatkov, ki izhajajo iz evidence podatkov o delavcu in evidence o obveznem zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, še podatki: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom oz. bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo – izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja), neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila nadomestila plač in za izredna izplačila: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, številka administrativne prepovedi. 1.5.10. Podatki o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. 1.5.11. Podatki o štipendistih: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, številka transakcijskega računa in banka, datum sklenitve pogodbe za štipendiranje, čas trajanja pogodbe, naziv šole, smer in stopnja izobraževanja, višina štipendije, datum zaključka izobraževanja. 1.5.12. Podatki o delu preko študentskega servisa: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, datum začetka in zaključka dela, naziv študentskega servisa, naziv izobraževalne institucije, letnik vpisa, številka transakcijskega računa in banka, znesek plačila, vrsta dela, kraj dela, služba, kjer opravlja delo, telefonska številka. 1.5.13. Podatki o podjemnih in avtorskih pogodbah: ime in priimek oz. firma pravne osebe, stalno ali začasno bivališče oz. naslov pravne osebe, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, vrsta pogodbe, delovne naloge, datum sklenitve in čas trajanja pogodbe, plačilo, pogodbene obveznosti, številka transakcijskega računa in banka, telefonska številka, e-pošta. 1.5.14. Podatki o članih nadzornega sveta družbe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, e-pošta, številka transakcijskega računa in banka.
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe družbe, za ZZZS, ZPIZ, DURS, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, sindikati, pooblaščeni delavci družbe, ki imajo pooblastilo v skaldu s sistemizacijo delovnih mest, pooblaščenec za varstvo pri delu. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju ali za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času, izven delovnega časa pa le na podlagi dovoljenja direktorja družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi, itd.) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, te pa se hranijo skupaj z delavskimi knjižicami v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam