Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Certius BPH borznoposredniška hiša d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska 152
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5971055000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca povezanih oseb.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov in drugi predpisi (ZTFI, Sklepi Agencije za trg vrednostnih papirjev; Zban-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Povezane osebe družbe CERTIUS bph d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe; naslov stalnega bivališča oziroma sedež pravne osebe; opis povezanosti
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe in zaposleni v družbi, ki imajo pooblastila uprave za dostop do osebnih podatkov; revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe (notranji in zunanji); Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju z družbo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov v papirni obliki in elektronski arhiv računalniških zbirk podatkov, kot tudi magnetni trakovi in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljavca osebnih podatkov na računalnikih ali v ognjevarnih omarah na ključ. Družba ima posebno sobo, kjer se nahaja ključna oprema informacijske tehnologije (serverji), ki je vedno zaklenjena, ključ pa imajo le pooblaščene osebe. Prostori, v katerih se nosilci osebnih podatkov nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori na sedežu družbe varovani z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel in revizijska sled omogočata vpogled v vnos osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih in njihovih plač

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in druge osebe, ki za CERTIUS bph d.o.o. opravljajo dela in naloge, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu ali na drugi pravni podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki je podlaga za opravljanje delovnih nalog za družbo, obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; EMŠO; davčna številka; datum rojstva; kraj in država rojstva; stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; telefonska številka; elektronski naslov; invalidna številka, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti; številka zdravstvenega zavarovanja; poklic; strokovna izobrazba in stopnja izobrazbe; delovno dovoljenje – tujci; transakcijski račun; delovno mesto; dela in naloge; osnovna plača; kraj dela; delovni čas; zavarovalna doba; zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas; poskusno delo; poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved; izobraževanje; podatek o pridobitvi licenc/certifikatov; letni dopust; podatek ali je delavec delno upokojen; datum sklenitve delovnega razmerja; datum nastopa dela; datum prenehanja delovnega razmerja; odpovedni rok; razlog prenehanja delovnega razmerja; podatek o višini plače in nagrajevanju; podatek o odtegljajih; potni stroški; podatek o opravljenih urah in nadurah; podatki o otrocih zaposlenih (za potrebe zdravstvenega zavarovanja in izračuna letnega dopusta); podatki o pretekli delovni dobi; opravljeni preventivni zdravstveni pregledi; poškodbe pri delu; usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu; kopija dokumentov.
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe in zaposleni v družbi, ki imajo pooblastila uprave za dostop do osebnih podatkov; računovodstvo; revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe (notranji in zunanji); Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje; Davčni urad RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju z družbo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov v papirni obliki in elektronski arhiv računalniških zbirk podatkov, kot tudi magnetni trakovi in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljavca osebnih podatkov na računalnikih ali v ognjevarnih omarah na ključ. Družba ima posebno sobo, kjer se nahaja ključna oprema informacijske tehnologije (serverji), ki je vedno zaklenjena, ključ pa imajo le pooblaščene osebe. Prostori, v katerih se nosilci osebnih podatkov nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori na sedežu družbe varovani z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel in revizijska sled omogočata vpogled v vnos osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank, njihovih naročilih in transakcijah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov in področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (ZTFI, Sklepi Agencije za trg vrednostnih papirjev, ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, za katere CERTIUS bph d.o.o. opravlja posle s finančnimi instrumenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje osnovne dejavnosti družbe v skladu z zakonom in pogodbami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu s predpisi s trga finančnih instrumentov, davčno zakonodajo in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter ostalo zakonodajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o strankah: ime in priimek oziroma firma; stalno in začasno prebivališče oziroma sedež; EMŠO oz. matična številka; davčna številka oz. ID številka za DDV; datum, kraj in država rojstva; državljanstvo; rezident RS, država v primeru nerezidenta; davčno rezidenstvo; vrsta, številka in naziv izdajatelja osebnega dokumenta; transakcijski račun stranke (banka, št. računa); KID koda; številka trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (KDD); telefonska številka; faks številka; elektronski naslov; podatki o tuji politični izpostavljenosti stranke oz. povezanosti s takšno osebo; preteklo poslovanje s stranko; namen odprtja trgovalnega računa oz. vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja; vrsta storitev, ki jih družba opravlja za stranko; datum sklenitve pogodbe s stranko (datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja); datum vpisa v evidenco strank; datum prenehanja pogodbe, sklenjene s stranko; podatki o razvrstitvi stranke (profesionalne, neprofesionalne in primerno nasprotne stranke); izobrazba in poklic; informacija o dejavnosti stranke; podatki o izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne papirje in njenih finančnih zmožnostih; podatki o imetju in finančnih obveznostih; podatki o dejanskih lastnikih pravne osebe; podatki o pritožbah strank; kategorija tveganja (ocena tveganja); razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; posnetki telefonskih pogovorov s strankami; fotokopije dokumentov b) podatki o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih za fizične osebe: ime in priimek; stalno in začasno prebivališče; EMŠO; davčna številka; datum, kraj in država rojstva; vrsta, številka in naziv izdajatelja osebnega dokumenta; transakcijski račun (banka, št. računa); telefonska številka; faks številka; elektronski naslov; fotokopija dokumentov c) podatki o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih za pravne osebe: ime in priimek; stalno in začasno prebivališče; EMŠO; davčna številka; datum, kraj in država rojstva; vrsta, številka in naziv izdajatelja osebnega dokumenta; telefonska številka; faks številka; elektronski naslov; delovno mesto; fotokopija dokumentov; podatki o tuji politični izpostavljenosti oz. povezanosti s takšno osebo d) podatki o naročilih in poslih strank s finančnimi instrumenti: datum izvedbe transakcije; čas izvedbe transakcije; znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; način izvedbe transakcije; vrsta računa; borzni posrednik (ime in priimek oziroma šifra borznega posrednika); stranka: ime in priimek oziroma firma ter št. računa nematerializiranih vrednostnih papirjev; način izročitve naročila; datum in natančen čas izročitve naročila; datum in natančen čas prejema naročila; vrsta naročila; tip naročila; oznaka finančnega instrumenta; naročena količina; odklonitev, preklic oziroma sprememba naročila; datum in natančen čas sklenitve posla.
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe in zaposleni v družbi, ki imajo pooblastila uprave za dostop do osebnih podatkov; revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe (notranji in zunanji); Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); Davčni urad RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju z družbo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov v papirni obliki in elektronski arhiv računalniških zbirk podatkov, kot tudi magnetni trakovi in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljavca osebnih podatkov na računalnikih ali v ognjevarnih omarah na ključ. Družba ima posebno sobo, kjer se nahaja ključna oprema informacijske tehnologije (serverji), ki je vedno zaklenjena, ključ pa imajo le pooblaščene osebe. Prostori, v katerih se nosilci osebnih podatkov nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori na sedežu družbe varovani z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel in revizijska sled omogočata vpogled v vnos osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam