Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFORMATIKA D.D.
Sedež ali naslov: VETRINJSKA ULICA 2
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5259363000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Vodenje evidence: 1. odst. 46. člena (zbiranje podatkov), 120. -124. člen (pripravniki), 224.-226. člen (delovna knjižica) Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02) ter 1, 6. in 7. člen (hramba podatkov) Zakona o evidencah na pod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki) • tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje • nekdanji zapo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovneg
 • Rok hrambe (neobvezno): • domači zaposleni: trajna hramba na podlagi 8. člena Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD, Ur.l. SFRJ, št. 17/1990, RS, št. 65/2000),• tujci: pet let po prenehanju zaposlitve ali dela tujca v Republiki Sloveniji na podlagi 31. člena Zakona
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki: ev.št.zaposlenega, priimek, ime, spol, emšo, davčna št., datum rojstva, država rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, ime očeta/matere, stan, rojstni priimek, samohranilec, državljanstvo, • dejanska izobrazba: poklic po zavodu o zaposlovanju, šola, smer izobrazbe, leto pridobitve izobrazbe, način pridobitve izobrazbe, strokovna izobrazba, šolska izobrazba, naziv šole (konkretna šola), smer šole, • naslov: vrsta prebivališča, naselje, ulica, hišna številka, občina, krajevna skupnost, pošta, • zaposlitev: datum zaposlitve, status zaposlitve, org.enota zaposlitve, lokacija zaposlitve, vrsta delovnega časa, datum prenehanja zaposlitve, vzrok prenehanja zaposlitve, • razporeditev: datum razporeditve, delovno mesto, vzrok razporeditve, org.enota razporeditve, lokacija razporeditve, plačilni razred, rel.razmerje plačilnega razreda, rel.razmerje - razlika1, rel.razmerje - razlika2, koeficient zmanjšanja, izplačilno mesto, izmensko delo, indikator-manager, zahtevana izobrazba, odgovornost, pooblastilo, datum prenehanja razporeditve, • podlaga za zavarovanje: datum zaposlitve, podlaga za zavarovanje, datum spremembe zavarovanja, vzrok spremembe zavarovanja, datum zaposlitve glede na veljavni m1/m2 • uvajanje v delo: delovno mesto, uvajanje od, uvajanje do, ev-št.mentorja, • pripravnik: datum pripravništva od, datum pripravništva do, org.enota, vrsta pripravništva, čas pripravništva, način financiranja, ev.št.mentorja, • pripravniški izpit: datum pripr.izpita, vrsta pripr.izpita, naslov izdelka - 1.del, naslov izdelka - 2.del, splošni del - 1.del, splošni del - 2.del, posebni del - 1.del, posebni del - 2.del, opravil izpit (da/ne), • delovno dovoljenje: številka del.dovoljenja, veljavnost od, veljavnost do, vrsta del.dovoljenja, izdajatelj del.dovoljenja, datum izdaje prvega del.dovoljenja, • delovna doba: delovna doba do vstopa, pokojninska doba do vstopa, delovna doba v združbi do vstopa, delovna doba v tujini do vstopa, datum vnesenih podatkov, izračunana delovna doba v združbi, izračunana pokojninska doba, izračunan % dodatka na del.dobo, datum izračuna, • olajšava delavca: vrsta olajšave, • prevoz delavca : relacija prevoza, • osebni dokumenti: vrsta dokumenta, številka dokumenta, občina izdaje dokumenta, datum izdaje dokumenta, kategorija voz.izpita, • osnovno zdr.zavarovanje zaposlenega: zdravstveni dom, izbrani zdravnik, reg.št. zdr.izkaznice, datum izdaje zdr.izkaznice, • dodatno zdr.zavarovanje zaposlenega: vrsta zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum zaključka zavarovanja, • invalidnost zaposlenega: kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum prenehanja invalidnosti, številka odločbe, šifra invalidnosti, vzrok invalidnosti, vrsta invalidnosti za m obrazce, telesna okvara zaposlenega, šifra telesne okvare, datum nastanka tel.okvare, datum prenehanja tel.okvare, številka odločbe, postrežnina, šifra telesne okvare vrsta tel.okvare za m obrazec, invalidi-kvota, • aktivnost delavca: vrsta aktivnosti, vrsta funkcije, datum nastopa, datum prenehanja, vzrok prenehanja aktivnosti, • kršitev del.obveznosti: vrsta kršitve, vrsta ukrepa, datum ukrepa, predlagatelj ukrepa, • letni dopust zaposlenega: leto dopusta, datum izračuna, osnova za dopust, dopust iz del.dobe, dopust iz tar.razreda, dopust za delo v dveh turnusih, dopust za nevni, nočni turnus, dopust za stalno delo na terenu, dopsut za stalno delo z računal., dopust za invalide pod 60%, dopust za samohranilce, dopust za starše, dopust za manj kot 18 let, dopust za več kot 50 let, dopust za invalide nad 60%, dopust za nego dr.članov, dopust za dežurstvo, skupaj dni, sprememba(+/-) • poraba letnega dopusta: leto-mesec porabe, število por.dni, prenos letnega dopusta, leto prenesenega dopusta iz leta, leto prenesenega dopusta v leto, število dni • očetovski dopust: datum začetka očet.dopusta, datum zaključka očet.dopusta, • poraba očetovskega dopusta: leto-mesec porabe, število dni, • poraba izrednega dopusta: leto-mesec porabe, število dni, • vojni veteran: šifra voj.veterana, datum odločbe, trajanje od, trajanje do, vrsta trajanja, • transakcijski račun zaposlenega: šifra lastnika, vrsta računa, številka računa, • dodatno pokojninsko zavarovanje: šifra pokoj.načrta, šifra police, številka police, datum vstopa v zavarovanje, po minim.premiji, premija, premija delavca, premija delodajalca, datum prenehanja/mirovanja, vzrok prenehanja/mirovanja, • kolektivno nezgodno zavarovanje : ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča (ulica, številka, poštna številka, kraj), transakcijski račun •službeni kontakti: številka službenega telefona, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov • Osnovna sredstva dana v uporabo (reverzi): ime in priimek prevzemnika, št.reverza, naziv opreme, oznaka opreme, tip, inventarna številka, količina, datum vrnitve, TUJCI: • Splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela Obrazec TUJ-2/1: • Firma in sedež prosilca, Območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, • Podatki o prosilcu (1. Vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. Kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. Prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. Doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-) • Podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v republiki sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji(kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje • Izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka Obrazec TUJ/4/3: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe(ulica, kraj in poštna številka) • Številka pogodbe o zaposlitvi • Podatki o tujcu: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela Obrazec TUJ/EU – zap: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz RS): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe • Podatki o delavcu - državljanu EU: Priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO / ( SLO, če jo že ima, državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve • Dovoljenje za zaposlitev: številka, delovodna številka, datum, veljavnost dovoljenja za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • KAD (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje), • Vzajemna (dodatno zdravstveno zavarovanje), • Zavarovalnica Maribor (24 urno kolektivno nezgodno zavarovanje), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (personalne mape) (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari, • pisna dokumentacija (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2), v prostorih vodstva družbe Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore; stavba je fizično varovana, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • arhiv stalne dokumentacije (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • arhiv stalne dokumentacije (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo v delovnem času tajnica področja in posamezni zaposleni delavci, izven delovnega časa pa vstop v arhiv ni dovoljen; • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Mb) se nahaja na varovanem strežniku v Mariboru (Vetrinjska 2) v sistemskem prostoru. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • pisna dokumentacija o reverzih (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop v prostore imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisna dokumentacija o reverzih (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2), v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop v prostore imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O UPOKOJENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • soglasje upokojencev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • upokojeni zaposleni, ki izrazijo željo po uvrstitvi v zbirko zaradi obveščanja o družabnih srečanjih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje o družabnih srečanjih
 • Rok hrambe (neobvezno): do preklica soglasja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki: ev.štev.upokojenca, priimek, ime, datum rojstva, datum upokojitve, org.enota upokojitve, lokacija upokojitve, status upokojenca, datum spremembe statusa, • naslov: vrsta prebivališča, naselje, ulica, hišna številka, občina, krajevna skupnost, pošta obveščanje o družabnih srečanjih
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Mb) se nahaja na varovanem strežniku v Mariboru (Vetrinjska 2) v sistemskem prostoru. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 172. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), Dogovor o izobraževanju delavcev družbe Informatika d.d., Podjetniška kolektivna pogodba družbe Informatika d.d., pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja
 • Rok hrambe (neobvezno): • posamezni podatki o izobraževanju se vpišejo v evidenco zaposlenih (trajna hramba),• ostali podatki: 5 let (do preteka zastaralnih rokov glede morebitnih zahtevkov iz pogodbe o izobraževanju, terjatve iz delovnopravnega razmerja zastarajo v 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • izobraževanje ob delu: pogodba o izobraževanju ob delu, ev.št.zaposlenega, datum pogodbe, številka pogodbe, datum začetka študija ob delu, datum zaključka študija ob delu, datum dejanskega zaključka, oznaka pogodbe, • študij: vrsta šole, naziv šole, smer šole, poklic po zavodu za zaposlovanje, poklicna skupina, strokovna izobrazba, zahteva zaradi delovnega mesta, občina šole, izvajalec izobraževanja, • letnik študija: letnik, šolsko leto, uspeh, opravljene obveznosti, mirovanje študija od, mirovanje študija do, vzrok mirovanja študija, • poraba študijskega dopusta: leto-mesec porabe, število por.dni, • funkcionalno izobraževanje: ev.št.zaposlenega, področje izobraževanja, vrsta izobraževanja, datum začetka izobraževanja, datum zaključka izobraževanja, vrednost izobraževanja, izvajalec izobraževanja, kraj izobraževanja, datum izpita, številka potrdila, zahteva zaradi del.mesta
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (personalne mape) (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari, • pisna dokumentacija (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2), v prostorih vodstva družbe Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore; stavba je fizično varovana, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • arhiv stalne dokumentacije (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Mb) se nahaja na varovanem strežniku v Mariboru (Vetrinjska 2) v sistemskem prostoru. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • zdravstveno zavarovanje ožjega družinskega člana zaposlenega delavca - 20. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 9 / 92), Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci fizičnih oseb, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in njihovi drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): • deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni pri izračunu akontacije dohodnine iz plač (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZdavP-1-UPB1, Ur.l. 25/2005)) oz. 5 let po nastanku zaradi sporov v zvezi z
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • družinski člani zaposlenega: ev.št.zaposlenega, ev.štev. druž.člana, emšo druž.člana, priimek druž.člana, ime druž.člana, spol druž.člana, datum rojstva druž.člana, sorodstveno razmerje druž.člana, kraj rojstva druž.člana, vzdrževan druž.član, potrdilo o šolanju, zaposlitev dr.člana, • osnovno zdr.zavarovanje dr.člana: datum pričetka zavarovanja, datum zaključka zavarovanja, druž.član – invalid, vrsta zavarovanja, • dodatno zdr.zavarovanje druž.člana: vrsta zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum zaključka zavarovanja, • kolektivno nezgodno zavarovanje druž.člana : ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča (ulica, številka, poštna številka, kraj), transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna), • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja družinskih članov (Zavarovalnica Maribor) • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (personalne mape) (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari, • pisna dokumentacija (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2), v prostorih vodstva družbe Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore; stavba je fizično varovana, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa; dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • arhiv stalne dokumentacije (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjeni prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru, • elektronska zbirka določenih kadrovskih podatkov, ki se mesečno prenašajo (Mb) se nahaja na varovanem strežniku v Mariboru (Vetrinjska 2) v sistemskem prostoru. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidenca o poškodbah pri delu - 16. člen Zakona o evidencah s področja dela (ZEPD, Ur. l. SFRJ, št. 17 / 90), 43. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), 3., 19.,20.,24., 26., 27. člen ter 7. točka 39. člena Zakona o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določa zakonodaja,
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki se hranijo do preteka zastaralnih rokov v zvezi z posamezno poškodbo pri delu, kolektivno nezgodo, nevarnim pojavom, ugotovljeno poklicno boleznijo oz. boleznijo v zvezi z delom (terjatve iz delovnopravnega razmerja zastarajo v 5 letih po 20
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja v pisarni inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah, • elektronska tabela (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja na osebnem računalniku inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, podatki so zavarovani z geslom za vstop v operacijski sistem, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje splošnih evidenc o zdravstvenih pregledih in posredovanje podatkov: 6. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), 7. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. l. S
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99) in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): čas veljavnosti posameznega zdravniškega spričevala.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. • zdravniški pregled : ime in priimek, zap.št.pregleda, datum napotitve, vzrok za zdravniški pregled, datum zdr.spričevala, izpolnjevanje zdr.zahtev, veljavnost pregleda • omejitev medicine dela : zap.št.omejitve, omejitev, vrsta omejitve, vzrok neizpolnjevanja zdr.zahtev, predlagano drugo delo
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja v pisarni inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah, • elektronska tabela (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja na osebnem računalniku inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, podatki so zavarovani z geslom za vstop v operacijski sistem, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidenc o opravljenih usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja: 4. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99) ter 5. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstv
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zago
 • Rok hrambe (neobvezno): čas trajanja veljavnosti preskusa usposobljenosti za varno delo (2 oz. 5 let po 24. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99), 2. do 3 leta po Zakonu o varstvu pred požarom oz. 6. členu Pravilnika o usposabljanju za v
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, • program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, • seznam oseb, ki so vodile usposobljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, • zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja v pisarni inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah, • elektronska tabela (poškodbe pri delu, zdravstveni pregledi, usposabljanja za varno delo) (Mb) se nahaja na osebnem računalniku inženirja za VZD na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, podatki so zavarovani z geslom za vstop v operacijski sistem, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje zbirke podatkov o osebah, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto: 1. odst. 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02) • vodenje podatkov o osebah, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev: osebna privolitev iskalca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto d
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto : še 45 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom (upoštevajoč roke iz 28. člena in 5. odst. 204. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02)); če
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki: ime, priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, kraj, pošta), elektronski naslov, telefon, EMŠO, davčna številka • podatki o šolanju – naziv inštitucije, dokončana izobrazba, poklic, leto pridobitve izobrazbe • podatki o delovnih izkušnjah: leta delovnih izkušenj, delovno mesto oz. področje dela, naziv prejšnjih delodajalcev, • dodatna znanja: opis dodatnih izobraževanj in usposabljanj, opravljeni izpiti, • ostalo: hobiji, karierne želje,
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zaposlovanje RS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv dokumentacije s prosilci za zaposlitev (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidence: 55. in 68. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, Ur. l. RS, št. 5 / 91), Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 85-4172/2002), Podj
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • štipendisti upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno): do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz pogodbe o štipendiranju (5 let)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • štipendisti: status osebe, ev.št.štipendista, priimek, ime, spol, emšo, davčna št., datum rojstva, država rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, ime očeta/matere, stan, rojstni priimek, samohranilec, državljanstvo • pogodba za štipendijo: datum pogodbe, org.enota, letnik (ko je postal štipendist), leto vpisa v 1.letnik, štipendija od, štipendija do, osnova za štipendijo v %, bivanje med šolanjem, dodatek za bivanje v %, način izplačila, prevozni stroški, datum spremembe, datum prenehanja statusa, aneks k pogodbi • aneks k štip.pogodbi: številka aneksa k pogodbi, datum podpisa aneksa, • študij: vrsta šole, naziv šole, smer šole, poklic po zavodu za zaposlovanje, poklicna skupina, strokovna izobrazba, zahteva zaradi delovnega mesta, občina šole, izvajalec izobraževanja, • letnik študija: letnik, šolsko leto, uspeh, opravljene obveznosti, mirovanje študija od, mirovanje študija do, vzrok mirovanja študija, • izplačilo štipendije: mesec-leto štipendije, datum nakazila, znesek za uspeh, znesek poračuna, znesek za prevoz, znesek za bivanje, skupaj znesek štipendije, • skupni del za izračun štipendije: mesec-leto štipendije, sedež or.enotenalogodajalec, namen nakazila, sklic na št. Obremenitve, datum valutacije, šifra 1, šifra 2, šifra 3, sklic na št., kraj, datum, • transakcijski račun štipendista: šifra lastnika, vrsta računa, številka računa
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv dokumentacije s prosilci za štipendije in štipendisti (Mb) se nahaja sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidence plač: 11. in 12. člen Zakona o evidencah s področja dela (ZEPD, Ur. l. SFRJ, št. 17 / 90), 23.člen pogodbe o zaposlitvi, • hramba končnih obračunov plač oz. plačilnih list zaposlenih - 30. člen Zakona o računovodstvu (ZR
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu • letn
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba na podlagi 13. člena Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD, Ur.l. SFRJ, št. 17/1990, RS, št. 65/2000).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • elementarni podatki - odtegljaj delavca: prejemnik odtegljaja, vrsta odtegljaja, število obrokov, mesečni znesek obroka, znesek 1. obroka, znesek zadnjega obroka, število odplačanih obrokov, številka pogodbe kreditodajalca, številka trr, sklic na številko, - članarina / zavarovanje delavca: vrsta članarine, odstotek članarine/zavarov., znesek članarine/zav., številka trr prejemnika, sklic na številko, - boniteta delavca: vrsta bonitete, znesek bonitete, - delo delavca: datum pozicije, vrsta dela, delovni nalog, vrsta sredstva, sredstvo, plačilo/dodatek, število ur plačila/dodatka, znesek plačila/dodatka, odstotek individualne stimulacije, • obračunani podatki: - plačilna postavka za delavca: org.enota zaposlitve, delovno mesto, vrsta dela, delovni nalog, vrsta sredstva, plačilo/dodatek, odstotek individualne stimulacije, odstotek plačila/dodatka, skupno relativno razmerje, ure, urna postavka, bruto znesek plačila/dodatka, neto znesek plačila/dodatka, izplačilno mesto, lokacija org.enote razporeditve, - generalna postavka za delavca: datum zaposlitve, poslovna enota zaposlitve, delovna doba, odstotek dodatka za del. dobo, vrednost točke, vsota ur v tekočem mesecu, znesek bruto – redno delo, znesek prispevkov – redno delo, znesek davkov, znesek odbitkov, znesek bruto refundacij, znesek prispevkov za refundacije, znesek materialnih stroškov, znesek mat, stroškov – refundiranih, znesek ssp, znesek izplačila, izplačilno mesto, znesek prispevkov bonitet, lokacija zaposlitve, - postavka odtegljajev: vrsta odtegljaja, prejemnik odtegljaja, zap.štev. odtegljaja, znesek odtegljaja, število obrokov, število odplačanih obrokov, - postavka prispevkov: prejemnik prispevka, vrsta prispevka, vrsta dela za prispevke, prispevna stopnja, znesek prispevka, - postavka davkov: vrsta davka, zap.štev.lestvice, odstotek olajšav, znesek olajšav, znesek bonitet znesek davka, osnova za davek, - stalni dodatek delavca: vrsta plačila/dodatka, znesek dodatka, - postavka članarine / zavarovanja: vrsta članarine/zavarovanja, prejemnik član,/zav., odstotek, znesek, - postavka samoprispevkov: prejemnik samoprispevka, vrsta, odstotek, znesek, boniteta odtegljaja, vrsta odtegljaja, vrsta bonitete, odstotek od odtegljaja, znesek nad odtegljajem, - revalorizacija odtegljaja: vrsta odtegljaja, revalorizirana glavnica, revaloriziran obrok, znesek bonitete, - revalorizacija najema avta: vrsta odtegljaja, revalorizirana sedanja vrednost, revalorizirana amortizacija, znesek bonitete, - postavka davkov/bonitet – nad uredbo: vrsta bonitete, tabela osnove ta boniteto, znesek bonitete, - delavec / boniteta podjetja: vrsta bonitete - plače za zpiz / osnova za posredovanje podatkov: leto podatkov, registrska številka zavezanca, priimek delavca, ime delavca, emso, ur na teden, stopnja strok. usposobljenosti, zaposlen od – do ugotovljena zavarovalna doba, ure za redno delo, nadure, bruto znesek, ure nadomestila plače, leto osnove za nadomestilo, beneficirana doba, šifra invalidnosti, plačan prispevek, - dodatno pokojninsko zavarovanje: postavka pdpz ( prostovolj. dodatnega pok. zavarov.), šifra določbe pdpz, šifra pokojninskega načrta, evidenčni izračun, odstotek deleža delavca, premija delavca, olajšava delavca, odstotek delodajalca, premija delodajalca, olajšava delodajalca, odstotek bruto plače, - potni nalog za potniški promet – obrazec 74 (velja za službeni avtomobil kot za službeni avtomobil v zasebne namene) : znamka avtomobila, reg.številka, ime in priimek voznika, koristnik po nalogu, relacija - nalog za službeno potovanje in obračun potnih stroškov – obrazec 7,1: ime in priimek, naslov, datum službenega potovanja, relacija, naloga, čas trajanja do, odobritev vrste prevoz - poročilo o službenem potovanju – priimek in ime, št.potnega naloga, datum potovanja, opis naloge
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • centri za socialno delo, • KAD (dodatno pokojninsko zavarovanje), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna tekoča dokumentacija o plačah (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisna stalna dokumentacija o plačah (Mb) se nahaja v arhivu stalne dokumentacije (Mb), ki se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • pisna dokumentacija o uporabi službenih avtomobilov (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe in v pisarni tajnice področja. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisna dokumentacija o uporabi službenih avtomobilov (Lj) se nahaja na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O RAČUNIH IZDANIH FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno): • hramba podatkov: 2. odst. 10. člena (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004), 56. in 57. člen (hramba podatkov v zvezi z izdanimi računi) Zakona
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe , ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in uporabljajo osnovna sredstva dana v uporabo za zasebne namene oz. ki odkupujejo taka sredstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdaja računov in evidenca terjatev do kupcev, • hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZdavP-1-UPB1, Ur.l. 25/2005), 57. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB3, Ur. l. RS, št. 25
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, vrsta storitve/ blaga(produkt), znesek, rok plačila, datum računa, številka računa – podatki na računih; davčna številka – če je zavezanec
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna tekoča dokumentacija izdanih računov (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisna stalna dokumentacija izdanih računov (Mb) se nahaja v arhivu stalne dokumentacije (Mb), ki se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • relacijska zbirka podatkov aplikacij Vodenje kadrov, Obračun plač, Glavna knjiga in Osnovna sredstva (Lj) se nahaja v centralnem računalniškem sistemu v sistemskem prostoru na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki pa so zavarovani z geslom; pooblaščenim osebam je dovoljen dostop do podatkov preko osebnih računalnikov iz sedeža družbe v Mariboru in iz lokacije Ljubljana, • varnostna kopija podatkov se nahaja na kasetah v varovanem prostoru na rezervni lokaciji v Ljubljani. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, kasete s podatki se nahajajo v ognjevarnih sefih; dostop do rezervne lokacije imajo le pooblaščeni zaposleni delavci, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • hramba podatkov: 2. odst. 10. člena (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004), 30. člen (hramba knjigovodskih listin) Zakona o računovodstvu (ZR, U
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZdavP-1-UPB1, Ur.l. 25/2005)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na avtorski pogodbi: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod za zaposlovanje, • Avtorska agencija RS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna tekoča dokumentacija avtorskih pogodb in izplačil (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisna stalna dokumentacija avtorskih pogodb in izplačil (Mb) se nahaja v arhivu stalne dokumentacije (Mb), ki se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • elektronska napoved za davek na disketi (Mb) se nahaja v pisni tekoči dokumentaciji avtorskih pogodb na sedežu družbe v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavb, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, disketa se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidenc: začasna in občasna dela dijakov in študentov - 216. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), • prijave v socialna zavarovanja: zdravstveno zavarovanje - 17. in 49. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice
 • Rok hrambe (neobvezno): • deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZdavP-1-UPB1, Ur.l. 25/2005), 57. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB3, Ur. l. RS, št
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, pošta), datum rojstva (dan, mesec, leto), telefonska številka, naziv izobraževalne ustanove, letnik študija, datum veljavnosti študentskega statusa (dan, mesec, leto), številka osebnega dokumenta, vrsta dela, datum opravljanja dela, • kontaktni podatki v času opravljanja dela: e-mail naslov, telefonska številka. • delovna sredstva dana v uporabo v času opravljanja dela: vrsta delovnega sredstva, datum prevzema, datum vrnitve/zamenjave.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • tekoče napotnice in računi (Mb) se nahajajo med tekočo pisno dokumentacijo prejetih računov (Mb) na sedežu družbe v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • stare napotnice in računi (Mb) se nahajajo med stalno pisno dokumentacijo prejetih računov v arhivu stalne dokumentacije (Mb), ki se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), v zaklenjenih prostorih arhiva v kleti. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do arhiva imajo pooblaščena oseba za kadrovske zadeve, zaposleni delavci iz Finančno računovodskega sektorja, tajnica direktorja, tajnica področja ter posamezni zaposleni delavci v delovnem času, izven delovnega časa pa vstopa ni, • posebni priročni pisni arhiv napotnic (Lj) se nahaja na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • priročni pisni arhiv napotnic (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana (Hajdrihova 2) v pisarni vodje oddelka za operativo. Prostor je varovan s pristopno kontrolo, stavba je fizično varovana. V prostor lahko vstopa vodja oddelka za operativo in zaposlene osebe sektorja za produkcijo v in izven delovnega časa, drugi zaposleni delavci pa le v delovnem času v njihovi prisotnosti, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja - 2. odst. 10. člena ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe- vzpostavitev kontakta.
 • Rok hrambe (neobvezno): čas veljavnosti sklenjene pogodbe oz. do preteka zastaralnih rokov za posamezne pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, pogodbeni partner, pri katerem je zaposlena kontaktna oseba, delovno mesto, telefonska številka, fax, GSM številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb s podatki o kontaktnih osebah (Mb) se nahajajo na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisni arhiv kopij pogodb s podatki o kontaktnih osebah (Mb) se nahajajo na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih Finančno-računovodskega sektorja. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisni arhiv kopij pogodb s podatki o kontaktnih osebah (Lj) se nahaja na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O NAJEMNIKIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): • najemne pogodbe - 83. – 114. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69 / 03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki stanujejo v stanovanjih Informatike (zaposleni in nekdanji zaposleni in njihovi družinski člani)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe: oddaja stanovanja v najem in obračun najemnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): obdobje veljavnosti pogodbe oz. deset let po poteku leta, v katerem so bili podatki uporabljeni za davčne namene (po 63. členu ZDavP-1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki najemnika na najemni pogodbi: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, delovno mesto, naslov, • podatki o družinskih članih najemnika na najemni pogodbi: ime, priimek, rojstni datum . seznam podatkov o obračunanih najemninah s strani upravnika : ime, priimek, obračunski mesec, znesek najemnine
 • Uporabniki zbirke: • upravnik stavbe, v kateri se nahaja stanovanje, • ustrezni organ občine, v kateri se nahaja stanovanje (stanovanjski sklad – vpis v register najemnih pogodb), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb najemnikov stanovanj (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • pisni arhiv o obračunani najemnini (Mb), ki jo pošlje upravnik se nahaja v Finančno računovodskem sektorju na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O KUPCIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Stanovanjski zakon (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69 / 03) • 49. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur. l. RS, št. 87 / 02) • Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57-2684/1999) • 29. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe (zaposleni in nezaposleni), ki so od Informatike odkupile stanovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz kupoprodajne pogodbe: • hramba listin po določbah zakonodaje, • plačilo davka na promet nepremičnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): • 20 let (po 2. odstavku 57. člena ZDDV za hrambo računov v zvezi s posli z nepremičninami)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki s pogodbe: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, matična številka, nakupna vrednost
 • Uporabniki zbirke: • pristojni davčni urad, • SOD, • stanovanjski sklad RS, • notar, pri katerem se overovi podpis, • ustrezni organ občine, v kateri se nahaja stanovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pogodbe o prodaji stanovanj (Mb) se nahajajo na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • kopije pogodb o prodaji stanovanj (Mb) se nahajajo na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih Finančno računovodskega sektorja. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana, dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vzpostavitev in vodenje zbrike: 261. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD, Ur. l. RS, št. 30 / 93), 78.-80. člen Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/1993) • posredovanje podatkov: 5. člen Zakona o sod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani nadzornega sveta pri upravljavcu (zaposleni in zunanji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej, • izplačevanje sejnine, • uveljavljanje odškodninske odgovornosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): • čas trajanja mandata oz. 10 let po poteku leta, v katerem so bili podatki uporabljeni za davčne namene (po 63. členu ZDavP-1), npr. za plačilo sejnine.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na pogodbi : ime in priimek člana, dejanska izobrazba, funkcija v NS • podatki na seznamu za sejnine: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, matična številka, bruto znesek sejnine, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • sodni register, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija v zvezi s člani nadzornega sveta (Mb) (sklep skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta, pogodbe o funkciji članov nadzornega sveta) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • kopija pogodb o funkciji članov nadzornega sveta (Mb) se nahaja v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O DELNIČARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • vodenje evidence: 291. - 293. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD, Ur.l. RS, št. 30 / 93)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani nadzornega sveta pri upravljavcu (zaposleni in zunanji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba skupščin delniške družbe • obveščanje imetnikov delnic o knjigovodski vrednosti delnic
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo dokler je fizična oseba delničar družbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, število delnic
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • delniška knjiga na disketah (Mb), ki jih pošiljajo iz KDD večkrat letno se nahajajo na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v prostorih vodstva družbe. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v in izven delovnega časa, diskete se nahajajo v zaklenjeni omari, • pisna dokumentacija o delničarjih upravljavca (Mb) se nahaja v Finančno računovodskem sektorju v Mariboru (Vetrinjska 2). Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostorov imajo vsi zaposleni delavci v delovnem času, dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH GLEDE GIBANJA V POSLOVNIH PROSTORIH DRUŽBE INFORMATIKA d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • nadzor delodajalca nad pravicami glede gibanja zaposlenih (4. člen), oz. dijakov in študentov v poslovnih prostorih družbe: 7. odst. 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), • nadzor upravljavca nad pravicami glede
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in št
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje obsega pravic glede gibanja po poslovnih prostorih upravljavca za zaposlene, študente in dijake, ki delajo pri upravljavcu in tudi za osebe, ki prihajajo v poslovne prostore na podlagi drugih pravnih naslovov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki o pravicah zaposlenih oz. študentov: čas zaposlitve oz. študentskega dela,• podatki o pogodbenih sodelavcih: čas trajanja pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka oz. oznaka kartice, pravice vstopa v prostore
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka podatkov o pravicah gibanja po prostorih (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v varovanem prostoru znotraj sistemskega prostora. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; vstop v prostor imajo zaposlene osebe sektorja za produkcijo ter sektorja za razvoj in druge pooblaščene osebe v in izven delovnega časa, drugi zaposleni pa le v delovnem času v njihovi prisotnosti; podatki so zapisani tudi na kartici, ki omogoča dostop v poslovne prostore, • elektronska zbirka podatkov o pravicah gibanja po prostorih (Lj) se nahaja na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) na strežniku pri družbi Eles d.o.o.. Prostori so varovani s pristopno kontrola vstopa v poslovno stavbo, sam prostor pa se tudi zaklepa; podatki so zavarovani z geslom, možen je oddaljen dostop do podatkov preko osebnega računalnika, ki ga ima tajnica področja na lokaciji Ljubljana; podatki so zapisani tudi na kartici, ki omogoča dostop v poslovne prostore, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O GIBANJU V POSLOVNIH PROSTORIH DRUŽBE INFORMATIKA d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • nadzor delodajalca nad gibanjem zaposlenih (4. člen) oz. dijakov in študentov v poslovnih prostorih družbe: 7. odst. 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02), • nadzor upravljavca nad pravicami glede gibanja pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje gibanja po posameznih nadstropjih poslovnih prostorov družbe Informatika d.d za zaposlene, študente, dijake, ki delajo pri upravljavcu in tudi za osebe, ki prihajajo v poslovne prostore na podlagi drugih pravnih naslovov.
 • Rok hrambe (neobvezno): • podatki o gibanju zaposlenih oz. študentov: 6 mesecev od zabeleženega gibanja za tiste podatke, na podlagi katerih ni bil uveden noben disciplinski postopek proti zaposlenim oz. študentom (5. odst. 88. člena ZDR ter 1. in 2. odst. 181. člena ZDR)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka oz.oznaka kartice, datum, ura vstopa v nadstropje
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka podatkov o gibanju po prostorih (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2) v varovanem prostoru znotraj sistemskega prostora. Prostori so varovani s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo in kontrolo vstopa v poslovne prostore, stavba je fizično varovana, podatki so zavarovani z geslom; vstop v prostor imajo zaposlene osebe sektorja za produkcijo ter sektorja za razvoj in druge pooblaščene osebe v in izven delovnega časa, drugi zaposleni pa le v delovnem času v njihovi prisotnosti pooblaščenim; podatki so zapisani tudi na kartici, ki omogoča dostop v poslovne prostore, • elektronska zbirka podatkov o gibanju po prostorih (Lj) na lokaciji v Ljubljani (Hajdrihova 2) se nahaja na strežniku pri družbi Eles d.o.o.. Prostori so varovani s pristopno kontrola vstopa v poslovno stavbo, sam prostor pa se tudi zaklepa; podatki so zavarovani z geslom, možen je oddaljen dostop do podatkov preko osebnega računalnika, ki ga ima tajnica področja na lokaciji Ljubljana; podatki so zapisani tudi na kartici, ki omogoča dostop v poslovne prostore, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • nadzor delodajalca nad časom prihoda in odhoda zaposlenih (4. člen) v poslovno stavbo : 7. odst. 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42 / 02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje časa prihoda/izhoda zaposlenih v poslovno stavbo
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, čas prihoda/izhoda v poslovno stavbo, vrsta prihoda/izhoda
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • elektronska zbirka podatkov o času prihoda in odhoda z dela (Mb) se nahaja na sedežu družbe v Mariboru (Vetrinjska 2), na strežniku v prostorih družbe JP Elektro Maribor d.d.. Prostori se zaklepajo, varovani so s pristopno kontrolo vstopa v poslovno stavbo, stavba je fizično varovana; dostop do prostora imajo le posamezni zaposleni delavci iz Informatike ob prisotnosti zaposlenih delavcev iz Elektra Maribor v delovnem času, izven delovnega časa pa ne, podatki so zavarovani z geslom, • elektronska zbirka podatkov o prihodih in odhodih z dela (Lj) se nahaja na lokaciji Ljubljana, (Hajdrihova 2) na strežniku v prosotorih družbe Eles d.o.o.. Prostori so varovani s pristopno kontrola vstopa v poslovno stavbo, sam prostor pa se tudi zaklepa; dostop do prostora imajo posamezni zaposleni delavci iz Informatike ob prisotnosti delavcev iz Elektro Slovenija v delovnem času, izven delovnega časa pa ne, podatki so zavarovani z geslom, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH POSLOVNIH PROSTOROV DRUŽBE INFORMATIKA D.D

 • Pravna podlaga (neobvezno): • evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov družbe Informatika d.d.: 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zunanji obiskovalci; obiskovalci iz družb, ki se nahajajo v poslovni stavbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, čas prihoda, čas odhoda, h komu so namenjeni, namen obiska, organizacija obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • knjiga obiskovalcev (Mb) za vstop v poslovne prostore družbe Informatika v Mariboru se nahaja pri receptorju pri vhodu v poslovno stavbo v Mariboru (Vetrinjska 2). Recepcijo fizično varuje receptor od 5.00 do 22.00, izven tega časa je knjiga zaklenjena v predalu, poslovna stavba pa je varovana z alarmom, dostop do recepcije imajo vsi zaposleni in tudi obiskovalci v času, ko se tam nahaja receptor, • knjiga obiskovalcev (Lj) za celotno poslovno stavbo na lokaciji Ljubljana se nahaja pri receptorju pri vhodu v poslovno stavbo v Ljubljani (Hajdrihova 2). Recepcijo fizično varuje receptor, ki je 24 ur prisoten v poslovni stavbi, poslovna stavba pa je varovana tudi z alarmom, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam