Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEMPERLE D.O.O.
Sedež ali naslov: Otoki 3
Poštna številka: 4228
Kraj: Železniki
Matična številka: 5337593000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na vse zaposlene pri podjetju Kemperle d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač,, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbirka vsebuje podatke o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemperle d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na vse zaposlene v podjetju Kemperle d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov, matična številka, davčna številka, ime kolektivne pogodbe, število zaposlenih. 2. Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja. 3. Podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno ali posredno povezani s stavko, razlogi za stavko, trajanje stavke, število izgubljenih dni, ocena stroškov, ki jih je utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke.
 • Uporabniki zbirke: D.o.o., Statistični urad RS, Inšpektorat za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemperle d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na vse zaposlene v podjetju Kemperle d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1, Podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, izobrazba, številka TRR. 2. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. 3. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškovv zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila nza prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače. 4. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost v breme delodajalca in zavarovanca: prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: D.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih , kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemperle d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev in dobaviteljev - uporabnikov fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun storitev in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok varovanja osebnih podatkov je pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali idntifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemperle d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam