Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ČEMAŽAR VINKO S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SELCA 152
Naziv ali firma: ČEMAŽAR VINKO S.P.
Sedež ali naslov: SELCA 152
Poštna številka: 4227
Kraj: SELCA
Matična številka: 5170218000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona p evidencah na podrpčju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na vse zaposlene pri Čemažar Vinkotu s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, izobrazba, številka TRR. 2. Podatki o plačah, ki bremenijo delodajalca: bruto plača s polnim delovnim časom, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. 3. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev. 4. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za delavca v breme delodajalca: plačani prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje. Prispevki v breme zavarovanca: za PIZ, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Čemažar Vinko s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na vse zaposlene pri Čemažar Vinkotu s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur, opravljene ure v času nadurnega dela.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Čemažar Vinko s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov vsebuje podatke, ki so predpisani z 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene pri Čemažar Vinkotu s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična in davčna številka, ime kolektivne pogodbe, število zaposlenih. Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. Podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so povezani s stavko, razlogi za stavko, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena rezultatov stavke.
 • Uporabniki zbirke: S.p., Statistični urad RS, Inšpektorat za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Čemažar Vinko s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam