Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zaloščka 61
Naziv ali firma: Kulturni dom Španski borci
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o abonentih in obiskovalcih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Abonenti in obiskovalci prireditev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (doma ali v službi), telefonska številka (v primeru oseb, zbranih iz telefonskega imenika), naziv in številka abonmaja (za abonente).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, stopnja in smer strokovne izobrazbe, poklic, dodatna znanja, vrsta zposlitve (za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časopm ali delovnim časom, krajšim od polnega, zaposlitev po drugih pogodbah o zaposlitvi v skladu z ZDR, zaposlitev po posebni pogodbi o zaposlitvi - javna dela), delovno mesto, delovni čas; podatki, povezani z zaposlitvijo, kot so: datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, poskusno delo, pripravništvo, prerazporeditve, izobraževanje; podatki o kategoriji invalidnosti, podatki o zdravstvenih omejitvah pri delu; naziv drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen; podatki o družinskih članih (v povezavi z razlogi, kot so odmera letnega dopusta, ugotavljanje presežkov ipd.); izrečeni disciplinski ukrepi, dokler v skladu s predpisi niso izbrisani iz evidence; telefon na domu in/ali GSM (zaradi dosegljivosti, povezane z naravo delovnega procesa). Hramba delovne knjižice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu, pogodbeni sodelavci oziroma izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb o delu (po 619. členu obligacijskega zakonika) in avtorskih pogodb (po določbah zakona o avtorski in sorodnih pravicah)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, tarifna skupina, plačilni razred oziroma količnih osnovne plače, delovna doba, dodatki in drugi prejemki po kolektivni pogodbi, podatki o napredovanju, odtegljaji (krediti, administrativne prepovedi, preživninske in podobne obveznosti na podlagi sklepov sodišč in obvestil CSD ipd.), številka tekočega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, podatki o prejemkih - plačah, regresih, nadomestilih jubilejnih nagradah; akontacija dohodnine itd.; za pogodbene sodelavce: ime in priimek, stalno/začasno bivališče; davčna številka, številka tekočega ali drugega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, telefon na delu/doma ali GSM, podatki o agenciji, prek katere se izplačuje honorar.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam