Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A.S. STATUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Rogozniška cesta 33
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1474910000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 13.člen (Ur.l. št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca in njegova matična številka, naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), službena tel.št., privatna tel.št., službena št. mobilnega telefona, privatna št. mobilnega telefona, elektronski naslov b) Podatki o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta pogodbe, razlog pogodbe za določen čas, poklic, strokovna usposobljenost, stopnja izobrazbe, pridobljena znanja in usposabljanja, naziv delovnega mesta, št. ur tedenskega delovnega časa, kraj opravljanja dela, konkurenčna klavzula c) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, št. dovoljenja, organ izdaje d) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe, način prenehanja pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci podjetja A.S. STATUS d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, pooblaščeni računovodski servis- Širovnik Stanislav s.p. Računovodske storitve, pooblaščenka za kadrovske zadeve- Podjetniško poslovno svetovanje Lidija Drvenšek s.p. ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki hranjeni v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v podjetju, dostop do podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom (vstop in datoteka). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščenci podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje sprejelo dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 18.člen (Ur.l. št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s skrajšanim delovnim časom od polnega delovnega časa z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci podjetja A.S. STATUS d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, pooblaščeni računovodski servis- Širovnik Stanislav s.p. Računovodske storitve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki hranjeni v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v podjetju, dostop do podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom (vstop in datoteka). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščenci podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje sprejelo dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 16.člen (Ur.l. št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca in njegova matična številka, naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača,, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov zvezi z delom, regres za letni dopust,, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delovcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela d) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje - Prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci podjetja A.S. STATUS d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, pooblaščeni računovodski servis- Širovnik Stanislav s.p. Računovodske storitve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki hranjeni v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v podjetju, dostop do podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom (vstop in datoteka). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščenci podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje sprejelo dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu 39.člen (Ur.l. št. 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, šolska izobrazba, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja), datum zadnjega preventivnega zdravniškega pregleda pri pooblaščenem zdravniku, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenci podjetja A.S. STATUS d.o.o., pooblaščeni zdravnik podjetja A.S. STATUS d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki hranjeni v registratorju v zaklenjeni ognjevarni omari v podjetju, dostop do podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z geslom (vstop in datoteka). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščenci podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje sprejelo dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam