Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Sedež ali naslov: Resljeva 14
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5840481000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evdienca o zaposlenih na Delovnem in socianem sodišču v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socilane varnosti, Zakon o javnih uslužbencih , Zakon o sodniški službi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni okrožni sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje učinkovite kadrovske politike in kadrovske funkcije, za posredovanje informacij za kadrovske odlo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO,datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oz. funkcije, datum nastopa dela funkcionarja, pripravništvo, invalidnost, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba, prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, letni dopust, družinski člani, število otrok do 15.leta otrokove starosti zaradi pravice do letnega dopusta, izraba letnega dopusta, odsotnost zaradi bolezni, poškodbe ali druge nege družinskega člana, količnik in dodatki, vrsta delovnega razmerja, za določen-nedoločen čas, s polnim ali mnj kot polnim delovnim časom, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, prerazporeditve, napredovanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prenehanje in način prenehanja funkcije
 • Uporabniki zbirke: Vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, vodja kadrovske službe, sekretarka sodišča, zaposleni v finančno-računovodski službi, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavdo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposlenih so shranjeni v omari. Dostop do njih imata le vodja kadrovsk eslužbe in sekretarka sodišča. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC - Kadrovska evidenca je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava s centralno kadrovsko evidenco Ministrstva za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretejga odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni okrožni osdniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izve
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, številka osebnega računa, invalidnost, odsotnost zaradi bolezni, poškodbe in nege družinskega člana, količnik in dodatki k plači, vrsta delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), podatki o finančnih obremenitvahplače (krediti, izvršbe), evidenca odsotnosti, podatki o višini plače.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski referent v Računovodski službi, Agencija za javna plačila, banke, Davčna uprava Republike Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega zavarovanja, Statističnii zavod, Uprava za javne prihodke, Vzajemna, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Cro (podjetje, ki tiska plačilne liste).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbrika osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vstop v informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC - Stroški rednega dela je zaščiten, saj ja varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni možnih povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca potnih nalogov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in Pravilnik o uporabi službenega osebnega vozila in uporabi osebnih vozil za službene namene
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Okrožni sodniki (funkcionarji) in javni uslužbenci, ki so napoteni na službeno pot.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, prikaz stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, stalno prebivališče, datum in kraj potovanja, naloga, čas trajanja potovanja, odobritev uporabe prevoznega sredstva (vrste).
 • Uporabniki zbirke: Urad predsednika, računovodska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni možnih povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu, Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podalga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe, sekretarka sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.ččlena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajevin razpisov z namenom zagotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do pravnomočnega zaključka izbirnega postopka, po tem skladno z internimi odločitvami; podatki izbranega kandidata, ki se zaposli na sodišču, preidejo v kadrovsko evidenco o zaposlenih na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, nekaznovanosti, podatki o tem ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, potrdilo o državljanstvu, znanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe, sekretarka sodišča, člani natečajnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imata vodja kadrovske službe in sekretarka sodišča.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretejga odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Okrožni sodniki (funkcionarji) in javni uslužbenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravočasno zagotoviti zdravniške preglede sodnikom in vsem javnim uslužbencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, rok za opravljanje periodičnega zdravstvenega pregleda, ugotovitve pregleda (zmožen za delo, nezmožen za delo, zmožen za delo z omejitvami), datum ponovnega zdravstvenega pregleda).
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe, sekretarka sodišča, inšpekcija dela.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkovter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni možnih povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Okoržni sondiki (funkcionarji) in javni uslužbenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravočasno zagotoviti usposabljanja za varno delo in preizkuse praktičnega znanja sodnikom in vsem javnim uslužbencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, uspossabljanje opravljeno dne, rok preizkusa znanja in rok za opravljanje sledečega preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe, sekretarka sodišča, inšpekcija dela.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija , vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni možnih povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca sodnikov porotnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sodni red.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniki porotniki Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence sodnikov porotnikov sodišča.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefon (doma, v službi , GSM, E-mail), transakcijski račun, pri kateri banki je odprt, izobrazba, poklic, specialna znanja, zaposlitev (kje), delovno mesto, zaposlitve v zadnjih treh letih, vprimeru upokojitve letnica upokojitve in zadnja zaposlitev pred upokojitvijo..
 • Uporabniki zbirke: Urad predsednice, računovodska služba, kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo podatki ter druga dokumentacija vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Vpisnikiza delovne spore Pd

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v delovnih sporih, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča in matična številka firme (v primeru, da je stranka firma).
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča, podpredsednik sodišča in sodne zapisnikarice na sodiščih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumenatacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vstop v elektornski vpisnik je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Višjim delovnim in socialnim sodiščem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Vpisnik za socialne spore Ps

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81.členom in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v socialnih sporih, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča in matična številka firme (v primeru, da je stranka firma).
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča, podpredsednik sodišča in sodne zapisnikarice na sodiščih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vstop v elektronski vpisnik je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Višjim delovnim in socialnim sodiščem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Vpisnik za brezplačno pravno pomoč BPP

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do brezplačne pravne pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, vodja Strokovne službe za BPP, strokovni sodelavci, ki delajo v Strokovni službi za BPP, javni uslužbenci, ki delajo v Strokovni službi za BPP, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Vpisnik za razne delovne zadeve R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red; vsebino vpisnika R določa 310.člen Sodnega reda in obrazec SR št. 51.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v delovnih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, sodnik, predsednik sodišča in podpredsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Vpisnik za razne socialne zadeve R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81.členom in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red; vsebino vpisnika R določa 310.člen Sodnega reda in obrazec SR št. 51.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v socialnih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, sodnik, predsednik sodišča in podpredsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnikter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca sodniških pripravnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pravniškem državnem izpitu in Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniški pripravniki, ki so dodeljeni na usposabljanje na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence sodniških pripravnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, stalno prebivališče, vrsta pripravništva.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe, predsednik sodišča, podpredsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Vpisnik za zadeve sodne uprave Su

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red; vsebino vpisnika Su določa 275.člen Sodnega reda in obrazec SR št. 48.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Urad predsednika, predsednik sodišča, podpredsednik sodišča, sekretarka sodišča, vodja kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Vpisnik za zaupne in strogo zaupne zadeve sodne uprave SuZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82.členom Zakona o sodiščih določa obliko in vsebino vpisnikov Sodni red; vsebino vpisnika SuZ določa 275.člen Sodnega reda in obrazec SR št. 48.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260.člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Urad predsednika, predsednik sodišča, podpredsednik sodišča, sekretarka sodišča, vodja kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam