Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
Sedež ali naslov: KAL 001
Poštna številka: 6257
Kraj: PIVKA
Matična številka: 5151406000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, rojstni podatek, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država stalenga ali začasnega prebivališča, šolska izobrazba, poklic, zavarovalna doba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), delovno razmerje (oblika-določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, delovna doba, ki šteje s povečanjem, prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje družinskih članov zaposlenega, prijave in odjave v dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenih.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavi upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Kapitalska družba PIZ, Sklad RS za spodbujanje zaposlenih invalidov, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenega in njegovih družinskih članov ter delovne knjige zaposlenega se hranijo v pisarni kadrovske službe upravljalca v osebnih-personalnih mapah, v zakljenjenih ognja varnih omarah in v bazi podatkov vodenih v računalniku z dostopom uporabniškega gesla. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci v kadrovski službi upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Pivka d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz evidenc o poškodbah pri delu se uporabljajo za statistično analizo podatkov v RS, odškodninske zahtevke, obveščanje pristojnih inšpekcijskih služb, interna odprava morebitnih pomanjkljivosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 4.1. PODATKI O POŠKODOVANCU Delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; naravo poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, matična številka zavarovanca, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto na katerem je bil poškodovan, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl. 4.2. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU Kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; vir nesreče; vzrok nesreče; ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu. 4.3. PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča. 4.4. PODATKI O OČIVIDCU Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Javni zavod zdravstveni dom Ptuj, - Inšpektorat RS za delo, - Statistični urad RS, - Zavarovalnice, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS št. 56/99 ), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja (del) omenjene zbirke osebnih podatkov pri upravljavcu ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi ta razpolaga se nahaja v službi za kakovost poslovanja posameznih oddelkov. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omarah, po preteku 10 let se arhivira v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, službe za kakovost poslovanja, službe pristojne zavarovalnice, službe za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom in pravne službe. V primeru podaje zahtevka kolektivne odgovornosti po zavarovalni polici Pivke d.d. s podatki razpolaga pooblaščena oseba v službi za kakovost poslovanja. V primeru odškodninskih zahtevkov do podatkov lahko pridejo na pristojnem sodišču, odvetniki tožene in tožeče stranke, izvedenci varnostne in zdravstvene stroke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Pivka d.d., bivši zaposleni, pripravniki, zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun plače, - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, - statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, država zaposlitve, izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, delovno mesto, delovni čas ( ure/teden ), zavarovalna doba, - organizacijska enota zaposlitve, stroškovno mesto, izplačilno mesto, tarifni razred, plačilni razred, status dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v podjetja, - naziv banke, vrsta nakazila na banke, številke transakcijskih računov, - višina uveljavljanja davčnih olajšav, tarife za prevoz na delo, oznake kategorij invalidnosti, - podatki o plačah ( redne ure, nadure, nadomestila plač ), višina vodstvenih dodatkov, vrsta in višina kreditov oziroma drugih odtegljajev, stimulacije, bolniški listi, - drugi prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, podjemne pogodbe, avtorski honorarji, - refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4/M8 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Ministrstvo za finance, - Davčna uprava RS, - ZPIZ RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - bančne organizacije, - sodišča, - Center za socialno delo RS, - AJPES, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obačuna plač – dostop v bazo podatkov je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci-invalidi, ki uveljavljano pravice iz ZPIZ, ZZRZI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, kraj rojstva, državljanstvo, narodnost, zakonski stan, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum vstopa – zaposlitve, datum izstopa – prenehanje delovnega razmerja, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, - ZPIZ, - Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapah, ki so hranjene v zaklenjenih omarah. Prostori, v katerih se hranijo ti podatki so nadzorovani - fizično.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Nagradna igra NJAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nagradno žrebanje v nagradnih igrah NJAMI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, davčna številka, starost.
 • Uporabniki zbirke: Pivka d.d., Studio Kvadrat.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v službi za marketing.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci, ki delajo preko podjetja za posredovanje kadrov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, neopravljene ure, z akatere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejme nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapak v zaklenjeni omari v prostorih družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca kupcev in dobaviteljev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji proizvodov in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, obveščanje o reklamacijah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, telefonska številka, številka TRR, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pivka d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki s hranijo na strežniku. Prostor v katerem se nahaja strežnik se izven delovnega časa zaklepa. Dostop pooblaščenim delavcem je možen z uporabo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca videoposnetkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Pivke d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se v času obstoja hranijo na strežniku. Prostor v katerem se nahaja strežnik se izven delovnega časa zaklepa. Dostop pooblaščenim delavcem je možen z uporabo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca vstopov in izstopov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda in odhoda, razlog vstopa v poslovne prostore.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Pivke d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omeri v prostorih tajništva družbe in v arhivu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Nagradna igra PIVKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nagradno žrebanje v nagradnih igrah PIVKA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, telefonska številka, davčna številka, starost
 • Uporabniki zbirke: Pivka d.d., Repro - MS 03 d.o.o. , ONYX ADVERTUS d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje v skladu z varnostno politiko podjetja ONYX ADVERTUS d.o.o. in Pivka d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Nagradna igra PIVKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nagradno žrebanje v nagradnih igrah PIVKA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, telefonska številka, davčna številka, starost
 • Uporabniki zbirke: Pivka d.d., Repro - MS 03 d.o.o. , ONYX ADVERTUS d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje v skladu z varnostno politiko podjetja ONYX ADVERTUS d.o.o. in Pivka d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam